inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Νέες γραμμές παραγωγής έθεσε σε λειτουργία η χαρτοβιομηχανία ΜάξιΣταθεροποίηση των πωλήσεων και κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 4,88 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 29,2% και ίσα προς το 12,5% των πωλήσεων και το 10% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης, κατέγραψε η βιομηχανία χαρτόμαζας και χαρτικών tissue Μάξι το 2016, προχωρώντας συγχρόνως στην υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων.

Η επιχείρηση εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στην Κατερίνη, στον νομό Πιερίας. Ιδρύθηκε το 1988 και αποτελεί μία από μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής χαρτοπολτού, μετά τις μεγάλες επενδύσεις που ολοκλήρωσε, για τον σκοπό αυτό, το 2011. Παράγει, επίσης, χαρτικά tissue για οικιακή και επαγγελματική χρήση, με τα σήματα «Maxi Class», «Maxi Love», «Maxi Star» και «Satin Class», καθώς και για τρίτες εταιρείες. Συγχρόνως, εισάγει και εμπορεύεται απορρυπαντικά και είδη ατομικής υγιεινής, όπως πάνες. Εξάγει προϊόντα της στην Τουρκία, το Ισραήλ, σε χώρες των Βαλκανίων και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Πιερίας. Το δίκτυο διανομής προϊόντων της στην εγχώρια αγορά περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 30 φορτηγά αυτοκίνητα. Στις Αχαρνές Αττικής η εταιρεία διαθέτει κέντρο διανομής, σε κτίριο συνολικού εμβαδού 1.790 τ.μ.

Η βιομηχανική μονάδα της έχει στεγασμένους χώρους 18.500 τ.μ. και είναι σε θέση να παράγει ετησίως περί τους 28.000 τόνους χάρτου για τις ανάγκες παραγωγής τελικών προϊόντων χάρτου, καθώς και για εξαγωγές.

Η εταιρεία το 2016 επικεντρώθηκε στην αναδιοργάνωση της μονάδας επεξεργασίας χαρτιού. Το δεύτερο εξάμηνο του έτους ολοκλήρωσε της εγκατάσταση νέας μονάδας επεξεργασίας και παραγωγής χαρτιού tissue επαγγελματικής χρήσης και ξεκίνησε επένδυση νέας γραμμής επεξεργασίας και παραγωγής οικιακού χαρτιού υγείας και κουζίνας. Η νέα αυτή μονάδα τέθηκε σε λειτουργία τον Μάιο του 2017. Ακόμη, στη διάρκεια του 2016 η επιχείρηση κατασκεύασε αποθήκη 4.000 τ.μ.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η βιομηχανία του νομού Πιερίας το 2016, ολοκληρώνοντας την 28η οικονομική χρήση της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 39,11 εκατ. ευρώ, αμετάβλητες σε σύγκριση με το 2015 (39,12 εκατ. ευρώ).

- Μεικτά κέρδη 9,68 εκατ. ευρώ (+6,9%).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 4,88 εκατ. ευρώ (+29,2% ή +1,105 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 3,645 εκατ. ευρώ (+44,1% ή +1,115 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 2,43 εκατ. ευρώ (+98% ή +1,20 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 6,2% των πωλήσεων και το 13,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης.

- Και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 1,83 εκατ. ευρώ (+108,8% ή +0,955 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 4,7% των πωλήσεων και το 10,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης.

Το 96,2% των εσόδων της (37,64 εκατ. ευρώ) προήλθε από τα προϊόντα της και το υπόλοιπο 3,8% (1,47 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων και υλικών. Τα εμπορικά έσοδα αυξήθηκαν 12%. Από τη διεθνή αγορά αντλήθηκαν 3,07 εκατ. ευρώ (7,8% των εσόδων), εκ των οποίων 0,58 εκατ. ευρώ προήλθαν από άλλες ευρωπαϊκές αγορές και 2,49 εκατ. ευρώ από αγορές τρίτων χωρών. Η αξία των εξαγωγών μειώθηκε κατά 8,1%.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης ενισχύθηκε κατά 1,6 εκατοστιαία μονάδα (στο 24,8%, από 23,2% το 2015). Ωστόσο, η αύξηση της κερδοφορίας της οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στο γεγονός ότι η χρήση 2016 επιβαρύνθηκε με απομειώσεις επισφαλών και επίδικων εμπορικών απαιτήσεων 0,63 εκατ. ευρώ, ενώ η χρήση 2015 είχε επιβαρυνθεί με αντίστοιχες απομειώσεις 1,04 εκατ. ευρώ, καθώς και με άλλες απομειώσεις επιπλέον ποσού 0,17 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο εξυγίανσης των λογαριασμών της. Οι δαπάνες διάθεσης μειώθηκαν κατά 5,7%, αλλά οι δαπάνες διοίκησης αυξήθηκαν κατά 5,2%.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,24 εκατ. ευρώ (1,25 εκατ. ευρώ το 2015) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 1,22 εκατ. (1,31 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 3,67 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονταν σε 18,78 εκατ. ευρώ (17,56 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 7,03 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 38,4% (39,1%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 48,89 εκατ. ευρώ (44,86 εκατ. ευρώ).

Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές υποχρεώσεις της ήταν κατά 70,9% βραχυπρόθεσμες και συνολικού ύψους 17,54 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 8,6%, προφανώς λόγω της υλοποίησης των επενδύσεων. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (24,76 εκατ. ευρώ) ήταν ελαφρώς μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (24,40 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή, οι προβλέψεις απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων θα έπρεπε να ήταν κατά 1,50 εκατ. ευρώ μεγαλύτερες. Οι επισφαλείς απαιτήσεις της στα τέλη του 2016 είχαν ανέλθει σε 1,69 εκατ. ευρώ, από 1,19 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας ανέρχονταν σε 0,98 εκατ. ευρώ (0,99 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Οι συνολικές πωλήσεις της χαρτοβιομηχανίας ΜΑΞΙ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 339,8 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 34,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10% των πωλήσεων και το 8,6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 9,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,9% των πωλήσεων και το 7,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 6,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,8% των πωλήσεων και το 4,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της περιόδου προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 21,8 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν 16,3 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 19,34 εκατ. ευρώ, έναντι 18,65 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, εξαιρουμένων παγίων υπό κατασκευή 4,10 εκατ. ευρώ (0,66 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Για αγορές παγίων το 2016 δαπάνησε 4,56 εκατ. ευρώ, έναντι 0,71 εκατ. ευρώ το 2015. Το πάγιο ενεργητικό της περιελάμβανε το σύνολο των μετοχών της εταιρείας Οργανοχημικά Λιπάσματα Μακεδονίας.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χαρτοβιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 10%, έναντι 8,4% το 2015.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Βασ. Παπαδόπουλο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, αναφέρει ότι η εγχώρια αγορά χαρτικών tissue για οικιακή και επαγγελματική χρήση πλήττεται από αθρόες εισαγωγές προϊόντων από γειτονικές χώρες. Εκτιμά ότι κατά το 2016 διατήρησε τα μερίδιά της. Θεωρεί δυνατά σημεία της τον εξαιρετικό εξοπλισμό και τη μεγάλη παραγωγική δυναμικότητα, τη μακρά πείρα της στην αγορά και το πεπειραμένο προσωπικό της. Επιδιώκει τη διεύρυνση των συνεργασιών της με μεγάλους πελάτες και επέκταση στην αγορά Horeca, καθώς και τη βελτίωση της παραγωγικότητας του τομέα επεξεργασίας χάρτου. Θέτει σε κυκλοφορία νέους κωδικούς προϊόντων. Για τη χρήση 2016 ανέμενε αύξηση κύκλου εργασιών της τάξεως του 8%.

Το 2016 η Μάξι απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 192 εργαζόμενους, έναντι 185 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 5,27 εκατ. ευρώ, έναντι 5,05 εκατ. ευρώ το 2015. Οι αμοιβές της κατηγορίας των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ανήλθαν σε 0,69 εκατ. ευρώ (0,70 εκατ. ευρώ το 2015). Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 25.430 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 12.645 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 9.545 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Στους μετόχους της διέθεσε μερίσματα 0,62 εκατ. ευρώ από κέρδη προηγούμενων χρήσεων και προμερίσματα της χρήσης 2016 ύψους 0,60 εκατ. ευρώ. Εκτιμά ότι οι μέτοχοι «θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν τη διανομή μερισμάτων σε σταθερή βάση».

Αν και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερά, προσδοκάται καλύτερη απόδοση στη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου. Από τα τέλη του 2016 η βιομηχανία έχει αναπροσαρμόσει την εμπορική της πολιτική. Επικεντρώνεται στην αύξηση της παραγωγικότητας των μονάδων της και τη συνακόλουθη μείωση του λειτουργικού κόστους. Δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις επενδύσεις της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΑΞΙ

www.inr.gr, 12 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS