inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επανήλθε η αισιοδοξία στη γαλακτοβιομηχανία ΜΕΒΓΑΛΜε ενισχυμένες τις δυνάμεις της και αισιοδοξία αντιμετωπίζει πλέον το μέλλον η μακεδονική γαλακτοβιομηχανία ΜΕΒΓΑΛ, μετά την πρόσφατη συμφωνία αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της με τις τράπεζες Eurobank, Alpha, Εθνική και Πειραιώς και την επάνοδό της το 2016 σε κερδοφόρα αποτελέσματα, έπειτα από έξι συνεχόμενες ζημιογόνες χρήσεις.

Η συμφωνία της με τις πιστώτριες τράπεζες προβλέπει, ως γνωστόν, την έκδοση ομολογιακού δανείου 54,3 εκατ. ευρώ, με δεκαετή διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο, καθιστώντας σημαντικό μέρος των υποχρεώσεων της από βραχυπρόθεσμες σε μακροπρόθεσμες .

Είχε προηγηθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της βιομηχανίας με εισφορά 10,05 εκατ. ευρώ από τους βασικούς μετόχους της, δηλαδή την οικογένεια Μαίρης Χατζάκου και την ομοειδή βιομηχανία Δέλτα Τρόφιμα, που κατέχουν πλέον από 43,18% των μετοχών της Μεβγάλ, έναντι 13,64% που ανήκει στην οικογένεια Δημ. Συμεωνίδη.

Από το 2016 η επιχείρηση έχει θέσει σε εφαρμογή επιχειρηματικό σχέδιο ανασύνταξης, που προβλέπει μείωση του λειτουργικού κόστους, πρωτοβουλίες διοικητικής και οργανωτικής αναδιοργάνωσης, και έμφαση σε προϊόντα με σημαντική προστιθέμενη αξία. Για την περίοδο 2017-2019 εκπονείται τριετές επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 4 εκατ. ευρώ, επικεντρωμένο στην παραγωγική διαδικασία γιαουρτιών και τυροκομικών προϊόντων. Ειδικότερα στην κατηγορία των γιαουρτιών το τελευταίο χρονικό διάστημα η εταιρεία έχει λανσάρει με επιτυχία τη σειρά προϊόντων «Harmony Gourmet», ενώ στα τυροκομικά παρουσίασε στην αγορά το προϊόμ «Κεφίρ» με λεμόνι και στέβια. Συγχρόνως, έχει κυκλοφορήσει νέους κωδικούς χυμών.

Σύμφωνα με τον ενοποιημένο ισολογισμό της, τα έσοδα της εταιρείας τον περασμένο χρόνο περιορίστηκαν σε 109,61 εκατ. ευρώ, από 110,43 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας μείωση 0,7% ή 0,82 εκατ. ευρώ, σε συνθήκες σημαντικής πτώσης των μεγεθών της εγχώριας αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων.

Η επιχείρηση βελτίωσε κατά 4,5 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, σε 29,2%, από 24,7% το 2015. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη συμπίεση λειτουργικών δαπανών και την επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με σημαντικά χαμηλότερες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, που είχαν ανέλθει σε πολύ υψηλά επίπεδα το 2015, οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 9,37 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 12,20 εκατ. ευρώ το 2015.

Κατόπιν αυτών η γαλακτοβιομηχανία σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με τις θυγατρικές της, εμφάνισε κέρδη προ φόρων 0,72 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι ζημιών προ φόρων 21,66 εκατ. ευρώ το 2015 (+22,37 εκατ. ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για φορολογικά έσοδα και έξοδα τα τελικά κέρδη της χρήσης 2016 ανήλθαν σε 1,01 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 17,40 εκατ. ευρώ το 2015 (+18,40 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 3,86 εκατ. ευρώ (4 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 4,78 εκατ. ευρώ (5,38 εκατ. ευρώ το 2015).

Επίσης, επιβαρύνθηκαν με πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων από τη χρεοκοπημένη λιανεμπορική αλυσίδα «Μαρινόπουλος», ύψους 2,4 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια της ΜΕΒΓΑΛ, αν και παρέμειναν αρνητικά (-1,62 εκατ. ευρώ), ενισχύθηκαν κατά 12,165 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων περιορίστηκε σε 100,54 εκατ. ευρώ (-1,8%). Σε 98,60 εκατ. ευρώ (από 109,41 εκατ. ευρώ) περιορίστηκαν εξάλλου οι συνολικές βραχυπρόθεσμες δανειακές και άλλες υποχρεώσεις σε τρίτους. Στις 31.12.2016, πριν δηλαδή από την αναδιάρθρωση του δανεισμού της, το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της εταιρείας (48,50 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 50,10 εκατ. ευρώ μικρότερο από τις κάθε είδους βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Επί των παγίων της υφίστανται προσημειώσεις συνολικού ύψους 55,19 εκατ. ευρώ. Ο δανεισμός της στις 31.12.2016 ήταν στο σύνολό του βραχυπρόθεσμος και είχε περιοριστεί σε 64,53 εκατ. ευρώ, από 70,33 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015.

Στην ενοποίηση συμμετείχαν, μαζί με τη μητρική εταιρεία, η σχεδόν ανενεργός θυγατρική Εβρογάλ, η εμπορική Διατροφή Μονοπρόσωπη και οι θυγατρικές Mevgal USA, Mevgal Enterprises, Mevgal Bulgaria και Mevgal UK, οι οποίες δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ, την Κύπρο, τη Βουλγαρία και τη Βρετανία, αντιστοίχως. Επίσης, με τη μέθοδο της καθαρής θέσης ενοποιήθηκε η εταιρεία Μακεδονική Φάρμα.

Η 67χρονη μητρική εταιρεία ΜΕΒΓΑΛ, η οποία εδρεύει στα Κουφάλια της Θεσσαλονίκης, το 2016 κατέγραψε αντίστοιχες πωλήσεις αξίας 109,60 εκατ. ευρώ έναντι 110,285 εκατ. ευρώ το 2015 (-0,6%). Ανά κατηγορία προϊόντων, 30,89 εκατ. ευρώ (28,2% των εσόδων) προήλθαν από το γάλα, 46,43 εκατ. ευρώ από το γιαούρτι (42,4%), 18,66 εκατ. ευρώ από τυροκομικά (17%) και τα υπόλοιπα 13,62 εκατ. ευρώ (12,4%) ήταν έσοδα από τη διάθεση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και εμπορευμάτων. Το 98,3% των εσόδων της (107,79 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της. Αυξήθηκαν τα έσοδα από την πώληση γάλακτος κατά 2,8%, αλλά μειώθηκαν τα έσοδα από τη διάθεση γιαουρτιών και τυριών κατά 1,6% και 11,2%, αντιστοίχως. Συγχρόνως, αυξήθηκαν κατά 15,6% τα έσοδα από προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και εμπορεύματα. Οι εγχώριες πωλήσεις εισέφεραν 74,67 εκατ. ευρώ (68,1% των συνολικών) και οι εξαγωγές 34,93 εκατ. ευρώ (31,9%). Τα εξαγωγικά έσοδα, που προέρχονται από 36 χώρες, μειώθηκαν κατά 4% και αφορούσαν κατά 75% (26,19 εκατ. ευρώ) πωλήσεις γιαουρτιών.

Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 0,79 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 14,34 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+15,13 εκατ. ευρώ). Τα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κέρδη (EBITDA) της εταιρείας ήταν 9,06 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,3% των εσόδων, αντί ζημιών 9,23 εκατ. ευρώ το 2015 (+18,285 εκατ. ευρώ).

Στις 31.12.2016 τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 5,35 εκατ. ευρώ (1,24 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 48,14 εκατ. ευρώ, έναντι 51,61 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια της χρήσης 2016 η εταιρεία διέθεσε για επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία 0,87 εκατ. ευρώ, έναντι 0,76 εκατ. ευρώ το 2015. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 0,67 εκατ. ευρώ.

Οι εργαζόμενοι στη μητρική εταιρεία είχαν μειωθεί στα τέλη του 2016 σε 603 (677 στα τέλη του 2015 και 735 στα τέλη του 2014). Στη διάρκεια του 2016 η επιχείρηση απασχόλησε συνολικά 658 εργαζόμενους, έναντι 692 το 2015. Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας και συναφών δαπανών υπέρ του προσωπικού περιορίστηκε σε 18,33 εκατ. ευρώ το 2016, από 20,35 εκατ. ευρώ το 2015 (23,475 εκατ. ευρώ το 2014). Τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους η επιχείρηση εξόφλησε σημαντικού ύψους υποχρεώσεις της προς το προσωπικό της.

Οι συνολικές πωλήσεις της γαλακτοβιομηχανίας τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 1,93 δισ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 69,15 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,6% των πωλήσεων και το 4,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου, καθώς επί σειρά ετών η εταιρεία κατέγραψε αρνητικά λειτουργικά αποτελέσματα. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 60,3 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 3,1% των πωλήσεων και το 22,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 53,8 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 2,8% των πωλήσεων και το 20,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων της περιόδου ήταν ύψους 5,6 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις πέντε από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 176 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 185,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2011. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2006. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 14,9 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2013.

Τον Ιούνιο του 2016 είχε ολοκληρωθεί φορολογικός έλεγχος της εταιρείας για τις χρήσεις 2003-2009, ο οποίος οδήγησε στον καταλογισμό διαφορών ελέγχου ύψους 2,8 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση εκτιμά ότι η ευόδωση των πολύμηνων διαπραγματεύσεων που διεξήγαγε με τις πιστώτριες τράπεζές της θα συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη κερδοφόρων, βελτιωμένων αποτελεσμάτων τόσο το 2017 όσο και τα επόμενα χρόνια. Η εταιρεία εισήλθε, όπως αναφέρει, «σε μια νέα εποχή», που θα της επιτρέψει τη διενέργεια νέων επενδύσεων, οι οποίες με τη σειρά τους θα οδηγήσουν σε βελτίωση των αποτελεσμάτων και των ταμειακών ροών.

Ηδη κινείται για την επαναφορά στην κυριότητά της των εμπορικών σημάτων της που είχαν χρησιμοποιηθεί και δεσμευθεί για την άντληση κεφαλαίων από funds του εξωτερικού.

Στη διάρκεια του 2016 κατέβαλε ποσό 3,55 εκατ. ευρώ στην οικογένεια Παπαδάκη που ήταν μέτοχός της και της είχε προσφέρει δάνειο. Για την εξόφληση του σχετικού δανείου απέμενε ποσό 1,73 εκατ. ευρώ.

Η ΜΕΒΓΑΛ ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη, με τη μορφή της ομόρρυθμης εταιρείας και τον διακριτικό τίτλο Μακεδονική Βιομηχανία Γάλακτος, το 1950. Μετατράπηκε σε Α.Ε. το 1976. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Διατηρεί υποκαταστήματα, σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους χώρους, στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, το Ηράκλειο Κρήτης, την Ξάνθη και τα Χανιά. Επίσης, διατηρεί δίκτυο 51 αντιπροσώπων διάθεσης των προϊόντων της. Εχει πρόεδρο τον Χριστόδουλο Αντωνιάδη, αντιπρόεδρο τη Μαίρη Χατζάκου και γενικό διευθυντή τον Νικήτα Ποθουλάκη.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΕΒΓΑΛ

www.inr.gr, 11 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS