inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη-ρεκόρ, για τη σοκολατοποιία ΙΟΝ, το 2016Υψηλότερες πωλήσεις, αλλά και κέρδη-ρεκόρ, σύμφωνα τουλάχιστον με τις επιδόσεις της την τελευταία δεκαετία, κατέγραψε το 2016 η ΙΟΝ, κορυφαία ελληνική βιομηχανία κακάο, σοκολάτας και άλλων ζαχαρωδών προϊόντων, η οποία το 2017, όπως αναφέρει, επικεντρώνεται σε βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της και προσδοκά ότι το έτος «θα είναι περισσότερο αποτελεσματικό και αποδοτικό από το έτος 2016».

Η επιχείρηση και οι θυγατρικές της συνεχίζουν και κατά το 2017 την επενδυτική τους δραστηριότητα, ενώ το 2016 δαπάνησαν για τον σκοπό αυτό 4,32 εκατ. ευρώ, έναντι 3,29 εκατ. ευρώ το 2015 και 5,70 εκατ. περίπου ευρώ το 2014, φιλοδοξώντας να εξασφαλίσουν δυνατότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης του διεθνούς ανταγωνισμού και κερδοφόρας εξαγωγικής επέκτασης.

Δηλώνει ότι «ο εκσυγχρονισμός θα συνεχιστεί και θα ενταθεί, διότι εκσυγχρονισμός σημαίνει προσαρμογή σε πρότυπα οργάνωσης και παραγωγής τα οποία επιβάλλουν οι συνθήκες και υιοθετούν οι ισχυροί ανταγωνιστές».

Σύμφωνα με τον 18ο ενοποιημένο ισολογισμό της ΙΟΝ, πρόεδρος της οποίας είναι η Κωνσταντίνα Β. Κωτσιοπούλου, αντιπρόεδρος ο Ευστ. Δ. Λοΐζος και εντεταλμένος σύμβουλος ο Βασ. Κ. Κοτταρίνος, τα έσοδα της μητρικής βιομηχανικής εταιρείας, της συγγενικής ελληνικής εμπορικής επιχείρησης Αφοί Ι. Κωτσιόπουλοι και της θυγατρικής εμποροβιομηχανικής εταιρείας Interion, που λειτουργεί στη Βουλγαρία, ανήλθαν τον περασμένο χρόνο σε 112,59 εκατ. ευρώ, από 108,47 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 3,8% σε ποσοστό και 4,12 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η αύξηση αυτή ήταν αποτέλεσμα βελτιωμένου προϊοντικού μείγματος των πωλήσεων, στοχευμένης τιμολογιακής πολιτικής, αλλά και αυξημένου όγκου πωλήσεων.

Η επιχείρηση αξιοποίησε αποτελεσματικά τις αυξομειώσεις των τιμών πρώτων υλών, βελτίωσε τις παραγωγικές διαδικασίες της και ενίσχυσε κατά 1,4 εκατοστιαία μονάδα το μεικτό της περιθώριο (στο 36,8%, από 35,4% το 2015), γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 41,45 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 38,43 εκατ. ευρώ το 2015, που αντιπροσωπεύει ετήσια αύξησή τους 7,9% (+3,02 εκατ. ευρώ).

Για τον λόγο αυτό, κυρίως, τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν το 2016 σε 15,16 εκατ. ευρώ, από 11,88 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 27,6% (+3,28 εκατ. ευρώ). Οι δαπάνες εμπορικής και διοικητικής λειτουργίας (28,37 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 3,1% (-0,90 εκατ. ευρώ), γεγονός που επέτρεψε να απορροφηθεί η σημειωθείσα αύξηση των λοιπών έκτακτων εξόδων-ζημιών (3,54 εκατ. ευρώ, από 2,62 εκατ. ευρώ το 2015). Επίσης, τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν 9,94 εκατ. ευρώ, από 6,79 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 46,5% (+3,15 εκατ. ευρώ).

Ο όμιλος, ο οποίος λειτουργεί τέσσερις βιομηχανικές μονάδες στην Ελλάδα (τρείς στο Φάληρο, την Παλλήνη και το Μαρκόπουλο Αττικής και μία στην Αρτα), καθώς επίσης μία στη Βουλγαρία (κοντά στη Σόφια), παρουσίασε τελικώς ενοποιημένα κέρδη προ φόρων 6,50 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι αντίστοιχων κερδών 2,76 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 135,8% σε ποσοστό και 3,745 εκατ. ευρώ σε αξία.

Τα κέρδη της εταιρείας μετά τους φόρους ανήλθαν σε 4,14 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι αντίστοιχων κερδών 1,54 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 168,8% σε ποσοστό και 2,60 εκατ. ευρώ σε αξία.

Τα αποτελέσματα αυτά είναι επιβαρημένα με αποσβέσεις 5,22 εκατ. ευρώ (5,10 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφείς χρηματοοικονομικές δαπάνες 3,46 εκατ. ευρώ (4,06 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 11,72 εκατ. ευρώ (7,85 εκατ. ευρώ το 2015), αυξημένα κατά 49,3%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, για πρώτη φορά, αναδρομικά από το 2015. Για τον λόγο αυτό έχει γίνει αναταξινόμηση και αναμόρφωση ορισμένων οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2015.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού του ομίλου στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 10,5%, αντί 9,1% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 9,8%.

Το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων στην ΙΟΝ και τις συγγενικές εταιρείες της ανερχόταν στις 31.12.2016 σε 143,86 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 59,16 εκατ. ευρώ (41,1% των συνολικών) ήταν ίδια κεφάλαια, που συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 15,84 εκατ. ευρώ. Τα δανειακά κεφάλαια αυξήθηκαν 1,1% και ήταν ύψους 56,16 εκατ. ευρώ (39% των συνολικών), κατά 86,4% μακροπρόθεσμης διάρκειας και κατά το υπόλοιπο 13,6% βραχυπρόθεσμα, καθώς η επιχείρηση το 2015 είχε προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της, καθιστώντας μακροπρόθεσμο το μεγαλύτερο μέρος των πολύ υψηλών, έως τότε, βραχυπρόθεσμων δανείων της.

Στις 31.12.2016 η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του ομίλου (87,21 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 53,66 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών του (33,55 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή, δεν είχαν σχηματιστεί προβλέψεις απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση ποσού 4,975 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά του διαθέσιμα ανέρχονταν σε 3,61 εκατ. ευρώ (2,195 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης ποσού 60 εκατ. ευρώ επί ακινήτων του στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Αρτα υπέρ της Alpha Bank, ως εκπροσώπου ομολογιούχων δανειστών, για εξασφάλιση δανείων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του ομίλου στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 55,35 εκατ. ευρώ.

Η μητρική εταιρεία ΙΟΝ, η οποία εξακολουθεί να ηγείται της ελληνικής αγοράς σοκολατοειδών και άλλων ζαχαρωδών προϊόντων, όπως οι καραμέλες, παρά τον έντονο ανταγωνισμό που αντιμετωπίζει από άλλες επιχειρήσεις πολυεθνικών ομίλων, κατέγραψε το 2016, ολοκληρώνοντας την 86η οικονομική χρήση της, έσοδα 107,885 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,3%. Επίσης, κατέγραψε κέρδη προ φόρων 4,90 εκατ. ευρώ (+224,4%) και καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 3,05 εκατ. ευρώ (+380,8%). Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 13,13 εκατ. ευρώ, από 10,26 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 27,9%. Ακόμη, τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 9,71 εκατ. ευρώ (+56,1%).

Οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας στην ελληνική αγορά το 2016 αυξήθηκαν κατά 3,2% και ανήλθαν σε 100,71 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις των προϊόντων της στη διεθνή αγορά αυξήθηκαν κατά 4,9% σε αξία και ανήλθαν σε 7,17 εκατ. ευρώ, αν και μειώθηκαν σε όγκο, αποτελώντας το 6,65% των συνολικών πωλήσεων, προερχόμενες κατά κύριο λόγο από την Αλβανία, την Κύπρο, τον Λίβανο, τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο και τη Βουλγαρία, βέβαια, όπου λειτουργεί θυγατρική. Ο συνολικός όγκος πωλήσεων αυξήθηκε 0,3%. Το 87,8% των εσόδων της (107,70 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 12,2% (1,6 εκατ. περίπου ευρώ) από εμπορικές. Το 39% των διεθνών πωλήσεων προήλθε από ευρωπαϊκές αγορές και το 61% από αγορές τρίτων χωρών.

Ο όμιλος ΙΟΝ το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 937 εργαζόμενους, έναντι 942 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες αμοιβές - παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού και της διοίκησης, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις, 27,61 εκατ. ευρώ, έναντι 27,72 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούν σε 16.180 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ΙΟΝ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 1,24 δισ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 147,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,9% των πωλήσεων και το 9,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων ήταν κέρδη 43,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,5% των πωλήσεων της περιόδου. Το αποτέλεσμά του προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 97,05 εκατ. ευρώ.

Η μητρική εταιρεία το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 679 εργαζόμενους, έναντι 686 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες αμοιβές - παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού και της διοίκησης, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις, 19,83 εκατ. ευρώ, έναντι 20,34 εκατ. ευρώ το 2015. Στους μετόχους της το 2016 καταβλήθηκε μέρισμα 0,35 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2015. Το αντίστοιχο μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2016 ανέρχεται σε 2,02 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2008.

Η ΙΟΝ Βιομηχανία Κακάο & Σοκολάτας ιδρύθηκε το 1930 στον Πειραιά ως σοκολατοποιία και λίγα χρόνια μετά εξαγόρασε και τελικά απορρόφησε την ελληνική βιομηχανία καραμέλας και άλλων ζαχαρωδών προϊόντων Nasko. Πρώτη λανσάρισε στην ελληνική αγορά σοκολάτα γάλακτος με αμύγδαλα, τη γνωστή «ΙΟΝ Αμυγδάλου». Ανέπτυξε ιδιαιτέρως δημοφιλή προϊόντα με τα σήματα «Break», «Derby», «ION sweets» και άλλα σήματα. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. Εδρεύει στο Νέο Φάληρο Αττικής.

Για το 2017 επιμένει σε οικονομική διαχείριση «στο πνεύμα του περιορισμού και της λιτότητας», με περικοπή ελαστικών δαπανών. Αμεση προτεραιότητά της, όπως και το 2016, είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας των μονάδων της, ως απαραίτητο μέσο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την επικερδή ανάπτυξη της εξαγωγικής της βάσης, δεδομένου ότι πολλές χώρες κατακλύζονται από σοκολάτες χωρών χαμηλού κόστους και οι εξαγωγές της επιβαρύνουν την οικονομική της αποδοτικότητα. Συνεχίζει την κυκλοφορία νέων προϊόντων και αναμένει ενίσχυση των επιδόσεών της από τα αρκετά νέα προϊόντα που παρουσίασε στην αγορά το 2016, ενισχύοντας, μεταξύ άλλων, τις σειρές προϊόντων «Break», «Join» και «ION». Επίσης, το 2016 η επιχείρηση συνέχισε να αναβαθμίζει τις συσκευασίες των προϊόντων της. Αποσκοπεί σε περαιτέρω «ποιοτική βελτίωση των προϊόντων και σχεδιασμό και δημιουργία νέων προϊόντων, ώστε να ανταγωνίζονται πλήρως τα ξένα προϊόντα στην εγχώρια αγορά και να βελτιώσουν τη θέση τους στη διεθνή».

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΙΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΚΑΟ & ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ

www.inr.gr, 18 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS