inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Διψήφια άνοδο πωλήσεων, το 2016, για τη βιομηχανία αλλαντικών ΣαρήμπογιαςΔιψήφια αύξηση πωλήσεων, η οποία όμως συνοδεύτηκε από σμίκρυνση των περιθωρίων κέρδους, κατέγραψε το 2016 η βιομηχανία παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας κρέατος, αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων Σαρήμπογιας.

Η επιχείρηση εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στο Βιομηχανικό Πάρκο της Προσοτσάνης στον νομό Δράμας, όπου βρίσκεται από το 1938. Αριθμεί περισσότερο από έναν αιώνα ζωής, αφού οι ρίζες της χάνονται σε οικογενειακή οικοτεχνία αλλαντικών που είχε δημιουργηθεί στο Αγιάσι των Αδάνων πριν από 120 περίπου χρόνια, πριν μεταφερθεί στους πρόποδες του όρου Φαλακρού στον νομό Δράμας. Χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα «Sary» και φημίζεται για τον παστουρμά, τον καβουρμά, το πολίτικο σουτζούκι και άλλα παραδοσιακά αλλαντικά και λοιπά προϊόντα κρέατος που παρασκευάζει. Η γκάμα των προϊόντων της περιλαμβάνει πλήρη σειρά αλλαντικών και διάφορα κρεατοσκευάσματα, όπως καπνιστή μοσχαρίσια μπριζόλα και καπνιστό χοιρινό γεμιστό. Στο κέντρο της πόλης της Δράμας η επιχείρηση διατηρεί κατάστημα λιανικής πώλησης. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Δράμας.

Ολοκληρώνοντας τη χρήση του 2016, έκτη από την παραγωγική λειτουργία της με την παρούσα νομική μορφή της, η εταιρεία κατέγραψε έσοδα ύψους 6,365 εκατ. ευρώ, έναντι 5,48 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, αυξημένα κατά 15,1% (+0,885 εκατ. ευρώ) σε ετήσια βάση.

Η επιχείρηση, προφανώς για να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του ανταγωνισμού, συμπίεσε κατά 6,3 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο (29,7% έναντι 36% το 2015), γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο του 1,89 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 1,975 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-4,2%). Τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη έκτακτων εσόδων και εξόδων, ανήλθαν σε κέρδη της τάξεως του 0,80 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,97 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένα κατά 17,3% και ίσα προς το 12,6% των πωλήσεων (17,7% το 2015).

Τελικώς η εταιρεία παρουσίασε κέρδη προ φόρων 0,57 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι αντίστοιχων κερδών 0,81 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση (-29%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 0,39 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,57 εκατ. ευρώ το 2015 (-31,5%).

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 23,9% και 16,2%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 9% και τα καθαρά κέρδη το 6,1%. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν 0,79 εκατ. ευρώ.

Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,22 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα μόνο 0,01 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ το 2015).

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη και των έκτακτων εσόδων και εξόδων, περιορίστηκε σε 17,6%, αντί 23,1% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 4,56 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 8,5%, λόγω αύξησης των παγίων που αντιστάθμισε τη μείωση των κυκλοφοριακών στοιχείων του.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2015 έχουν σε μεγάλο βαθμό επαναδιατυπωθεί.

Η επιχείρηση στις 31.12.2016 διέθετε ικανοποιητικό κεφάλαιο κίνησης. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (2 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,8 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (1,20 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,83 εκατ. ευρώ (1,36 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 0,57 εκατ. ευρώ.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν σε 2,39 εκατ. ευρώ (2,41 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 52,5% (57,5%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 2,56 εκατ. ευρώ, έναντι 1,81 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια της χρήσης 2016 διέθεσε για επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία 0,96 εκατ. ευρώ, έναντι 0,51 εκατ. ευρώ το 2015.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Βασ. Παρ. Σαρήμπογια της τέταρτης γενιάς της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 42 εργαζόμενους, έναντι 36 το 2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,92 εκατ. ευρώ, έναντι 0,73 εκατ. ευρώ το 2015. Διαθέτει στους μετόχους της μέρισμα 0,30 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2016. Τα ετήσια κέρδη της τη χρήση 2015 προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 19.120 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 13.665 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 9.260 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΣΑΡΗΜΠΟΓΙΑΣ τη χρονική περίοδο 2011-2016, δηλαδή στο διάστημα των έξι αυτών ετών που λειτουργεί παραγωγικά με την τρέχουσα νομική μορφή της, ανήλθαν σε 28 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 4,75 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 17% των πωλήσεων και το 23,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 3,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,8% των πωλήσεων και το 27,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 2,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,3% των πωλήσεων και το 19,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της περιόδου προ φόρων και αποσβέσεων ήταν της τάξεως των 4,5 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις έξι εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 6,4 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2016. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,65 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2011. Οι πωλήσεις της το 2011 ήταν της τάξεως των 4,9 εκατ. ευρώ, υποχώρησαν σημαντικά το 2012 και κινήθηκαν έντονα ανοδικά την επόμενη τριετία.

Η επιχείρηση, όπως αναφέρει, αναμένει ότι η οικονομική χρήση 2017 θα αποδώσει αυξημένο κύκλο εργασιών της και θα είναι κερδοφόρος.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΑΡΗΜΠΟΓΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ

www.inr.gr, 11 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS