inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Συνέχισε και το 2016 την ανοδική της πορεία η Λευκοσιδηρουργία ΚαβάλαςΕνισχυμένες πωλήσεις για τέταρτο συνεχόμενο έτος και μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους για πέμπτο συνεχόμενο έτος κατέγραψε το 2016 η βιομηχανία παραγωγής λευκοσιδηρών δοχείων και κουτιών Λευκοσιδηρουργία Καβάλας, η οποία ασχολείται επίσης με μεταλλοτυπικές εκτυπώσεις και είναι εγκατεστημένη στα Αμισιανά του νομού Καβάλας.

Η επιχείρηση είναι πολυμετοχική. Ιδρύθηκε ως ΑΕ το 1986, αλλά προϋπήρχε από το 1975 ως ΕΠΕ. Διαθέτει μικρό μέρος της παραγωγής της στη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την πΓΔΜ, την Αυστρία και τη Ρουμανία. Ελέγχεται από έξι οικογένειες και με τα προϊόντα της τροφοδοτεί κυρίως εταιρείες που παράγουν ή συσκευάζουν τρόφιμα, όπως τυροκομικά προϊόντα, λάδι, ελιές, μέλι και τουρσιά, καθώς και εταιρείες λιπαντικών, γεωργικών φαρμάκων και άλλων χημικών προϊόντων. Διατηρεί υποκατάστημα στη Λέσβο, με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων δοχείων ελαιολάδου.

Οι εγκαταστάσεις της καλύπτουν 10.000 τ.μ. βιομηχανικών κτιρίων και αποθηκών. Το επενδυτικό της πρόγραμμα αποσκοπεί στην αύξηση της παραγωγικότητας και τη διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων στον τομέα των μεταλλικών αλλά και των πλαστικών συσκευασιών, καθώς η υπάρχουσα παραγωγική δυναμικότητα επιτρέπει τον διπλασιασμό του όγκου παραγωγής. Για την ενίσχυση της εξαγωγικής της δραστηριότητας, που ξεκίνησε το 1993, μελετά την ίδρυση θυγατρικής σε χώρα που θα επιλεγεί. Οι μονάδες της εξασφαλίζουν την παραγωγή ειδών συσκευασίας, από λευκοσίδηρο καταρχάς, σε διάφορα μεγέθη, άνω των δυο λίτρων. Επίσης, την παροχή υπηρεσιών λιθογραφίας σε τρίτους για εκτύπωση τύπου offset.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδα της εταιρείας ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ το περασμένο έτος ανήλθαν σε 14,84 εκατ. ευρώ, από 13,76 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 7,9% σε ποσοστό και 1,08 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση.

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 1,1 εκατοστιαία μονάδα το μεικτό περιθώριο κέρδους της, που ανήλθε στο 32,5%, από 31,4% το 2015. Το γεγονός αυτό οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 4,825 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 4,32 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+11,7%).

Συγχρόνως, βελτίωσε κατά 23,3% τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε 2,64 εκατ. ευρώ, από 2,145 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (17,8% ως ποσοστό των πωλήσεων, από 15,6% το 2015). Επίσης, τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 2,50 εκατ. ευρώ, από 1,94 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένα κατά 28,5% (16,8% των πωλήσεων, από 14,1% το 2015).

Η επιχείρηση, με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Παν. Παναγιωτίδη της μίας εκ των έξι οικογενειών που την ίδρυσαν και κατέχουν τις μετοχές της, παρουσίασε τελικώς κέρδη προ φόρων 2,46 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,90 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 29,3% (16,6% ως ποσοστό των πωλήσεων, από 13,8% το 2015). Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ήταν ύψους 1,67 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι αντίστοιχων καθαρών κερδών 1,28 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένα κατά 31% (11,3% των πωλήσεων, από 9,3% το 2015).

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,15 εκατ. ευρώ (0,20 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους μόλις 0,04 εκατ. ευρώ (επίσης 0,04 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 19,9% και 13,5%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 16,6% και τα καθαρά κέρδη το 11,3%. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 16,5%, από 14,5% το 2015.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων της επιχείρησης στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 15,98 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 12,92 εκατ. ευρώ (80,9%) ήταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, τα οποία συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 3,24 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ημερομηνία το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (14,09 εκατ. ευρώ) ήταν πολλαπλάσιο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (2,845 εκατ. ευρώ). Επίσης, στις 31.12.2016 τα ταμειακά διαθέσιμά της ανέρχονταν σε 1,24 εκατ. ευρώ (1,44 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Η εταιρεία είχε πολύ χαμηλό τραπεζικό δανεισμό (0,25 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 50%).

Οι συνολικές πωλήσεις της τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 147,5 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 20,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13,9% των πωλήσεων και το 9,7% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων 13,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,2% των πωλήσεων και το 11,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα συνολικά καθαρά κέρδη της ήταν 9,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,2% των πωλήσεων και το 7,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της περιόδου προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 21,85 εκατ. ευρώ.

Οι πωλήσεις της το έτος 2005 ήταν ύψους 9,5 εκατ. ευρώ. Οι υψηλότερες είναι αυτές του έτους 2016. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους είναι αυτά του έτους 2016. Η επιχείρηση παρέμεινε κερδοφόρος καθ' όλη την εξεταζόμενη χρονική περίοδο.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ήταν 1,86 εκατ. ευρώ, από 1,73 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Η εταιρεία δαπάνησε το 2016 για πάγιες επενδύσεις 0,295 εκατ. ευρώ, έναντι 0,08 εκατ. ευρώ το 2015.

Το 2016 η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσον όρο 90 εργαζομένους, έναντι 81 το 2015. Διέθεσε το 2016 στους μετόχους της μέρισμα 0,56 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2015 και πρόσθετες αμοιβές 0,10 εκατ. ευρώ στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της. Δαπάνησε το 2016 για τις αμοιβές και λοιπά έξοδα προσωπικού 2,24 εκατ. ευρώ, έναντι 2,15 εκατ. ευρώ το 2015, σε συνδυασμό με αμοιβές 0,29 εκατ. ευρώ αμφότερα τα έτη για στελέχη της. Από τα κέρδη του 2016 διαθέτει μέρισμα 0,72 εκατ. ευρώ στους μετόχους της, σε συνδυασμό με πρόσθετες αμοιβές 0,10 εκατ. ευρώ στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της. Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 29.380 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 27.320 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 18.590 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για τη χρήση 2017 η βιομηχανία έχει θέσει στόχους την αύξηση του κύκλου εργασιών της και τον σταδιακό εξορθολογισμό όλων των λειτουργικών διαδικασιών της, προσβλέποντας σε ενίσχυση της θέσης της στην αγορά.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

www.inr.gr, 12 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS