inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 1,35 εκατ. ευρώ, το 2016, για τη βιομηχανία παστελιού ΓιάννηςΣημαντική κάμψη των πωλήσεων, αλλά εντυπωσιακή αύξηση των κερδών κατέγραψε το 2016 η εξαγωγική, κατά βάση, βιομηχανία παστελιού και άλλων ζαχαρωδών προϊόντων Γιάννης, η οποία διαθέτει μεγάλη βιομηχανική μονάδα στον νομό Κιλκίς.

Η επιχείρηση συστάθηκε το 1965 στη Θεσσαλονίκη και μετατράπηκε σε Α.Ε. το 1994. Εδρεύει πλέον στον Παντελεήμονα του Δήμου Γαλλικού στο Κιλκίς και διαθέτει περί το 60% των επώνυμων προϊόντων της με το σήμα «Jannis» και προϊόντων της με ιδιωτικές ετικέτες στις χώρες Αυστρία, Βέλγιο, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Τσεχία και Φινλανδία. Εκτός από τα παραδοσιακά παστέλια και τα παστέλια με ξηρούς καρπούς, που αποτελούν το αντικείμενο της κύριας παραγωγικής της δραστηριότητας, παράγει μαντολάτα, λουκούμια και άλλα ζαχαρώδη προϊόντα με βάση το ινδοκάρυδο. Από το 2000 παράγει σειρά πιστοποιημένων βιολογικών παστελιών και άλλων ζαχαρωδών ειδών. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Κιλκίς.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, οι πωλήσεις της το 2016 περιορίστηκαν σε 12,85 εκατ. ευρώ, από 16,79 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας υστέρηση 23,5% (-3,94 εκατ. ευρώ). Το 35,8% των εσόδων της (4,60 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 64,2% (8,25 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές. Οι εγχώριες πωλήσεις της μειώθηκαν 14,1% και οι διεθνείς 27,9%.

Ωστόσο, το μεικτό της περιθώριο εκτοξεύτηκε κατά 10,8 εκατοστιαίες μονάδες (στο 25,8%, από 15%), γεγονός που προφανώς αντανακλά οφέλη από μείωση των τιμών προμήθειας πρώτων υλών, αναπροσαρμογή των τιμών πώλησης των προϊόντων και βελτίωση της παραγωγικότητας. Επίσης, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, ανήλθαν σε 2,13 εκατ. ευρώ, από 1,49 εκατ. ευρώ το 2015 (+42,8%), ενώ ήταν ίσα προς το 16,6% των πωλήσεων (8,9% το 2015). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) εκτοξεύτηκε στο 17,7%, από 11,2% το 2015.

Τα κέρδη της προ φόρων (1,90 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 59,6% και αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης 22,8%, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους (1,35 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 50,7% και αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης 16,2%. Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 14,8% (από 7,6%) και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 10,5% (από 5,3%)

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,23 εκατ. ευρώ (0,24 εκατ. ευρώ το 2015) και απομείωση περιουσιακών στοιχείων 0,27 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε επισφαλείς απαιτήσεις.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν σε 8,80 εκατ. ευρώ (7,90 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 2,19 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 73,2% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (59,2% έναν χρόνο πριν), ύψους 12,02 εκατ. ευρώ (-9,9% σε σχέση με το 2015, λόγω μείωσης τόσο των παγίων όσο και των κυκλοφοριακών στοιχείων της).

Τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 4,70 εκατ. ευρώ (4,43 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (10,19 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 6,97 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, απαιτητές εντός του 2017 υποχρεώσεις της (3,22 εκατ. ευρώ). Δεν είχε τραπεζικές υποχρεώσεις. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, όφειλε αλλά δεν επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 με επιπρόσθετη πρόβλεψη 0,17 εκατ. ευρώ για επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στα τέλη του 2016 ήταν 1,80 εκατ. ευρώ, έναντι 2 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2015. Στη διάρκεια του 2016 η επιχείρηση δαπάνησε για πάγιες επενδύσεις μόνο 0,02 εκατ. ευρώ, έναντι 0,11 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ζαχαρωδών προϊόντων ΓΙΑΝΝΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 152,1 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 19,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,9% των πωλήσεων και το 14% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 13,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,9% των πωλήσεων και το 18,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη ήταν ύψους 9,65 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,3% των πωλήσεων και το 13,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν ύψους 19,4 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και κατά τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 7,8 εκατ. ευρώ. Τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 16,8 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2015. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,35 εκατ. ευρώ, εμφάνισε το 2016. Μείωση πωλήσεων παρουσίασε τις χρονιές 2010, 2011, 2013, 2014 και 2016.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο την Ειρήνη Χριστοδούλου και αντιπρόεδρο τον Αναστ. Γιάννη, δεν διατυπώνει προβλέψεις για την εξέλιξη και τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2017.

Από τα κέρδη της χρήσης 2016 διαθέτει στους μετόχους της μερίσματα 0,475 εκατ. ευρώ, έναντι 0,45 εκατ. ευρώ που είχε διαθέσει από τα κέρδη της χρήσης 2015 (0,355 εκατ. ευρώ το 2015 από τα κέρδη της χρήσης 2014).

Επίσης, το 2016 διέθεσε για αμοιβές και συναφείς παροχές στο διοικητικό-διευθυντικό και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 2,31 εκατ. ευρώ, έναντι 2,59 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές της διοίκησης διέθεσε 0,09 εκατ. ευρώ, έναντι 0,13 εκατ. ευρώ το 2015. Απασχόλησε το 2016, κατά μέσον όρο, 114 εργαζόμενους, έναντι 126 το 2015.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ - ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

www.inr.gr, 11 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS