inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στο χρηματιστήριο της Κύπρου η βιομηχανία προϊόντων ζύμης Α. Δ. ΚουκουτάρηςΑύξηση πωλήσεων για πέμπτο συνεχόμενο έτος και υψηλή κερδοφορία, ενισχυμένη σε σύγκριση με εκείνη του 2015, κατέγραψε το 2016 η βιομηχανία προϊόντων ζύμης Αθανάσιος Δ. Κουκουτάρης, η οποία εντείνει την επενδυτική της δραστηριότητα και έχει λάβει έγκριση για την εισαγωγή των μετοχών της στη Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (ΝΕΑ) του χρηματιστηρίου της Κύπρου.

Η επιχείρηση κατέχει σημαντική θέση στην αγορά της και είναι πιο γνωστή με το εμπορικό σήμα «Alfa». Εδρεύει στο 1ο χλμ. της οδού Κοζάνης-Αργίλου στον νομό Κοζάνης. Παρασκευάζει νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα ζύμης για την εγχώρια αγορά, αλλά και για αγορές του εξωτερικού. Πραγματοποιεί εξαγωγές σε ευρωπαϊκές χώρες, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία, στον Καναδά και στην Ινδία. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Κοζάνης.

Ιδρύθηκε με την παρούσα εταιρική μορφή το 1985, μετά τη συνένωση δυο οικογενειακών ομόρρυθμων εταιρειών, η πρώτη των οποίων είχε ιδρυθεί το 1965. Λειτουργεί υποκαταστήματα στις Αχαρνές Αττικής, τη Νοεχωρούδα Θεσσαλονίκης, τα Ιωάννινα και τη Φοινικιά Ηρακλείου. Η αρχική ενασχόληση της οικογένειας Α. Δ. Κουκουτάρη με τις ζύμες άρχισε τη δεκαετία του 1950, με τη χειροποίητη παραγωγή και πώληση πιτών στη Δυτική Μακεδονία. Η επιχείρηση παράγει πλέον παραδοσιακές και άλλες πίτες, σφολιάτες, φύλλα ζύμης, πίτσες και πεϊνιρλί, κρουασάν, μπουγάτσες, καθώς και κουλούρια. Εκτός του σήματος «Alfa», χρησιμοποιεί το σήμα «Κιχί», που παραπέμπει σε παραδοσιακή κοζανίτικη πίτα. Οι εγκαταστάσεις της καλύπτουν στεγασμένη επιφάνεια 12.000 τ.μ.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, τα έσοδά της το 2016, έτος συμπλήρωσης της 30ής οικονομικής χρήσης της με την παρούσα νομική μορφή της, ανήλθαν σε 29,01 εκατ. ευρώ, από 26,69 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 8,7% σε ποσοστό ή 2,32 εκατ. ευρώ σε αξία. Το σύνολο σχεδόν των εσόδων της (99,5%) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες. Αύξηση παρουσίασαν τόσο οι εγχώριες όσο και οι διεθνείς πωλήσεις της, που καλύπτουν περί τις 30 χώρες. Το 6,7% των πωλήσεών της προήλθε από τη διάθεση προϊόντων σε εταιρείες που θεωρούνται συνδεδεμένες.

Η αύξηση των πωλήσεών της συνοδεύτηκε από ενίσχυση του συντελεστή μεικτού κέρδους της κατά 1,2 εκατοστιαία μονάδα (στο 43,3%, από 42,1% το 2015). Τα μεικτά κέρδη της ανήλθαν στο επίπεδο των 12,55 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει αύξηση 11,8% (+1,32 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σε 4,46 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 4,16 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+7,2% ή +0,30 εκατ. ευρώ), αν και συμπιέστηκαν, ως ποσοστό των πωλήσεων, από 15,6% το 2015 σε 15,4% το 2016. Οι δαπάνες διάθεσης (7,71 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 10,5%, ενώ αυτές της διοικητικής λειτουργίας (1,37 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 22,3%.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,90 εκατ. ευρώ (0,96 εκατ. ευρώ το 2015) και χρηματοοικονομικές δαπάνες μόλις 46.000 ευρώ (6.000 ευρώ το 2015), καθώς η εταιρεία στηρίζεται κυρίως σε δικά της κεφάλαια και δεν συνηθίζει να χρησιμοποιεί τραπεζικούς πόρους.

Επίσης, επιβαρύνθηκαν με πρόβλεψη επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων ποσού 0,48 εκατ. ευρώ.

Κατόπιν αυτών, το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 3,51 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 3,195 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα 10% σε ποσοστό ή 0,32 εκατ. ευρώ σε αξία και ίσα προς το 12,1% των πωλήσεων και το 11,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης. Επίσης, μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ήταν ύψους 2,255 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 7,8% των πωλήσεων και το 7,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης, έναντι καθαρών κερδών 2,125 εκατ. ευρώ ή 8% των πωλήσεων και 7,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης 2015, αυξημένα 6,1% ή 0,13 εκατ. ευρώ σε αξία.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η επιχείρηση έχει υιοθετήσει από ετών. Ωστόσο, εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Διον. Κουκουτάρη και αντιπρόεδρο τον Γ. Κουκουτάρη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, στις 31.12.2016 συμπεριελάμβανε αφορολόγητα αποθεματικά 5,19 εκατ. ευρώ και ανερχόταν σε 31,80 εκατ. ευρώ (30,55 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αποτελώντας το 72% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (77,1% έναν χρόνο πριν), ύψους 44,17 εκατ. ευρώ (39,30 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (25,39 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 18,13 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2017 υποχρεώσεις της (7,26 εκατ. ευρώ). Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων προβλέψεων, ήταν ύψους 12,365 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 3,62 εκατ. ευρώ ή 41,4%. Συγχρόνως, τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 12,10 εκατ. ευρώ (9,96 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), αποτελώντας το 27,4% του συνολικού ενεργητικού της. Ο τραπεζικός δανεισμός της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 1,86 εκατ. ευρώ (μηδενικός στις 31.12.2015), κατά 69,3% μακροπρόθεσμος.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 18,66 εκατ. ευρώ (17,09 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Για αγορές παγίων η εταιρεία το 2016 δαπάνησε 2,62 εκατ. ευρώ (1,30 εκατ. ευρώ το 2015). Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,91 εκατ. ευρώ, από υψηλότερες επιχορηγήσεις που της είχαν δοθεί για την απόκτηση παγίων.

Η επιχείρηση αξιοποιεί για τη διάθεση των προϊόντων της στην εγχώρια αγορά περί τα 11.000 σημεία πώλησης. Επίσης, για τη διάθεση προϊόντων της στη διεθνή αγορά αξιοποιεί συγγενικές επιχειρήσεις που έχουν δημιουργηθεί στις ΗΠΑ με την επωνυμία Alfa Pastry Creations, στη Ρουμανία με την επωνυμία Alfa Alim και στη Σερβία με την επωνυμία Alfa Foods. Στην ελληνική αγορά έχει επεκταθεί στην αγορά του catering από το 2006, με προστιμαρισμένα προϊόντα, όπως κρουασάν και μπριός. Το 2005 είχε καινοτομήσει διεθνώς, παρουσιάζοντας στην αγορά χάρτινο ταψάκι με πίτες, για απευθείας ψήσιμό τους στον φούρνο, αντί του αλουμινένιου. Στον χώρο των κατεψυγμένων φύλλων εισήλθε το 2013.

Αναμένει ότι κατά το 2017 θα συνεχίσει με επιτυχία την αναπτυξιακή πορεία που χαρακτήρισε τα αποτελέσματά της τη χρήση 2016, με επέκταση τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στη διεθνή. Εντείνει τις προσπάθειές της για περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της και ενίσχυση της προϊοντικής γκάμας της. Για την προβολή και διαφήμιση των προϊόντων της το 2016 δαπάνησε 1,82 εκατ. ευρώ (1,71 εκατ. ευρώ το 2015).

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας Α. Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ - ALFA ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 257,55 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 43,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 16,8% των πωλήσεων και το 13,2% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 29,75 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,6% των πωλήσεων και το 12,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της εξεταζόμενης περιόδου. Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα καθαρά κέρδη της ήταν ύψους 21,15 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,2% των πωλήσεων και το 8,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της εξεταζόμενης περιόδου. Τα κέρδη της περιόδου προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 43,8 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η επιχείρηση ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 18,4 εκατ. ευρώ. Παρουσίασαν κάμψη κατά τα έτη 2009, 2010 και 2011 και άνοδο τα υπόλοιπα έτη. Η πλέον κερδοφόρος χρήση της ήταν αυτή του 2014, με κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 2,45 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Στα τέλη του 2016 η εταιρεία απασχολούσε 312 εργαζόμενους, έναντι 272 στα τέλη του 2015. Το 2016 διέθεσε για αμοιβές, παροχές, εισφορές ή και αποζημιώσεις του διευθυντικού και εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού της 6,56 εκατ. ευρώ, έναντι 5,99 εκατ. ευρώ το 2015. Στους μετόχους της το 2016 διέθεσε μέρισμα 1 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2015 (το 2015 είχε διαθέσει 0,5 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2014 και 0,45 εκατ. ευρώ από παλαιότερα κέρδη). Το ύψος του μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2016 δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούν σε 14.290 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 11.265 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 7.230 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκε σε 10,1%, από 10,6% το 2015, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 12,4% (+4,87 εκατ. ευρώ), λόγω επιπρόσθετων κυκλοφοριακών στοιχείων και των επενδύσεων που πραγματοποίησε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Α. Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ - ALFA ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ

www.inr.gr, 20 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS