inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ανάκαμψη των μεγεθών της το 2017 προσδοκά η Αθηναϊκή ΣτρωματοποιίαΕτος ανάπτυξης σε μερίδιο αγοράς, πωλήσεις και κερδοφορία αναμένει η Αθηναϊκή Στρωματοποιία, μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, ότι θα είναι γι' αυτήν το 2017.

Εχει υιοθετήσει, όπως αναφέρει, ανατρεπτικές εμπορικές πολιτικές και προχωρεί στη σύναψη νέων στρατηγικών συνεργασιών. Επίσης, βρίσκεται σε αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών, οι οποίες θα περιορίζουν περιττές λειτουργικές δαπάνες, ώστε να ενισχυθεί η κερδοφορία της.

Τέλος, σε σχέση με ενδεχόμενη επιστροφή εισπραχθείσας επιχορήγησης 5,23 εκατ. ευρώ και των σχετικών τόκων για την κατασκευή του σύγχρονου εργοστασίου της στο Μαρκόπουλο Αττικής το 2010, βάσει επενδυτικού προγράμματος που δεν έχει ολοκληρωθεί, εκτιμά ότι οι πραγματικές απαιτήσεις δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα στη ρευστότητα και την κανονική λειτουργία της. Η επιχείρηση έχει εισπράξει το 50% επιχορήγησης που προβλέφθηκε για συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα 34,87 εκατ. ευρώ.

Κατά το 2016 δεν επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις της εταιρείας για περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών της. Οι πωλήσεις της, που είχαν κινηθεί ανοδικά το 2015 και το 2014, κινήθηκαν πτωτικά. Επίσης, η κερδοφορία της αποδυναμώθηκε και το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν αρνητικό, ενώ επιδεινώθηκαν οι δείκτες της ρευστότητάς της. Στον αντίποδα, η εταιρεία συμπίεσε τον δανεισμό της.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1967 και είναι ευρέως γνωστή με το εμπορικό σήμα «Media Strom». Εκτός από τα στρώματα που παράγει, διαθέτει μαξιλάρια ύπνου, παπλώματα, ανωστρώματα, βάσεις-υποστρώματα, καθώς και ξύλινες και μεταλλικές κρεβατοκάμαρες και άλλα έπιπλα εισαγωγής. Αναπτύσσεται στην αγορά και μέσω δικτύου καταστημάτων franchise.Το εμπορικό της δίκτυο περιλαμβάνει 52 καταστήματα «Media Strom» και 67 «Media Strom Shop in Shop». Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Το 1976 παρουσίασε στην ελληνική αγορά το πρώτο ορθοπεδικό στρώμα, κάνοντας το σήμα «Media Strom» συνώνυμο ενός καλού-ορθοπεδικού στρώματος. Το 1980 άρχισε να διαθέτει «ντυμένα κρεβάτια-υποστρώματα» αμερικανικού τύπου. Το 1986 λανσάρισε στην εγχώρια αγορά τα πρώτα στρώματα από το αφρώδες υλικό latex. To 2005 ξεκίνησε την επένδυση κατασκευής νέου εργοστασίου και δημιούργησε δικό της τμήμα έρευνας και ανάπτυξης (R&D). Το 2008 προχώρησε σε ριζική αλλαγή της εικόνας των καταστημάτων της. Το 2009 ανασχεδίασε όλη τη σειρά των στρωμάτων της. Το 2015 προώθησε την εγκατάσταση νέου, σύγχρονου μηχανογραφικού συστήματος.

Το εργοστάσιό της στο Βιομηχανικό Πάρκο Μαρκόπουλου Αττικής καταλαμβάνει επιφάνεια 17.000 τ.μ., σε ιδιόκτητο οικόπεδο έκτασης 43.000 τ.μ.

Ολοκληρώνοντας την 32η οικονομική χρήση της, το 2016 κατέγραψε πωλήσεις ύψους 19,17 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2015 κατά 8,5%. Το 96,2% των εσόδων της, δηλαδή 19 εκατ. ευρώ, προήλθε από την πώληση ιδιοπαραγόμενων προϊόντων, ενώ οι εξαγωγές της απέφεραν 0,22 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία ενίσχυσε κατά μισή περίπου εκατοστιαία μονάδα τον συντελεστή μεικτού κέρδους της (49,7%, από 49,3% το 2015), αλλά κατέγραψε μειωμένα κατά 49% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 2,24 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,3% των πωλήσεων και το 4,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης (20,3% και 9,1% το 2015, αντιστοίχως). Η αύξηση των δαπανών διάθεσης (7,41 εκατ. ευρώ) κατά 9,2% και των δαπανών διοικητικής λειτουργίας (2,09 εκατ. ευρώ) κατά 42,8% εξουδετέρωσαν τα οφέλη από την ενίσχυση του συντελεστή μεικτού κέρδους και την καταγραφή χρηματοοικονομικών εσόδων 0,55 εκατ. ευρώ.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν, με αποσβέσεις 1,59 εκατ. ευρώ (1,41 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 1,22 εκατ. ευρώ (1,41 εκατ. ευρώ το 2015).

Κατόπιν αυτών, τα κέρδη της προ φόρων συρρικνώθηκαν κατά 93% ή 1,465 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ, από 1,575 εκατ. ευρώ το 2015), ενώ το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους διαμορφώθηκε σε ζημιές 0,06 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών κερδών 1,02 εκατ. ευρώ το 2015. Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων συρρικνώθηκαν σε 0,6% (από 7,3% το 2015).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 11,32 εκατ. ευρώ (11,40 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αποτελώντας το 24,1% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (23,7% έναν χρόνο πριν), ύψους 47,02 εκατ. ευρώ (48,12 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 2,75 εκατ. ευρώ (2,57 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Ωστόσο, το κυκλοφορούν ενεργητικό της (7,44 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 10,75 εκατ. ευρώ μικρότερο από τις βραχυπρόθεσμες, απαιτητές εντός του 2017 υποχρεώσεις της (18,19 εκατ. ευρώ). Για την αντιμετώπιση του αρνητικού κεφαλαίου κίνησης η εταιρεία έχει δηλώσει ότι έχει επεξεργαστεί τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της και την ομαλή συνέχιση των εργασιών της, ώστε να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα στην εξόφληση των υποχρεώσεών της. Στις 31.12.2016 οι τραπεζικές οφειλές της ήταν ύψους 15,07 εκατ. ευρώ και είχαν μειωθεί κατά 5,3%, αλλά ήταν σε ποσοστό 74,3% βραχυπρόθεσμες. Επί των παγίων της υπήρχαν εμπράγματα βάρη 26,30 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων. Στις υποχρεώσεις της συμπεριλαμβανόταν οφειλή προς τους μετόχους της, ύψους 1,37 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές μη απομειωμένες ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της ανέρχονταν σε 1,65 εκατ. ευρώ.

Τα ενσώματα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 36,95 εκατ. ευρώ, έναντι 37,88 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Για πάγιες επενδύσεις το 2016 δαπάνησε 0,67 εκατ. ευρώ, έναντι 0,60 εκατ. ευρώ το 2015, βάσει πενταετούς επενδυτικού προγράμματος. Η υλοποίηση πρόσθετων επενδύσεων για ειδικές εγκαταστάσεις και ρομποτική αποθήκη εξετάζεται σε συνάρτηση με τον νέο αναπτυξιακό νόμο και τη γενικότερη πορεία της εταιρείας.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 334,7 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 56,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 16,9% των πωλήσεων και το 10% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 19,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,7% των πωλήσεων και το 12,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Επίσης, τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 10,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,1% των πωλήσεων και το 6,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα της περιόδου προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 38,6 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις εννέα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 25,1 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, οι μεγαλύτερες πωλήσεις της, ύψους 37,9 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2010. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 3,5 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2008.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Τα μερίσματα που διέθεσε στους μετόχους της μεταξύ των ετών 2005-2010 ανέρχονται σε 11,5 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Γ. Νιάρχο και αντιπρόεδρο τον Ν. Γ. Νιάρχο, έκαστος των οποίων κατέχει το 50% των μετοχών της, φιλοδοξεί να αναπτυχθεί εμπορικά στο εξωτερικό και να καταστεί διεθνώς ποιοτική αναγνωρίσιμη εταιρεία στρωμάτων.

Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 211 εργαζόμενους, έναντι 193 το 2015. Διέθεσε για αμοιβές και συναφείς παροχές στο διοικητικό-διευθυντικό και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 4,74 εκατ. ευρώ, έναντι 4,29 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,23 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ το 2015).

Κατά το τρέχον έτος συνεχίζει να επεκτείνει το εμπορικό της δίκτυο σε περιοχές της χώρας όπου τα προϊόντα της εμφανίζουν χαμηλό βαθμό διείσδυσης. Το 2016 ήταν γι' αυτήν, όπως αναφέρει, έτος αναδιοργάνωσης.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ

www.inr.gr, 20 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS