inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Θεαματική αύξηση πωλήσεων της βιομηχανίας τροφίμων ΕΒΓΑ το 2016Θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, έναντι υψηλών ζημιών το 2016 και τα τρία προηγούμενα έτη, καθώς και θεαματική αύξηση πωλήσεων, λόγω διεύρυνσης του μεριδίου της στην εγχώρια αγορά και αυξημένων εξαγωγών, κατέγραψε το 2016 η βιομηχανία τροφίμων ΕΒΓΑ.

Ωστόσο, οι προοπτικές της εταιρείας εξαρτώνται άμεσα από την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της και τη μετατροπή μεγάλου μέρους του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της σε μακροπρόθεσμο, που αναμενόταν να ολοκληρωθούν εντός του 2017. Εν όψει αυτού του γεγονότος, ο βασικός της μέτοχος, δηλαδή η οικογένεια Κυρ. Φιλίππου, σε τρεις φάσεις το 2016 ενέκρινε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 9,11 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 6,60 εκατ. ευρώ κατεβλήθησαν στη διάρκεια της χρονιάς. Προεξοφλώντας την επίτευξη συμφωνίας με τους πιστωτές της, η επιχείρηση λόγισε υποχρεώσεις της τάξεως των 43,5 εκατ. ευρώ ως μακροπρόθεσμες, ενώ θα έπρεπε, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, να καταχωρηθούν ως βραχυπρόθεσμες.

Η Ελληνική Βιομηχανία Γάλακτος και Αλεύρου (ΕΒΓΑ) είναι μέλος του ομίλου επιχειρήσεων Κυρ. Φιλίππου και από το 2011 παράγει, μεταξύ άλλων, παγωτά με το σήμα της που διατίθενται στην ελληνική αγορά από τον ολλανδικό επιχειρηματικό όμιλο Unilever, καθώς και δικά του παγωτά για λογαριασμό του. Το 2016 αύξησε τα έσοδά της για τρίτο συνεχόμενο έτος, με πολύ υψηλό ρυθμό μάλιστα. Αν και αποτελεί κατ' ουσίαν διάδοχο σχήμα της παλαιάς, ιστορικής γαλακτοβιομηχανίας ΕΒΓΑ, με την τρέχουσα νομική μορφή της ιδρύθηκε το 2003, με εισφορά του κλάδου παγωτών και άλλων ειδών διατροφής της εταιρείας ΕΒΓΑ Συμμετοχών, την οποία αργότερα απορρόφησε. Εδρεύει στον Βοτανικό Αττικής, όπου βρίσκεται και η βιομηχανική μονάδα της, με κτιριακές εγκαταστάσεις 29.500 τ.μ. Είναι μέλος των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Εξάγει προϊόντα της στις χώρες Αλβανία, Βρετανία, Γερμανία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κύπρος, Λίβανος, Μάλτα, Ουγγαρία και Πορτογαλία.

Η εταιρεία ασχολείται, εκτός της παραγωγής παγωτών για τον κλάδο «Algida» της Unilever και για την αγορά private label, με την παραγωγή και εμπορία κρουασάν και άλλων προϊόντων ζύμης, όπως πίτες και βάφλες, χρησιμοποιώντας τα εμπορικά σήματα «Folie», «Trendy» και «Praleda» και με σήματα τρίτων.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, οι πωλήσεις της το 2016, δέκατο τέταρτο έτος από την ίδρυσή της, ανήλθαν σε 45,16 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας εκείνες του 2015 (32,62 εκατ. ευρώ) κατά 38,4% σε ποσοστό ή 12,54 εκατ. ευρώ σε αξία.

Συγχρόνως, η επιχείρηση βελτίωσε εντυπωσιακά τα μεικτά και τα λειτουργικά αποτελέσματά της, βελτιώνοντας το μεικτό της περιθώριο κατά 4,3 εκατοστιαίες μονάδες (στο 19,3%, από 15% το 2015). Κατέγραψε το 2016 αυξημένα 77,9% μεικτά κέρδη ύψους 8,73 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και τόκων (EBITDA) 5,24 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 0,11 εκατ. ευρώ το 2015 (+5,13 εκατ. ευρώ).

Η βελτίωση των μεικτών αποτελεσμάτων αντικατοπτρίζει, κατά την εταιρεία, αύξηση των κερδοφόρων πωλήσεων προϊόντων και μείωση του κόστους παραγωγής. Οι δαπάνες διάθεσης μειώθηκαν κατά 7% (10,1% των πωλήσεων, από 15,05% το 2015), ενώ οι δαπάνες διοίκησης παρέμειναν σταθερές. Η θεαματική ενίσχυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι η χρήση 2015 είχε επιβαρυνθεί με έκτακτα, μη επαναλαμβανόμενα έξοδα 1,20 εκατ. περίπου ευρώ.

Τα τελικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 2,80 εκατ. ευρώ (2,78 εκατ. ευρώ το 2015) και με χρεωστικούς τόκους και συναφείς χρηματοοικονομικές δαπάνες 1,97 εκατ. ευρώ (2,92 εκατ. ευρώ το 2015). Επίσης, με προβλέψεις καταστροφής αποθεμάτων (ανήλθαν σε 0,77 εκατ. ευρώ, έναντι 0,34 εκατ. ευρώ το 2015).

Κατόπιν αυτών η ΕΒΓΑ κατέγραψε κέρδη προ φόρων 0,46 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,58 εκατ. ευρώ το 2015 (+6,04 εκατ. ευρώ). Το τελικό αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους διαμορφώθηκε σε ζημιές 0,17 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 6,15 εκατ. ευρώ το 2015 (+5,98 εκατ. ευρώ το 2015).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η εταιρεία έχει από ετών υιοθετήσει.

Τα ενσώματα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία της εταιρείας, που έχει πρόεδρο τον Αθαν. - Κύρο Φιλίππου, αντιπρόεδρο τον Ανδρ. Βαβουράκη και γενικό διευθυντή τον Γ. Βρεττό και κατέχει μετοχές της συγγενικής εταιρείας Elbisco Συμμετοχών, στις 31.12.2016 ήταν ύψους 64,62 εκατ. ευρώ, από 65,24 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Ωστόσο, στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση υλοποίησε πάγιες επενδύσεις 2,12 εκατ. ευρώ (1,28 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2016 παρέμειναν αρνητικά (-1,34 εκατ. ευρώ έναντι -7,64 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), ενώ το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων της ήταν ύψους 75,84 εκατ. ευρώ (76,23 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Οι μέτοχοί της, πέραν των εισφορών που αποφάσισαν το 2016, το 2015 είχαν αποφασίσει αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους 9,5 εκατ. ευρώ, σε συνέχεια ανάλογης αύξησης ύψους 3,1 εκατ. ευρώ που είχε υλοποιηθεί το 2014, με την προοπτική να εκλείψουν και οι προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων 47 και 48 του ν. 2190/1920.

Ο τραπεζικός δανεισμός της στις 31.12.2016 ήταν μειωμένος κατά 4%, ανερχόταν σε 46,96 εκατ. ευρώ (47,48 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και εμφανιζόταν κατά 95,2% μακροπρόθεσμος, αν και δεν είχαν επιτευχθεί απολύτως οι προβλεπόμενοι από τις δανειακές συμβάσεις της εταιρείας με τις Τράπεζες Εθνική, Πειραιώς, Alpha, Attica και Eurobank χρηματοοικονομικοί όροι. Παρά το γεγονός αυτό, η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (8,63 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 11,71 εκατ. ευρώ μικρότερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (20,34 εκατ. ευρώ), γεγονός που συναρτάται ασφαλώς και με τη φύση της δραστηριότητας παραγωγής προϊόντων εποχιακού χαρακτήρα για λογαριασμό τρίτων. Τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 0,08 εκατ. ευρώ (0,38 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Για εξασφάλιση των δανείων της έχουν παρασχεθεί προσημειώσεις και υποθήκες συνολικού ποσού 75 εκατ. ευρώ, υπέρ των πιστωτριών τραπεζών. Προκειμένου να αντιμετωπίσει τα θέματα ρευστότητας που θα προέκυπταν εφόσον εξυπηρετούσε τις αποπληρωμές κεφαλαίου σύμφωνα με τις ισχύουσες συμβάσεις δανείων, αλλά και να ανασυνταχθεί, η επιχείρηση το 2015 αιτήθηκε την αναδιάρθρωση ομολογιακών και κοινοπρακτικών δανείων της, ζητώντας ευνοϊκότερους όρους εκτοκισμού και αποπληρωμών κεφαλαίου.

Οφειλή της εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο, ύψους 5,07 εκατ. ευρώ, που αφορά υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΔΟΥ, Δήμο Αθηναίων και το ΥΠΕΚΑ, έχει υπαχθεί στη ρύθμιση του ν. 4321/2015 για τις 100 μηνιαίες δόσεις.

Οπως και το 2016, έτσι και το 2017 η ΕΒΓΑ προσβλέπει σε βέλτιστη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, επίτευξη συμφωνίας με τους πιστωτές της, τήρηση των ρυθμίσεων για την εξόφληση των συσσωρευμένων οφειλών της προς το Ελληνικό Δημόσιο, περαιτέρω βελτίωση του κόστους παραγωγής, αύξηση των πωλήσεων παγωτών της στη Unilever για αγορές του εξωτερικού, καθώς και των απευθείας πωλήσεων παγωτών της στην αγορά private label, σε συνδυασμό με την επίτευξη νέων συνεργασιών στη διεθνή αγορά. Με στόχο την επέκταση του μεριδίου της σε αγορές του εξωτερικού, το 2016 συμμετείχε σε διεθνείς κλαδικές εκθέσεις. Επίσης, το 2016 λανσάρισε σε όλες τις κατηγορίες όπου δραστηριοποιείται αρκετά νέα προϊόντα, τα οποία δημιούργησε το τμήμα R&D της εταιρείας. Ευελπιστεί ότι οι χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις που ζητεί θα της επιτρέψουν να συνεχίσει επενδύσεις αναβάθμισης της ποιότητας των προϊόντων της, προκειμένου να διατηρήσει, όπως αναφέρει, συγκριτικό πλεονέκτημα. Δηλώνει ότι αναμένει αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας της τα επόμενα χρόνια, λόγω επικείμενης επίτευξης νέων εμπορικών συμφωνιών.

Το μερίδιο των παγωτών με το σήμα «ΕΒΓΑ», αποκλειστικός παραγωγός των οποίων είναι η εταιρεία, εκτιμάται ότι ήταν 21,7% σε αξία το 2016, έναντι 15,6% το 2015. Ειδικότερα στην αγορά private label το μερίδιο της επιχείρησης εκτιμάται ότι ήταν της τάξεως του 25%, όπως και το 2015.

Επίσης, το μερίδιο των κρουασάν της εταιρείας στην αγορά των επώνυμων σημάτων εκτιμάται ότι ήταν 5,9% σε αξία το 2016, έναντι 6,1% το 2015, ενώ ανερχόταν σε 11,1% (12,1% to 2015) στη συνολική αγορά κρουασάν μαζί με τα προϊόντα private label, καθώς υπολογίζεται ότι η επιχείρηση παράγει περί το 45% όλων αυτών.

Οι συνολικές πωλήσεις της ΕΒΓΑ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 717,45 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 55,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,7% των πωλήσεων και το 4,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 61,5 εκατ. ευρώ (8,6% των πωλήσεων) και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές 65,7 εκατ. ευρώ (9,2% των πωλήσεων), καθώς το 2010 είχε αναφέρει ζημιές 33,2 εκατ. ευρώ, λόγω υψηλών μη επαναλαμβανόμενων δαπανών. Το αποτέλεσμα της περιόδου προ αποσβέσεων και φόρων ήταν κέρδη 2,9 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις πέντε μόνο από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 85 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίoδο, οι μεγαλύτερες πωλήσεις της, ύψους 95,2 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2007 και προέρχονταν κυρίως από τη διάθεση παγωτών με το σήμα της, μέσω δικού της δικτύου. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη της μετά τους φόρους, ύψους 2,2 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2011 και οφείλονταν σε έκτακτα έσοδα.

Στις 31.12.2016 απασχολούσε 245 εργαζόμενους, έναντι 246 στις 31.12.2015, ενώ ο μέσος όρος των εργαζομένων της ήταν και τα δυο χρόνια αρκετά υψηλότερος, λόγω εποχιακής απασχόλησης σημαντικού αριθμού εργαζομένων.

Διέθεσε το 2016 για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού της, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 8,41 εκατ. ευρώ, έναντι 7,88 εκατ. ευρώ το 2015. Σε μέλη της διοίκησης της εταιρεία διετέθησαν το 2016 αμοιβές 0,40 εκατ. ευρώ, έναντι 0,405 εκατ. ευρώ το 2015.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΒΓΑ

www.inr.gr, 19 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS