inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ασθενέστερα τα μεγέθη της βιομηχανίας πλαστικών συσκευασιών Resilux το 2016Ασθενέστερα οικονομικά αποτελέσματα, σε αντίθεση με τα βελτιωμένα που είχε παρουσιάσει το 2015, κατέγραψε το 2016 η αχαϊκή βιομηχανία Resilux, η οποία έχει αντικείμενο την παραγωγή προπλασμάτων και φιαλών συσκευασίας από PET και διαθέτει πλέον, μετά την εγκατάσταση ακόμη μίας γραμμής παραγωγής στις αρχές του 2016, δέκα γραμμές παραγωγής με συνολική παραγωγική δυναμικότητα 1,2 δισ. προπλάσματα και περίπου 25 εκατ. φιάλες ετησίως.

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας, που συνήθως εξάγει το ήμισυ και πλέον της παραγωγής της, βρίσκονται στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών, επί τριών οικοπέδων με συνολικές κτιριακές εγκαταστάσεις 11.415 τ.μ.

Μέτοχος της Resilux είναι ο ομώνυμος βελγικός όμιλος επιχειρήσεων, που δημιουργήθηκε το 1994 και είναι εισηγμένος στο χρηματιστήριο Euronext Brussels του Βελγίου. Η ελληνική θυγατρική του είναι έκτη, μεταξύ των εταιρειών του, βάσει της παραγωγικής της δυναμικότητας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, τα έσοδα της αχαϊκής εταιρείας το 2016 περιορίστηκαν σε 29,395 εκατ. ευρώ, υστερώντας εκείνων του 2015 (30,62 εκατ. ευρώ) κατά 4% σε ποσοστό ή 1,225 εκατ. ευρώ σε αξία. Από προϊόντα της εξασφάλισε το 92,5% των συνολικών εσόδων της (27,18 εκατ. ευρώ), καθώς το υπόλοιπο 7,5% (2,21 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση υλικών και εμπορευμάτων.

Μολονότι ενίσχυσε την μεικτή κερδοφορία της, προφανώς λόγω των επενδύσεων που υλοποίησε τα προηγούμενα χρόνια, τελικώς δεν απέφυγε την υστέρηση των λειτουργικών κερδών της. Συγκεκριμένα, κατέγραψε το 2016 μεικτά κέρδη 9,535 εκατ. ευρώ (+4,9% ή +0,45 εκατ. ευρώ), αλλά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,52 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2015 κατά 9,3% (-0,155 εκατ. ευρώ), λόγω αυξημένων λειτουργικών δαπανών. Το μεικτό της περιθώριο βελτιώθηκε κατά 2,7 εκατοστιαίες μονάδες (στο 32,4%, από 29,7% το 2015).

Τα τελικά αποτελέσματα της βιομηχανίας επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,35 εκατ. ευρώ (1,48 εκατ. ευρώ το 2015) και χρηματοοικονομικά έξοδα 0,44 εκατ. ευρώ (0,445 εκατ. ευρώ το 2015), που αφορούν καταβολές δόσεων δανείων που έχει λάβει από τις τράπεζες KBC Bank και Fortis BNP του Βελγίου, με σκοπό την ενίσχυση της έντονης επενδυτικής της δραστηριότητας.

Επίσης, επιβαρύνθηκαν με απομείωση επισφαλών απαιτήσεων ποσού 0,47 εκατ. ευρώ, η οποία ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, έπρεπε να βαρύνει τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων.

Κατόπιν αυτών η εταιρεία παρουσίασε αυξημένες κατά 16,7% ζημιές προ φόρων και μετά φόρων ύψους 0,26 εκατ. ευρώ το 2016 (0,22 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της εταιρείας, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Peter de Cuyper και γενικό διευθυντή τον Στ. Παντελόπουλο, στις 31.12.2016 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 1,72 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 7,09 εκατ. ευρώ (7,37 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν ίσα προς το 29,1% (28,4%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 24,34 εκατ. ευρώ (25,97 εκατ. ευρώ).

Ο τραπεζικός δανεισμός της στις 31.12.2016 ήταν μειωμένος κατά 12,3%, ανερχόταν σε 11,38 εκατ. ευρώ (12,97 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν κατά 86,8% μακροπρόθεσμος. Επίσης, οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, μειώθηκαν κατά 7,3% (-1,35 εκατ. ευρώ) στο επίπεδο των 17,25 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (16,32 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 9,45 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (6,87 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 2,60 εκατ. ευρώ (2,65 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η επιχείρηση αισιοδοξούσε ότι η αυξημένη παραγωγική δυναμικότητα και παραγωγικότητα θα της επέτρεπαν να συνέχιζε και κατά το 2016 την ανοδική πορεία που είχε παρουσιάσει το 2015, βελτιώνοντας τα αποτελέσματά της.

Ιδρύθηκε το 1999. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Διαθέτει γραφείο πωλήσεων στο Νέο Ψυχικό Αττικής. Το 2013 προσέθεσε στις έξι προϋπάρχουσες γραμμές παραγωγής άλλες δυο. Συνέχισε με την προσθήκη μίας το 2014 και στις αρχές του 2016 εγκατέστησε δέκατη γραμμή παραγωγής. Υλοποίησε τις επενδύσεις αυτές και συμπληρωματικές για καλούπια, μήτρες και περιφερειακό εξοπλισμό, βάσει επιχειρηματικού προγράμματος που είχε υπαχθεί στις διατάξεις αναπτυξιακών νόμων. Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 7,91 εκατ. ευρώ, έναντι 6,82 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια του 2016 η επιχείρηση υλοποίησε πάγιες επενδύσεις αξίας 2,66 εκατ. ευρώ.

Στις μονάδες της η πρώτη ύλη (PET ή πολυαιθυλαινοθερεφθάλιο) μετατρέπεται σε προπλάσματα. Στη συνέχεια γίνεται εμφύσηση σε φιάλες είτε από την ίδια την εταιρεία είτε από τον τελικό πελάτη-εντολέα. Τα προϊόντα της χρησιμοποιούνται, κατά κύριο λόγο, για την εμφιάλωση τροφίμων και ποτών. Με τις επενδύσεις διεύρυνε την παραγωγική της δυναμικότητα και, συγχρόνως, το πελατολόγιό της.

Οι συνολικές πωλήσεις της RESILUX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ, όπως είναι η πλήρης επωνυμία της, τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 237,8 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 9,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,9% των πωλήσεων και το 4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 2,9 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 1,2% των πωλήσεων και το 3,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Μετά την πρόβλεψη για φόρους οι ζημιές της ήταν ύψους 4,1 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 1,7% των πωλήσεων και το 5,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Ωστόσο, το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 8,4 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος μόνο κατά τις δυο από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 11,3 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίoδο, οι μεγαλύτερες πωλήσεις της, ύψους 30,6 εκατ. ευρώ, είναι αυτές του έτους 2015. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη της μετά τους φόρους, ύψους 2,7 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2008 και οφείλονταν σε έκτακτα έσοδα. Οι μεγαλύτερες ζημιές της μετά τους φόρους, ύψους 2,35 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2014.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Το 2016 η επιχείρηση απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 70 εργαζόμενους, έναντι 63 το 2015 (60 το 2014). Διέθεσε για αμοιβές και παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού της και για ασφαλιστικές εισφορές 2,33 εκατ. ευρώ, έναντι 2,20 εκατ. ευρώ το 2015 (2,25 εκατ. ευρώ το 2014).

Παρά τον έντονο ανταγωνισμό στην αγορά των PET συσκευασιών, η εταιρεία δηλώνει ότι προσβλέπει με αισιοφοξία στο μέλλον, δεδομένου ότι την τελευταία τριετία έχει αυξήσει κατά 25% την παραγωγική της δύναμη και έχει βελτιστοποιήσει τις παραγωγικές διαδικασίες της. Για το 2017 και τα επόμενα χρόνια προσδοκά την πραγματοποίηση καλύτερων αποτελεσμάτων.

Για αγορές αγαθών και υπηρεσιών διέθεσε το 2016 σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις του βελγικού ομίλου 16,73 εκατ. ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: RESILUX

www.inr.gr, 15 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS