inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αρχές του 2018 παύει την παραγωγή τσιγάρων η καπνοβιομηχανία ΠαπαστράτοςΠεραιτέρω αύξηση των εσόδων της, που είχαν σημειώσει άνοδο 35% το 2015 και 25% το 2014, κατέγραψε το 2016 η καπνοβιομηχανία Παπαστράτος, θυγατρική του αμερικανικού ομίλου Philip Morris International (PMI), η οποία προετοιμάζεται για τον τερματισμό της παραγωγής τσιγάρων στις αρχές του 2018 και την παράλληλη έναρξη παραγωγής ράβδων καπνού, με επένδυση που θα ανέλθει, όπως αναφέρεται, σε 300 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση προχωρεί σε εκποίηση μηχανολογικού εξοπλισμού αναπόσβεστης αξίας 45 εκατ. ευρώ που αποκτήθηκε σε σημαντικό βαθμό στο πλαίσιο του προηγούμενου, επιχορηγούμενου επενδυτικού της προγράμματος. Το 2016 ρευστοποίησε μηχανήματα αξίας 4,2 εκατ. ευρώ, τον περασμένο Ιούνιο κατέστρεψε μηχανές αξίας 3,5 εκατ. ευρώ και έχει ήδη έλθει σε συμφωνία με άλλες εταιρείες του αμερικανικού ομίλου για τη διάθεση μηχανημάτων αξίας 32,5 εκατ. ευρώ.

Στη διάρκεια του 2016 εκποίησε, γενικότερα, μηχανολογικό εξοπλισμό, κτίρια και οικόπεδα αναπόσβεστης αξίας 12,86 εκατ. ευρώ.

Επίσης, εν όψει της μετατροπής του εργοστασίου της στον Ασπρόπυργο Αττικής σε μονάδα παραγωγής ράβδων καπνού του καινοτομικού προϊόντος θερμαινόμενου καπνού IQOS, διέκοψε την παραγωγή της μονάδας επεξεργασίας και κοπής φύλλων καπνού. Για τον τερματισμό της απασχόλησης σειράς εργαζομένων της, βάσει προγράμματος εθελούσιας εξόδου, τη διετία 2015-2016 σχημάτισε προβλέψεις ύψους 15,41 εκατ. ευρώ. Η νέα μονάδα ράβδων καπνού θα δημιουργήσει, όπως αναφέρεται, 300 θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με τον 87ο ισολογισμό της, ο κύκλος εργασιών της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ το 2016, αφαιρουμένων των καπνικών και λοιπών φόρων, ανήλθε σε 291,63 εκατ. ευρώ, από 274,16 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 6,4% σε ποσοστό και 17,48 εκατ. σε αξία, σε ετήσια βάση, λόγω ενίσχυσης των εσόδων από εξαγωγές. Οι εγχώριες πωλήσεις της (142,48 εκατ. ευρώ) παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 4,1%, ενώ οι διεθνείς πωλήσεις της ανήλθαν σε 149,15 εκατ. ευρώ, από 125,61 εκατ. ευρώ το 2015 (+23,54 εκατ. ευρώ ή +18,7%), αποτελώντας το 51,1% των συνολικών εσόδων το 2016, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 45,8% το 2015. Το 77,5% του κύκλου εργασιών της, συμπεριλαμβανομένων των καπνικών και λοιπών φόρων, προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 22,5% από εμπορικές.

Το μεικτό περιθώριο της εταιρείας συμπιέστηκε κατά μισή περίπου εκατοστιαία μονάδα, στο 26,8% (από 27,4% το 2015). Ωστόσο η αύξηση των πωλήσεων οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 78,24 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 75,12 εκατ. ευρώ το 2015 (+4,2% ή +3,12 εκατ. ευρώ).

Η εταιρεία, που παράγει και διακινεί τσιγάρα και συσκευασμένο καπνό με τα σήματα Marlboro, Philip Morris, Assos, Zante, L&M, Muratti, Chesterfield και με λοιπά σήματα, καθώς και το προϊόν IQOS, κατέγραψε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή συναφών απομειώσεων (EBITDA) ύψους 40,37 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 22,315 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, δηλαδή λειτουργικά αποτελέσματα βελτιωμένα κατά 17,95 εκατ. ευρώ και αυξημένα κατά 80,9%. Εξαιρουμένων έκτακτων εσόδων και εξόδων, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή συναφών απομειώσεων (EBITDA) ήταν ύψους 38,40 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 88,2%.

Οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας της εταιρείας (51,27 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 16,5%, ενώ οι δαπάνες διάθεσης (17,40 εκατ. ευρώ) συμπιέστηκαν κατά 10,4%.

Τα τελικά οικονομικά της αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις και συναφείς απομειώσεις 13,15 εκατ. ευρώ (14,18 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,08 εκατ. ευρώ (0,24 εκατ. ευρώ το 2015), καθώς η επιχείρηση χρησιμοποίησε άτοκο δανεισμό ύψους 100 εκατ. ευρώ από τη μητρική της ολλανδική εταιρεία Philip Morris Investments, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από τη νεοϋρκέζικη Philip Morris International.

Επίσης, επιβαρύνθηκαν με δαπάνες προβολής και διαφήμισης ύψους 19,62 εκατ. ευρώ (17,19 εκατ. ευρώ).

Αντιθέτως, ευνοήθηκαν από έσοδα 2,13 εκατ. ευρώ από τη διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της.

Κατόπιν αυτών, η καπνοβιομηχανία παρουσίασε κέρδη προ φόρων 27,14 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 7,89 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 244% (+19,25 εκατ. ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για φόρους το καθαρό αποτέλεσμα της εταιρείας το 2016 ήταν κέρδη 19,005 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 4,92 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 286,1% (+14,08 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 26% (8,5% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους απόδοση 18,2% (5,3% το 2015). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 9,3% (από 2,9%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 6,5% (από 1,8%). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 10,7%, αντί 6,3% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 6,7%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 8,79 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 114,06 εκατ. ευρώ (95,05 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 30,4% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (27% έναν χρόνο πριν), ύψους 375,78 εκατ. ευρώ (352,19 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (206,88 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 64,72 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2017 υποχρεώσεις της (142,16 εκατ. ευρώ). Ο συνολικός δανεισμός της ήταν ύψους 100 εκατ. ευρώ, προερχόταν από συνδεδεμένη εταιρεία και δεν είχε καθορισμένο χρόνο λήξης. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμά ανέρχονταν σε 20,14 εκατ. ευρώ (47,40 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 είχε μειωθεί σε 108,07 εκατ. ευρώ, από 123,87 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια της χρήσης, παράλληλα με την εκποίηση παγίων της, η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 9,93 εκατ. ευρώ (21,18 εκατ. ευρώ το 2015). Η αξία των συμμετοχών της σε συνδεδεμένες εταιρείες στο τέλος της χρήσης ήταν 60,10 εκατ. ευρώ και αφορούσε κυρίως την ολλανδική Papastratos International (11,96 εκατ. ευρώ), τη ρωσική Philip Morris Sales & Marketing (34 εκατ. ευρώ) και την ελληνική Ιονική (14 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, η επιχείρηση δεν είχε προβεί σε οφειλόμενη απομείωση της αξίας θυγατρικών της κατά 13,72 εκατ. ευρώ. Στις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων ύψους 9,45 εκατ. ευρώ, από επιχορηγήσεις που έχει λάβει για την απόκτηση παγίων.

Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας διαμορφώθηκε το 2016 σε 718 άτομα, έναντι 765 το 2015. Οι δαπάνες για μισθούς και ημερομίσθια, άλλες παροχές, εισφορές και αποζημιώσεις του εργατοϋπαλληλικού και του διευθυντικού και διοικητικού προσωπικού το 2016 ήταν ύψους 47,80 εκατ. ευρώ, έναντι 63,17 εκατ. ευρώ το 2015, όταν σε αυτές περιλαμβανόταν αποζημιώσεις προσωπικού ύψους 14,70 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα η δαπάνη για μισθούς και ημερομίσθια περιορίστηκε το 2016 σε 33,77 εκατ. ευρώ, έναντι 36,92 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές της διοίκησής της η εταιρεία διέθεσε 1,34 εκατ. ευρώ, έναντι 0,99 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 56.220 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 37.805 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 26.470 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η ιστορική ελληνική καπνοβιομηχανία, που από τις αρχές του 2018 θα μετατραπεί σε εισαγωγέα τσιγάρων, αλλά θα αποτελέσει ενδεχομένως ένα από τα ελάχιστα διεθνή κέντρα παραγωγής καπνικού προϊόντος νέας γενιάς του αμερικανικού ομίλου, ιδρύθηκε το 1930. Περιήλθε στη Philip Morris International, από τους κληρονόμους των ιδρυτών της αδελφών Παπαστράτου, μετά το 2003. Το 2004, με τη μεγάλη εξαγωγική δυναμική που διέθετε, είχε σημειώσει ρεκόρ πωλήσεων, ύψους 502,9 εκατ. περίπου ευρώ. Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Χρ. Δ. Χαρπαντίδη, αντιπρόεδρο τον Ιάκ. Ι. Καργαρώτο και γενικό οικονομικό διευθυντή τον Markus Shoengassher. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

Οι συνολικές πωλήσεις της τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 3,04 δισ. ευρώ. Στο διάστημα των δώδεκα αυτών χρόνων η επιχείρηση κατέγραψε συνολικά κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και τόκων (EBITDA) 365,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12% των πωλήσεων και προς το 6,9% των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια δωδεκαετή περίοδο, παρά το γεγονός ότι επί τέσσερις χρήσεις εμφάνισε τελικές ζημιές συνολικού ύψους 57 εκατ. ευρώ, η εταιρεία παρουσίασε συνολικά κέρδη προ φόρων 323,4 εκατ. ευρώ και συνολικά καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 182,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,6% και το 6% των πωλήσεων και ίσα προς το 20,5% και το 11,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, αντιστοίχως. Τα προ φόρων και αποσβέσεων κέρδη της τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν ύψους 470,3 εκατ. ευρώ.

Τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 57,6 εκατ. περίπου ευρώ, είχε παρουσιάσει το έτος 2007. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη προ φόρων, ύψους 87,7 εκατ. ευρώ, είχε παρουσιάσει το έτος 2009.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Για την προσφορά υποστηρικτικών υπηρεσιών η ελληνική καπνοβιομηχανία κατέβαλε το 2016 στον διεθνή όμιλο Philip Morris International (PMI) 24,69 εκατ. ευρώ, έναντι 27,24 εκατ. ευρώ το 2015.

Η ελληνική μονάδα του αμερικανικού ομίλου θα είναι το τρίτο εργοστάσιό του στην Ευρώπη, μετά τα αντίστοιχα της Ιταλίας και της Ελβετίας, που θα εξειδικευθεί στην παραγωγή ράβδων καπνού για το θερμαινόμενο καπνικό προϊόν που ο όμιλος κυκλοφόρησε στα τέλη του 2014 και σχεδιάζει να διακινεί σε περισσότερες από 30 χώρες έως τα τέλη του 2017. Η μονάδα του Ασπροπύργου θα εφοδιαστεί, όπως έχει ανακοινωθεί, με δυο γραμμές επεξεργασίας καπνού και δέκα γραμμές παραγωγής, έτσι ώστε ο ετήσιος όγκος της παραγωγής της να μπορεί να φτάνει τα 20 δισεκατομμύρια ράβδους καπνού.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

www.inr.gr, 21 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS