inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Διψήφια αύξηση πωλήσεων καταγράφει το 2017 η γαλακτοβιομηχανία Φάρμα ΚουκάκηΔιψήφιο ρυθμό αύξησης των πωλήσεων, για δεύτερο συνεχόμενο έτος, εκτιμά ότι θα καταγράψει για το σύνολο της χρήσης 2017 η γαλακτοβιομηχανία Φάρμα Κουκάκη, η οποία προσδοκά ότι θα επιτύχει υψηλότερες επιδόσεις το 2016. Κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους αυτό επιτεύχθηκε πράγματι.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε ως Α.Ε. το 2002, ενώ προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1977, ως πρότυπη αγελαδοτροφική μονάδα. Καθετοποιήθηκε το 1999, αποκτώντας μονάδα παστερίωσης γάλακτος. Το 2009 δημιούργησε σύγχρονες, μεγάλες εγκαταστάσεις με βιομηχανικά και συναφή κτίρια 5.185 τ.μ. στην περιοχή Κάτω Απόστολοι στον νομό Κιλκίς, όπου και εδρεύει. Το 2011 άρχισε εξαγωγική δραστηριότητα στην Ιταλία, που συνεχίστηκε στη Γαλλία. Συμμετέχει σε δυο ετερόρυθμες εταιρείες μικρού μεγέθους, ιδιοκτησίας μετόχων της. Διαθέτει υποκατάστημα - κέντρο διανομής με κτίρια 1.835 τ.μ. στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης και ποιμνιοστάσιο 4.915 τ.μ. στην περιοχή των βιομηχανικών της εγκαταστάσεων. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Κιλκίς.

Παράγει λευκό και σοκολατούχο γάλα, γιαούρτια και επιδόρπια, τυρί φέτα και ημίσκληρο τυρί, αριάνι, κεφίρ, βούτυρο, κρέμα γάλακτος και χυμούς εσπεριδοειδών.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2016, ολοκληρώνοντας τη 14η οικονομική χρήση της, κατέγραψε ρεκόρ πωλήσεων και κερδών, με βελτιωμένους όλους τους βασικούς οικονομικούς αριθμοδείκτες της. Συγκεκριμένα, παρουσίασε πωλήσεις 24 εκατ. ευρώ (+12,9% ή +2,75 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με εκείνες του 2015), μεικτά κέρδη 9,80 εκατ. ευρώ (+25,2%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 4,12 εκατ. ευρώ (+83,9%), κέρδη προ φόρων 2,37 εκατ. ευρώ (+472% ή +1,95 εκατ. ευρώ) και κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 1,81 εκατ. ευρώ (+632,4% ή +1,56 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας προήλθε κατά ποσό 1,01 εκατ. ευρώ (36,7% της συνολικής) από αύξηση του όγκου των πωλήσεων και κατά 1,74 εκατ. ευρώ (63,3% της συνολικής) από διαφοροποίηση του προϊοντικού μείγματος και τιμολογιακές αναπροσαρμογές.

Το 96,7% των εσόδων της (23,21 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 3,3% (0,79 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών. Οι εξαγωγές της ήταν ύψους 0,43 εκατ. ευρώ (1,8% των πωλήσεων) και αυξήθηκαν κατά 11,45%.

Η κερδοφορία της ευνοήθηκε από το γεγονός ότι ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης ενισχύθηκε κατά τέσσερις εκατοστιαίες μονάδες (στο 40,8%, από 36,8% το 2015), αλλά και από το γεγονός ότι η χρήση 2015 είχε επιβαρυνθεί με έκτακτα λοιπά έξοδα 1,22 εκατ. ευρώ και απώλεια 0,15 εκατ. ευρώ από τη διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού. Αντιθέτως, τη χρήση 2016 οι αντίστοιχες επιβαρύνσεις ήταν 0,52 εκατ. ευρώ και 0,08 εκατ. ευρώ. Επιπροσθέτως, τα έκτακτα λοιπά έσοδα ήταν αυξημένα κατά 0,165 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ίσα προς το 17,2% των πωλήσεων (10,5% το 2015) και το 16,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης (10,6% το 2015) .

Τα τελικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,99 εκατ. ευρώ (1,07 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους 0,76 εκατ. ευρώ (επίσης 0,76 εκατ. ευρώ το 2015), που αντιπροσωπεύουν αθροιστικά το 7,3% των πωλήσεων.

Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 3,36 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14% των πωλήσεων.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 38,1% και 29,1%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 9,9% και τα καθαρά κέρδη το 7,5%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ έχει γίνει αναταξινόμηση ορισμένων οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2015.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 1,31 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 7,02 εκατ. ευρώ (5,43 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 28,9% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (25,6% στις 31.12.2015), ύψους 25,31 εκατ. ευρώ (21,18 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 13,93 εκατ. ευρώ, έναντι 12,10 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια του 2016 η επιχείρηση υλοποίησε πάγιες επενδύσεις αξίας 2,87 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 2,15 εκατ. ευρώ αφορούσαν μηχανολογικό εξοπλισμό, έναντι 0,86 εκατ. ευρώ το 2015 (1 εκατ. ευρώ το 2014). Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 1,18 εκατ. ευρώ, από υψηλότερες επιχορηγήσεις που της είχαν καταβληθεί στο παρελθόν για την απόκτηση παγίων.

Συγχρόνως, το κεφάλαιο κίνησής της μετατράπηκε από αρνητικό σε οριακά θετικό. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (10,05 εκατ. ευρώ) ήταν οριακά μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (10,02 εκατ. ευρώ). Στο τέλος της χρήσης η επιχείρηση βαρυνόταν με κατά 50,9% μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό συνολικού ύψους 8,52 εκατ. ευρώ, έναντι 9,36 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης 2015 (-9%). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,53 εκατ. ευρώ (0,31 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Στις απαιτήσεις της περιλαμβάνονταν απαίτηση 1,1 εκατ. ευρώ από διοικητικό στέλεχος και απαίτηση 0,15 εκατ. ευρώ από μέτοχο για χορηγήσεις που εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του ν. 2190/1920. Επί των ακινήτων της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης 5,45 εκατ. ευρώ υπέρ της Eurobank και 0,20 εκατ. ευρώ υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς για εξασφάλιση δανείων τους.

Οι συνολικές πωλήσεις της γαλακτοβιομηχανίας ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 172,1 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 21,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,6% των πωλήσεων και το 10,6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 3,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,2% των πωλήσεων και το 7,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 2,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,4% των πωλήσεων και το 4,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 10,2 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις εννέα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν 5,2 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 24 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2016. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,8 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2016.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Η Φάρμα Κουκάκη, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αθ. Κ. Κουκάκη και αντιπρόεδρο τον Δημ. Κ. Κουκάκη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 101 εργαζόμενους, έναντι 99 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 2,46 εκατ. ευρώ, έναντι 2,47 εκατ. ευρώ το 2015 (2,61 εκατ. ευρώ το 2014). Για αμοιβές της κατηγορίας διοικητικά-διευθυντικά στελέχη χορήγησε 0,24 εκατ. ευρώ, όπως και το 2015. Από τα κέρδη του 2015 διέθεσε το 2016 στους μετόχους της μέρισμα 0,215 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2016 ανέρχεται σε 0,60 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούν σε 40.770 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 23.445 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 17.910 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι στόχοι της για το 2017 περιλαμβάνουν, εκτός της διψήφιας αύξησης πωλήσεων, περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας της, σε συνδυασμό με συγκράτηση του τραπεζικού δανεισμού της και βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης.

Η επιχείρηση εκτιμά ότι το μερίδιό της στην εγχώρια αγορά γιαουρτιού το 2016 ενισχύθηκε και ανήλθε σε 2%.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ

www.inr.gr, 15 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS