inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη άνω των 2 εκατ. ευρώ, το 2016, για τα Πλαστικά Κ. ΚοτρώνηςΑύξηση των πωλήσεων άνω του 20% για δεύτερο συνεχόμενο έτος και αυξημένα κέρδη προ φόρων και μετά την πρόβλεψη για φόρους κατέγραψε το 2016 η βιομηχανία πλαστικών δοχείων συσκευασίας τροφίμων Πλαστικά Κ. Κοτρώνης,

Η επιχείρηση έχει εξειδικευτεί στη διακόσμηση των προϊόντων με ετικέτες πολυπροπυλενίου, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία In-Mold-Labelling (IML) και συνέχισε και το 2016 να επενδύει, δαπανώντας για πάγιες επενδύσεις το ποσό των 3,85 εκατ. ευρώ, με σκοπό την επέκταση της παραγωγικής της δυναμικότητας. Η επιχείρηση το 2015 είχε δαπανήσει για τον ίδιο λόγο 3,3 εκατ. περίπου ευρώ, αποσκοπώντας στη μείωση του κόστους παραγωγής και την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της, με τη φιλοδοξία να επεκταθεί εμπορικά σε χώρες της Ανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης. Ηδη εξάγει προϊόντα της στις χώρες Αλβανία, Βουλγαρία, Γερμανία και Καναδάς.

Τα Πλαστικά Κ. Κοτρώνης εδρεύουν και διαθέτουν τις εγκαταστάσεις τους, με καλυμμένη επιφάνεια 7.675 τ.μ., στα Μαλάματα του Δήμου Ευπαλίου, στον νομό Φωκίδας. Η δραστηριότητά τους ξεκίνησε πριν από τέσσερις δεκαετίες. Απέκτησαν τις σύγχρονες εγκαταστάσεις τους το 1995 και έλαβαν την τωρινή νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας το 1999. Παράγουν πλαστικά δοχεία και πώματα κατάλληλα για τη συσκευασία τροφίμων, σε ευρεία ποικιλία, περιλαμβάνοντας δίσκους, κουβάδες, δοχεία και άλλα προϊόντα κατά παραγγελία, με ή χωρίς ετικέτα. Εχουν μακρά πείρα στη χρήση μηχανών χύτευσης υπό πίεση (injection molding) και κατασκευάζουν δικά τους καλούπια χύτευσης στο μηχανουργείο τους.

Το 2016, ολοκληρώνοντας τη 16η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της ως Α.Ε., η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών 15,39 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 20,3% σε σχέση με το 2015. Συγχρόνως, βελτίωσε το μεικτό της περιθώριο (28,8% το 2016, από 27,6% το 2015), γεγονός που ώθησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 4,43 εκατ. ευρώ, με ποσοστιαία αύξηση 25,5%. Το 95,2% των εσόδων της (14,65 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 4,8% (0,74 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη και των έκτακτων εσόδων και εξόδων, ανήλθαν σε 3,93 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του 2015 κατά 34,5%. Το αποτέλεσμα της οικονομικής χρήσης προ φόρων ήταν κέρδη 2,50 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 1,90 εκατ. ευρώ το 2015 (+31,3%). Τα αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη ύψους 2,025 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 1,60 εκατ. ευρώ το 2015 (+26,4%).

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,04 εκατ. ευρώ και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,39 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 3,54 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 24% και 19,5%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 16,2% και τα καθαρά κέρδη το 13,2%.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 19%, αντί 17,6% το 2015, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 20,71 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 24,9%, κυρίως λόγω των νέων επενδύσεων.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014.

Στις 31.12.2016 η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (9,82 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,87 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (6,06 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,22 εκατ. ευρώ (0,42 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Επίσης, στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαιά της ήταν ύψους 11,15 εκατ. ευρώ (9,64 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά ύψους 6,30 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 53,9% (58,1%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 8,87 εκατ. ευρώ (6,78 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015), ενώ σημαντικού ύψους ήταν και οι πάγιες ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας Κ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 110,9 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 24,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 21,7% των πωλήσεων και το 16,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 12,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,2% των πωλήσεων και το 16,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 10,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,3% των πωλήσεων και το 13,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων της περιόδου ήταν ύψους 21,7 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 4,7 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 15,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2016.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Κοτρώνη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 128 εργαζομένους, έναντι 108 το 2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3 εκατ. ευρώ, έναντι 2,57 εκατ. ευρώ το 2015. Επιπλέον, για αμοιβές μελών της διοίκησης διέθεσε 0,14 εκατ. ευρώ. Στους μετόχους της διέθεσε από τα κέρδη της χρήσης 2015 μέρισμα 0,50 εκατ. ευρώ. Από τα κέρδη της χρήσης 2016 διαθέτει μέρισμα 0,81 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 30.670 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 19.530 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 15.820 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για το 2017 αναφέρει ότι επιδιώκει να διατηρήσει στα επίπεδα του 2016, τουλάχιστον, τα βασικά οικονομικά μεγέθη της. Συνεχίζει να σχεδιάζει νέα προϊόντα και να βελτιώνει τα υπάρχοντα προϊόντα της, αποβλέποντας στην ενδυνάμωση της θέσης της στην ελληνική αγορά συσκευασίας τροφίμων και στην εμπορική επέκτασή της σε περισσότερες αγορές του εξωτερικού.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Κ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

www.inr.gr, 11 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS