inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ισχυρότερες επιδόσεις αναμένει το 2017 η Europa Profil ΑλουμίνιοΜε επιτυχία φαίνεται να στέφθηκε ο στόχος της βιομηχανίας διέλασης αλουμινίου Europa Profil Αλουμίνιο να αυξήσει σε 40%, από 28% το 2015, το μερίδιο του όγκου της παραγωγής της που διατίθεται σε αγορές του εξωτερικού και, κυρίως, σε προηγμένες αγορές, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία.

Η Europa Profil Αλουμίνιο, που ήταν η πλέον κερδοφόρος εταιρεία του τομέα της επί σειρά ετών έως το 2010, κατέγραψε κέρδη το 2016, για δεύτερο συνεχόμενο έτος. Η εταιρεία ανήκει στον όμιλο επιχειρήσεων της οικογένειας Λ. Τζιρακιάν και το περασμένο αύξησε εκ νέου -και μάλιστα σε ποσοστό άνω του 20%- τις πωλήσεις της, οι οποίες είχαν σημειώσει πτώση επί οκτώ συνεχόμενα έτη, λόγω της καθίζησης της εγχώριας ζήτησης.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 42ης οικονομικής χρήσης με την τρέχουσα εταιρική μορφή της, τα έσοδά της το 2016 ανήλθαν σε 27,057 εκατ. ευρώ, από 22,05 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 22,7% σε ποσοστό ή 5,015 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 86,1% των εσόδων της (23,31 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 13,9% (3,76 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών.

Η ενίσχυση αυτή συνοδεύτηκε από οριακή ενδυνάμωση του συντελεστή μεικτού κέρδους της εταιρείας (στο 25% από 24,9% το 2015), γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 6,76 εκατ. ευρώ (+23,3% ή +1,28 εκατ. ευρώ).

Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συμπιέστηκαν σε 2,125 εκατ. ευρώ, έναντι 2,215 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-4,1% ή -0,09 εκατ. ευρώ). Περιορίστηκαν, ως ποσοστό των πωλήσεων, από 10% το 2015 σε 7,9% το 2016. Η κάμψη τους οφείλεται στο γεγονός ότι οι δαπάνες διάθεσης αυξήθηκαν κατά 36,9%, καθώς και στην καταγραφή αυξημένων λοιπών εξόδων/ζημιών (-0,65 εκατ. ευρώ) και μειωμένων εσόδων από συμμετοχές και επενδύσεις (0,29 εκατ. ευρώ, έναντι 0,52 εκατ. ευρώ το 2015).

Παρά ταύτα, το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 1,61 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,52 εκατ. ευρώ το 2015, βελτιωμένο κατά 0,09 εκατ. ευρώ (+6%). Επίσης, μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ήταν 0,98 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 3,6% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχων κερδών 1 εκατ. ευρώ ή 4,5% των πωλήσεων το 2015 (-1,8%).

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,76 εκατ. ευρώ (0,82 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,09 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ το 2015), καθώς η επιχείρηση δεν βαρύνεται με τραπεζικό δανεισμό.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 3% και 1,8%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 5,9% και τα καθαρά κέρδη το 3,6%. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 3,7%, έναντι 3,9% το 2015.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων. Λόγω της εφαρμογής τροποποιημένων προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2015.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, που έχει πρόεδρο την Ανους Λ. Τζιρακιάν, διευθύνοντα σύμβουλο τον Λ. Κεβορκιάν και οικονομικό διευθυντή τον Παν. Αναγνώστου, στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 53,38 εκατ. ευρώ (53,46 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αποτελώντας το 93,4% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (93% έναν χρόνο πριν), ύψους 57,14 εκατ. ευρώ (57,45 εκατ. ευρώ).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (29,85 εκατ. ευρώ) ήταν πολλαπλάσιο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (2,9 εκατ. ευρώ). Το σύνολο του παθητικού της δεν περιελάμβανε τραπεζικό δανεισμό. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, δεν ξεπερνούσαν τα 3,76 εκατ. ευρώ. Συγχρόνως, τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 6,03 εκατ. ευρώ (5,81 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Στις απαιτήσεις της, στα τέλη της χρήσης 2016, περιλαμβάνονταν απαιτήσεις 2,62 εκατ. ευρώ από συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Η αναπόσβεστη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 20,18 εκατ. ευρώ, από 19,36 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, ενώ οι συμμετοχές σε θυγατρικές είχαν αποτιμηθεί σε 0,58 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση είναι εγκατεστημένη στη βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων Βοιωτίας, επί συνολικής έκτασης 177.000 τ.μ. Παράγει προφίλ, συστήματα αλουμινίου και συναφή προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων θωρακισμένων πορτών ασφαλείας, βάσεων φωτοβολταϊκών πλαισίων και εξαρτημάτων αλουμινίου, που χρησιμοποιούνται κυρίως στις κατασκευές, τη βαριά βιομηχανία, τις ΑΠΕ και άλλους τομείς. Ιδρύθηκε το 1974 και διαθέτει οκτώ εμπορικές, κατά βάση, θυγατρικές, που δραστηριοποιούνται σε διάφορες περιοχές της χώρας. Με τη σειρά της ανήκει στον όμιλο επιχειρήσεων Λ. Τζιρακιάν, που ελέγχει επίσης τη βιομηχανία χαλύβδινων σωλήνων Σωληνουργεία Τζιρακιάν, την εταιρεία ΑΛΜΕ που κατασκευάζει σιδερένιους αυλόγυρους, αυλόπορτες, κάγκελα, σκάλες και εσωτερικά διακοσμητικά στοιχεία, την Profil Accessories που παράγει εξαρτήματα αλουμινίου, την εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων ΕΟΚΤΕ και την εταιρεία Τεχνοσώλ, η οποία παράγει και εμπορεύεται συστήματα αποθήκευσης και εξοπλισμού καταστημάτων. Ο όμιλος Τζιρακιάν ειδικεύεται, όπως αναφέρει, στα δομικά υλικά και τις κατασκευές ανώτερης ποιότητας.

Η Europa διαθέτει τμήμα έρευνας και ανάπτυξης με εξειδικευμένους, έμπειρους βιομηχανικούς σχεδιαστές και αξιοποιεί με ένταση την πολιτική μάρκετινγκ που επιλέγει. Στο εμπορικό της δίκτυο περιλαμβάνονται 49 εκθέσεις κατασκευαστών με την ονομασία Europa Club. Αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες και πιο αναγνωρισμένες εταιρείες προφίλ αλουμινίου στην ελληνική αγορά.

Η βιομηχανική μονάδα της περιλαμβάνει τρεις αυτοματοποιημένες γραμμές διέλασης αλουμινίου με παραγωγική δυναμικότητα 24.000 τόνων προφίλ αλουμινίου, τρεις αυτοματοποιημένες γραμμές ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου με παραγωγική δυναμικότητα 25.000 τόνων, καθώς και συμπληρωματικές μονάδες πρόσθετων κατεργασιών.

Διευρύνοντας τη γκάμα των προϊόντων της, το 2015 η επιχείρηση είχε παρουσιάσει στην αγορά νέα συστήματα σήτας, με την επωνυμία «Prima Plisse». Η ίδια και συγγενικές της επιχειρήσεις παράγουν, εκτός από προφίλ αλουμινίου, προϊόντα τα οποία είναι συμπληρωματικά και παρεμφερή με αυτά της κύριας δραστηριότητάς της.

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 577,9 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 111,75 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 19,3% των πωλήσεων και το 13,4% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 72,45 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,5% των πωλήσεων και το 10,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 51,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,9% των πωλήσεων και το 7,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη 107,95 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση ήταν ζημιογόνος μόνο κατά τις τρεις από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις και κερδοφόρος τις υπόλοιπες εννέα. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 66,5 εκατ. ευρώ. Μείωση πωλήσεων παρουσίασε καθ' όλα τα έτη μετά το 2007, μέχρι και το 2015. Οι υψηλότερες πωλήσεις της σημειώθηκαν το 2007, οπότε είχαν ανέλθει σε 86,2 εκατ. ευρώ. Τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη, ύψους 11,8 εκατ. ευρώ, είχε καταγράψει το έτος 2008.

Το 2016 η εταιρεία διέθεσε για αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4,97 εκατ. ευρώ (4,68 εκατ. ευρώ το 2015). Επίσης, σε μέλη της διοίκησης χορήγησε αμοιβές 0,28 εκατ. ευρώ (0,36 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Στη διάρκεια του 2016 διέθεσε στους μετόχους της μέρισμα 1,01 εκατ. ευρώ (0,305 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ το 2014 είχε αποφασιστεί διανομή μερισμάτων 3,75 εκατ. ευρώ από κέρδη παλαιότερων χρήσεων).

Ο όμιλος EUROPA PROFIL, σύμφωνα με τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, το 2016 κατέγραψε πωλήσεις 29,40 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι του 2015 κατά 18,9%. Σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,15 εκατ. ευρώ (+2,6%), κέρδη προ φόρων 1,46 εκατ. ευρώ (+20%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,78 εκατ. ευρώ (+9,2%). Δαπάνησε για πάγιες επενδύσεις 1,09 εκατ. ευρώ (0,60 εκατ. ευρώ το 2015). Είχε στην κατοχή του χρεόγραφα της Morgan Stanley ύψους 3,02 εκατ. ευρώ. Διέθεσε για αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5,72 εκατ. ευρώ (5,45 εκατ. ευρώ το 2015). Θεωρεί, δεδομένης της κρίσης, ικανοποιητικά τα αποτελέσματά του το έτος 2016.

Οι δομημένοι βιομηχανικοί και αποθηκευτικοί χώροι των μονάδων του ομίλου καταλαμβάνουν 32.825 τ.μ.

Για την τρέχουσα χρήσης 2017 η Europa Profil Αλουμίνιο αναμένει ότι τόσο ο κύκλος εργασιών όσο και τα αποτελέσματά της θα παρουσιάσουν βελτίωση.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

www.inr.gr, 13 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS