inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μειώνει το προσωπικό της η τσιμεντοβιομηχανία ΗρακλήςΣτη διεύρυνση του μεριδίου της στην ελληνική αγορά τσιμέντου έχει προσανατολιστεί η τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ Ηρακλής, θεωρώντας ότι μπορεί και κατά το 2017 να την επιτύχει, μετά τις επιτυχίες που κατέγραψε το 2016, όταν παρουσίασε διψήφια αύξηση των εγχώριων πωλήσεών της, προωθώντας στην αγορά έναν νέο τύπο τσιμέντου.

Συγχρόνως, συνεχίζει, όπως αναφέρει, την «αδιάκοπη προσπάθεια εξεύρεσης νέων αγορών στο εξωτερικό και παραγωγής καινοτομικών προϊόντων, προκειμένου να αντισταθμίσει μερικώς τις συνέπειες από την έλλειψη ρευστότητας και του εκτιμώμενου χαμηλού επιπέδου ζήτησης δομικών υλικών στην εγχώρια αγορά» κατά το 2017.

Σε λειτουργικό επίπεδο επικεντρώνεται, καθώς φαίνεται, στον περιορισμό του λειτουργικού κόστους και τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών, εφοδιαστικών και διοικητικών λειτουργιών της, μέσω και της μείωσης του προσωπικού της. Για τον σκοπό αυτό στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της τα τέλη του 2016 ενέταξε κονδύλι 4,14 εκατ. ευρώ, ως πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Το περασμένο έτος η επιχείρηση προχώρησε σε αναδιοργάνωση της παραγωγικής δομής της, η οποία στα εργοστάσια της στην Αγριά Βόλου Μαγνησίας και το Μηλάκι Αλιβερίου Εύβοιας συνδυάζεται με την εισαγωγή και χρήση νέων καυσίμων. Οι σχετικές δαπάνες αναδιοργάνωσης, που επιβάρυναν τα αποτελέσματά της το 2016, ανήλθαν σε 3,44 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή και άλλες σχετικές δαπάνες, σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας σε 23,57 εκατ. ευρώ, από 18,90 εκατ. ευρώ το 2015, συμπίεσαν τα μεικτά κέρδη της, αλλά τα τελικά οικονομικά της αποτελέσματα βελτιώθηκαν, καθώς οι υψηλές ζημιές του 2015, που οφείλονταν κυρίως σε απομειώσεις ενεργητικού, περιορίστηκαν κατά το ήμισυ περίπου το 2016.

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής, που ελέγχεται 100% πλέον από την εδρεύουσα στην Ελβετία γαλλοελβετική, μεγαλύτερη βιομηχανία τσιμέντου παγκοσμίως LafargeHolcim, μέσω της γερμανικής θυγατρικής αυτής Holcim Auslandbeteiligungs, δηλώνει ότι «έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα διασφάλισης, ώστε να εξασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας των μονάδων της στην Ελλάδα». Παρά τις ζημιές της, συγχρόνως το 2016 κατέγραψε θετικές ταμειακές ροές από τις λειτουργικές της δραστηριότητες, ύψους 9,11 εκατ. ευρώ.

Οι πωλήσεις της εταιρείας το 2016, σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της που δημοσιοποιήθηκαν προ ημερών, ανήλθαν σε 235,59 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε σύγκριση με εκείνες του 2015 κατά 7,9% (+17,26 εκατ. ευρώ). Η ανάκτηση μεριδίου στην εγχώρια αγορά συνοδεύτηκε με αύξηση του όγκου των εξαγωγών και ανάπτυξη δευτερουσών πηγών εσόδων. Οι πωλήσεις της προήλθαν κατά 137,05 εκατ. ευρώ από την ελληνική αγορά (58,2% των συνολικών), 77,94 εκατ. ευρώ από πωλήσεις προϊόντων στη συγγενική επιχείρηση Cementia Trading στην Ελβετία (33,1%) και 20,60 εκατ. ευρώ από πωλήσεις σε άλλες χώρες (8,7%). Σε σύγκριση με το 2015 οι πωλήσεις στην Ελλάδα από τη διάθεση τσιμέντου και κλίνκερ στον όμιλο στην Ελβετία αυξήθηκαν κατά 7,9% (+5,73 εκατ. ευρώ), ενώ τα έσοδα από εξαγωγές σε λοιπές χώρες μειώθηκαν κατά 10,5% (-2,42 εκατ. ευρώ).

Το 96,4% των εσόδων της (227,13 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της, 2,7% (6,44 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και το υπόλοιπο 0,9% (2,02 εκατ. ευρώ) από παροχή υπηρεσιών. Επίσης, το 5,6% των πωλήσεών της (13,20 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση τσιμέντου στη θυγατρική της εταιρεία έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών Lafarge Beton.

Τα μεικτά κέρδη της, λόγω της αναδιοργάνωσης της παραγωγικής δομής της και παράλληλης κάμψης των τιμών πώλησης, αύξησης του ενεργειακού κόστους και αρνητικών συναλλαγματικών διαφορών, συρρικνώθηκαν κατά 55,2% σε 10,34 εκατ. ευρώ, με συρρίκνωση του συντελεστή μεικτού κέρδους κατά 6,2 εκατοστιαίες μονάδες (στο 4,4%, από 10,6% το 2015).

Τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBΙTDA) διαμορφώθηκαν σε κέρδη 7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 14,62 εκατ. ευρώ το 2015, όταν είχαν επιβαρυνθεί με απομείωση της συμμετοχής της στη θυγατρική Lafarge Beton, ύψους 31,49 εκατ. ευρώ.

Τα τελικά αποτελέσματα της βιομηχανίας επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 21,73 εκατ. ευρώ (22,31 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 4,30 εκατ. ευρώ (3,40 εκατ. ευρώ το 2015), καθώς η επιχείρηση προχώρησε σε νέο δανεισμό δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από τη συνδεδεμένη εταιρεία Sabelfi France του ομίλου LafargeHolcim, με σκοπό την κεφαλαιουχική ενίσχυση της θυγατρικής της Lafarge Beton.

Επίσης, επιβαρύνθηκαν με κόστος παροχών τερματισμού απασχόλησης, λόγω αναδιοργάνωσης, 1,23 εκατ. ευρώ.

Η επιβάρυνση εξάλλου των αποτελεσμάτων με δικαιώματα δικαιόχρησης υπέρ της LafargeHolcim για χρήση εμπορικής επωνυμίας, παροχή τεχνογνωσίας και χρήση εμπορικών σημάτων ανήλθε σε 5,55 εκατ. ευρώ.

Συγχρόνως, η επιχείρηση άντλησε έσοδα 12,49 εκατ. ευρώ από τη συγγενική εταιρεία Lafarge Energy Solutions, ενδεχομένως από την πώληση δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων.

Κατόπιν αυτών, η ΑΓΕΤ Ηρακλής κατέγραψε το 2016 ζημιές προ φόρων 18,89 εκατ. ευρώ (42,19 εκατ. ευρώ έναντι το 2015), μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 55,2%. Οι ζημιές της μετά τον συνυπολογισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας διαμορφώθηκαν το 2016 σε 19,10 εκατ. ευρώ (37,78 εκατ. ευρώ το 2015), μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 49,4%. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 2,84 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η τσιμεντοβιομηχανία είχε εμφανίσει ζημιές-ρεκόρ το 2013, ύψους 136,3 εκατ. περίπου ευρώ, λόγω των απομειώσεων ενεργητικού που επέφερε η απόφασή της να παύσει τη λειτουργία του άλλου εργοστασίου που διατηρούσε στον νομό Εύβοιας και είχε αποκτήσει προ πολλών ετών από την τότε εταιρεία Τσιμέντα Χαλκίδας.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 προκύπτουν, όπως και αυτά της χρήσης 2015, από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων. Ωστόσο η επιχείρηση προχώρησε σε αναταξινόμηση και αναμόρφωση ορισμένων οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2015.

Τα ίδια κεφάλαιά της εταιρείας, που έχει πρόεδρο τον Παν. Ιω. Αθανασόπουλο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Κ. Μίχο, στις 31.12.2016 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 125,55 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 283,78 εκατ. ευρώ (303,65 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν ίσα προς το 54,5% (64,7%) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 521,09 εκατ. ευρώ (469,29 εκατ. ευρώ).

Λόγω της άντλησης κεφαλαίων για τη στήριξη της θυγατρικής εταιρείας έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών με ποσό 72 εκατ. ευρώ, μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, ο τραπεζικός δανεισμός της τσιμεντοβιομηχανίας στις 31.12.2016 ήταν αυξημένος κατά 178,1%, ανερχόταν σε 105 εκατ. ευρώ (37,75 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν κατά 50,5% μακροπρόθεσμος. Το κεφάλαιο κίνησής της ήταν αρνητικό, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (112,46 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 36,37 εκατ. ευρώ μικρότερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (148,83 εκατ. ευρώ), μεγάλο μέρος των οποίων, όμως, αφορά ενδοομιλικές συναλλαγές. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 15,83 εκατ. ευρώ (18,785 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 236,37 εκατ. ευρώ, έναντι 252,01 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Ωστόσο, στη διάρκεια του 2016 η επιχείρηση υλοποίησε πάγιες επενδύσεις αξίας 7,07 εκατ. ευρώ, έναντι 5,445 εκατ. ευρώ το 2015. Συγχρόνως, τον Μάρτιο του 2016 δαπάνησε 72 εκατ. ευρώ για τη διεύρυνση της αξίας των συμμετοχών της, μέσω της Lafarge Beton, αυξάνοντας σε 109,675 εκατ. ευρώ την αξία των συμμετοχών της σε αυτή την εταιρεία και στις επίσης θυγατρικές της εταιρείες εξόρυξης ελαφρόπετρας Λάβα και ναυτιλιακών μεταφορών ΑΝΕ Ηρακλής, σε άλλες θυγατρικές της στην Αλβανία και στον Παναμά και σε λοιπές, ανενεργές πλέον επιχειρήσεις. Στα τέλη του 2016, εξάλλου, απορρόφησε την σχεδόν ανενεργό θυγατρική ΕΒΙΕΣΚ.

Οι εργαζόμενοι στην ΑΓΕΤ Ηρακλής στα τέλη του 2016 είχαν περιοριστεί σε 562, έναντι 611 στα τέλη του 2015 (-8%), 670 στα τέλη του 2014 και 795 στα τέλη του 2013 (-29,3%). Η επιχείρηση επιβάρυνε τα αποτελέσματά της το 2016 με αμοιβές και παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού της, καθώς και με ασφαλιστικές εισφορές, αποζημιώσεις και προβλέψεις αποζημιώσεων συνολικού ύψους 41,87 εκατ. ευρώ, έναντι 39,61 εκατ. ευρώ το 2015. Διέθεσε για αμοιβές και αποζημιώσεις διοικητικών στελεχών 2,46 εκατ. ευρώ, έναντι 3,89 εκατ. ευρώ το 2015.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1911. Εδρεύει στην Παιανία Αττικής, διαθέτει υποκατάστημα στη Λυκόβρυση Αττικής και διατηρεί εγκαταστάσεις διανομής στους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Καβάλας, Ηρακλείου και Θεσπρωτίας. Ακόμη, πέραν των εργοστασίων της και των θυγατρικών της, είναι ιδιοκτήτης λατομείου αδρανών υλικών στον Πλάτανο Αλμυρού Μαγνησίας. Είναι μέλος των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, καθώς και των Επιμελητηρίων Μαγνησίθας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Εύβοιας και Θεσπρωτίας. Συμμετείχε στο Χρηματιστήριο Αθηνών, από το οποίο αποχώρησε το 2016 κατόπιν απόκτησης του συνόλου των μετοχών της από τη γαλλική εταιρεία Lafarge Cementos του γαλλοελβετικού ομίλου LafargeHolcim.

Δηλώνει ότι από το 2016 έχει επιτύχει μείωση του σταθερού κυρίως κόστους λειτουργίας της και μεταβάλλει την ενεργειακή τροφοδοσία των εργοστασίων της, εξασφαλίζοντας σχετικές άδειες. Σ' αυτό που έχει στο Μηλάκι Εύβοιας συνέχισε το 2016 την καύση RDF και λυματολάσπης, ενώ για το μεγαλύτερο εργοστάσιό της στον νομό Μαγνησίας, όπου εισήγαγε τη χρήση RDF και βιομάζας ως εναλλακτικών καυσίμων, το περασμένο έτος προώθησε μελέτη για τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της λειτουργίας του, αποκτώντας μεταξύ άλλων και τη δυνατότητα παραλαβής RDF με πλοία στο λιμάνι του εργοστασίου της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

www.inr.gr, 15 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS