inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Συρρικνώθηκε η κερδοφορία της χαρτοβιομηχανίας Πρόκος το 2016Μειωμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 1,9 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2016 η χαρτοβιομηχανία Πρόκος, η οποία παράγει κυρίως χάρτινα πιάτα για πάρτι και συναφείς εκδηλώσεις, συνεργάζεται με διεθνείς εταιρείες όπως η Disney για τη χρήση σημάτων τους και εξάγει προϊόντα της σε 73 χώρες.

Τα κέρδη αυτά είναι ίσα προς το 5,4% των πωλήσεων και το 6,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης, ενώ αντιστοιχούν σε 9.930 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η επιχείρηση λειτουργεί ως Α.Ε. από το 1996, ενώ προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1954. Εδρεύει στο ύψος του 56ου χλ,. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Χαλκίδας, στα Οινόφυτα Βοιωτίας, όπου βρίσκεται η βιομηχανική μονάδα της. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας. Στο βασικό αντικείμενό της, που είναι η παραγωγή και διάθεση προϊόντων για πάρτι, θεωρείται leader στην ευρωπαϊκή αγορά. Εκτός της Disney, άδειες χρήσης των σημάτων τους έχουν δώσει στην Πρόκος και διεθνείς εταιρείες όπως η Mattel, η Hasbro και η Warner.

Η ΠΡΟΚΟΣ διαθέτει στην ελληνική αγορά χάρτινα πιάτα και ποτήρια, χαρτοπετσέτες, αντίστοιχα πλαστικά είδη και συναφή είδη οικιακής χρήσεως, είδη καθαρισμού και συσκευαστικά υλικά, μέρος των οποίων το προμηθεύεται από το εξωτερικό. Ο κατάλογος των χωρών στις οποίες εξάγει προϊόντα της περιλαμβάνει όλες τις ευρωπαϊκές, τις ΗΠΑ, την Κίνα, τη Σαουδική Αραβία, το Καζακστάν και άλλες ασιατικές χώρες, καθώς και τη Νότιο Αφρική, την Κένυα, την Αίγυπτο και πολλές ακόμα αφρικανικές χώρες, αλλά και τα εδάφη της Νέας Καληδονίας. Πελάτες της είναι, κυρίως, λιανεμπορικές αλυσίδες και εμπορικά δίκτυα διανομής καταναλωτικών ειδών.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2016, ολοκληρώνοντας την 21η οικονομική χρήση της, κατέγραψε πωλήσεις 35,37 εκατ. ευρώ (-5,9% σε σύγκριση με εκείνες του 2015), μεικτά κέρδη 19,19 εκατ. ευρώ (-5,2%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,93 εκατ. ευρώ (-46,5%), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,57 εκατ. ευρώ (-51,3%), κέρδη προ φόρων 0,87 εκατ. ευρώ (-65,5%) και κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,285 εκατ. ευρώ (-81,6%).

Η καθίζηση των κερδών προ φόρων και μετά φόρων σημειώθηκε παρά την ενίσχυση του συντελεστή μεικτού κέρδους της επιχείρησης κατά μισή εκατοστιαία μονάδα (στο 54,3%, από 53,8% το 2015). Οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη μείωση των πωλήσεών της κατά 2,24 εκατ. ευρώ και τη συνακόλουθη μείωση των μεικτών κερδών της κατά 1,05 εκατ. ευρώ, καθώς και στη σημαντική αύξηση της δαπάνης της για την καταβολή αμοιβών χρήσης δικαιωμάτων σε διεθνείς οίκους με τους οποίους συνεργάζεται για τη χρήση σημάτων τους.

Τα τελικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,36 εκατ. ευρώ (0,38 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,695 εκατ. ευρώ (επίσης 0,695 εκατ. ευρώ το 2015).

Επίσης, επιβαρύνθηκαν με δαπάνες χρήσης δικαιωμάτων 6,40 εκατ. ευρώ (5,85 εκατ. ευρώ το 2015), έξοδα εξαγωγών 1,36 εκατ. ευρώ (1,68 εκατ. ευρώ το 2015), έξοδα ερευνών-ανάπτυξης 0,21 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ) και έξοδα προβολής και διαφήμισης των προϊόντων 1,11 εκατ. ευρώ (130 εκατ. ευρώ το 2015).

Σε αντίθεση με τη χρήση 2015, το ισοζύγιο των έκτακτων κερδών και ζημιών ήταν αρνητικό, λόγω υψηλότερων χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών που αντιστάθμισαν τα οφέλη από τον καταλογισμό μειωμένων απομειώσεων στοιχείων του ενεργητικού.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 5,6% (16,4% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους απόδοση 1,8% (10,1% το 2015). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων συρρικνώθηκαν σε 2,5% (από 6,7%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 0,8% (από 4,1%).

Στους φόρους της χρήσης περιλαμβάνονται διαφορές φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2008-2010, ύψους 0,20 εκατ. ευρώ, καθώς ο σχετικός έλεγχος ολοκληρώθηκε το 2016.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων.

Στο τέλος της χρήσης 2016 η επιχείρηση βαρυνόταν με τραπεζικό δανεισμό 8,95 εκατ. ευρώ έναντι 7,65 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης 2015 (+17%). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (25,74 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε κατά 13,56 εκατ. ευρώ την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (12,18 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 6,10 εκατ. ευρώ (5,39 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, η οποία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ευ. Πρόκο και συνδιευθύνοντες συμβούλους τους Ιωσ. Πρόκο και Κων. Πρόκο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, στις 31.12.2016 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 6,40 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 15,09 εκατ. ευρώ (15,75 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 52,9% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (56,4% έναν χρόνο νωρίτερα), ύψους 28,50 εκατ. ευρώ (27,95 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 2,68 εκατ. ευρώ, έναντι 2,93 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Για πάγιες επενδύσεις η εταιρεία το 2016 δαπάνησε 0,11 εκατ. ευρώ, έναντι 0,10 εκατ. ευρώ το 2015

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανικής και εμπορικής εταιρείας ΠΡΟΚΟΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 386,1 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 38,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,9% των πωλήσεων και το 13,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 25 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,5% των πωλήσεων και το 18,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 17,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,5% των πωλήσεων και το 13,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα της περιόδου προ αποσβέσεων και φόρων ήταν κέρδη ύψους 31,2 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 21,7 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 37,6 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2015. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 3,3 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2007.

Το 2016 η Πρόκος απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 194 εργαζόμενους, έναντι 204 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 4,48 εκατ. ευρώ, έναντι 4,66 εκατ. ευρώ το 2015. Για μέρισμα από τα κέρδη του 2015 διέθεσε το 2016 στους μετόχους της 0,95 εκατ. ευρώ (0,85 εκατ. ευρώ το 2015 από τα κέρδη του 2014). Για αμοιβές της διοίκησής της το 2016 διέθεσε 1,33 εκατ. ευρώ, έναντι 1,24 εκατ. ευρώ το 2015.

Η επιχείρηση προβλέπει ότι η πορεία της το 2017 θα είναι καλύτερη από εκείνη του 2016 και ότι θα καταφέρει να διευρύνει τα μερίδια που κατέχει στην προϊοντική κατηγορία της στις αγορές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΚΟΣ

www.inr.gr, 20 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS