inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επενδύσεις 2,4 εκατ. ευρώ υλοποίησε το 2016 η κονσερβοποιία ΚύκνοςΔεν επαληθεύτηκαν πλήρως οι προβλέψεις της ιστορικής πελοποννησιακής βιομηχανίας τοματικών προϊόντων Κύκνος ότι θα επιτύγχανε ισχυρότερες οικονομικές επιδόσεις το 2016.

Η επιχείρηση κατέγραψε ελαφρώς μειωμένα έσοδα και χαμηλότερη κερδοφορία προ φόρων και μετά φόρων, παρά το γεγονός ότι το 2015 είχε αυξήσει σημαντικά τον όγκο της παραγωγής της, αποθεματοποιώντας μεγάλο τμήμα της με την προσδοκία ικανοποιητικής απόδοσης. Συγχρόνως, υλοποίησε σημαντικές επενδύσεις, που της επιτρέπουν να ατενίζει με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον, προσβλέποντας σε αυξημένη εξαγωγική δραστηριότητα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Η ΚΥΚΝΟΣ, που το 2015 συμπλήρωσε έναν αιώνα από την ίδρυσή της το 1915 στο Ναύπλιο, παράγει και εμπορεύεται τοματοειδή σε κονσέρβες, σε χάρτινες και γυάλινες συσκευασίες και σε ασηπτικούς σάκους, καθώς και κέτσαπ και σάλτσες. Επίσης, παράγει κομπόστες φρούτων. Διαθέτει, συγχρόνως, λαχανικά, όσπρια, μανιτάρια και βυσσινάδα, με το σήμα της.

Σταθερά εξάγει μέρος της παραγωγής της στη Βρετανία, την Κύπρο, τη Γερμανία, τον Καναδά, τη Γεωργία, την Ολλανδία και από το 2015 στις ΗΠΑ, ενώ κατά περιόδους διαθέτει προϊόντα της και στη Βουλγαρία και την Αλβανία.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, τα έσοδα της ΚΥΚΝΟΣ το 2016 υποχώρησαν σε 19,64 εκατ. ευρώ, υστερώντας εκείνων του 2015 (19,73 εκατ. ευρώ) κατά 0,5% σε ποσοστό ή 0,10 εκατ. ευρώ σε αξία.

Ο όγκος της παραγωγής τελικών προϊόντων τομάτας της εταιρείας μειώθηκε κατά 15,8% και ανήλθε σε 9.656 τόνους, από 11.464 τόνους το 2015 και 9.114 τόνους το 2014. Επίσης, η εταιρεία παρήγαγε 60 τόνους κομπόστας φρούτων, έναντι 30 τόνων το 2015.

Από την ελληνική αγορά η επιχείρηση άντλησε το 91,9% (18,05 εκατ. ευρώ) των συνολικών εσόδων της, δεδομένου ότι το υπόλοιπο 8,1% (1,58 εκατ. ευρώ) προήλθε από άλλες ευρωπαϊκές αγορές και αγορές τρίτων χωρών. Οι συνολικές εξαγωγές της αυξήθηκαν κατά 26,4%, ενώ οι εγχώριες πωλήσεις της μειώθηκαν 2,4%, καθώς συνεχίστηκε η παροχή υψηλών εκπτώσεων στην αγορά.

Για ένα ακόμη έτος η επιχείρηση δεν απέφυγε την κάμψη των μεικτών κερδών της, που διαμορφώθηκαν σε 5,08 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 6,9%, καθώς ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της συμπιέστηκε κατά 1,7 εκατοστιαία μονάδα (στο 25,9%, από 27,6% το 2015).

Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 8,6%, στο 1,80 εκατ. ευρώ (9,2% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 8,4% το 2015), χάρη στη μείωση των δαπανών διάθεσης (2,05 εκατ. ευρώ) κατά 35,2% και των δαπανών διοίκησης (1,10 εκατ. ευρώ) κατά 4,9%. Η εξέλιξη αυτή αντιστάθμισε τη σημαντική αύξηση των λοιπών εξόδων και ζημιών της χρήσης, που ανήλθαν σε 0,86 εκατ. ευρώ και αφορούσαν τη διαγραφή επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων, κυρίως από τη χρεοκοπημένη λιανεμπορική αλυσίδα «Μαρινόπουλος».

Εν τέλει, η εταιρεία παρουσίασε κέρδη προ φόρων 0,23 εκατ. ευρώ (-21,2% σε σχέση με το 2015) και μετά τους φόρους καθαρά κέρδη 0,145 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 14,2% (-0,02 εκατ. ευρώ), καθώς τα τελικά της αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αυξημένες αποσβέσεις ύψους 0,67 εκατ. ευρώ (0,58 εκατ. ευρώ το 2015) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,90 εκατ. ευρώ (0,79 εκατ. ευρώ το 2015).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Τα ενσώματα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία της εταιρείας, που έχει πρόεδρο την Ιωάννα Β. Παπαντωνίου και διευθύνοντες συμβούλους τους Αθ. Μανουσάκη - Λιαλιάτση και Γ. Δ. Μανουσάκη της οικογένειας των δημιουργών και μετόχων της, στις 31.12.2016 ήταν ύψους 6,79 εκατ. ευρώ (6,71 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Για πάγιες επενδύσεις το 2016 η επιχείρηση δαπάνησε 2,44 εκατ. ευρώ, έναντι 1,27 εκατ. ευρώ το 2015. Οι προκαταβολές και τα μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 1,04 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 5,06 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 12,275 εκατ. ευρώ (11,58 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν ίσα προς το 36,5% (38,5%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 33,64 εκατ. ευρώ (30,12 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Ο τραπεζικός δανεισμός της από τις τράπεζες Εθνική και Alpha στις 31.12.2016 ήταν αυξημένος κατά 39%, ανερχόταν σε 13,62 εκατ. ευρώ (9,80 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν κατά 51,6% μακροπρόθεσμος. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (25,64 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 11,33 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (14,31 εκατ. ευρώ). Οι εμπορικές απαιτήσεις της συμπεριελάμβαναν επιταγές σε καθυστέρηση ποσού 1,45 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 0,52 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Για εξασφάλιση δανείων της έχουν παρασχεθεί υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών ποσού 10,98 εκατ. ευρώ υπέρ της Εθνικής Τράπεζας.

Η ΚΥΚΝΟΣ αισιοδοξούσε ότι λόγω της μείωσης του κόστους παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος το 2016 θα βελτίωνε τα αποτελέσματά της, διατηρώντας στα ίδια υψηλά επίπεδα του 2015 τον όγκο της παραγωγής της. Ανέμενε πρόσθετα οφέλη από την είσοδό της στην αγορά των ΗΠΑ, όπου το 2015 τοποθέτησε επώνυμα προϊόντα της σε τρεις αλυσίδες λιανεμπορίου και συνδέθηκε με δυο δίκτυα διανομής τροφίμων.

Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1915, οπότε συντάχθηκε το καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Κονσερβών, που εφοδιάστηκε με μικρό συσκευαστήριο τοματοπολτού και λαχανικών στην Ασίνη του νομού Αργολίδας. Αποτελεί μια από τις παλαιότερες εν λειτουργία ευρωπαϊκές κονσερβοποιίες. Τα πρώτα προϊόντα της ήταν ολόκληρες τομάτες, μπάμιες, φασολάκια σε κονσέρβα και τοματοπολτός. Το 1928 απέκτησε εργοστάσιο στο Ναύπλιο, εγκαθιστώντας τους πρώτους ταχυσυμπυκνωτές χυμού τομάτας για την παραγωγή τοματοπολτού, καθώς και μονάδα κυτιοποιίας για τις κονσέρβες. Το ίδιο εργοστάσιο ανανεώθηκε το 1950.

Στη συνέχεια, το 1960, η Κύκνος εξαγόρασε το εργοστάσιο της εταιρείας Αργολική στο ίδιο νομό, ενώ το 1963 επεκτάθηκε παραγωγικά με νέα μονάδα στο χωριό Σαβάλια του νομού Ηλείας, το 1965 κυκλοφόρησε την πρώτη σάλτσα κέτσαπ και τη δεκαετία του 1970 άρχισε να διαθέτει τοματοπολτό σε διεθνείς εταιρείες τροφίμων. Το 1990 κυκλοφόρησε για πρώτη φορά προϊόντα τομάτας σε χάρτινη συσκευασία. Με σκοπό να βρίσκεται δίπλα στον τόπο παραγωγής της τομάτας, το 2002 μετέφερε όλες τις παραγωγικές της δραστηριότητες στα Σαβάλια Ηλείας, ενώ το 2006 προχώρησε σε πλήρη ανακαίνιση και επέκταση της ηλειακής βιομηχανικής μονάδας, εγκαθιστώντας νέες γραμμές παραγωγής.

Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Αργολίδας και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Οι συνολικές πωλήσεις της τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 232,6 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως των 23,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,3% των πωλήσεων και το 6,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 10,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,7% των πωλήσεων και το 8,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 4,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,9% των πωλήσεων και το 3,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, καθώς τα αποτελέσματά της ορισμένα έτη επιβαρύνθηκαν με σημαντικές διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη 20,3 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος τις οκτώ από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 22,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2009. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 3,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2005, χρονιά κατά την οποία είχε υψηλά έκτακτα έσοδα. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2008

Το 2016 απασχόλησε 154 εργαζόμενους (154 και το 2015), η πλειονότητα των οποίων είχε εποχιακή απασχόληση. Διέθεσε το 2016 για αμοιβές και έξοδα του εργατοϋπαλληλικού και διευθυντικού προσωπικού της 3,14 εκατ. ευρώ (3,15 εκατ. ευρώ το 2015). Για αμοιβές της διοίκησης διέθεσε 0,285 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με μέρισμα 0,05 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2015.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΥΚΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ

www.inr.gr, 14 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS