inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Υπερδιπλασιασμό της παραγωγής της προωθεί η Marmor SGΕλαφρά εξασθένηση των πωλήσεων, μετά τη διψήφια ποσοστιαία αύξηση που είχαν παρουσιάσει τα έτη 2013, 2014 και 2015, κατέγραψε το 2016 η βιομηχανική μακεδονική εταιρεία μαρμάρου Marmor SG, η οποία φέρει τον διακριτικό τίτλο Stone Group International.

Η Marmor SG εδρεύει στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Ασχολείται με την επεξεργασία, τις εξαγωγές, εισαγωγές και εν γένει την εμπορία μαρμάρου, γρανίτη και ευρύτερα φυσικών πετρωμάτων. Διαθέτει δυο λατομικές μονάδες στους νομούς Δράμας και Ημαθίας. Οι βιομηχανικές και λοιπές εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη καλύπτουν 12.000 τ.μ. στεγασμένης επιφάνειας σε ιδιόκτητο οικόπεδο 50.000 τ.μ. Περιλαμβάνουν τρεις γραμμές παραγωγής, η πρώτη των οποίων ασχολείται με την κοπή και επεξεργασία μαρμάρων και την παραγωγή πλακών, η δεύτερη παράγει δάπεδα και πλακίδια ακόμη και μεγάλων διαστάσεων και η τρίτη ασχολείται με μαρμάρινες κατασκευές ειδικών διαστάσεων. Είναι μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Το 2016 πραγματοποίησε ενοποιημένες πωλήσεις 32,90 εκατ. ευρώ, έναντι 32,99 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένες κατά 0,3% σε ποσοστό και 0,09 εκατ. ευρώ σε αξία.

Το 80% των πωλήσεών της (26,32 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση προϊόντων και εμπορευμάτων, με το υπόλοιπο 20% (6,58 εκατ. ευρώ) να προκύπτει από τη διάθεση πρώτων υλών και την παροχή υπηρεσιών. Από την ελληνική αγορά αντλήθηκε το 10,5% των εσόδων (3,44 εκατ. ευρώ έναντι 3,57 εκατ. ευρώ το 2015), από λοιπές ευρωπαϊκές αγορές το 17,1% (5,62 εκατ. ευρώ έναντι 5,82 εκατ. ευρώ), από αμερικανικές αγορές το 33,7% (11,09 εκατ. ευρώ έναντι 9,75 εκατ. ευρώ), από ασιατικές το 34,2% (11,26 εκατ. ευρώ έναντι 12,78 εκατ. ευρώ), από αφρικανικές το 1,2% (0,40 εκατ. ευρώ έναντι 0,61 εκατ. ευρώ) και από αγορές της Ωκεανίας το υπόλοιπο 3,3% (1,09 εκατ. ευρώ έναντι 0,45 εκατ. ευρώ). Συνολικά, το 89,5% των εσόδων της (άνω των 29,4 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διεθνή αγορά.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της ενισχύθηκε κατά 7,1 εκατοστιαίες μονάδες (στο 36,4%, από 29,3% το 2015), με αποτέλεσμα να εκτοξευτούν στο επίπεδο των 11,97 εκατ. ευρώ τα μεικτά κέρδη της, σημειώνοντας αύξηση 23,7%.

Η αύξηση των μεικτών κερδών εξουδετέρωσε την αντίστοιχη ανοδική πορεία των δαπανών διοικητικής και εμπορικής λειτουργίας και οδήγησε στην καταγραφή κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 5,43 εκατ. ευρώ (5,91 εκατ. ευρώ αν ληφθούν υπόψη και απομειώσεις), αυξημένων κατά 32,7%.

Οι δαπάνες διάθεσης (4,84 εκατ. ευρώ), που καλύπτουν την επέκταση του διεθνούς εμπορικού δικτύου, αυξήθηκαν κατά 54,8%, ενώ οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας (2,40 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 8,6%, λόγω διοικητικής αναδιοργάνωσης. Ως ποσοστό των πωλήσεων, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 16,8%, από 12,7% το 2015.

Τα τελικά αποτελέσματα του ομίλου επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,85 εκατ. ευρώ (0,67 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,27 εκατ. ευρώ (0,99 εκατ. ευρώ το 2015).

Ευνοήθηκαν από έσοδα 0,365 εκατ. ευρώ από συγγενικές επιχειρήσεις, τα οποία αντιστοιχούν στην αναλογία κερδών της εταιρείας Μπύρος Ελληνικά Μάρμαρα από τις 3 Αυγούστου 2016, οπότε η Marmor SG απέκτησε το 50% των μετοχών της κατόπιν κεφαλαιοποίησης οφειλών της Μπύρος ύψους 4,50 εκατ. ευρώ και απόκτησης μεριδίου 35% και ταυτόχρονης αγοράς επιπλέον 15% των μετοχών, αντί τιμήματος 1,40 εκατ. ευρώ. Επίσης, ευνοήθηκαν από μείωση των λοιπών εξόδων κατά 0,51 εκατ. ευρώ, η οποία αντιστάθμισε τη μείωση των λοιπών εσόδων κατά 0,13 εκατ. ευρώ.

Κατόπιν αυτών, τα κέρδη του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν ύψους 3,79 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 2,53 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 49,8% (+1,26 εκατ. ευρώ). Τα αναλογούντα στην εταιρεία κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 2,85 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,37 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 108% (+1,48 εκατ. ευρώ).

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας το 2016 αντιπροσωπεύουν ετήσια απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της χρήσης 19,4% (10,3% έναν χρόνο νωρίτερα).

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού του ομίλου στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 10,7%, από 10,3% το 2015, καθώς το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 27,4%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, καθώς και ότι η επιχείρηση προχώρησε σε αναδιατύπωση των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2015, επιβαρύνοντάς της με πρόβλεψη πρόσθετης δαπάνης 1,37 εκατ. ευρώ και μειώνοντας αναλόγως την κερδοφορία της.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου, που έχει πρόεδρο τον Ιω. Α. Αντωνιάδη και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ηλ. Κ. Ρηγόπουλο, στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 16,79 εκατ. ευρώ (12,76 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015), αποτελώντας το 32,5% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (31,5% έναν χρόνο πριν), ύψους 51,68 εκατ. ευρώ (40,55 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Το κυκλοφορούν ενεργητικό του (30,92 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 12,46 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2017 υποχρεώσεις του (18,46 εκατ. ευρώ). Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του ανήλθε σε 20,38 εκατ. ευρώ, αυξήθηκε κατά 34,1% (+5,19 εκατ. ευρώ) και ήταν σε ποσοστό 68,3% μακροπρόθεσμος, καθώς η μητρική εταιρεία σύναψε δάνειο ύψους 15 εκατ. ευρώ με την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου για τη χρηματοδότηση των σχεδίων της να επεκταθεί ακόμη περισσότερο διεθνώς. Επί παγίων του υφίσταντο υποθήκες σε πάγιά του ποσού 6,48 εκατ. ευρώ και σε αποθέματά του ποσού 7 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμά του και ισοδύναμά τους ανέρχονταν σε 2,87 εκατ. ευρώ (1,18 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων του ομίλου στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 14,16 εκατ. ευρώ, από 8,62 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια της χρήσης δαπανήθηκαν για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 4,44 εκατ. ευρώ (1,08 εκατ. ευρώ το 2015) και για συμμετοχή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 6,265 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο επενδυτικού προγράμματος που αποσκοπεί σε υπερδιπλασιασμό της παραγωγικής του δυναμικότητας και σε ισχυροποίηση της θέσης του στη διεθνή αγορά. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,72 εκατ. ευρώ, από επιχορηγήσεις που της είχαν δοθεί για την απόκτηση παγίων.

Η μητρική εταιρεία ιδρύθηκε το 1981 στη Θεσσαλονίκη και έλαβε τη σημερινή επωνυμία της το 2000. Ελέγχεται κατά 50,73% από τον Ιω. Αντωνιάδη, 46,36% από τον Αθ. Αντωνιάδη και 2,91% από την Ελένη Αντωνιάδη. Το 2015 συνέστησε τη θυγατρική Vermion Marble, η οποία έγινε κύρια εργοστασίου μαρμάρου στην Ημαθία. Το 2015 απορρόφησε την έως τότε μητρική της εταιρεία Stone Group Hellas.

Ελέγχει και ενοποιεί πλήρως στις οικονομικές καταστάσεις της τις ελληνικές επιχειρήσεις Marmor Λατομικές Επιχειρήσεις (κατέχει το 94% των μετοχών της), Petra SG (79%), Vermion Marble (99%), καθώς και τη βρετανική Marmor UK (100%). Ενοποιεί με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2016, την ελληνική βιομηχανική εταιρεία Μπύρος Ελληνικά Μάρμαρα (50%). Επίσης, ενοποιεί την ελληνική εταιρεία Marmor SG Εξορυκτική (μέτοχοί της ελέγχουν το 75% των μετοχών της) και τη ρουμανική Algabeth (ελέγχουν 33%), η οποία διαθέτει εργοστάσιο επεξεργασίας μαρμάρου στην πόλη Πλοέστι, με κτιριακές εγκαταστάσεις 2.000 τ.μ. επί οικοπέδου 20.000 τ.μ.

Το 2016 κατέγραψε πωλήσεις αντίστοιχες των ενοποιημένων πωλήσεών της, ύψους 32,895 εκατ. ευρώ, οι οποίες απέφεραν κέρδη προ φόρων 3,62 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 2,68 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 39,4% και 86,4%, αντιστοίχως, σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της αναμορφωμένης κατάστασης αποτελεσμάτων της χρήσης 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας την περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 229,5 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 39,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 17,3% των πωλήσεων και το 14,1% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων 24,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,8% των πωλήσεων και το 22,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα συνολικά καθαρά κέρδη της ήταν ύψους 19,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,4% των πωλήσεων και το 15% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν ύψους 31,5 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το έτος 2005 ήταν 4,7 εκατ. ευρώ.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 230 εργαζομένους, έναντι 192 το 2015, οπότε και απορρόφησε τη συγγενική της εταιρεία Stone Group Hellas. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 5,46 εκατ. ευρώ, έναντι 3,74 εκατ. ευρώ το 2015. Για τη διάθεση ή όχι μερίσματος στους μετόχους της από τα κέρδη της χρήσης 2015 θα αποφασίσει, όπως αναφέρει, σε μεταγενέστερο χρόνο. Για αμοιβές της διοίκησής της το 2016 διέθεσε 0,32 εκατ. ευρώ, έναντι 0,26 εκατ. ευρώ το 2015.

Ο όμιλος το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 255 εργαζομένους, έναντι 192 το 2015. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 5,87 εκατ. ευρώ, έναντι 3,74 εκατ. ευρώ το 2015. Τα ενοποιημένα κέρδη του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 21.730 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου τη χρονική περίοδο 2008-2016, δηλαδή στο διάστημα των εννέα αυτών ετών για τα οποία η επιχείρηση έχει συντάξει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ανήλθαν σε 213 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 38,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 17,9% των πωλήσεων και το 13,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 23,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11% των πωλήσεων. Το αποτέλεσμα της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων ήταν κέρδη 15,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων, δικαιωμάτων μειοψηφίας και αποσβέσεων τα εννέα αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 29,6 εκατ. ευρώ.

Η MARMOR SG είναι στρατηγικά προσανατολισμένη στη διεθνή αγορά. Εχει στο πρόσφατο ενεργητικό της εξαγωγές σε περισσότερες από 75 ξένες αγορές, μεταξύ των οποίων οι χώρες Αλβανία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Βραζιλία, Γερμανία, Γεωργία, Ελβετία, ΗΠΑ, Ινδία, Ιταλία, Κίνα, Κύπρος, Ουκρανία, Ρουμανία και Ρωσία. Εκανε τις πρώτες εξαγωγές της το 1990 στη Ρωσία και προβάλλει ως ο μεγαλύτερος Ελληνας εξαγωγέας πλακών και πλακιδίων μαρμάρων Pirgon, Vermio White, Thassos και Sivec. Δηλώνει ως απώτερο στόχο της να πλασαριστεί μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων εταιρειών του τομέα της παγκοσμίως. Επιδιώκει τη διεύρυνση της πελατειακής της βάσης ακόμη και μέσω διεθνών συνεργασιών και προωθεί τη διεθνή αναγνωρισιμότητα της εταιρικής της ταυτότητας.

Αισιοδοξεί ότι θα μπορέσει κατά το 2017 και τα επόμενα χρόνια να συνεχίσει να βελτιώνει τις πωλήσεις και τα μερίδιά της στη διεθνή αγορά, ενισχύοντας τον αναπτυξιακό δυναμισμό της. Θεωρεί απολύτως επιτεύξιμο τον στόχο αύξησης του κύκλου εργασιών της και ενίσχυσης της κερδοφορίας της, μέσω της επέκτασής της στη διεθνή αγορά, λόγω αύξησης της παραγωγής της, ορθολογικότερης οργάνωσής της, μείωσης του κόστους της παραγωγής της και συμπίεσης των διαχειριστικών εξόδων της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: MARMOR SG

www.inr.gr, 21 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS