inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 5,35 εκατ. ευρώ κατέγραψε το 2016 η εξαγωγική χημική βιομηχανία Η.Β. BodyΑύξηση των πωλήσεων κατά 1% σχεδόν και ελαφρά κάμψη των υψηλών κερδών της, κυρίως λόγω χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών, σημείωσε το 2016 η εξαγωγική, ως επί το πλείστον, βιομηχανία Η.Β. Body, η οποία ιδρύθηκε το 1989, μέσα σε λίγα χρόνια κατέλαβε σημαντική θέση στον κλάδο των χημικών βιομηχανιών και ξεχωρίζει για τις αναπτυξιακές επιδόσεις και τη σταθερά υψηλή κερδοφορία της.

Η επιχείρηση αναμένει «σταθερή ανάπτυξη εργασιών» το 2017. Προβλέπει ότι οι ρυθμοί εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών της θα έχουν «θετικό πρόσημο».

Παράγει πλήρη γκάμα επώνυμων επισκευαστικών και κατασκευαστικών προϊόντων βαφής αμαξωμάτων αυτοκινήτου. Η σειρά των προϊόντων της περιλαμβάνει χρώματα αυτοκινήτου και οικοδομών, σπρέι, σιδηρόστοκο, αστάρια, προϊόντα υποδαπέδιας προστασίας, καθώς και άλλα, συναφή προϊόντα.

Ολοκληρώνοντας το 2016 την 28η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της, η εταιρεία πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 36,21 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι του 2015 κατά 0,7%. Το 9,7% των πωλήσεών της (3,53 εκατ. ευρώ) αφορούσε πωλήσεις σε συνδεδεμένα μέρη.

Το μεικτό περιθώριο κέρδους της βελτιώθηκε κατά 2,3 εκατοστιαίες μονάδες και ανήλθε σε 45,1%, από 42,8% το 2015, με αποτέλεσμα τα μεικτά κέρδη της να ανέλθουν στο επίπεδο των 16,33 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,2%.

Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν σε 9,21 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 0,9% και εξασθενημένα ως ποσοστό των πωλήσεων σε 25,4%, από 25,8% το 2015. Ο λόγος ήταν η αύξηση των δαπανών διοικητικής λειτουργίας κατά 5% και η καταγραφή λοιπών εξόδων/ζημιών 0,72 εκατ. ευρώ, έναντι λοιπών εσόδων/κερδών 0,18 εκατ. ευρώ, κυρίως επειδή προέκυψαν χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές 0,41 εκατ. ευρώ από καταθέσεις ταμειακών διαθεσίμων της επιχείρησης σε ξένες τράπεζες.

Οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης το 2016 απορρόφησαν 1,11 εκατ. ευρώ (1,17 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα τελικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,32 εκατ. ευρώ (1,23 εκατ. ευρώ το 2015).

Κατόπιν αυτών προέκυψαν κέρδη προ φόρων 7,90 εκατ. ευρώ, από 8,07 εκατ. ευρώ το 2017, με ποσοστιαία μείωση 2,2%. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας μετά την αφαίρεση των φόρων της χρήσης διαμορφώθηκαν σε 5,36 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα από εκείνα του 2015 κατά 0,34 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 5,9% σε ποσοστό, κυρίως λόγω αυξημένης φορολογικής επιβάρυνσης.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 14,9% και 10,1%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 21,8% και τα καθαρά κέρδη το 14,8%. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 13,8%, αντί 15% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 7,8%. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 9,21 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 25,4% των πωλήσεων.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, η οποία ελέγχεται και διευθύνεται από τον Ηλ. Β. Βασιλειάδη και δεν βαρύνεται με τραπεζικό δανεισμό, στις 31.12.2016 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 25,13 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 52,85 εκατ. ευρώ (52,90 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 79,3% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (85,6% έναν χρόνο πριν), ύψους 66,60 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση δεν βαρύνεται με τραπεζικό δανεισμό. Το κυκλοφορούν ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης (50,37 εκατ. ευρώ) ήταν πολλαπλάσιο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (12,435 εκατ. ευρώ). Στις λοιπές υποχρεώσεις της συμπεριελάμβανε μερίσματα, προμερίσματα και άλλα ποσά συναφούς φύσης, ποσού 8,88 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα, κατατεθειμένα σε ποσοστό 97,6% σε τράπεζες του εξωτερικού, ήταν ύψους 32,66 εκατ. ευρώ (26,22 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Από την ίδρυσή της η επιχείρηση είχε έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό, θέτοντας ως πρωταρχικό σκοπό τη δημιουργία και διάθεση προϊόντων ποιοτικών και επώνυμων, ικανών να καταξιωθούν και να είναι αναγνωρίσιμα διεθνώς. Διαθέτει τα προϊόντα της σε περισσότερες από 60 χώρες. Δημιούργησε προϋποθέσεις για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της εξαγωγικής βάσης της, μέσα από εμπεριστατωμένη έρευνα αγοράς και επιθετικό μάρκετινγκ, πρότυπο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, συνεχή πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού, υλοποίηση μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων και συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις στο εξωτερικό, αντιμετωπίζοντας τις αγορές των άλλων χωρών ως πεδίο για μακροχρόνιες συνεργασίες. Είναι μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Διατηρεί επτά υποκαταστήματα, ένα των οποίων βρίσκεται στην Αθήνα.

Με προϊόντα επώνυμα και ποιοτικά, πιστοποιημένα με ISO 9001 από την TUV Γερμανίας, η εταιρεία πραγματοποιεί εξαγωγές σε όλον τον κόσμο. Οχι μόνον οι άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά και η Μέση Ανατολή, η Βόρεια Αφρική, η Απω Ανατολή, η Αυστραλία, καθώς και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, είναι οι περιοχές στις οποίες εξάγεται η παραγωγή του εργοστασίου που διαθέτει η εταιρεία στη Βιομηχανική Περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η Η.Β. BODY συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες βιομηχανίες παραγωγής σιδηρόστοκου στην Ευρώπη. Η ανάπτυξή της στο εξωτερικό επιδιώχθηκε και μέσω συγγενικών εταιρειών στις ΗΠΑ, τη Μεγάλη Βρετανία και άλλες χώρες.

Το 2016 δαπάνησε για πάγιες επενδύσεις 0,59 εκατ. ευρώ, έναντι 0,81 εκατ. ευρώ το 2015. Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 15,92 εκατ. ευρώ, έναντι 16,67 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της Η.Β. BODY την περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 522,3 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 138,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 26,6% των πωλήσεων και το 18,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων 111,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 21,3% των πωλήσεων και το 15,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα συνολικά καθαρά κέρδη ήταν ύψους 81,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 18,3% των πωλήσεων και το 13,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων της περιόδου ήταν κέρδη ύψους 147,4 εκατ. ευρώ.

Την υψηλότερη κερδοφορία η επιχείρηση είχε καταγράψει το έτος 2005, οπότε είχε αναφέρει κέρδη προ φόρων 14,4 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 10 εκατ. ευρώ. Τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 52,1 εκατ. ευρώ, είχε καταγράψει το έτος 2007.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2008.

Το 2016 η εταιρεία απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 228 εργαζομένους (230 το 2015). Διέθεσε για αμοιβές, παροχές, εισφορές και αποζημιώσεις προσωπικού 7,25 εκατ. ευρώ (6,82 εκατ. ευρώ το 2015). Για μέρισμα στους μετόχους από τα κέρδη του 2015 και προηγούμενων χρήσεων ενέκρινε ποσό 5,4 εκατ. περίπου ευρώ. Το 2016 διέθεσε για αμοιβές διευθυντικών - διοικητικών στελεχών 1,04 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούν σε 40.395 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 34.630 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 23.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η.Β. BODY

www.inr.gr, 19 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS