inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κεφαλαιοποίηση οφειλών 580 εκατ. ευρώ στα Ελληνικά Αμυντικά ΣυστήματαΕπιδόσεις που οδηγούν σε περαιτέρω απαξίωσή της, αν και κατέγραψε λογιστικά κέρδη της τάξεως των 21,3 εκατ. ευρώ και δέχθηκε κεφαλαιακές ενέσεις ύψους 623,4 εκατ. ευρώ από το Ελληνικό Δημόσιο, παρουσίασε το 2016 η κρατικά ελεγχόμενη βιομηχανία Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ), η οποία συνεχίζει να υπολειτουργεί και αδυνατεί ακόμη και να εξοφλήσει οφειλές προς το προσωπικό της.

Εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας, που την μαστίζει, ο κύκλος εργασιών της το 2016 κατέρρευσε στο επίπεδο των 8,24 εκατ. ευρώ (από 12,82 εκατ. ευρώ το 2015, 14,94 εκατ. ευρώ το 2014 και 54,02 εκατ. ευρώ το 2013), μειωμένος σε ετήσια βάση κατά 35,7%. Σε αυτόν συνέβαλαν μάλιστα, κατά βάση, εμπορεύματα και υπηρεσίες που προσέφερε, αντί προϊόντα (μόλις 0,69 εκατ. ευρώ, έναντι 5,47 εκατ. ευρώ το 2015). Κι αυτό, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβάσεών της με τις ελληνικές Ενοπλες δυνάμεις, καθώς και με εταιρείες, στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 108,6 εκατ. ευρώ και στις 31.12.2016 διαμορφώθηκε σε 105 εκατ. ευρώ. Το 64,2% των πωλήσεων (5,29 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις στις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις. Επίσης, το 24,9% των πωλήσεων (2,05 εκατ. ευρώ) προήλθε από εξαγωγές.

Για την αντιμετώπιση του οξύτατου προβλήματος ρευστότητας και οφειλών της, όπως η μισθοδοσία του προσωπικού της, η ΕΑΣ προχώρησε τους πρώτους μήνες του 2017 σε εκποίηση του ακινήτου του εργοστασίου που διέθετε στην Ελευσίνα Αττικής, με τίμημα 25,7 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση ανέφερε στον ισολογισμό της για το 2016 αρνητικά μεικτά αποτελέσματα (ζημιές 2,37 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 2,65 εκατ. ευρώ το 2015). Ωστόσο, κατέγραψε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 104,59 εκατ. ευρώ (έναντι ζημιών 70,20 εκατ. ευρώ το 2015), κυρίως για τον λόγο ότι ενέγραψε στις οικονομικές καταστάσεις της λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης συνολικού ύψους 176,02 εκατ. ευρώ, τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο (119,75 εκατ. ευρώ) διαγραφές προστίμων και προσαυξήσεων από καταπτώσεις δανείων από το Ελληνικό Δημόσιο και κατά δεύτερο λόγο (44,50 εκατ. ευρώ) ανάκληση καταπτώσεων εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου για δάνεια, καθώς μεσολάβησε στη διάρκεια του 2016 κεφαλαιοποίηση σχετικών δανείων με τη διαδικασία της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου (ανήλθε σε 1,36 δισ. ευρώ).

Στον αντίποδα, τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με ζημιές 60,20 εκατ. ευρώ από επανεκτίμηση παλαιάς απαίτησης της εταιρείας από το Ιράκ συνολικού ύψους 126,2 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ.

Συγχρόνως, τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 4,38 εκατ. ευρώ (5,82 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους 18,70 εκατ. ευρώ (21,33 εκατ. ευρώ το 2015). Ακόμη, με έξοδα παραγωγής μη κοστολογηθέντα 11,87 εκατ. ευρώ και έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 2,23 εκατ. ευρώ.

Κατόπιν αυτών η επιχείρηση κατέγραψε κέρδη προ φόρων και μετά φόρων 21,28 εκατ ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 97,42 εκατ. ευρώ το 2015 (+118,70 εκατ. ευρώ).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 προκύπτουν, όπως και αυτά της χρήσης 2015, από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων. Ωστόσο, η επιχείρηση προχώρησε σε αναταξινόμηση και αναμόρφωση ορισμένων οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2015.

Τον Δεκέμβριο του 2016 η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 580,49 εκατ. ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισόποσων χρεών της, καθώς και κατά 42,90 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών, που είχαν κατατεθεί παλαιότερα ενόψει αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η αύξησή του συνολικά κατά 623,39 εκατ. ευρώ ολοκληρώθηκε και τυπικά πριν από λίγες εβδομάδες και οδήγησε σε μείωση της αρνητικής καθαρής θέσης της σε 92,46 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, έναντι 737,13 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015.

Οι δανειακές υποχρεώσεις της επιχείρησης στα τέλη του 2016 ήταν ύψους 282,65 εκατ. ευρώ, έναντι 354,13 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-20,2%),το 78,7% των οποίων ήταν μακροπρόθεσμες. Οι συνολικές πάσης φύσεως υποχρεώσεις της στις 31.12.2016 περιορίστηκαν σε 473,98 εκατ. ευρώ, 1.212,29 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015 (-60,9% ή -738,31 εκατ. ευρώ). Εις βάρος της εταιρείας εκκρεμούν, μεταξύ άλλων, αγωγές από εργαζόμενους και τρίτους, ύψους 61 εκατ. ευρώ. Επίσης, η εταιρεία διαπραγματεύεται με τις Ενοπλες Δυνάμεις της χώρας την ανάκληση βεβαιωμένων ποινικών ρητρών 4,6 εκατ. ευρώ, που αφορούν συμβάσεις με το υπουργείο Εθνικής Αμυνας. Οι συμβατικές υποχρεώσεις της μεταφέρονται χρονικά, με παρεπόμενες συνέπειες τον καταλογισμό ποινικών ρητρών. Ποσό 42,91 εκατ. ευρώ των υποχρεώσεών της αφορά προκαταβολές που έχει καταβάλει ο Ελληνικός Στρατός για την κατασκευή οπλικών συστημάτων. Το σύνολο των απασχολουμένων στην εταιρεία κεφαλαίων ανερχόταν σε 381,52 εκατ. ευρώ. Επίσης, το σύνολο των σωρευτικών ζημιών της ανερχόταν σε 1,45 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας προβλέψεις απαξίωσης αποθεμάτων ποσού 78,13 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2016 ήταν 0,76 εκατ. ευρώ (6,66 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Επί παγίων της υφίσταντο υποθήκες και προσημειώσεις ποσού 21,1 εκατ. περίπου ευρώ.

Στα τέλη του 2016 η ΕΑΣ είχε στη δύναμή της 514 εργαζόμενους, έναντι 526 τα τέλη του 2015. Κατέβαλε το 2016 για αμοιβές και συναφή έξοδα προσωπικού 13,52 εκατ. ευρώ, έναντι 13,58 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές διοικητικών και διευθυντικών στελεχών δαπάνησε 0,52 εκατ. ευρώ, έναντι 0,54 εκατ. ευρώ το 2015. Πρόεδρος της επιχείρησης είναι ο Γ. Ροΐδης και διευθύνων σύμβουλος ο Θεόφ. Βασιλείου. Το 99,93% των μετοχών της ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο μέσω του υπουργείου Οικονομικών, ενώ 0,06% κατέχει η Τράπεζα Πειραιώς και 0,01% άλλοι ιδιώτες.

Η επιχείρηση αριθμεί περισσότερα από 140 χρόνια ζωής, με διάφορες επωνυμίες. Ελαβε την τρέχουσα ονομασία της μετά από συνένωση των αμυντικών βιομηχανιών ΠΥΡΚΑΛ και ΕΒΟ το 2004 και συστάθηκε εκ νέου το 2014, στο πλαίσιο συμφωνίας των ελληνικών αρχών και των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τη διάσωσή της. Φέρει τον διακριτικό τίτλο «ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ». Διαθέτει εργοστάσια στον Υμηττό, στη Μάνδρα και στο Λαύριο Αττικής, καθώς και στο Αίγιο Αχαΐας. Εδρεύει στον Υμηττό Αττικής. Εποπτεύεται από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας. Αντικείμενο δραστηριότητάς της είναι η ανάπτυξη και παραγωγή όπλων φορητού οπλισμού, οπλικών συστημάτων, πυραυλικών συστημάτων, πυρομαχικών, παρελκόμενων και ανταλλακτικών όπλων φορητού οπλισμού, καθώς και η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός όπλων και οπλικών συστημάτων, η συντήρηση οπλικών και πυραυλικών συστημάτων και οι βλητικές δοκιμές και έλεγχοι όπλων και υλικών οπλικών συστημάτων. Το 2016 δαπάνησε για πάγιες επενδύσεις μόλις 0,14 εκατ. ευρώ, έναντι 0,87 εκατ. ευρώ το 2015. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 203,50 εκατ. ευρώ, έναντι 207,62 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, σε συνθήκες χρηματοοικονομικής ασφυξίας αγωνίζεται για «τη διατήρηση τεχνογνωσίας των γραμμών παραγωγής για ζωτικούς εθνικούς λόγους». Για δεύτερο συνεχόμενο έτος εκφράζει ανησυχία για τη δημιουργία συνθηκών «εξαφάνισης» των στρατηγικών πλεονεκτημάτων της, με συνέπεια την «πλήρη τεχνολογική και οικονομική απαξίωση».

Επιδιώκει «σχήματα στρατηγικής συνεργασίας» με μεγάλες ομοειδείς εταιρείες του εξωτερικού και ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας σε χώρες της Αφρικής, της Ασίας και στη Ρωσία, πέραν των ΗΠΑ και χωρών της Μέσης Ανατολής με τις οποίες διατηρεί εμπορικές σχέσεις και έχει ανεκτέλεστα συμβόλαια.

Για το τρέχον έτος 2017 έχουν προγραμματιστεί νέα κεφαλαιοποίηση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου και λήψη νέων, επιπρόσθετων μέτρων για την εξυγίανση της επιχείρησης.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

www.inr.gr, 18 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS