inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 10,5 εκατ. ευρώ, το 2016, για τη βιομηχανία τροφίμων και βιοκαυσίμων AgroinvestΥψηλή, αυξημένη κερδοφορία, καθώς και αύξηση πωλήσεων παρουσίασε το 2016, για δεύτερο συνεχόμενο έτος, η εταιρεία AGROINVEST, η οποία συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων και βιοκαυσίμων.

Η επιχείρηση αναπτύσσει ευρύτατες δραστηριότητες και διαθέτει μεγάλο παραγωγικό δυναμικό και ιδιόκτητες λιμενικές εγκαταστάσεις, οι οποίες της προσδίδουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η βιομηχανική μονάδα της βρίσκεται στο Αχλάδι Φθιώτιδας, στο 245ο χλμ. της Eθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης, σε έκταση 250 στρεμμάτων, όπου λειτουργούν οκτώ γραμμές παραγωγής, υποστηριζόμενες από μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους και το ιδιόκτητο λιμάνι.

Στις παραδοσιακές δραστηριότητες της Agroinvest περιλαμβάνονται η παραγωγή και εμπορία σπορελαίων, προϊόντων σόγιας, ζωοτροφών, καθώς επίσης αλεύρων για την αρτοποιία και την ζαχαροπλαστική. Η εταιρεία ασχολείται επίσης, συχνά, με την εμπορία δημητριακών, κυρίως για την παραγωγή ζωοτροφών. Επίσης, έχει εισέλθει δυναμικά και στην παραγωγή βιοκαυσίμων, στην οποία οφείλει πλέον πολύ σημαντικό μέρος των εσόδων της. Ακόμη, δραστηριοποιείται και στην εμπορία λιπασμάτων.

Η Agroinvest το 2016, ολοκληρώνοντας την 23η οικονομική χρήση της, κατέγραψε πωλήσεις 101,63 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 7,5% σε σχέση με το 2015. Το 96% των εσόδων της (97,57 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 4% (4,06 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών. Επίσης, το 12,3% των εσόδων της (12,545 εκατ. ευρώ) προήλθε από εξαγωγές, οι οποίες σημείωσαν αύξηση 28,4%.

Συγχρόνως, κατέγραψε μεικτά κέρδη 22,70 εκατ. ευρώ (+12,1%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 19,01 εκατ. ευρώ (+45,4%) και κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 16,135 εκατ. ευρώ (+64,3%). Η ενίσχυση του μεικτού περιθωρίου κέρδους της εταιρείας κατά μία σχεδόν εκατοστιαία μονάδα (στο 22,3%, από 21,4% το 2015), σε συνδυασμό με τη συμπίεση των λειτουργικών δαπανών της ως ποσοστό των πωλήσεων και, κυρίως, την απουσία υψηλών λοιπών εξόδων/ζημιών, συνέβαλαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 15,06 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι αντίστοιχων κερδών 8,17 εκατ. ευρώ το 2015 (+84,4% ή +6,90 εκατ. ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα καθαρά κέρδη της ανήλθαν σε 10,53 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 5,62 εκατ. ευρώ το 2015 (+87,4% ή +4,91 εκατ. ευρώ).

Τα τελικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 2,87 εκατ. ευρώ (3,26 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 1,10 εκατ. ευρώ (1,85 εκατ. ευρώ το 2015).

Αντιθέτως, ευνοήθηκαν από μειωμένα λοιπά έξοδα/ζημιές (0,81 εκατ. ευρώ έναντι 5,07 εκατ. ευρώ) και αυξημένα λοιπά έσοδα/κέρδη (0,87 εκατ. ευρώ έναντι 0,69 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 17,5% (10,5% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους απόδοση 12,2% (7,2% το 2015). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 14,8% (από 8,6%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 10,4% (από 5,9%). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 16%, αντί 10,6% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 3,3%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014, καθώς και ότι η επιχείρηση προχώρησε σε αναδιατύπωση ορισμένων οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2015.

Τα ίδια κεφάλαιά της επιχείρησης στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 91,23 εκατ. ευρώ (80,79 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), αποτελώντας το 76,8% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της (65,7% έναν χρόνο πριν), ύψους 118,87 εκατ. ευρώ (122,94 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Ο συνολικός μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος δανεισμός της ήταν ύψους 12,64 εκατ. ευρώ, έναντι 25,97 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα (-51,3% ή -13,33 εκατ. ευρώ), εκ των οποίων τα 9,40 εκατ. ευρώ (74,4 του συνολικού δανεισμού) ήταν μακροπρόθεσμος δανεισμός. Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (63,60 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 46,67 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις δανειακές και τις μη δανειακές βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2017 υποχρεώσεις της (16,93 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 13,05 εκατ. ευρώ, έναντι 8,29 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Επί των ακινήτων της έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης 24 εκατ. ευρώ για την κάλυψη μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανείων, το υπόλοιπο των οποίων ήταν 12 εκατ. ευρώ.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 είχε μειωθεί σε 54,34 εκατ. ευρώ, από 55,91 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 1,39 εκατ. ευρώ (1,09 εκατ. ευρώ το 2015). Οι συμμετοχές της σε τρίτες εταιρείες (Πλύμμη, ΠΟΑΥ Αργολίδος - Αρκαδίας και Φορέας Διαχείρισης ΠΟΑΥ Διαπορίων Νήσου Σαρωνικού) ήταν μικρής αξίας.

Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, η επιχείρηση διενεργεί επί των μηχανημάτων της μόνο τις φορολογικά αναγνωριζόμενες αποσβέσεις. Αν διενεργούσε τις αποσβέσεις επί της συνολικής αξίας των μηχανημάτων της, αυτές θα ήταν μεγαλύτερες σωρευτικά κατά 22,45 εκατ. ευρώ. Κατά συνέπεια, η αναπόσβεστη αξία των μηχανημάτων της και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1978 από ομάδα Λιβανέζων και Ελλήνων επιχειρηματιών, άρχισε να λειτουργεί το 1982, ενώ το 1991 περιήλθε υπό τον έλεγχο της γαλλικής κοινοπραξίας Thomson - Credit Lyonnais. Από το 1994 ανήκε στον όμιλο CDR & Thomson - CSF, ο οποίος ενδιαφερόταν να υλοποιήσει αντισταθμιστικά ωφελήματα. To 1999 πέρασε σε ελληνικά συμφέροντα και υπάγεται πλέον στον όμιλο επιχειρήσεων ΤΕΚΜΩΡ της οικογένειας Βογιατζή. Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Βογιατζή.

Οι συνολικές πωλήσεις της την περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 997,3 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 106,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,7% των πωλήσεων και το 7,3% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων 18,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,8% των πωλήσεων και το 2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, καθώς η επιχείρηση επί αρκετά έτη ήταν ζημιογόνος. Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα συνολικά καθαρά κέρδη της ήταν ύψους 8,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,9% των πωλήσεων και το 1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν ύψους 73.1 εκατ. ευρώ.

Στα τέλη του 2016 η εταιρεία απασχολούσε 202 εργαζομένους, έναντι 187 στα τέλη του 2015. Διέθεσε το 2016 για αμοιβές, παροχές, εισφορές και αποζημιώσεις του εργατοϋπαλληλικού και του διευθυντικού προσωπικού της 6,50 εκατ. ευρώ, έναντι 6,44 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,71 εκατ. ευρώ (0,60 εκατ. ευρώ το 2015). Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 94.100 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 74.575 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 52.140 ευρώ ανά εργαζόμενο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: AGROINVEST

www.inr.gr, 22 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS