inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ενίσχυσαν την κερδοφορία τους οι Κυλινδρόμυλοι Χαλκιδικής το 2016Με ενισχυμένα τα οικονομικά μεγέθη της «έκλεισε» τη χρήση 2016 η αλευροβιομηχανία Κυλινδρόμυλοι Χαλκιδικής.

Η επιχείρηση το 2016 δαπάνησε 0,81 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού της και, συγχρόνως, τη διεύρυνση της ποικιλίας των προϊόντων της και των δυνατοτήτων της να παράγει ειδικά άλευρα και μείγματα αρτοποιίας «custom made» ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών της.

Ιδρύθηκε ως Α.Ε. τις αρχές της δεκαετίας του 1980 και εδρεύει στα Ελαιοχώρια Νέας Τρίγλιας στον νομό Χαλκιδικής, όπου έκανε τα πρώτα της βήματα το 1928.

Οι Κυλινδρόμυλοι Χαλκιδικής ασχολούνται με την παραγωγή αλεύρων, μειγμάτων αρτοποιίας και συναφών προϊόντων. Συγχρόνως, εισάγουν και εξάγουν βελτιωτικά αρτοποιίας και δημητριακά. Παράγουν και διαθέτουν αλεύρι από μαλακό και σκληρό σιτάρι, σιμιγδάλι ολικής αλέσεως και σκληρό, είδη αρτοποιίας, έτοιμα μείγματα ψωμιού και βελτιωτικά αρτοποιίας, σκληρό αλεύρι σιταριού για ψήσιμο, σιμιγδάλι αραβοσίτου για σνακ και μπίρες, καλαμποκάλευρο και άλλα προϊόντα.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια της εταιρείας στις 31.12.2016 ανήλθαν σε 5,18 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 15,1% σε ετήσια βάση (+0,68 εκατ. ευρώ), λόγω της προσθήκης νέου μηχανολογικού, κυρίως, εξοπλισμού.

Το 2016, ολοκληρώνοντας την 32η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την παρούσα νομική μορφή, η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών 22,46 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 5,1% σε σχέση με το 2015, όταν οι πωλήσεις της ήταν της τάξεως των 21,34 εκατ. ευρώ. Το μεικτό της περιθώριο ενισχύθηκε κατά 1,9 εκατοστιαία μονάδα και διαμορφώθηκε σε 16,9%, έναντι 15% το 2015. Τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη έκτακτων εσόδων και εξόδων, ανήλθαν σε κέρδη 1,20 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,95 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 26,1% και ίσα προς το 5,3% των πωλήσεων (4,4% το 2014).

Το 72,3% των εσόδων της (16,23 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 27,7% (6,23 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και έσοδα παρεπόμενων ασχολιών. Ενώ τα εμπορικά έσοδα, που αφορούν και δημητριακά, αυξήθηκαν κατά 34,5%, τα βιομηχανικά μειώθηκαν κατά 2,8%, ενδεχομένως λόγω της πτώσης των τιμών των πρώτων υλών και μεταβολών της τιμολογιακής πολιτικής της επιχείρησης για την προάσπιση και τη διεύρυνση του μεριδίου της στην εγχώρια αγορά αλεύρων και συναφών προϊόντων.

Το αποτέλεσμα της οικονομικής χρήσης προ φόρων ήταν κέρδη 0,26 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,17 εκατ. ευρώ το 2015 (+0,09 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη άνω του 0,10 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,08 εκατ. περίπου ευρώ το 2015 (+0,03 εκατ. περίπου ευρώ).

Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 0,56 εκατ. ευρώ (0,36 εκατ. ευρώ το 2015) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,41 εκατ. ευρώ (0,48 εκατ. ευρώ το 2015).

Επίσης, με προβλέψεις απομείωσης επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων και άλλες έκτακτες δαπάνες. Αντιθέτως, ευνοήθηκε από αυξημένα έκτακτα έσοδα.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 3,1% και 1,2%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 1,2% και τα καθαρά κέρδη το 0,5%.

Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,82 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 55,5% (+0,29 εκατ. ευρώ).

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 5,7%, αντί 5,1% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 20,995 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 13,4%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014.

Η επιχείρηση στις 31.12.2016 διέθετε σημαντικό κεφάλαιο κίνησης. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (15,20 εκατ. περίπου ευρώ) ήταν κατά 3,6 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (11,56 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,40 εκατ. ευρώ (0,56 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν σε 8,75 εκατ. ευρώ (8,19 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά και αντιστοιχούσαν στο 41,7% (44,3%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ευστρ. Ευγενίου της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 91 εργαζόμενους. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,72 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της αλευροβιομηχανίας ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 234,3 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις τής απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως των 19,45 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,3% των πωλήσεων και το 9,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 8,75 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,7% των πωλήσεων και το 10,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 5,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,2% των πωλήσεων και το 6,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της περιόδου προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 13,75 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις έντεκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 28,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2011. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2008. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 12,7 εκατ. ευρώ.

Βασικοί άξονες της στρατηγικής της επιχείρησης είναι η ενδυνάμωση της λειτουργίας του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων (R&D) που διαθέτει, η συνεχής επένδυση σε εξοπλισμό τεχνολογιών αιχμής και η έμφαση στη συμβολαιακή γεωργία και την κατά παραγγελία παραγωγή ειδικών αλεύρων και μειγμάτων αρτοποιίας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

www.inr.gr, 11 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS