inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στην ανάπτυξη νέων προϊόντων «ποντάρει» η φαρμακοβιομηχανία ΦαρματένΣτην ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνολογιών φαρμάκων, που θα διατεθούν για πώληση στη διεθνή αγορά, προσβλέπει η εξαγωγική, κατά βάση, ελληνική φαρμακοβιομηχανία Φαρματέν, η οποία το 2016 ολοκλήρωσε στάδιο ανάπτυξής τους αξίας 25,6 εκατ. ευρώ, επί των οποίων υπολόγισε αφορολόγητα κέρδη 7,58 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση, της οποίας η πλειονότητα των μετοχών, σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις, έχει περιέλθει στον έλεγχο διεθνούς επενδυτικού σχήματος, επικεντρώνεται στην έρευνα και ανάπτυξη βασικών φαρμακευτικών τεχνολογιών, όπως είναι τα μακράς δράσης ενέσιμα (LAI) και τα προϊόντα παρατεταμένης αποδέσμευσης (LAR). Διαθέτει ήδη στη διεθνή αγορά δεκαεπτά τέτοια προϊόντα.

Για τη χρήση 2017 εστιάζει, εξάλλου, στην αξιοποίηση νέων συμβάσεων αντιπροσώπευσης που υπέγραψε στα τέλη του 2016 και συνεχίζει «στον μέγιστο βαθμό», όπως αναφέρει, τις προσπάθειες για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειάς της, παραμένοντας προσηλωμένη στην έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία. Αναμένει ότι θα επιτύχει περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων, συνδυασμένη με μείωση του κόστους παραγωγής των προϊόντων. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017 προχώρησε στη σύσταση εταιρείας holding με την επωνυμία Hellas Cyprus, στην Κύπρο, προωθώντας ακόμη περισσότερο την αναδιοργάνωση της επιχειρηματικής δομής της, μετά τη διακοπή, κατά το 2016, δραστηριοτήτων που το 2015 είχαν συνεισφέρει στα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη της πωλήσεις της τάξεως των 46,2 εκατ. ευρώ.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της βιομηχανίας γενόσημων και άλλων φαρμάκων τη χρήση 2016, με βάση τις συνεχιζόμενες δραστηριότητές της, ανήλθε σε 150,59 εκατ. ευρώ έναντι 142,10 εκατ. ευρώ το 2015, σημειώνοντας ποσοστιαία αύξηση 6%. Περί τα δυο τρίτα των πωλήσεων αυτών αντιπροσωπεύουν έσοδα από τη διεθνή αγορά. Το 85,1% των εσόδων της (128,10 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 14,9% (22,49 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών.

Η επιχείρηση κατέγραψε μεικτά κέρδη 65,91 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 5,6% σε σύγκριση με το 2015), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 44,40 εκατ. ευρώ (-3,2%), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 19,12 εκατ. ευρώ (-24,9%, κυρίως λόγω αυξημένων αποσβέσεων), κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ύψους 14,99 εκατ. ευρώ (-27,1%) και μειωμένα κατά 19,2% καθαρά κέρδη ύψους 11,16 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας. Η αύξηση των δαπανών διάθεσης κατά 24,1% και των δαπανών διοίκησης κατά 12,5%, σε συνδυασμό με τη μείωση των άλλων εσόδων εκμετάλλευσης κατά 2,15 εκατ. ευρώ, οδήγησαν στη συμπίεση των λειτουργικών κερδών. Ο συντελεστής μεικτού κέρδους, άλλωστε, παρουσίασε οριακή αρνητική μεταβολή (στο 43,8%, από 43,9% το 2015).

Το κόστος λειτουργίας επιβαρύνθηκε με δαπάνη 24,44 εκατ. ευρώ (20,54 εκατ. ευρώ το 2015) για έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις άυλων κυρίως και ενσώματων παγίων συνολικού ύψους 25,28 εκατ. ευρώ (20,41 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 5,70 εκατ. ευρώ (5,57 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων είναι ίσα προς το 10% των πωλήσεων, ενώ τα αναλογούντα σε αυτήν κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 10,8%. Η απόδοση του μέσου ενοποιημένου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 17,5%, έναντι 18,6% το 2015.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων και ότι λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης και παράλληλης εφαρμογής τροποποιημένων προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2015.

Το σύνολο του ενεργητικού του ομίλου ανήλθε στις 31.12.2016 σε 254,22 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 3% λόγω αύξησης του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά 3,51 εκατ. ευρώ και των παγίων κατά 3,785 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Βασ. Κάτσο της οικογένειας των ιδρυτών της, στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 107,68 εκατ. ευρώ, αποτελώντας το 42,4% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων (40,4% έναν χρόνο πριν). Το κυκλοφορούν ενεργητικό του (38,67 εκατ. ευρώ) ήταν κατά εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2017 υποχρεώσεις του (103,99 εκατ. ευρώ). Οι συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις του ανέρχονταν σε 73,42 εκατ. ευρώ, ήταν μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 14,8% και συμπεριελάμβαναν μακροπρόθεσμο δανεισμό ύψους 30,34 εκατ. ευρώ. Συγχρόνως, τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 27,99 εκατ. ευρώ (30,84 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων του στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 48,06 εκατ. ευρώ, από 48,52 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Για άυλα και ενσώματα πάγια ο όμιλος το 2016 δαπάνησε 34,63 εκατ. ευρώ, έναντι 36,32 εκατ. ευρώ το 2015.

Το ήμισυ και πλέον των προϊόντων της εταιρείας, η οποία συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις από κοινού με τις ελληνικές και αλλοδαπές θυγατρικές της Pharmaten International, Pharmaten Investment Group Public και Pharmaten Development, ιδιοκτήτριες με τη σειρά τους άλλων εταιρειών του ομίλου, παράγεται σε υπερσύγχρονη μονάδα του ομίλου στη Ροδόπη.

Η μητρική εταιρεία ΦΑΡΜΑΤΕΝ το 2016, ολοκληρώνοντας την 46η οικονομική χρήση της, κατέγραψε πωλήσεις αξίας 156,46 εκατ. ευρώ, έναντι 150,38 εκατ. ευρώ το 2015 (+4%). Το καθαρό αποτέλεσμά της μετά τους φόρους ήταν κέρδη 9,15 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 7,975 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, ενισχυμένο κατά 14,7%, κυρίως λόγω χαμηλότερου συντελεστή φορολόγησης. Τα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κέρδη (EBITDA) της εταιρείας ήταν ύψους 39,01 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 24,9% των εσόδων και το 17,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων, αυξημένα κατά 8,1%.

Τα μερίσματα που διέθεσε στους μετόχους της το 2016 ήταν ύψους 1,39 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά, κατά την τετραετία 2012-2015, ανέρχονται σε 15,8 εκατ. ευρώ.

Η ΦΑΡΜΑΤΕΝ ιδρύθηκε το 1969 και μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 2000. Εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, όπου διαθέτει μεγάλη βιομηχανική μονάδα. Εξάγει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της σε δεκάδες χώρες σε όλες τις ηπείρους. Τα φάρμακά της φέρουν, μεταξύ άλλων, τα σήματα «Φαρματέν», «Amitrox», «Amycin», «Nebinex», «Toramid», «Trudenia», «Bikonol, «Cemet», «Ostiral», «Polimodon», «Iriflexin», «Daman», «Tacrin», «Testolant», «Levogran», «Zotren». Η αξία των θυγατρικών της στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 37,31 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας την περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 1,25 δισ. ευρώ. Απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 313,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 25,1% των πωλήσεων και το 18,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων 121,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,7% των πωλήσεων και το 14,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους τα συνολικά καθαρά κέρδη της ήταν 100,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8% των πωλήσεων και το 12,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων και προς το της περιόδου. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη 264,3 εκατ. ευρώ.

Επίσης, οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ΦΑΡΜΑΤΕΝ την περίοδο 2011-2016, δηλαδή στο διάστημα των έξι αυτών ετών για τα οποία η εταιρεία έχει παρουσιάσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ανήλθαν σε 953,4 εκατ. ευρώ. Απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 264,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 27,7% των πωλήσεων και το 15,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 103,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,9% των πωλήσεων. Τα κέρδη της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας 85,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 15,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα έξι αυτά χρόνια ήταν κέρδη 222,7 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος το 2016 απασχόλησε 1.067 εργαζομένους, έναντι 1.016 το 2015 (930 το 2014). Διέθεσε για αμοιβές και έξοδα του εργατοϋπαλληλικού και διευθυντικού προσωπικού του 22,44 εκατ. ευρώ (19,68 εκατ. ευρώ το 2015).

Η μητρική εταιρεία το 2016 απασχόλησε 528 εργαζομένους, έναντι 504 το 2015 (470 το 2014). Διέθεσε για αμοιβές και έξοδα του εργατοϋπαλληλικού και διευθυντικού προσωπικού της 15,05 εκατ. ευρώ (13,62 εκατ. ευρώ το 2015). Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 73.880 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας σε 24.155 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 17.325 ευρώ ανά εργαζόμενο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΦΑΡΜΑΤΕΝ

www.inr.gr, 13 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS