inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ανάκαμψη μεγεθών προσδοκά το 2017 η βιομηχανία λιπαντικών ΜέλκοΠωλήσεις λιπαντικών ύψους 10.602 μετρικών τόνων, χαμηλότερες από εκείνες του 2015 κατά 4,6%, καθώς και μειωμένα έσοδα από τη διακίνηση καυσίμων, λόγω μείωσης του όγκου των διακινούμενων καυσίμων κατά 10,6%, παρουσίασε το 2016 η εταιρεία Μέλκο Πετρόλεουμ, η οποία συνδυάζει την παραγωγή λιπαντικών με την αποθήκευση και τη διακίνηση καυσίμων και λιπαντικών ξηράς και ναυτιλίας.

Ωστόσο, για το σύνολο της χρήσης 2017 αναμένει αύξηση του όγκου των πωλήσεων λιπαντικών κατά 10% και αυξημένα έσοδα από τη διακίνηση καυσίμων, με ανάλογη επίπτωση στις πωλήσεις της, οι οποίες συμπιέστηκαν το 2016.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 2000 και για αρκετά χρόνια αποτελούσε μέλος του ομίλου εμπορίας καυσίμων Aegean Oil. Φέρει τον διακριτικό τίτλο Melco Oil. Παράγει λιπαντικά και διαθέτει σημαντικό μέρος των προϊόντων της σε πλοία εξωτερικού και την Κύπρο. Συγχρόνως, αποθηκεύει και διακινεί υγρά καύσιμα και πραγματοποιεί ποιοτικούς ελέγχους υγρών καυσίμων και λιπαντικών. Εδρεύει επί της οδού Ακτή Μιαούλη στον Πειραιά και είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. Οι παραγωγικές και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις της βρίσκονται στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Ξεκίνησε την εμπορική και παραγωγική λειτουργία της στα τέλη του 2006, εξαγοράζοντας τις εγκαταστάσεις παραγωγής λιπαντικών και αποθήκευσης καυσίμων της αμερικανικής Chevron στον Ασπρόπυργο. Σε πρώτη φάση ασχολήθηκε με την παροχή υπηρεσιών ανάμειξης (facon production - blending, filing) και αποθήκευσης λιπαντικών για λογαριασμό εταιρειών του ομίλου Chevron. Τον Οκτώβριο του 2007 ξεκίνησε την παραγωγή λιπαντικών κινητήρων εσωτερικής καύσης, καθώς και βιομηχανικών και ναυτιλιακών, για λογαριασμό του ελληνικού επιχειρηματικού ομίλου πετρελαιοειδών Aegean Oil. Επίσης, την παραγωγή λιπαντικών για λογαριασμό του τομέα ναυτιλίας της Chevron και άλλων τρίτων, καθώς και την πώληση βασικών λαδιών. Το 2008 άρχισε συνεργασία με τον βιομηχανικό και εμπορικό όμιλο καυσίμων Ελληνικά Πετρέλαια, αναλαμβάνοντας την αποθήκευση καυσίμων του στις εγκαταστάσεις της, μέσω αγωγού, καθώς και τη διακίνησή τους.

Οι εγκαταστάσεις που αγόρασε από τη Chevron συμπεριελάμβαναν 21 δεξαμενές αποθήκευσης συνολικής χωρητικότητας άνω των 32 εκατ. λίτρων, υπόγειο αγωγό σύνδεσης με το διυλιστήριο των ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο, σύστημα ταυτόχρονης φόρτωσης 4 βυτιοφόρων οχημάτων, προβλήτα με δυνατότητα εξυπηρέτησης φορτώσεων και εκφορτώσεων ταυτόχρονα από δυο δεξαμενόπλοια, εργοστάσιο παρασκευής λιπαντικών με τρέχουσα ετήσια παραγωγή 20.000 ΜΤ και κτίρια γραφείων επιφάνειας 2.000 τ.μ., επί συνολικής έκτασης 47.000 τ.μ.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2016, η βιομηχανία το περασμένο έτος κατέγραψε εξασθένηση των πωλήσεων και αρνητικά αποτελέσματα προ φόρων και μετά φόρων για πρώτη φορά μετά το 2008, αν και ανέμενε, όπως είχε αναφέρει, διατήρηση της κερδοφορίας της στα ικανοποιητικά επίπεδα της χρήσης 2015.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδά της το 2016 περιορίστηκαν σε 15,075 εκατ. ευρώ, από 16,35 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, παρουσιάζοντας μείωση 7,8% σε ποσοστό και 1,27 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 76,8% των εσόδων της (11,58 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και τη διάθεση λιπαντικών της, 7,8% (1,18 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων, 6,3% (0,95 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση πρώτων και συμπληρωματικών υλών και το υπόλοιπο 9,1% (1,36 εκατ. περίπου ευρώ) από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, που αφορούσαν κυρίως έσοδα από μίσθωση δεξαμενών της.

Η επιχείρηση εμφάνισε μεικτά κέρδη 3,54 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 3,44 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 2,8% (+0,10 εκατ. περίπου ευρώ), καθώς το μεικτό της περιθώριο ενισχύθηκε κατά 2,5 εκατοστιαίες μονάδες (από το 21% στο 23,5%.

Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 54,9% και περιορίστηκαν σε 0,96 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,4% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 13,1% (2,13 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν. Ο λόγος της μείωσής τους ήταν η αύξηση των δαπανών διάθεσης και διοίκησης (4,05 εκατ. ευρώ) κατά 38% (+1,12 εκατ. ευρώ). Συγχρόνως, η επιχείρηση παρουσίασε θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 συμπεριέλαβαν αποσβέσεις 0,53 εκατ. ευρώ (0,51 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,54 εκατ. ευρώ (0,59 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή ζημιών προ φόρων και μετά φόρων 0,09 εκατ. περίπου ευρώ έναντι κερδών προ φόρων 1,06 εκατ. ευρώ και μετά φόρων 0,64 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-1,14 εκατ. ευρώ και -0,72 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως). Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 0,44 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 2,3%, έναντι 5,1% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 41,54 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 0,4% λόγω μείωσης των παγίων της.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 20,02 εκατ. ευρώ (20,115 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 48,2% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (επίσης 48,2% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις 31.12.2016 η εταιρεία βαρυνόταν με συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 12,46 εκατ. ευρώ, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 0,80 εκατ. ευρώ. Εμφάνιζε έντονα αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (9,57 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 5,65 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (15,22 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,40 εκατ. ευρώ (0,41 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Ωστόσο, τον Ιούνιο του 2017 η επιχείρηση προχώρησε με τις πιστώτριές της τράπεζες σε αναδιάρθρωση του δανεισμού της. Για τον σκοπό αυτό εκδόθηκε νέο κοινό ομολογιακό δάνειο 9,50 εκατ. ευρώ, καταβλητέο σε εννέα εξαμηνιαίες δόσεις του 0,5 εκατ. ευρώ και τελευταία δόση ποσού 5 εκατ. ευρώ καταβλητέα τον Μάρτιο του 2022, με κυμαινόμενο επιτόκιο που ορίστηκε σε Euribor + spread 4,80%. Επί ακινήτων της τέθηκαν προσημειώσεις υποθηκών ποσού 12,35 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση του δανείου.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 31,94 εκατ. ευρώ, έναντι 32,10 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Οι επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία το 2016 απορρόφησαν 0,365 εκατ. ευρώ, έναντι 0,10 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της ΜΕΛΚΟ ΠΕΤΡΟΛΕΟΥΜ τη χρονική περίοδο 2006-2016, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών που λειτουργεί παραγωγικά, ήταν ύψους 146,2 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 13 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,9% των πωλήσεων και το 3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,7% των πωλήσεων και το 0,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 0,3 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,2% των πωλήσεων και το 0,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της, υπό την επήρεια σημαντικών ζημιών που είχε παρουσιάσει τα έτη 2007 και 2008. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα έντεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη 5,7 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις επτά από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 19,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2012. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2015. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 2,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε τη χρήση 2008. Οι πωλήσεις της το έτος 2006, στα τέλη του οποίου άρχισε την παραγωγική λειτουργία της, ήταν μόλις 0,1 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση στα τέλη του 2016 απασχολούσε 47 εργαζόμενους, έναντι 43 τα τέλη του 2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,02 εκατ. ευρώ, έναντι 1,87 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015. Το 2016 διέθεσε στους μετόχους της μέρισμα 0,28 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο τη χρήση 2016 ήταν της τάξεως των 20.490 ευρώ.

Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Κων. Πουρσανίδη, αντιπρόεδρο τον Στυλ. Κωστόπουλο και οικονομικό διευθυντή τον Βασ. Πολυζωγόπουλο.

Αναμένει για το 2017, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, έσοδα της τάξεως των 15-16 εκατ. ευρώ από τη διάθεση αυξημένου όγκου λιπαντικών και κατά 5% αυξημένα έσοδα από τη δραστηριότητα αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων.

Επιδιώκει τη διεύρυνση των εμπορικών συνεργασιών της με εταιρείες λιανικής πώλησης λιπαντικών.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΕΛΚΟ ΠΕΤΡΟΛΕΟΥΜ

www.inr.gr, 12 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS