inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη ξανά, το 2016, για την Κεραμουργία Βορείου ΕλλάδοςΔεν μπόρεσε να αυξήσει τις πωλήσεις της, αλλά κατέγραψε για δεύτερο συνεχόμενο έτος κέρδη, το 2016, η Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος (ΚΕΒΕ), η οποία ιδρύθηκε το 2006 και ξεκίνησε την παραγωγική λειτουργία της στα τέλη του 2008. Αύξησε μάλιστα σημαντικά την κερδοφορία της.

Η επιχείρηση το 2015 είχε καταγράψει το πρώτο της κερδοφόρο αποτέλεσμα μετά από μια επταετία συσσώρευσης ζημιών άνω των 20 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για την πιο σύγχρονη και τη μεγαλύτερη συγχρόνως ελληνική κεραμουργία. Είναι εγκατεστημένη στη Νέα Σάντα Κιλκίς, σε ιδιόκτητο χώρο 200.000 τ.μ. με συνολική δομημένη επιφάνεια 42.000 τ.μ., πολύ κοντά στην Εγνατία Οδό και τους κάθετους άξονές της, στα σύνορα με την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και 25 χλμ. από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Αξιοποιεί τον μοντέρνο εξοπλισμό της και τη γεωγραφική της θέση για να πραγματοποιεί ολοένα και μεγαλύτερες εξαγωγές, οι οποίες το 2015 της επέτρεψαν να εγγράψει στον ισολογισμό της κερδοφόρο αποτέλεσμα.

Την ίδρυσε η οικογένεια Κοθάλη, που έχει μακρά βιομηχανική πείρα στον τομέα της ελληνικής κεραμοποιίας και κατά το παρελθόν διέθετε μεγάλη βιομηχανική μονάδα στον νομό Καβάλας.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο τη Δέσποινα Κοθάλη και αντιπρόεδρο τον Αγι - Ιω. Κοθάλη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, το 2016 κατέγραψε πωλήσεις 22,78 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2015 κατά 0,7% (-0,15 εκατ. ευρώ), προφανώς λόγω περαιτέρω εξασθένησης της εγχώριας ζήτησης τούβλων και κεραμιδιών, δεδομένου ότι συνέχισαν να αυξάνονται οι εξαγωγές της. Το 92,5% των εσόδων της (21,08 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 7,5% (1,70 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών.

Ωστόσο, η κάμψη των πωλήσεών της συνοδεύτηκε από ενίσχυση των περιθωρίων κέρδους της, με αποτέλεσμα την καταγραφή αύξησης άνω του 80% των κερδών προ φόρων και μετά την πρόβλεψη για φόρους.

Τα μεικτά κέρδη της ανήλθαν σε 8,30 εκατ. ευρώ (+13,4%), καθώς ο συντελεστής μεικτού κέρδους αυξήθηκε κατά 4,5 εκατοστιαίες μονάδες (στο 36,4%, από 31,9% το 2015). Επίσης, αυξημένα κατά 12% ήταν τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 6,68 εκατ. ευρώ, τα οποία βελτιώθηκαν και ως ποσοστό των πωλήσεων σε 29,3%, από 26% το 2015). Τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 3,71 εκατ. ευρώ (+29%).

Κατόπιν αυτών η ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους 2,125 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 0,96 εκατ. ευρώ σε αξία σε σχέση με τα αντίστοιχα της χρήσης 2015 (1,165 εκατ. ευρώ). Τα καθαρά κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν επίσης 2,125 εκατ. ευρώ, αναλόγως βελτιωμένα έναντι του 2015, ίσα προς το 9,3% των πωλήσεων (5,1% το 2015) και το 5,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης (3,1% το 2015).

Tα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 2,97 εκατ. ευρώ (3,09 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,585 εκατ. ευρώ (1,71 εκατ. ευρώ το 2014).

Επιβαρύνθηκαν, συγχρόνως, από αυξημένα λοιπά έξοδα και ζημιές ύψους 0,965 εκατ. ευρώ, καθώς και από ζημιές ποσού 0,145 εκατ. ευρώ από τη διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού.

Οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας (1,16 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν με ρυθμό 9,4%, ενώ οι δαπάνες διάθεσης (2,91 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 8,2%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Οι συνολικές υποχρεώσεις της επιχείρησης, ύψους 34,98 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης, παρουσίασαν μείωση κατά 10,3%. Ειδικότερα οι τραπεζικές υποχρεώσεις, ύψους 30,94 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 20,70 εκατ. ευρώ είναι μακροπρόθεσμες, μειώθηκαν κατά 10,3% (4,02 εκατ. ευρώ). Το σύνολο της αξίας του κυκλοφορούντος ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης (16,06 εκατ. ευρώ) ήταν μεγαλύτερο από την αξία των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της (13,81 εκατ. ευρώ) κατά 2,25 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας σημαντική βελτίωση της ρευστότητάς της. Στις 31.12.2016 τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 2,45 εκατ. ευρώ (1,60 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί ακινήτων της έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις μέχρι του ποσού των 33,98 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων και μέχρι του ποσού του 0,72 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στα τέλη του 2016 ήταν 57,44 εκατ. ευρώ, έναντι 59,69 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2015. Για πάγιες επενδύσεις το 2016 διατέθηκαν 0,63 εκατ. ευρώ, έναντι 2,10 εκατ. περίπου ευρώ το 2015.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 συμπεριελάμβαναν ως αφορολόγητα αποθεματικά κρατικές ενισχύσεις μεγάλου ύψους, ανέρχονταν σε 40,95 εκατ. ευρώ (38,85 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αποτελούσαν το 53,9% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της (49,9% έναν χρόνο νωρίτερα), ύψους 75,94 εκατ. ευρώ (-2,5% σε σχέση με τις 31.12.2015, λόγω μείωσης των παγίων).

Η εταιρεία, που είναι μακράν η ισχυρότερη του τομέα της, ελέγχει κατά 100% την ομοειδή βιομηχανία Κεραμοποιία Χριστοδουλίδη - Ψαλτίδη. Το χαρτοφυλάκιο των συμμετοχών της (0,89 εκατ. ευρώ) περιλαμβάνει, ακόμη, μερίδια στις εταιρείες Κένταυρος Holding, Χριστοδουλίδης και Alpha Keramica. Είναι μέλος των Επιμελητηρίων Κιλκίς και Καβάλας. Διατηρεί υποκαταστήματα στους νομούς Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Ροδόπης και Λάρισας. Επεκτείνεται εμπορικά σε ολοένα και περισσότερες περιοχές της χώρας με ικανοποιητικά αποτελέσματα, όπως αναφέρει.

Η εξάπλωση του εξαγωγικού δικτύου των πωλήσεών της δεν περιορίζεται πια στις παραδοσιακές αγορές της Βουλγαρίας, της Αλβανίας και της πΓΔΜ, όπου τα προϊόντα της έχουν ήδη υψηλή αναγνωρισιμότητα. Στην Τουρκία η ΚΕΒΕ συνεργάζεται με μεγάλο κατασκευαστικό και εμπορικό όμιλο και παράγει μεγάλον όγκο προϊόντων που προορίζονται για τις ανατολικές περιοχές της χώρας. Ανοδική είναι, επίσης, η πορεία των εξαγωγών της σε σχετικά νέες για την επιχείρηση αγορές της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, όπως ο Λίβανος, η Λιβύη, το Ιράν, το Ιράκ και η Σαουδική Αραβία. Ενθαρρυντική θεωρείται, εξάλλου, η έναρξη εξαγωγών της στην Ινδία, ενώ αυξημένη είναι ξανά η ζήτηση από την αιγυπτιακή αγορά.

Για τους λόγους αυτούς δηλώνει «κάθε αισιοδοξία» και διαβλέπει δυναμική περαιτέρω επιχειρησιακής ανάπτυξης, καθώς εδραιώνει τη θέση της σε αγορές του εξωτερικού και διευρύνει τις εξαγωγές της «με σταθερά βήματα και συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό». Οι δυο αυτόνομες μονάδες της στη Νέα Σάντα Κιλκίς, έχουν εξοπλιστεί με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και έχουν ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 700.000 τόνων τούβλων και 90 εκατ. τεμαχίων κεραμιδιών, με πλήρως αυτοματοποιημένες παραγωγικές διαδικασίες.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 8,8% (7,7% το 2015).

Οι συνολικές πωλήσεις της την περίοδο 2008-2016, δηλαδή στο διάστημα των εννέα αυτών ετών που λειτουργεί, ανήλθαν σε 161,55 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 44,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 27,7% των πωλήσεων και το 6,8% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Λόγω των υψηλών ζημιών της περιόδου 2008-2014, κατέγραψε συνολικές ζημιές προ φόρων 18,4 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 11,4% των πωλήσεων και το 6,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους οι συνολικές ζημιές της ήταν 18,7 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 11,6% των πωλήσεων και το 6,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων και προς το της περιόδου. Τα αποτελέσματά της τα εννέα αυτά χρόνια είναι επιβαρημένα με συνολικές αποσβέσεις 40,9 εκατ. ευρώ. Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Το 2016 η κεραμουργία απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 134 εργαζόμενους (125 το 2015). Διέθεσε το 2016 για αμοιβές και έξοδα του εργατοϋπαλληλικού και διευθυντικού προσωπικού της 3,59 εκατ. ευρώ (3,50 εκατ. ευρώ το 2015). Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 49.860 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη προ φόρων και μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 15.860 ευρώ ανά εργαζόμενο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΕΒΕ

www.inr.gr, 13 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS