inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Η βιομηχανία απορρυπαντικών Rolco Βιανίλ τερματίζει τις ζημιές τηςΑύξηση των πωλήσεις για πέμπτο συνεχόμενο έτος, αν και με ασθενέστερο ρυθμό σε σχέση με τον πολύ υψηλό του 2015, κατέγραψε το 2016 η Rolco Βιανίλ, μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία απορρυπαντικών, καθώς και καλλυντικών. Συγχρόνως περιόρισε τις ζημιές της προ φόρων, ενώ παρουσίασε κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, λόγω θετικών αναβαλλόμενων φόρων, για πρώτη φορά μετά το 2007.

Η αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας, η οποία σε μεγάλη ιδιόκτητη μονάδα της στον Αγιο Ιωάννη Ρέντη, στον νομό Αττικής, παράγει κυρίως απορρυπαντικά προϊόντα με δικά της σήματα και με άλλα σήματα για τρίτους, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων πολυεθνικών του τομέα, συνοδεύτηκε από ενίσχυση των λειτουργικών κερδών της.

Η επιχείρηση κατέγραψε το 2016 έσοδα ύψους 34,20 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του 2015 κατά 2,1% (+0,72 εκατ. ευρώ). Η εντονότερη εμπορική προώθηση των προϊόντων της που φέρουν τα σήματα «Planet», «Essex», «Roli», «Fresh & Clean», «Bionol», «Rol», «White Glo» και «Tact», σε συνδυασμό με την ανάληψη σημαντικού όγκου παραγωγής για τρίτες εταιρείες, συνέπεσε με ώθησαν στα ύψη τα έσοδά της από τη διάθεση των δικών της προϊόντων και από τις αμοιβές για την παραγωγή προϊόντων για τρίτους, συνέπεσε με οριακή, έστω, ενδυνάμωση του συντελεστή μεικτού κέρδους.

Το μεικτό περιθώριο κέρδους της ανήλθε σε 26,2%, από 25,8% το 2015, με αποτέλεσμα τα μεικτά κέρδη της να ανέλθουν σε 8,95 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,6%.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) έφτασαν τα 2,26 εκατ. ευρώ, από 1,905 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 18,4% και βελτιωμένα ως ποσοστό των πωλήσεων σε 6,6%, από 5,7% το 2015. Επίσης, τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 0,63 εκατ. ευρώ, έναντι 0,54 εκατ. ευρώ το 2015 (+16%), ίσα προς το 1,8% των πωλήσεων (1,6% το 2015).

Εν τέλει η ROLCO ΒΙΑΝΙΛ, που ελέγχεται από την οικογένεια Σουρουλίδη και αριθμεί σχεδόν επτά δεκαετίες παραγωγικής λειτουργίας, κατέγραψε ζημιές προ φόρων 0,77 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 0,94 εκατ. ευρώ το 2015, δηλαδή ζημιές μειωμένες κατά 18%. Λόγω θετικής αναβαλλόμενης φορολογίας το τελικό αποτέλεσμα της εταιρείας μετά τον συνυπολογισμό των φόρων της χρήσης διαμορφώθηκε σε κέρδη 0,13 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,98 εκατ. ευρώ το 2015.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,63 εκατ. ευρώ (1,36 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 1,40 εκατ. ευρώ (1,49 εκατ. ευρώ το 2015).

Ακόμη, επιβαρύνθηκαν με προβλέψεις για επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις ποσού 0,60 εκατ. ευρώ, ενδεχομένως λόγω απωλειών από τη χρεοκοπία της λιανεμπορικής αλυσίδας «Μαρινόπουλος».

Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 0,85 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η εταιρεία έχει υιοθετήσει εδώ και αρκετά χρόνια.

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης, η οποία στις 31.12.2016 βαρυνόταν με συνολικό τραπεζικό δανεισμό 18,61 εκατ. ευρώ (15,36 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), ανέρχονταν σε 20,90 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 28,9% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 72,235 εκατ. ευρώ. Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (25,76 εκατ. ευρώ) ήταν οριακά μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (25,53 εκατ. ευρώ). Στη διάρκεια του 2016 η εταιρεία κατέληξε με τους πιστωτές της σε αναδιάρθρωση του δανεισμού της, ο οποίος πλέον είναι κατά 75% μακροπρόθεσμος. Εναντι των δανείων στα ακίνητά της έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης ποσού 17 εκατ. ευρώ. Στις 31.12.2016 τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 1,59 εκατ. ευρώ (0,35 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Οι συνολικές πωλήσεις της ROLCO ΒΙΑΝΙΛ την περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 298,8 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν αρνητικά (-21,9 εκατ. ευρώ), ίσα προς το -7,3% των πωλήσεων και το -2,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου, λόγω υψηλών ζημιών την περίοδο 2008-2013. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν ζημιές 46,3 εκατ. ευρώ και μετά φόρων ζημιές 44,75 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματά της τη δωδεκαετία αυτή επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις της τάξεως των 16,5 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2008.

Η ιστορία της Rolco ξεκίνησε το 1948, όταν ιδρύθηκε στο Μοσχάτο μια πρώτη παραγωγική μονάδα χρωμάτων και απορρυπαντικών, με την επωνυμία ΒΙΑΝΙΛ Χρωματουργεία Μοσχάτου. Δέκα χρόνια αργότερα η εταιρεία παρουσίασε το πρώτο απορρυπαντικό σε μορφή σκόνης, προϊόν αποκλειστικά δικής της έρευνας και παραγωγής. Το «ROL», όπως ονομάστηκε, έμελλε να γράψει ιστορία στην αγορά των απορρυπαντικών. Με την πρωτοποριακή, βιοδιασπώμενη σύνθεσή του, καθιερώθηκε γρήγορα και προτιμήθηκε από τις Ελληνίδες νοικοκυρές. Επίσης, το 1968 η επιχείρηση κυκλοφόρησε το «AVA», πρώτο προϊόν καθαρισμού πιάτων σε υγρή μορφή. Το 2008 η Rolco καινοτόμησε πάλι με το λανσάρισμα της σειράς απορρυπαντικών και καθαριστικών «Planet». H ολοκληρωμένη αυτή σειρά απορρυπαντικών και καθαριστικών ήταν η πρώτη που πιστοποιήθηκε με το ευρωπαϊκό σήμα Ecolabel.

Εδώ και δεκαετίες τα προϊόντα της βρίσκονται σε κάθε ελληνικό σπίτι, καθώς συνδυάζουν υψηλή ποιότητα και ελκυστικές τιμές. Το 1962, πρώτο έτος οργανωμένης βιομηχανικής παραγωγής και εμπορικής δραστηριότητάς της, η Rolco είχε μετοχικό κεφάλαιο 14 εκατ. δρχ., στεγαζόταν σε χώρο 6.000 τ.μ. και απασχολούσε 15 εργαζομένους.

Στα τέλη του 2016 η επιχείρηση απασχολούσε 126 εργαζομένους, έναντι 122 το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 17.935 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο.

Εχει πρόεδρο και εντεταλμένο σύμβουλο τον Ευστρ. Ε. Σουρουλίδη και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιάσ. Ε. Σουρουλίδη. Εδρεύει στον Αγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής και είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Το 2016 δαπάνησε για πάγιες επενδύσεις 0,34 εκατ. ευρώ, έναντι 0,80 εκατ. ευρώ το 2015. Θεωρεί ότι ο στόχος της για πραγματοποίηση κερδών προ φόρων είναι πλέον εφικτός.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ROLCO ΒΙΑΝΙΛ

www.inr.gr, 18 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS