inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οι ομολογιούχοι πιστωτές διευκολύνουν τη βιομηχανία ιχθυηρών ΚΟΝ.Β.Α.Μεγαλύτερα περιθώρια ευελιξίας ή, αλλιώς, «ανάσες ζωής» έδωσαν στη βιομηχανία επεξεργασίας ιχθυηρών Κονσερβοποιία Βορείου Αιγαίου (ΚΟΝ.Β.Α.) οι ομολογιούχοι πιστωτές της, συναινώντας σε μείωση των απαιτήσεών τους για δάνεια που είχαν χορηγήσει το 2014.

Σε συνέχεια συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 για τροποποίηση των καταβολών χρεολυσίων, ώστε μέχρι τον Μάιο του 2018 να ανέρχονται στο μισό από το ποσό που είχε οριστεί, εντός του 2017 μείωσαν από 5,25% σε 4,5% το ετήσιο επιτόκιο για την περίοδο από τον περασμένο Μάιο έως τον Φεβρουάριο του 2019.

Η ΚΟΝ.Β.Α., που βαρυνόταν στις 31.12.2016 με βραχυπρόθεσμο δανεισμό ύψους 29,37 εκατ. ευρώ, καθώς ο μακροπρόθεσμος δανεισμός είχε καταστεί άμεσα απαιτητός λόγω μη συμμόρφωσης με όρους των δανειακών συμβάσεων, επλήγη το 2016 από την κατάρρευση της χρεοκοπημένης πλέον λιανεμπορικής αλυσίδας «Μαρινόπουλος». Εμφάνισε εκ νέου κερδοφόρο αποτέλεσμα, χωρίς όμως να προβεί σε απομείωση των ανείσπρακτων σχετικών απαιτήσεων, με την προοπτική να το πράξει σταδιακά, σε περισσότερες της μιας χρήσεις. Το 2015 είχε επιστρέψει σε θετικά τελικά αποτελέσματα, μετά από μια τετραετία ζημιών, αυξάνοντας για τρίτο συνεχόμενο έτος τον κύκλο εργασιών της, που είχε παρουσιάσει μεγάλη πτώση την περίοδο 2009-2012.

Η Κονσερβοποιία Βορείου Αιγαίου (ΚΟΝ.Β.Α.) κατέχει δεσπόζουσα θέση στην εγχώρια αγορά του τομέα της με τα πασίγνωστα εμπορικά σήματα «Trata» και «Flokos». Εδρεύει στη Βιομηχανική Περιοχή Σταυροχωρίου Κιλκίς, όπου οι εγκαταστάσεις της καλύπτουν στεγασμένη επιφάνεια 10.895 τ.μ. Υπολογίζεται ότι απορροφά ετησίως ακόμα και το 40% της ελληνικής αλιείας σε σαρδέλα και γαύρο. Ιδρύθηκε με την παρούσα εταιρική μορφή το 1987 και ολοκλήρωσε την κατασκευή βιομηχανικής μονάδας επεξεργασίας και κονσερβοποίησης ψαρικών το 1990, για να εξελιχθεί στη συνέχεια στη μεγαλύτερη ίσως εταιρεία κοσερβοποίησης ιχθυηρών σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. Το 2005 επεκτάθηκε στην επεξεργασία και τυποποίηση ψαριών ψυγείου και κατεψυγμένων ψαριών, με το σήμα «Trata».

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, τα έσοδά της το 2016 συρρικνώθηκαν σε 26,50 εκατ. ευρώ, από 29,55 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας πτώση της τάξεως του 10,3% σε ποσοστό ή κατά 3,05 εκατ. ευρώ σε αξία, κυρίως λόγω της απώλειας των πωλήσεων που πραγματοποιούσε η χρεοκοπημένη αλυσίδα, όπως αναφέρει. Το 90,45% των εσόδων, δηλαδή 23,97 εκατ. ευρώ, προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες, καθώς η εμπορική δραστηριότητα απέδωσε το υπόλοιπο 9,55% (2,53 εκατ. ευρώ). Επίσης, το 85,7% των εσόδων, δηλαδή 22,71 εκατ. ευρώ, προήλθε από την ελληνική αγορά, καθώς οι εξαγωγές προϊόντων και εμπορευμάτων της απέφεραν 3,79 εκατ. (14,3%). Σε σύγκριση με το 2015 η αξία των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 3,35% (+0,12 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση αυτή των πωλήσεών της συνοδεύτηκε από ενίσχυση του συντελεστή μεικτού κέρδους της εταιρείας κατά 3,6 εκατοστιαίες μονάδες (στο 33,4% από 29,8% το 2015). Τα μεικτά κέρδη της ανήλθαν στο επίπεδο των 8,84 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει αύξηση 0,5% (+0,05 εκατ. ευρώ).

Ωστόσο τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν σε 3,45 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 3,82 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-9,8% ή -0,37 εκατ. ευρώ), αλλά βελτιώθηκαν ως ποσοστό των πωλήσεων από 12,9% το 2015 σε 13% το 2016.

Οι δαπάνες λειτουργίας μειώθηκαν, ωστόσο η εξέλιξη αυτή αντισταθμίστηκε από την επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με απομειώσεις/διαγραφές επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων ποσού 0,87 εκατ. ευρώ και της αξίας της συμμετοχής στην εκκαθαρισθείσα θυγατρική αλβανική εταιρεία Coral ποσού 0,31 εκατ. ευρώ.

Το δημοσιευμένο αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 0,66 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 1,6%. Επίσης, μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ήταν επίσης 0,66 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως μειωμένα.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,23 εκατ. ευρώ (1,28 εκατ. ευρώ το 2015) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 1,59 εκατ. ευρώ (1,89 εκατ. ευρώ το 2015).

Αντιθέτως, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν επιβαρύνθηκαν με απαραίτητη πρόσθετη πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Θωμά Αντ. Τζίκα και αντιπρόεδρο τον Θωμά Μιχ. Τζίκα της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, στις 31.12.2016 συμπεριελάμβανε κρατικές επιχορηγήσεις 1,08 εκατ. ευρώ και ανερχόταν σε 5,56 εκατ. ευρώ (5,11 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αποτελώντας το 14,5% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (15,2% έναν χρόνο νωρίτερα), ύψους 38,49 εκατ. ευρώ (38,63 εκατ. ευρώ). Το μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης, σύμφωνα με απόφαση που έλαβε γενική συνέλευση των μετόχων τον Δεκέμβριο του 2016, επρόκειτο να αυξηθεί κατά 0,12 εκατ. ευρώ, σε συνέχεια μεγαλύτερης αύξησης που είχε γίνει το 2015.

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (28,69 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 4,24 εκατ. ευρώ μικρότερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (32,93 εκατ. ευρώ), ενώ περιελάμβανε επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις. Οι τραπεζικές οφειλές της ήταν μειωμένες, σε ετήσια βάση, κατά 5,3% (-1,63 εκατ. ευρώ). Συγχρόνως, τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 0,64 εκατ. ευρώ (1,05 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 9 εκατ. ευρώ (9,97 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Για αγορές παγίων το 2016 δαπάνησε 0,80 εκατ. ευρώ (0,39 εκατ. ευρώ το 2015).

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 370,8 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 40,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11% των πωλήσεων και το 8,8% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονομικά μεγέθη, ήταν κέρδη 7,45 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 3,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,9% των πωλήσεων και το 4,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της εξεταζόμενης περιόδου, καθώς η επιχείρηση ήταν ζημιογόνος σε τέσσερις από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις (ζημιές άνω των 5,9 εκατ. ευρώ) και κερδοφόρος τις υπόλοιπες οκτώ.

Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 31,5 εκατ. ευρώ. Οι μεγαλύτερες πωλήσεις της, ύψους 36,6 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2007. Τα μεγαλύτερα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,8 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2006, ενώ ήταν ακόμη μεγαλύτερα πριν από το 2005. Οι μεγαλύτερες ζημιές της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 2,3 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2012.

Το 2016 η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσον όρο 204 εργαζόμενους και διέθεσε για αμοιβές, εισφορές και έξοδα του διευθυντικού και εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού της 4,23 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχης δαπάνης 4,90 εκατ. ευρώ το 2015 και 5,15 εκατ. ευρώ το 2014. Σε μέλη της διοίκησής της διέθεσε αμοιβές 0,28 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ το 2015).

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονομικά μεγέθη, περιορίστηκε σε 9% (9,9% το 2015).

Στις αρχές του 2016 η εταιρεία είχε εκτιμήσει ότι προέκυπτε ζημιά 0,10 εκατ. ευρώ από το γεγονός ότι είχε προαγοράσει δολάρια ΗΠΑ ύψους 1,85 εκατ. με προσυμφωνημένη την εκκαθάριση της συναλλαγής εντός του 2017.

Για τη χρήση 2017 η ΚΟΝ.Β.Α. υπολογίζει ότι η υποστήριξη των πιστωτών της θα της επιτρέψει να βελτιώσει τις ταμειακές ροές της. Αναμένει ότι ο κύκλος εργασιών της θα επανέλθει στα επίπεδα του 2015.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

www.inr.gr, 11 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS