inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στη διατήρηση υψηλής κερδοφορίας εστιάζει το 2017 η βιομηχανία αρτοποιίας ΒενέτηςΗ διατήρηση υψηλής κερδοφορίας, μέσω συνετής ανάπτυξης του δικτύου καταστημάτων με τα σήματά της και της επέκτασης των δραστηριοτήτων των θυγατρικών της, είναι ο πρωταρχικός στόχος της βιομηχανία ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής Βενέτης κατά το τρέχον έτος.

Η επιχείρηση, ως γνωστόν, ασχολείται και με την προσφορά υπηρεσιών εστίασης και έχει αναπτύξει ευρύ δίκτυο καταστημάτων με το σύστημα franchising. Συστάθηκε ως Α.Ε. το 1996. Εκανε τα πρώτα της βήματα το 1948, με μικρό φούρνο στη Νέα Ερυθραία Αττικής. Αναπτύχθηκε σταδιακά με το σήμα «Φούρνος Βενέτη» και με δίκτυο ομώνυμων καταστημάτων ιδιοκτησίας της και ιδιοκτησίας τρίτων. Καινοτόμησε παράγοντας και διαθέτοντας πληθώρα νέων προϊόντων. Αρχισε να επεκτείνεται δυναμικά στην αγορά, με τη μέθοδο franchise, το 1994. Το 1995 ολοκλήρωσε επένδυση κατασκευής μεγάλης βιομηχανικής μονάδας, με στεγασμένους χώρους 14.000 τ.μ., στη Λυκόβρυση Αττικής, όπου και εδρεύει. Το 2010 εισήγαγε νέο concept καταστήματος, το «Βενέτης Food Hall», με ολοκληρωμένες γευστικές προτάσεις, που συμπεριλαμβάνουν φαγητά ελληνικής και μεσογειακής κουζίνας. Εχει αναπτύξει δίκτυο 85 σημείων διάθεσης προϊόντων άρτου, γλυκισμάτων και κάθε είδους προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και άλλων σχετικών ειδών. Είναι μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Παρασκευάζει και διαθέτει ψωμί, άλλα προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και ζύμης, παγωτά, σάντουιτς, έτοιμα φαγητά, καφέ και άλλα ροφήματα. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της εμπορεύεται και διαθέτει γαλακτοκομικά και άλλα προϊόντα ψυγείου, χυμούς, αναψυκτικά και ποτά. Οργανώνει εταιρείες λιανικής διάθεσης των προϊόντων της με το σύστημα franchising. Τα ιδιόκτητα και τα συνεργαζόμενα καταστήματά της φέρουν τα σήματα «Βενέτης Food Hall», «Βενέτη 1948» και «Φούρνος Βενέτη». Σε ημερήσια βάση, παράγει περί τους 10 τόνους ψωμί.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2016, η εταιρεία και ο όμιλος το περασμένο έτος κατέγραψαν κάμψη των πωλήσεων, για πρώτη φορά μετά από έξι συνεχόμενα έτη αύξησής τους. Ωστόσο, διατήρησαν σε υψηλά επίπεδα την κερδοφορία τους, αν και συμπίεσαν τα περιθώρια κέρδους για δεύτερο συνεχόμενο έτος. Οι ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες του ομίλου περιορίστηκαν σε 3,91 εκατ. ευρώ το 2016, από 7,22 εκατ. ευρώ το 2015

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα ενοποιημένα έσοδα της εταιρείας Βενέτης το 2016 συμπιέστηκαν σε 33,55 εκατ. ευρώ, από 34,72 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση 3,4% σε ποσοστό και 1,17 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 63,2% των εσόδων (21,21 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητες του ομίλου και το υπόλοιπο 36,8% (12,34 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών. Τα βιομηχανικά έσοδα μειώθηκαν 7,9%.

Η επιχείρηση, προφανώς λόγω έντασης του ανταγωνισμού και με στόχο τη διεύρυνση του μεριδίου της στην αγορά, συγκράτησε κατά 3,3 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο. Το γεγονός αυτό οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 15,06 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 16,72 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-9,9% ή -1,66 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους της αμβλύνθηκε εκ νέου, υποχωρώντας στο 44,9%, από 48,2% το 2015.

Για τον λόγο αυτό, κυρίως, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν το 2016 σε 4,92 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,7% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 6,405 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (18,4% των εσόδων), αποδυναμωμένα κατά 23,2%. Οι δαπάνες διάθεσης (13,51 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν 4,5%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,405 εκατ. ευρώ (1,25 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,04 εκατ. ευρώ (0,075 εκατ. ευρώ το 2015).

Επίσης, με αυξημένες απομειώσεις στοιχείων του ενεργητικού του ομίλου, κυρίως για διαγραφή εμπορικών απαιτήσεων

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή ενοποιημένων κερδών προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 3,47 εκατ. ευρώ το 2016 (έναντι 5,08 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων κερδών 2,48 εκατ. ευρώ (έναντι 3,72 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), αποδυναμωμένων κατά 31,7% και 33,2%, αντιστοίχως. Τα κέρδη προ φόρων, δικαιωμάτων μειοψηφίας και αποσβέσεων ήταν ύψους 4,88 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 14,8% (26% το 2015). Επίσης, ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας αντιπροσωπεύουν το 10,3%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του ομίλου στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 16,6%, έναντι 22,2% τη χρήση 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 29,695 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 2,9% λόγω νέων επενδύσεων.

Για δεύτερη φορά η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια του ομίλου στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 17,47 εκατ. ευρώ (16,15 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 58,8% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων (56% έναν χρόνο νωρίτερα).

Στις 31.12.2016 ό όμιλος βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως του 0,02 εκατ. ευρώ μόνο, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες και μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 0,49 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (9,85 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε οριακά την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (9,74 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 5,83 εκατ. ευρώ (5,71 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του στις 31.12.2016 ήταν ύψους 18,72 εκατ. ευρώ, έναντι 17,93 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, λόγω των νέων επενδύσεων σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία. Οι επενδύσεις του το 2016 απορρόφησαν 2,32 εκατ. ευρώ (3,71 εκατ. ευρώ το 2015). Στο πάγιο ενεργητικό του συμπεριλαμβάνονταν συμμετοχές στην εταιρεία προϊόντων ζύμης First Class (80% των μετοχών της), στην εμπορική εταιρεία Κρήνη (100%), στην εταιρεία επενδύσεων ανάπλασης, αναβάθμισης και διαχείρισης σημείων πώλησης ειδών διατροφής σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, αθλητικές εγκαταστάσεις και ιδιωτικές επιχειρήσεις Καλιφόρνια Τρόφιμα, η οποία απευθύνεται επί καθημερινής βάσεως σε 20.000 καταναλωτές (100%), καθώς και -για πρώτη φορά- στην εταιρεία εστίασης Α.Ν.Α. Υπηρεσίες Εστίασης (100%).

Η επιχείρηση έχει πλέον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ηλ. Π. Μονεμβασιώτη, μετά την αποχώρηση του Χαρ. Γ. Βενέτη από τη διοίκησή της. Το 2016 ο όμιλος απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 393 εργαζόμενους, έναντι 379 το 2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 8,62 εκατ. ευρώ, έναντι 8,29 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα ενοποιημένα κέρδη του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 12.510 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η συνολική απασχόληση στις εταιρείες του ομίλου και τα καταστήματα τρίτων που φέρουν τα σήματά του και διαθέτουν προϊόντα του πλησιάζει τα 1.200 άτομα.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 275,7 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 40,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,6% των πωλήσεων και το 19,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 20,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,6% των πωλήσεων. Το αποτέλεσμα της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων ήταν κέρδη 13,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 17,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων, δικαιωμάτων μειοψηφίας και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 36,3 εκατ. ευρώ.

Η βιομηχανική μητρική εταιρεία το 2016, ολοκληρώνοντας την 20ή οικονομική χρήση της με την τρέχουσα νομική μορφή της, κατέγραψε πωλήσεις ύψους 31,87 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι του 2015 κατά 2,4%. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 4,88 εκατ. ευρώ (15,3% των εσόδων), αποδυναμωμένα κατά 15,9%. Προέκυψαν κέρδη προ φόρων 3,46 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 2,48 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 23,1% και 25,1%, αντιστοίχως. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν της τάξεως των 4,85 εκατ. ευρώ. Το 73,3% των εσόδων της (23,36 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 26,7% (8,51 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών. Επίσης, ποσοστό 8,1% των εσόδων της (2,59 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Η μητρική εταιρεία απασχόλησε το 2016, κατά μέσον όρο, 348 εργαζόμενους, έναντι 328 το 2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 7,83 εκατ. ευρώ, έναντι 7,34 εκατ. ευρώ το 2015. Το μέρισμα των μετόχων της από τα κέρδη της χρήσης 2015 ήταν 1,18 εκατ. ευρώ, έναντι μερίσματος 0,54 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2014. Το αντίστοιχο μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2016 ανέρχεται σε 1,30 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής βιομηχανικής εταιρείας ΒΕΝΕΤΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 244,4 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 36,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 15,1% των πωλήσεων και το 13,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 20,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,3% των πωλήσεων και το 13,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 13,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,5% των πωλήσεων και το 8,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα δώδεκα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 34,25 εκατ. ευρώ.

Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 32,7 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2015. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω των 4,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2014. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 13,5 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2008.

Για τη χρήση 2017 ο όμιλος στοχεύει, μεταξύ άλλων, όπως και κατά τη χρήση 2016, σε «λελογισμένη μείωση του κόστους παραγωγής και επίτευξη οικονομιών κλίμακας», με γνώμονα τη «διατήρηση ποιοτικής υπεροχής έναντι του ανταγωνισμού» και της ηγετικής θέσης που κατέχει στον τομέα του στην ελληνική αγορά.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΕΝΕΤΗΣ

www.inr.gr, 21 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS