inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Εσοδα άνω των 52 εκατ. ευρώ, το 2016, για τη βιομηχανία ειδών ατομικής υγιεινής SeptonaΠεραιτέρω σημαντική αύξηση των πωλήσεων, αλλά και μείωση των κερδών της για δεύτερο συνεχόμενο έτος, κυρίως λόγω υψηλών προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, κατέγραψε το 2016, από κοινού με τη βουλγαρική βιομηχανική θυγατρική της, η εγκατεστημένη στα Οινόφυτα του νομού Βοιωτίας βιομηχανία ωτοκαθαριστών και πληθώρας άλλων προϊόντων προσωπικής υγιεινής Septona.

Η επιχείρηση, ενώ είναι ευρέως γνωστή κυρίως για τους ωτοκαθαριστές που παράγει, έχει διευρύνει την γκάμα των προϊόντων της, επεκτεινόμενη στην αγορά των ειδών ατομικής υγιεινής από βαμβάκι, με προϊόντα για το παιδί, τη γυναίκα και τους ηλικιωμένους, καθώς και για το σπίτι, με τις σειρές «Lady Care», «Cotton Care», «Baby Pure» και «Medi Care». Επίσης, επεκτεινόμενη στην αγορά των τροφίμων έχεθ θέσει σε κυκλοφορία σειρά υγιεινών σνακ χωρίς γλουτένη, με την ονομασία «Welly». Θέτοντας υψηλότερους στόχους, το 2016 υλοποίησε επενδύσεις άνω των 5 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο επενδυτικού προγράμματος για την προσθήκη νέας βιομηχανικής μονάδας.

Η ελληνική βιομηχανία είναι κορμός ομώνυμου ομίλου, που δραστηριοποιείται παραγωγικά και στη Βουλγαρία. Ιδρύθηκε ως ΑΕ το 1997, ενώ προϋπήρχε με άλλη εταιρική μορφή από το 1975. Εξάγει συνήθως περί το 60% του όγκου της παραγωγής της, κυρίως με ιδιωτικές ετικέτες, σε σχεδόν 70 χώρες, αντλώντας το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγικών εσόδων της από τις αγορές της Μέσης Ανατολής, των Βαλκανίων και της Γαλλίας. Εδρεύει στα Οινόφυτα Βοιωτίας και είναι μέλος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας.

Σύμφωνα με τον ενοποιημένο ισολογισμό της, τα έσοδα της Septona και της Septona Bulgaria το περασμένο έτος ανήλθαν σε 52,34 εκατ. ευρώ, από 47,69 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 9,8% σε ποσοστό και 4,65 εκατ. ευρώ, σε ετήσια βάση.

Η επιχείρηση, παρά τον έντονο ανταγωνισμό, ενίσχυσε κατά 1,9 εκατοστιαία μονάδα το μεικτό περιθώριο κέρδους της, στο 46,2%, από 44,3% το 2015, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 24,19 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 21,12 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένα κατά 14,5% (+3,065 εκατ. ευρώ).

Ωστόσο, υπό την επίδραση υψηλών προβλέψεων για επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις και επιπρόσθετων δαπανών για την προβολή και διαφήμιση σειράς προϊόντων της, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν σε 6,15 εκατ. ευρώ, από 7,52 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, μειωμένα κατά 18,2% (11,7% ως ποσοστό των πωλήσεων, από 15,8% το 2015). Επίσης, τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) υποχώρησαν σε 3,71 εκατ. ευρώ, από 5,30 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, μειωμένα κατά 30% (7,1% των πωλήσεων, από 11,2% το 2015).

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο την Κωνσταντίνα Ευαγγελίου και αντιπρόεδρο τη Βασιλική Ευαγγελίου της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, παρουσίασε τελικώς κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 2,17 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 3,94 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένα κατά 1,77 εκατ. ευρώ (-44,9%). Μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας τα καθαρά κέρδη της ήταν ύψους 1,60 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι αντίστοιχων καθαρών κερδών 2,66 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, μειωμένα κατά 1,06 εκατ. ευρώ (-39,8%).

Τα καθαρά κέρδη της αντιπροσωπεύουν μέση ετήσια απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της 6,3% (10,8% το 2015).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 2,44 εκατ. ευρώ (2,22 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους 1,48 εκατ. ευρώ (1,42 εκατ. ευρώ το 2015).

Επίσης, επιβαρύνθηκαν με προβλέψεις ύψους 1,65 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ το 2015), που προφανώς σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την κάλυψη απωλειών από τη χρεοκοπία της λιανεμπορικής αλυσίδας «Μαρινόπουλος».

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η επιχείρηση υιοθέτησε για πρώτη φορά τη χρήση 2015, αναδρομικά από τη χρήση 2014. Ορισμένα στοιχεία της χρήσης 2015 έχουν αναταξινομηθεί.

Το σύνολο των ενοποιημένων απασχολουμένων κεφαλαίων της επιχείρησης στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 69,61 εκατ. ευρώ (64,25 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015), εκ των οποίων 27,21 εκατ. ευρώ (39,1% έναν χρόνο πριν) ήταν ίδια κεφάλαια της εταιρείας και τρίτων μετόχων (42,7% στις 31.12.2015). Την ίδια ημερομηνία το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (26,59 εκατ. ευρώ) ήταν μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2017 υποχρεώσεις της (20,40 εκατ. ευρώ) κατά 30,3%. Επίσης, στις 31.12.2016 τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 1,75 εκατ. ευρώ (2,81 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Συγχρόνως, η εταιρεία αύξησε κατά 15,6% σε 22,155 εκατ. ευρώ, από 19,16 εκατ. ευρώ το 2015, τις δανειακές της υποχρεώσεις, το 72% των οποίων (15,95 εκατ. ευρώ) ήταν μακροπρόθεσμες, προφανώς λόγω των σημαντικών νέων επενδύσεων που υλοποίησε. Στη διάρκεια του 2016 δαπάνησε 5,27 εκατ. ευρώ για ενσώματες και άυλες πάγιες επενδύσεις, έναντι 2,48 εκατ. ευρώ το 2015 (3,30 εκατ. περίπου ευρώ το 2014). Για εξασφάλιση των δανείων είχαν τεθεί υποθήκες ποσού 8,25 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού του ομίλου στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 8,8%, από 11,7% το 2015 (14,1% το 2014).

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου την περίοδο 2006-2016, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών για τα οποία η επιχείρηση έχει παρουσιάσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ανήλθαν σε 388,5 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 56 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,4% των πωλήσεων και το 12,8% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 22,8 εκατ. ευρώ (5,9% των πωλήσεων) και μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας συνολικά καθαρά κέρδη 17,8 εκατ. ευρώ (ίσα προς το 12,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας κατά την εξεταζόμενη περίοδο). Ο πρώτος ενοποιημένος ισολογισμός της επιχείρησης αφορούσε τη χρήση 2006. Το αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων και αποσβέσεων τα έντεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 44,15 εκατ. ευρώ.

Σε αντίθεση με τον όμιλο, η μητρική εταιρεία Septona ΑΒΕΕ το 2016 βελτίωσε για δεύτερο συνεχόμενο έτος την τελική κερδοφορία της, λόγω εισροής μερισμάτων από τη θυγατρική που διαθέτει στη Βουλγαρία (2,65 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι 1,77 εκατ. ευρώ το 2015), αλλά και λόγω θετικής αναβαλλόμενης φορολογίας, παρά την πτώση των λειτουργικών κερδών της. Στη διάρκεια του 2016 δαπάνησε 2,82 εκατ. ευρώ για ενσώματες και άυλες πάγιες επενδύσεις, έναντι 1,31 εκατ. ευρώ το 2015.

Το 2016 κατέγραψε έσοδα 44,71 εκατ. ευρώ (+9,1%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,32 εκατ. ευρώ (-31,8%), κέρδη προ φόρων 2,43 εκατ. ευρώ (-14,8%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη επίσης 2,43 εκατ. ευρώ (+14,4%). Το 16,8% των εσόδων της (7,50 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις στη συγγενική της βουλγαρική εταιρεία.

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας την περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 398,5 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 35,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,9% των πωλήσεων και το 9,5% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων 12,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,1% των πωλήσεων και το 12,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, εν μέρει λόγω μερισμάτων από τη θυγατρική της που παράγει ομοειδή προϊόντα στη Βουλγαρία. Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα συνολικά καθαρά κέρδη της ήταν 9,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,4% των πωλήσεων και το 9,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Οι πωλήσεις της το έτος 2005 ήταν ύψους 17,5 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 29,3 εκατ. ευρώ.

Στη διάρκεια του 2016 δαπάνησε 2,82 εκατ. ευρώ για ενσώματες και άυλες πάγιες επενδύσεις, έναντι 1,31 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι εγκαταστάσεις της στα Οινόφυτα Βοιωτίας είναι 100% καθετοποιημένες και αρκούντως πιστοποιημένες ώστε να εφοδιάζουν με προϊόντα τους και μεγάλες διεθνείς λιανεμπορικές αλυσίδες, για λογαριασμό των οποίων παράγεται μεγάλος όγκος προϊόντων προσωπικής υγιεινής.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της μητρικής εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 4,5%, από 6,9% το 2015 (7,2% το 2014).

Στα τέλη του 2016 η εταιρεία απασχολούσε 223 εργαζομένους, έναντι 201 στα τέλη του 2015 (199 το 2014). Το 2016 διέθεσε στους μετόχους της μέρισμα 0,55 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2015, έναντι μερίσματος 1,14 εκατ. ευρώ που είχε διαθέσει έναν χρόνο νωρίτερα, από τα κέρδη της χρήσης 2014.

Ο όμιλος στα τέλη του 2016 απασχολούσε 512 εργαζομένους, έναντι 518 στα τέλη του 2015 (σε συγκρίσιμη βάση, έναντι μικρότερου αριθμού που είχε αναφερθεί το 2016). Για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών του το 2016 διέθεσε 0,77 εκατ. ευρώ (0,77 εκατ. ευρώ και το 2015).

Στα αρμόδια δικαστήρια εκκρεμεί προσφυγή της εταιρείας εναντίον του Ελληνικού Δημοσίου για διαφορές φορολογικού ελέγχου των ετών 2007-2011, που καταλογίστηκαν από τις φορολογικές υπηρεσίες.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: SEPTONA

www.inr.gr, 19 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS