inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αυξημένες ζημιές παρουσιάζει η βιομηχανία αερίων Λίντε ΕλλάςΧαμηλότερες πωλήσεις και δυσμενέστερα οικονομικά αποτελέσματα προ φόρων αναμένει να εμφανίσει για το σύνολο της χρήσης 2017 η βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας αερίων βιομηχανικής και ιατρικής χρήσης Λίντε Ελλάς.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2016 παρουσίασε ανάκαμψη πωλήσεων μετά από πέντε συνεχόμενα έτη πτώσης τους. Ωστόσο, κατέγραψε αυξημένες ζημιές προ φόρων, αν και η λειτουργική κερδοφορία της προ αποσβέσεων παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα για ακόμη μία χρονιά.

Η επιχείρηση είναι θυγατρική του γερμανικού χημικού επιχειρηματικού ομίλου The Linde Group, ο οποίος εδρεύει στο Μόναχο και έχει επιλέξει, ως γνωστόν, να συγχωνευθεί με την ανταγωνίστρια αμερικανική εταιρεία Praxair, ώστε να αποτελέσει τον μεγαλύτερο παραγωγός βιομηχανικών αερίων παγκοσμίως. Η ελληνική εταιρεία είναι μία από τις 19 επιχειρήσεις του γερμανικού ομίλου που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Εξάγει περί το 5% των προϊόντων της σε άλλες βαλκανικές χώρες και την Κύπρο.

Σύμφωνα με τον 53ο ισολογισμό της, τα έσοδά της το 2016 ανήλθαν σε 37,07 εκατ. ευρώ, από 35,12 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 5,5% σε ποσοστό και 1,94 εκατ. ευρώ σε αξία, παρά το γεγονός ότι ανέμενε ότι θα εξασθενήσουν. Το 84,2% των εσόδων της (31,22 εκατ. ευρώ) προήλθε από την πώληση προϊόντων και εμπορευμάτων και το υπόλοιπο 15,8% (5,85 εκατ. ευρώ) από την παροχή υπηρεσιών.

Η επιχείρηση συμπίεσε κατά 2,2 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 17,18 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 17,07 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+0,6% ή +0,11 εκατ. ευρώ). Πιο συγκεκριμένα, το μεικτό περιθώριο υποχώρησε σε 46,4%, από 48,6% το 2015.

Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, διαμορφώθηκαν το 2016 σε 4,05 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,9% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 4,87 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (13,9% των εσόδων), μειωμένα κατά 16,8%. Αντιστοιχούσαν σε 24.240 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 5,28 εκατ. ευρώ (5,28 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα.

Επίσης, οι λειτουργικές δαπάνες με αμοιβές δικαιωμάτων στη μητρική της εταιρεία.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή αυξημένων κατά 59,9% ζημιών προ φόρων ύψους 1,90 εκατ. ευρώ (1,19 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αυξημένων κατά 94,2% ζημιών μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 4,10 εκατ. ευρώ (2,11 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), κυρίως λόγω αναβαλλόμενης φορολογίας. Ωστόσο, το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη της τάξεως των 3,38 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 6,9%, έναντι 7,9% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 58,33 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 5,9%.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Τα ίδια κεφάλαια της Λίντε Ελλάς στις 31.12.2015 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά βάσει του ν. 3299/2004, ανέρχονταν σε 34,71 εκατ. ευρώ (38,81 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 59,5% (62,6% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Στις 31.12.2016 η εταιρεία είχε δανειακές υποχρεώσεις που αφορούσαν στο σύνολό τους δάνεια από την ολλανδική χρηματοδοτική εταιρεία του γερμανικού ομίλου Linde Finance. Παρουσίαζε θετικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (18,19 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,19 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (16,00 εκατ. ευρώ).

Οι πάγιες επενδύσεις της στη διάρκεια της χρήσης απορρόφησαν 2,857 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος (2,21 εκατ. ευρώ) αφορούσε μηχανολογικό εξοπλισμό, έναντι ποσού 3,47 εκατ. ευρώ που διατέθηκε για πάγιες επενδύσεις το 2015 (2,97 εκατ. ευρώ το 2014).

Η Λίντε Ελλάς έχει διαχειριστή τον Νικ. Βαβουράκη και οικονομικό διευθυντή τον Αντ. Βουλγαρίδη. Το 2016 απασχόλησε υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, κατά μέσον όρο, 167 εργαζόμενους, έναντι 174 το 2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 6,35 εκατ. ευρώ, έναντι 6,96 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 475,1 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 97 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 20,4% των πωλήσεων και το 12,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 1,35 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,3% των πωλήσεων και το 0,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών διαφορών φορολογικού ελέγχου, ήταν ζημιές 11,1 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 2,3% των πωλήσεων και το 3,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν ύψους 75,8 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις τέσσερις μόνο από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 45,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2010. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 2,15 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2010. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 4,1 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2016. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 35,4 εκατ. ευρώ.

Η Λίντε Ελλάς λειτουργεί με τη νομική μορφή της ΕΠΕ και αποτελεί μετονομασία της εταιρείας με την ονομασία Ολυμπος Αέρια που ίδρυσε ο γερμανικός όμιλος στη Θεσσαλονίκη το 1963, κατασκευάζοντας στην περιοχή της Σίνδου εργοστάσιο παραγωγής και εμφιάλωσης βιομηχανικών αερίων και ασετυλίνης. Η μετονομασία έγινε το 1977, τρία χρόνια αφότου η εταιρεία έφτιαξε νέο εργοστάσιο στην Ελευσίνα Αττικής, όπου το 1985 εγκατέστησε και μονάδα παραγωγής υδρογόνου. Η επιχείρηση κατασκεύασε νέα βιομηχανική μονάδα στη Μάνδρα Αττικής το 1997, ενώ το 2003 εμπλούτισε το βιομηχανικό δυναμικό της με μονάδα παραγωγής πέλετ CO2 και εμφιάλωσης ψυκτικών αερίων στο Σχηματάρι Βοιωτίας. Το 2005 επεκτάθηκε εμπορικά στον τομέα των αναπνευστικών θεραπευτικών συσκευών και οργάνων οξυγονοθεραπείας και άλλων συσκευών, το 2006 εξαγόρασε την εταιρεία Αεροσκόπιο Ελλάς που εξειδικευόταν στα ειδικά αέρια και τον εξοπλισμό χρήσης τους και το 2012 υλοποίησε στη μονάδα της Μάνδρας Αττικής επένδυση για την παραγωγή ηλίου υψηλότερης καθαρότητας.

Εδρεύει στη θέση Τρύπιο Λιθάρι στη Μάνδρα και συνολικά διαθέτει τρία εργοστάσια εμφιάλωσης στη Μάνδρα, τη Σίνδο και το Σχηματάρι, δυο μονάδες παραγωγής υγροποιημένων αερίων στη Μάνδρα και την Ελευσίνα, εργοστάσιο παραγωγής οξυγόνου στον Βόλο Μαγνησίας και οκτώ κέντρα διανομής ανά την Ελλάδα. Εγκαθιστά συστήματα παροχής οξυγόνου, ασετυλίνης, αζώτου, υδρογόνου και άλλων αερίων της σε μονάδες τρίτων.


Επίσης, έχει ιδρύσει και ελέγχει στην π.Γ.Δ.Μ. την εταιρεία Linde Gas Bitola, που έχει αντικείμενο την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα.

Για τη χρήση 2017 αναμένει, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική της έκθεση, «μικρή πτώση» των πωλήσεων και των οικονομικών αποτελεσμάτων της, «λόγω της ευρύτερης οικονομικής κρίσης» και των συνεπειών της, για την αντιμετώπιση των οποίων λαμβάνει μέτρα ώστε αυτή να έχει «τον μικρότερο δυνατό αντίκτυπο» στην πορεία της. Προφανώς με κριτήριο τη λειτουργική της απόδοση και την οικονομική καχεξία της εγχώριας αγοράς, θεωρούσε ικανοποιητική την πορεία της χρήσης 2016.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ

www.inr.gr, 8 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS