inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Νέες θυγατρικές της Intracom Telecom στην Ισπανία και την ΙταλίαΣτη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της στη διεθνή αγορά, επενδύοντας περαιτέρω στη διεθνή επέκταση και αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της, εστιάζει το 2017 η ελληνική βιομηχανική και εμπορική εταιρεία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Intracom Telecom, θυγατρική του ρωσικού επιχειρηματικού ομίλου Sistema. Για τον σκοπό αυτό ιδρύει δυο νέες θυγατρικές, στην Ισπανία και την Ιταλία.

Για το 2016 η επιχείρηση γνωστοποίησε, εξάλλου, μείωση των ενοποιημένων πωλήσεων και ζημιές της τάξεως των 14,5 εκατ. ευρώ, μεγαλύτερες από εκείνες του 2015.

Φιλοδοξεί να αναπτυχθεί σε «διεθνή παίκτη» στην αγορά των «έξυπνων μετρητών» και επενδύει σε αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, το 2016 συνέχισε να παρουσιάζει νέα προϊόντα, όπως η πολυσημειακή πλατφόρμα Wibas - Connect, το ραδιοσύστημα UltraLink -BX70, η οικογένεια μικροκυματικών προϊόντων επόμενης γενιάς OmniBas και η πλατφόρμα κεντρικής διαχείρισης και ελέγχου για οργάνωση πολλαπλών υπηρεσιών «έξυπνων πόλεων» Unified IoT Management platform.

Η θυγατρική της στη Ρωσία Intracom Syvaz κατέληξε σε συμφωνία με τον μεγαλύτερο πάροχο κινητής τηλεφωνίας, αξίας 25 εκατ. δολ. ΗΠΑ. Επίσης, το 2016 εγκαινίασε συνεργασία με την κορυφαία εταιρεία τηλεπικοινωνιών της Αυστραλίας και διεύρυνε τις συνεργασίες της με παρόχους κινητής τηλεφωνίας στη Βρετανία και τη Νότιο Αφρική. Η θυγατρική της Conclin - Intracom στις ΗΠΑ ανέλαβε σημαντικά έργα στη χώρα, καθώς και σε χώρες της Καραϊβικής. Συγχρόνως, ενδυνάμωσε τις συνεργασίες της με άλλους παρόχους τηλεφωνίας στη Δυτική και τη Νότια Αφρική και σε άλλες χώρες, όπως η Ινδονησία, το Ομάν, η Γερμανία, το Βέλγιο και η Ολλανδία.

Στους στόχους της για το 2017 περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η εδραίωσή της στην αγορά της Αυστραλίας και η ενίσχυση της παρουσίας της σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, καθώς και στη Σερβία και σε επιλεγμένες αγορές της Νότιας Ασίας.

Συνεχίζει, όπως αναφέρει, να εργάζεται για «δημιουργία προϋποθέσεων, ώστε να έχει ένα καλύτερο μέλλον».

Σύμφωνα με τον ενοποιημένο ισολογισμό της, τα έσοδα της εταιρείας τον περασμένο χρόνο μειώθηκαν σε 119,20 εκατ. ευρώ, από 124,41 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας μείωση 4,2% σε ποσοστό και 5,21 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση. Το 17,2% των εσόδων της (20,46 εκατ. ευρώ) προήλθε από προϊόντα, 19,8% (23,63 εκατ. ευρώ) από εμπορεύματα και το υπόλοιπο 63% (75,12 εκατ. ευρώ) από παροχή υπηρεσιών βιομηχανικού, κυρίως, χαρακτήρα.

Συγχρόνως, ο όμιλος κατέγραψε μεικτά κέρδη 26,76 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 22,96 εκατ. ευρώ το 2015 (+3,80 εκατ. ευρώ ή +16,5%). Τα κέρδη του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν σε 1,21 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 1,98 εκατ. ευρώ το 2015 (-0,77 εκατ. ευρώ ή -38,8%), καθώς οι δαπάνες διάθεσης αυξήθηκαν κατά 25,5% (+4,08 εκατ. ευρώ). Επίσης, μειώθηκαν οριακά οι ζημιές του προ φόρων και τόκων (EBIT) σε 10,15 εκατ. ευρώ, από 10,17 εκατ. ευρώ το 2015 (+0,02 εκατ. ευρώ ή +0,2%). Οι ζημιές προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 12,89 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 9,16 εκατ. ευρώ το 2015 (3,73 εκατ. ευρώ ή -40,7%). Οι τελικές ζημιές της εταιρείας μετά τον συνυπολογισμό των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 14,47 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 9,45 εκατ. ευρώ τo 2015 (-5,02 εκατ. ευρώ ή -53,1%).

Τα αποτελέσματα αυτά επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 11,36 εκατ. ευρώ (12,15 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 5,35 εκατ. ευρώ (4,985 εκατ. ευρώ το 2015).

Επίσης, επιβαρύνθηκαν με έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 7,05 εκατ. ευρώ (6,91 εκατ. ευρώ), απομείωση επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων 4,24 εκατ. ευρώ και πρόβλεψη 0,86 εκατ. ευρώ σχετικά με επίδικη υπόθεση της θυγατρικής του Intrarom.

Συγχρόνως, τα κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές, σε σύγκριση με το 2015, ήταν μειωμένα.

Το σύνολο των ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων της Intracom Telecom, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων μειοψηφίας (0,93 εκατ. ευρώ), στις 31.12.2016 ήταν 133,27 εκατ. ευρώ (148,58 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), επί συνόλου απασχολουμένων κεφαλαίων 244,05 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 54,6% των συνολικών (54% έναν χρόνο πριν).

Οι συνολικές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και προβλέψεις του ομίλου, ύψους 110,79 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2016, ήταν μειωμένες κατά 15,95 εκατ. ευρώ ή 12,6%. Ειδικότερα οι τραπεζικές οφειλές του στις 31.12.2016 ήταν ύψους 40,26 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 22,2%, αλλά στο σύνολό τους σχεδόν βραχυπρόθεσμες, Ο όμιλος δεν βρισκόταν σε πλήρη συμμόρφωση με τους χρηματοοικονομικούς όρους δανείου του, το οποίο σκόπευε να αποπληρώσει εντός του 2017. Επίσης, σχεδίαζε εντός του 2017 να έλθει σε συμφωνία με τη δανείστρια εταιρεία Altaco για τη μετατροπή βραχυπρόθεσμου δανείου του σε μακροπρόθεσμο. Στις 31.12.2016 το κυκλοφορούν ενεργητικό του (126,16 εκατ. ευρώ) ήταν μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2017 υποχρεώσεις του (99,97 εκατ. ευρώ) κατά 26,19 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη για εμπορικές απαιτήσεις σε καθυστέρηση ποσού 3 εκατ. ευρώ. Επί παγίων της μητρικής εταιρείας υφίστατο υποθήκη 28,32 εκατ. ευρώ υπέρ ομολογιούχων δανειστών, έναντι δανείου 23,60 εκατ. ευρώ.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγιά του, εκτός επενδυτικών ακινήτων, στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 49,63 εκατ. ευρώ (51,60 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2015). Στη διάρκεια του 2016 δαπάνησε για την αγορά ενσώματων και, κυρίως, άυλων πάγιων στοιχείων 5,75 εκατ. ευρώ (7,41 εκατ. ευρώ το 2015).

Η μητρική εταιρεία το 2016 κατέγραψε πωλήσεις αξίας 96,40 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,5% σε ετήσια βάση, οι οποίες απέδωσαν κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,88 εκατ. ευρώ (4,42 εκατ. ευρώ το 2015), κέρδη προ φόρων 0,09 εκατ. ευρώ (ζημιές 3,93 εκατ. ευρώ το 2015 ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές 2,11 εκατ. ευρώ (ζημιές 4,845 εκατ. ευρώ το 2015. Ποσοστό 23,3% των πωλήσεών της (22,49 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συγγενικές της επιχειρήσεις. Εχει δανειοδοτήσει τις θυγατρικές της Intracom Holdings International και Intracom Technologies με συνολικό ποσό 16,64 εκατ. ευρώ.

Το 2016 ο όμιλος απασχόλησε κατά μέσον όρο 1.722 εργαζομένους (1.926 το 2015 και 1.930 το 2014) και η μητρική εταιρεία 1.247 εργαζομένους (1.269 το 2015 και 1.294 το 2014). Για δαπάνες μισθοδοσίας και λοιπές παροχές, εισφορές ή και αποζημιώσεις του κάθε βαθμίδας προσωπικού του ο όμιλος το 2016 διέθεσε 55,84 εκατ. ευρώ (56,45 εκατ. ευρώ το 2015 και 56,20 εκατ. ευρώ το 2014). Για αμοιβές της διοίκησης διέθεσε 1,20 εκατ. ευρώ (0,86 εκατ. ευρώ το 2015) και για αμοιβές βασικών διευθυντικών στελεχών 3,05 εκατ. ευρώ (3,11 εκατ. ευρώ το 2015 και 2,80 εκατ. ευρώ το 2014). Για δαπάνες μισθοδοσίας και λοιπές παροχές, εισφορές ή και αποζημιώσεις του προσωπικού της η μητρική εταιρεία το 2016 διέθεσε 44,18 εκατ. ευρώ (44,22 εκατ. ευρώ το 2015).

Η επιχείρηση, που ελέγχεται από τους μετόχους της μέσω της αλλοδαπής εταιρείας Middle East FZE, έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Mohamed Ahmet, αντιπρόεδρο τον Αναστ. Δημόπουλο και οικονομικό διευθυντή τον Ι. Πανταζή. Διαθέτει θυγατρικές στην Ελλάδα, τη Ρωσία, τη Σαουδική Αραβία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Αλβανία, το Μαρόκο, τη Νότιο Αφρική, την πΓΔΜ, την Ινδία, τη Σερβία, την Κύπρο, την Αρμενία, τις ΗΠΑ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Μολδαβία και την Ιταλία. Εδρεύει στην Παιανία Αττικής, όπου βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις της. Ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2005, κατόπιν απόσχισης και εισφοράς του τηλεπικοινωνιακού κλάδου της Intracom Holdings, η οποία σε πρώτη φάση είχε διατηρήσει μερίδιο 49%. Εχει αντικείμενο τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, παραγωγή, πιστοποίηση, εγκατάσταση και υποστήριξη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και ηλεκτρονικών συστημάτων για τις τηλεπικοινωνίες και την πληροφορική. Διατηρεί υποκατάστημα στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Οι συμμετοχές της σε άλλες επιχειρήσεις στις 31.12.2016 ήταν αξίας 23,11 εκατ. ευρώ.

Οι κύριες δραστηριότητές της INTRACOM TELECOM περιλαμβάνουν wireless access & transmission, telco software & solutions, ICT services & solutions, renewable & energy management solutions και eHealth services. Το πελατολόγιό της αποτελείται από περισσότερους από 100 παρόχους σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, δημόσιες αρχές και μεγάλες δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε περίπου 70 χώρες.

Η επιχείρηση φιλοδοξεί να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της, στηριζόμενη, όπως αναφέρει, σε καινοτομικά ραδιοσυστήματα και άλλα καινοτομικά προϊόντα που σχεδιάζονται και αναπτύσσονται από τα δικά της τμήματα έρευνας και ανάπτυξης και βρίσκονται στο επίκεντρο των ταχύτερα αναπτυσσόμενων τομέων της αγοράς της. Δίνει έμφαση στην προώθηση χαρτοφυλακίου προϊόντων και λύσεων για την ασύρματη υποστήριξη τηλεπικοινωνιακών λύσεων στη Βόρεια Αμερική. Ακόμη, συνεχίζει να ενδυναμώνει τη συνεργασία της με την πολυεθνική Ericsson, επεκτείνοντας τη συνεργασία τους, πέραν του τομέα της ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακού λογισμικού, σε νέους τεχνολογικούς τομείς.

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας INTRACOM TELECOM την περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 2,17 δισ. ευρώ. Τα συνολικά κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 96,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,4% των πωλήσεων και το 1,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν ζημιές 112,2 εκατ. ευρώ και μετά φόρων ζημιές 110,7 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, το προ αποσβέσεων και φόρων αποτέλεσμά της ήταν κέρδη ύψους 62,3 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου INTRACOM TELECOM την περίοδο 2005-2016 ανήλθαν σε 2,68 δισ. ευρώ. Τα συνολικά κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 134,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5% των πωλήσεων και το 2,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν ζημιές 124,5 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμα της εταιρείας μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων τρίτων ήταν ζημιές 129,1 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα του ομίλου τα έντεκα αυτά χρόνια προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη της τάξεως των 68,9 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος έχει αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές 68,39 εκατ. ευρώ, για τις οποίες δεν έχει αναγνωρίσει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης του, επειδή δεν αναμένει φορολογικά κέρδη στο άμεσο μέλλον, ώστε αυτές να συμψηφιστούν.

Τους πρώτους μήνες του 2017 εκκρεμούσε στη Ρουμανία έρευνα των αρμόδιων αρχών για ενδεχόμενη φοροδιαφυγή της εταιρείας του ομίλου Intrarom παλαιότερα έτη. Επίσης, εκκρεμούσε από το 1994 αγωγή του ΟΤΕ για ποσό 15,55 εκατ. ευρώ νομιμοτόκως από τότε.

Στον αντίποδα, ο όμιλος αναμένει ότι εντός του 2017 δικαστήριο της Σαουδικής Αραβίας θα καταστήσει άμεσα εκτελεστή απόφαση με την οποία τοπική εταιρεία υποχρεώνεται, λόγω οφειλής, να του καταβάλει 18 εκατ. δολάρια ΗΠΑ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: INTRACOM TELECOM

www.inr.gr, 18 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS