inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Εκτίναξη των κερδών της χαρτοβιομηχανίας Βιοκύτ Συσκευασίες το 2016Δεν μπόρεσε να αυξήσει σημαντικά τις πωλήσεις της, αλλά διεύρυνε εντυπωσιακά την κερδοφορία της, κατά το 2016, η χαρτοβιομηχανία Βιοκύτ Συσκευασίες, η οποία πέρυσι μετατράπηκε σε θυγατρική της αυστριακής βιομηχανίας χάρτου Dunapack Mosburger του ομίλου Prinzhorn Holding, καθώς η Dunapack εξαγόρασε το 90% των μετοχών της.

Η επιχείρηση υπολογίζει να επιτύχει, σταδιακά, αποφασιστική διεύρυνση του μεριδίου της στην ελληνική αγορά προϊόντων κυματοειδούς χάρτινης συσκευασίας, κάνοντας χρήση των συνεργειών και δυνατοτήτων που εξασφαλίζει η ένταξή της στον πολυεθνικό όμιλο. Για τον λόγο αυτό το 2016 δαπάνησε σημαντικούς πόρους για την υλοποίηση ισχυρού επενδυτικού προγράμματος διεύρυνσης των ενσώματων και των άυλων πάγιων στοιχείων της.

Εδρεύει και έχει τις κύριες εγκαταστάσεις της στη θέση Ράχη στο Σχηματάρι Βοιωτίας. Διαθέτει, ακόμη, δεύτερη βιομηχανική μονάδα στην Σκύδρα Πέλλας. Παράγει χαρτοκιβώτια, χαρτοτελάρα, χάρτινα κουτιά και άλλα συσκευαστικά είδη από χαρτί και χαρτόνι, καθώς και χάρτινες διαφημιστικές βάσεις. Πραγματοποιεί, μεταξύ άλλων, ψηφιακές εκτυπώσεις. Ιδρύθηκε το 1973 από Ελληνες επιχειρηματίες, το 1980 απέκτησε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στις Αχαρνές Αττικής, το 1999 έλαβε τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας και το 2000 μετεγκαταστάθηκε στο Σχηματάρι Βοιωτίας. Στα τέλη του 2014 απορρόφησε την ομοειδή συγγενική εταιρεία Βιοκύτ Μακεδονικές Συσκευασίες. Φέρει πλέον τον διακριτικό τίτλο Dunapack Viokyt. Πραγματοποιεί μικρές ακόμα εξαγωγές σε άλλες βαλκανικές χώρες, την Ιταλία και την Κύπρο. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας.

Σύμφωνα με τον 18ο ισολογισμό της, τα έσοδα της χαρτοβιομηχανίας το 2016 ανήλθαν σε 23,29 εκατ. ευρώ, από 22,44 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 3,8% σε ποσοστό και 0,86 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 94,1% των εσόδων της (21,92 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 4,3% (1,37 εκατ. ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες, παροχή υπηρεσιών και παρεπόμενες ασχολίες.

Η επιχείρηση συμπίεσε κατά 5,8 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 5,91 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών της τάξεως των 7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-15,6% ή -1,09 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους συρρικνώθηκε στο 25,4%, από 31,2% το 2015.

Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, διαμορφώθηκαν το 2016 σε 2,62 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,2% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 2,40 εκατ. περίπου ευρώ έναν χρόνο πριν (10,7% των εσόδων), ενισχυμένα κατά 9%. Οι δαπάνες διάθεσης (1,94 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 34,1%, ενώ οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας (2,10 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 26,4%. Ο βασικός λόγος της αύξησης των λειτουργικών κερδών είναι το γεγονός ότι η χρήση 2015 είχε επιβαρυνθεί με προβλέψεις απομείωσης περιουσιακών στοιχείων και λοιπές έκτακτες ανόργανες δαπάνες συνολικού ύψους 0,95 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσό τη χρήση 2016 ήταν 0,17 εκατ. ευρώ. Συγχρόνως, η χρήση 2016 ευνοήθηκε από αυξημένα έκτακτα έσοδα.

Τα τελικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,55 εκατ. ευρώ (0,90 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,15 εκατ. ευρώ (0,30 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 1,92 εκατ. ευρώ (έναντι 1,23 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 1,37 εκατ. ευρώ (έναντι 0,47 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), αυξημένων κατά 55,6% και 189,5%, αντιστοίχως, καθώς ο συντελεστής φορολόγησης μειώθηκε. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 2,47 εκατ. ευρώ (+15,4%).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 26,9% και 19,2%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 8,2% και τα καθαρά κέρδη το 5,9%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 13,9%, έναντι 15,3% τη χρήση 2015, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 18,79 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 19,4%, λόγω της διεύρυνσης των παγίων της.

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 0,40 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 7,83 εκατ. ευρώ (6,47 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 41,7% (41,1% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων.

Στις 31.12.2016 η εταιρεία εμφάνιζε τραπεζικές υποχρεώσεις συνολικού ύψους 5,77 εκατ. ευρώ, κατά 42,8% μακροπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 19,7%, προφανώς λόγω και των επενδύσεων που υλοποιεί. Στη διάρκεια του 2016 αποπλήρωσε ολοσχερώς παλαιότερες δανειακές υποχρεώσεις της προς ελληνικές τράπεζες και προχώρησε σε δανεισμό από τις συνδεδεμένες εταιρείες του ομίλου Prinzhorn Treasury Services και Mosburger, κατά 3,30 εκατ. ευρώ βραχυπρόθεσμο και κατά 2,47 εκατ. ευρώ μακροπρόθεσμο. Είχε σημαντικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (11,92 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,98 εκατ. περίπου ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (7,94 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 2 εκατ. ευρώ (2,11 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Επί ακινήτων της υπήρχαν εμπράγματα βάρη 5,68 εκατ. ευρώ για ασφάλεια δανείων μηδενικού πλέον υπολοίπου.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της, εξαιρουμένων ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση 1,87 εκατ. ευρώ, στις 31.12.2016 ήταν ύψους 3,86 εκατ. ευρώ, έναντι 3,68 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Οι πάγιες επενδύσεις της σε ενσώματα και άυλα στοιχεία το 2016 απορρόφησαν 3,54 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχης δαπάνης 0,65 εκατ. ευρώ το 2015 (0,78 εκατ. ευρώ το 2014). Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 1,99 εκατ. ευρώ, από υψηλότερες επιχορηγήσεις που της είχαν καταβληθεί στο παρελθόν για την απόκτηση παγίων.

Η Βιοκύτ Συσκευασίες έχει πρόεδρο τον Al. S. Enzenberg και διευθύνοντα σύμβουλο τον Βασ. Ιω. Εξαρχο. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 162 εργαζόμενους, έναντι 136 το 2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 4,43 εκατ. ευρώ, έναντι 3,41 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Επίσης, για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,71 εκατ. ευρώ (0,35 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούν σε 16.155 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 11.850 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 8.470 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 158,75 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 18,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,9% των πωλήσεων και το 11,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 2,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,8% των πωλήσεων και το 5,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 1,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,7% των πωλήσεων και το 2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Ωστόσο, το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 16,7 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις έξι από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις, δεδομένου ότι ανέφερε ζημιές καθ' όλη την περίοδο 2005-2010. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 23,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2016. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 1,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2014. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 1,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2006. Οι πωλήσεις της το 2005, πολύ πριν απορροφήσει τη συγγενική της εταιρεία Βιοκύτ Μακεδονικές Συσκευασίες, ήταν της τάξεως των 5,8 εκατ. ευρώ.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2006 και θεωρείται ότι μαζί με αυτές των χρήσεων 2007-2010 έχουν παραγραφεί, λόγω μη έγκαιρης έκδοσης φύλλων ελέγχου.

Δηλώνει ότι θα επιμείνει στην πολιτική παραγωγής και διάθεσης προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας, σχεδίασης και τιμής.

Επίσης, δηλώνει αισιόδοξη για τη μελλοντική της πορεία, αν και λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί στην αγορά, όπως αναφέρει, αποφεύγει να διατυπώσει προβλέψεις για την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της τη χρήση 2017.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

www.inr.gr, 14 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS