inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στη Δωδώνη πέρασε το εργοστάσιο της Simos Foods στη ΘήβαΗ διασφάλιση της ανάπτυξής της και η διατήρηση της ηγετικής θέσης της στην αγορά των τυροκομικών προϊόντων, σε συνδυασμό με την είσοδό της σε νέες αγορές του εξωτερικού, την ενδυνάμωσή της στις εγχώριες αγορές του γάλακτος και του γιαουρτιού και τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης, είναι οι στόχοι που έχει θέσει για το 2017 η ηπειρωτική γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη, η οποία έχει περιέλθει στο επενδυτικό σχήμα Ρώσων και Ελλήνων επιχειρηματιών SI Foods.

Στο δυναμικό της βιομηχανίας περιλαμβάνεται από τον Δεκέμβριο του 2016 εργοστάσιο γάλακτος που βρίσκεται στη Θήβα Βοιωτίας και ανήκε στην εμπορική και παραγωγική εταιρεία γαλακτοκομικών προϊόντων Simos Food Group.

Η απόκτηση του εργοστασίου αυτού έγινε με απόσχιση και εισφορά του συγκεκριμένου κλάδου της Simos στη Δωδώνη. Η Simos, την οποία ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες έφεραν να έχει μεγάλες οφειλές στη Δωδώνη από το παρελθόν και να συμμετέχει στο επενδυτικό σχήμα εξαγοράς της, στις αρχές του 2017 απέκτησε μικρό μερίδιο των μετοχών της ηπειρωτικής βιομηχανίας.

Τον περασμένο Ιούλιο η Δωδώνη ίδρυσε νέα θυγατρική στο εξωτερικό, αυτή τη φορά στη Γερμανία. Προσβλέπει σε μεγαλύτερες εξαγωγές τυριών και γιαουρτιών, καθώς το 2016 επεκτάθηκε εξαγωγικά στη Γκάνα, τη Σιγκαπούρη, τον Αγιο Μαυρίκιο και τη Χιλή και συνολικά κατά την τελευταία τριετία αύξησε, όπως αναφέρει, κατά 40% τις εξαγωγές της. Ο στόχος της αυτός διευκολύνεται από το γεγονός ότι στη διάρκεια του 2016 διπλασίασε την παραγωγική της δυναμικότητα στον τομέα του γιαουρτιού, αποκτώντας συγχρόνως τη δυνατότητα νέων συσκευασιών του προϊόντος.

Το 2015 η γαλακτοβιομηχανία είχε ιδρύσει στην Ολλανδία τη θυγατρική Dodoni Netherlands, με σκοπό τη διαχείριση των απαιτήσεών της από πελάτες του εξωτερικού και τη διεύρυνση των πωλήσεών της στις ευρωπαϊκές αγορές. Επίσης, συμμετείχε με μερίδιο 49% στην ίδρυση της εταιρείας Dodoni Dairy Products στην Κύπρο, η οποία το δεύτερο εξάμηνο του 2016 κατασκεύασε εργοστάσιο παραγωγής χαλουμιού. Στη διάρκεια του 2016 ίδρυσε στη Βρετανία την εμπορική εταιρεία Dodoni UK.

Η οικονομική κατάσταση της Δωδώνης το 2016 παρουσίασε ορισμένα στοιχεία ισχυροποίησης, ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, στα αποτελέσματά της δεν έχουν συμπεριληφθεί προβλέψεις για επισφαλείς και επίδικες εμπορικές απαιτήσεις ύψους 13,7 εκατ. περίπου ευρώ. Επίσης, ο τραπεζικός δανεισμός της σημείωσε διψήφια ποσοστιαία αύξηση.

Σύμφωνα με τον ενοποιημένο ισολογισμό της 49ης οικονομικής χρήσης από την ίδρυσή της με τη σημερινή νομική μορφή της, τα έσοδα της εταιρείας και των θυγατρικών της από τις πωλήσεις τυροκομικών και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά το 2016 ανήλθαν σε 100,49 εκατ. ευρώ, από 95,465 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 5,3% σε ποσοστό και 5,02 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 94,2% των εσόδων της (94,69 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 5,8% (5,80 εκατ. ευρώ) από εμπορικές.

Η επιχείρηση συμπίεσε κατά μισή εκατοστιαία μονάδα το μεικτό της περιθώριο (24,9% έναντι 25,4% το 2015), γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 25,03 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,2% (+0,78 εκατ. ευρώ).

Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 10,51 εκατ. ευρώ (+6,6%), ενώ τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 9,55 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7,8%.

Εξαιρουμένων εξόδων αναδιοργάνωσης (0,55 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι 1,09 εκατ. ευρώ το 2015) και συναφών μη επαναλαμβανόμενων εξόδων, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 13,12 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,2%. Οι συνολικές μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες της χρήσης 2016 ανήλθαν σε 3,42 εκατ. ευρώ (1,12 εκατ. ευρώ το 2015) και αφορούσαν πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων κυρίως από τη χρεοκοπημένη λιανεμπορική αλυσίδα «Μαρινόπουλος», σε συνδυασμό με λοιπές δαπάνες. Στον αντίποδα, η εταιρεία εισέπραξε 1,36 εκατ. ευρώ αποζημίωση από δικαστική διαφορά.

Ενώ οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας (3,19 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 29,6%, οι δαπάνες διάθεσης (12,82 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 29,8%.

Τα τελικά αποτελέσματα του ομίλου επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,96 εκατ. ευρώ (1,01 εκατ. ευρώ το 2015) και με χρεωστικούς τόκους και συναφείς χρηματοοικονομικές δαπάνες 3,98 εκατ. ευρώ (3,67 εκατ. ευρώ το 2015).

Κατόπιν αυτών τα κέρδη του προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 5,06 εκατ. ευρώ (5,225 εκατ. ευρώ το 2015), μειωμένα κατά 3,2%, ενώ τα καθαρά κέρδη του μετά την πρόβλεψη για φόρους συμπιέστηκαν στα 2,74 εκατ ευρώ (3,29 εκατ. ευρώ το 2015), μειωμένα κατά 0,55 εκατ. ευρώ ή 16,7%.

Τα κέρδη προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν, ως ποσοστό των πωλήσεων, το 5% και το 2,7%, αντιστοίχως. Τα καθαρά κέρδη αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 7,2%. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 8,7%, αντί 9,6% το 2015, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 18,2%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η εταιρεία έχει από ετών υιοθετήσει.

Στις 31.12.2016 τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαιά της συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 16,84 εκατ. ευρώ βάσει επενδυτικών νόμων, ανέρχονταν σε 40,83 εκατ. ευρώ (35,67 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 33,7% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της (34,8% έναν χρόνο πριν), ύψους 121,04 εκατ. ευρώ (102,38 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Στο τέλος της χρήσης, πριν από την είσοδο και της Simos στο μετοχικό της κεφάλαιο, ανήκαν το 93,75% των μετοχών της στο σχήμα SI Foods, 2,39% στην Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πρέβεζας και 1% στον Γενικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Ιωαννίνων, ενώ 2,86% των μετοχών ήταν ίδιες μετοχές, κατεχόμενες από την εταιρεία. Η SI Foods, που εδρεύει στην Κύπρο, στη διάρκεια του 2016 εξαγόρασε τις μετοχές που κατείχαν η Ενωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Πωγωνίου Ιωαννίνων και η Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσπρωτίας.

Τα ενσώματα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία του ομίλου στις 31.12.2016 ήταν ύψους 20,37 εκατ. ευρώ, από 10,02 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, προφανώς λόγω της ένταξης σε αυτά της μονάδας των Θηβών και των νέων επενδύσεων. Στη διάρκεια της χρήσης ο όμιλος υλοποίησε πάγιες επενδύσεις 3,33 εκατ. ευρώ (2,31 εκατ. ευρώ το 2015).

Ο τραπεζικός δανεισμός του στις 31.12.2016 ήταν αυξημένος κατά 20%, ανερχόταν σε 60,14 εκατ. ευρώ (50,28 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και περιελάμβανε κατά 93,9% βραχυπρόθεσμες οφειλές. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (94,19 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 18,64 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών του (75,55 εκατ. ευρώ), αλλά πολύ μικρότερη αν ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Τα ταμειακά του διαθέσιμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 10,52 εκατ. ευρώ (6,94 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Στις απαιτήσεις μετόχων συμπεριλαμβανόταν, εξάλλου, απαίτηση ποσού 2,5 εκατ. ευρώ για αγορά ιδίων μετοχών, τις οποίες η επιχείρηση έχει δεσμευτεί να εξαγοράσει εντός του 2017.

Αντίστοιχες με εκείνες του ομίλου ήταν, κατά το 2016, οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας. Τα έσοδά της ανήλθαν σε 100,45 εκατ. ευρώ (99,95% των ενοποιημένων), παρουσιάζοντας αύξηση 5,2% σε ποσοστό και 5 εκατ. ευρώ σε αξία. Κατέγραψε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 10,50 εκατ. ευρώ (+6,4%), κέρδη προ φόρων 5,62 εκατ. ευρώ (+7,5%) και καθαρά κέρδη μετά τους φόρους 3,30 εκατ ευρώ (+0,4%). Η αξία των συμμετοχών της σε τρίτες επιχειρήσεις στις 31.12.2016 ήταν 2,14 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας την περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 1,18 δισ. ευρώ. Απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 95,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,1% των πωλήσεων και το 8,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων 36,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,1% των πωλήσεων και το 10,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 26,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,3% των πωλήσεων και το 7,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα της περιόδου προ αποσβέσεων και φόρων ήταν κέρδη 54,35 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση είχε παρουσιάσει την υψηλότερη κερδοφορία της το 2006, με κέρδη προ φόρων 5,4 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 4,6 εκατ. ευρώ. Τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 112,8 εκατ. ευρώ και 110,4 εκατ. ευρώ, είχε παρουσιάσει τα έτη 2010 και 2008, αντιστοίχως.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2007.

Η ΔΩΔΩΝΗ ιδρύθηκε το 1963 και έλαβε την τρέχουσα νομική μορφή της το 1967. Εδρεύει στην Ελεούσα Ιωαννίνων, όπου βρίσκονται οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις της. Παράγει κυρίως τυρί φέτα, σκληρά τυριά, γιαούρτι και φρέσκο παστεριωμένο γάλα. Συνολικά, παράγει 80 διαφορετικά προϊόντα εννέα κατηγοριών γαλακτοκομικών προϊόντων. Χρησιμοποιεί αγελαδινό, κατσικίσιο και πρόβειο γάλα που συλλέγει από 5.500 κτηνοτρόφους, κυρίως της Ηπείρου. Είναι ηγέτιδα εταιρεία στην παραγωγή και τις πωλήσεις φέτας ΠΟΠ. Διαθέτει τα προϊόντα της στην εγχώρια αγορά μέσω 10.000 περίπου σημείων πώλησης και εξάγει προϊόντα της σε 46 χώρες. Εχει πρόεδρο τον Michael O' Nell, αντιπρόεδρο τον Ιωάννη Βιτάλη, διευθύνοντα σύμβουλο τον Tom Seepers και οικονομικό διευθυντή τον Evgeny Borodkin. Διατηρεί γραφεία στη Γλυφάδα Αττικής και τη Θέρμη Θεσσαλονίκης και αποθήκες στην Πεδινή Ιωαννίνων. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.

Το 2016 στη μονάδα της στα Ιωάννινα συνέχισε να υλοποιεί επιχορηγούμενο με 1,43 εκατ. ευρώ επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 3,57 εκατ. ευρώ, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του επενδυτικού νόμου 3908/2011. Το πρόγραμμα προβλέπει, μεταξύ άλλων, την προμήθεια νέου εναλλάκτη παστερίωσης γάλακτος, την εγκατάσταση νέας συσκευαστικής μηχανής γάλακτος και αυτόματης γραμμής παραγωγής τυριών τυρογάλακτος, καθώς και την προσθήκη μηχανολογικού εξοπλισμού για τον διπλασιασμό του όγκου παραγωγής γιαουρτιών. Οι επενδυτικές αυτές πρωτοβουλίες ολοκληρώθηκαν σχεδόν το 2016.

Οι εργαζόμενοι στον όμιλο στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 447, έναντι 333 στις 31.12.2015, εκ των οποίων 397 (324 έναν χρόνο πριν) στη μητρική εταιρεία, καθώς στο τέλος της χρήσης προστέθηκαν οι παραγωγικές μονάδες της Θήβας Βοιωτίας και της Κύπρου. Για αμοιβές, παροχές, εισφορές και αποζημιώσεις του εργατοϋπαλληλικού και του διευθυντικού προσωπικού ο όμιλος το 2016 διέθεσε 9,61 εκατ. ευρώ, έναντι 9,50 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές και έξοδα της διοίκησής του διέθεσε 0,58 εκατ. ευρώ (0,71 εκατ. ευρώ το 2015). Τα κέρδη του ομίλου τη χρήση 2016 προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων δαπανών, αντιστοιχούν σε 39.400 ευρώ ανά εργαζόμενο, με βάση τον αριθμό των εργαζομένων του στη μεγαλύτερη διάρκεια του έτους.

Τον Μάιο του 2017 η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε τη διανομή στους μετόχους της μερισμάτων ύψους 4,45 εκατ. ευρώ, από τα κέρδη των χρήσεων 2010-2015.

Επίσης, αποφάσισε την κεφαλαιοποίηση αδιανέμητων κερδών προηγούμενων χρήσεων ύψους 1,35 εκατ. ευρώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΔΩΔΩΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

www.inr.gr, 19 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS