inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Υπερδιπλασίασε τα κέρδη της, το 2016, η βιομηχανία ταινιών συσκευασίας Ατλας ΤέιπςΧαμηλότερες πωλήσεις, σε σύγκριση με το 2015, αλλά υπερδιπλάσια κερδοφορία προ φόρων και μετά φόρων κατέγραψε το 2016 η εταιρεία Ατλας Τέιπς, κορυφαία ελληνική βιομηχανία ταινιών συσκευασίας, η οποία το 2015 είχε ενισχύσει τα κεφάλαιά της, αποκτώντας νέο μέτοχο.

Η επιχείρηση το 2016 συνέχισε με εντονότερο ρυθμό την επενδυτική της δραστηριότητα, δαπανώντας για τον σκοπό αυτό 8,55 εκατ. ευρώ, έναντι 4,38 εκατ. ευρώ το 2015 και 4 εκατ. περίπου ευρώ το 2014, με σκοπό να διευρύνει την παραγωγική της δυναμικότητα και να διευρύνει το μερίδιό της στις αγορές του εξωτερικού. Περί το 85% του όγκου της παραγωγής της διοχετεύεται στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και σε τρίτες χώρες, όπως το Ισραήλ, οι ΗΠΑ, η Τουρκία και χώρες της Μέσης Ανατολής.

Η Ατλας Τέιπς ή Atlas Tapes, όπως είναι περισσότερο γνωστή, ιδρύθηκε με την παρούσα νομική μορφή το 1998 και εδρεύει στην Αταλάντη του νομού Φθιώτιδας, όπου οι στεγασμένοι χώροι των εγκαταστάσεών της καλύπτουν άνω των 40.000 τ.μ. Εχει πλεόν στην κατοχή της γήπεδα έκτασης 82.000 τ.μ. Οι ιδιοκτήτες της έχουν μακρά πείρα στην αγορά ταινιών συσκευασίας, λειτουργώντας στο παρελθόν την ομοειδή εταιρεία παραγωγής χαρτοταινιών και άλλων ταινιών Anker, οι δραστηριότητες της οποίας χρονολογούνται από το 1953. Η επιχείρηση παράγει, κυρίως από πλαστικές ύλες, ταινίες συσκευασίας, προστασίας και οδοσήμανσης και αυτοκόλλητες ταινίες, καθώς και χαρτοταινίες, τόσο για ίδιο λογαριασμό όσο και για λογαριασμό τρίτων. Θυγατρική της 100% είναι η ομοειδής εταιρεία Π. Λάντζης. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας. Οι εγκαταστάσεις της στην Αταλάντη Φθιώτιδας κατασκευάστηκαν το 1977.

Σύμφωνα με τον δέκατο ενοποιημένο ισολογισμό της Ατλας Τέιπς, πρόεδρος της οποίας είναι ο Παν. Χ. Λάντζης και διευθύνων σύμβουλος ο Ιάσ. Π. Λάντζης της οικογένειας των ιδρυτών και βασικών μετόχων της, τα ενοποιημένα έσοδά της περιορίστηκαν τον περασμένο χρόνο σε 70,205 εκατ. ευρώ, από 72,35 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας υστέρηση 3% σε ποσοστό και 2,15 εκατ. ευρώ, σε αξία.

Η επιχείρηση ενίσχυσε ωστόσο κατά 3,1 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο (στο 17,7%, από 14,6% το 2015), προφανώς λόγω των νέων επενδύσεων και της ενδυνάμωσης της παραγωγικότητας της μονάδας της. Το γεγονός αυτό οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 12,45 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 10,58 εκατ. ευρώ το 2015, που αντιπροσωπεύει ετήσια αύξησή τους κατά 17,7% (+1,87 εκατ. ευρώ).

Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 8,07 εκατ. ευρώ, από 5,43 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 48,6%, καθώς οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας (2,21 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν 31,3%, ενώ οι δαπάνες διάθεσης των προϊόντων (4,01 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν 10,6%. Επίσης, τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 6,09 εκατ. ευρώ, από 4,30 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 41,7%.

Τα τελικά αποτελέσματα της εταιρείας επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,38 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων επιχορηγήσεων (1,13 εκατ. ευρώ το 2015) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 1,825 εκατ. ευρώ (2,16 εκατ. ευρώ το 2015), που αντιπροσωπεύουν αθροιστικά το 4,55% των πωλήσεων.

Κατόπιν αυτών, η εταιρεία παρουσίασε ενοποιημένα κέρδη προ φόρων 4,94 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι αντίστοιχων κερδών 2,195 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα 124,9% σε ποσοστό και 2,84 εκατ. ευρώ σε αξία. Επίσης, τα κέρδη της μετά τους φόρους ανήλαθν σε 3,22 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι αντίστοιχων κερδών 1,52 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα 111,2% σε ποσοστό και 1,69 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης σε καθαρά κέρδη διαμορφώθηκε σε 15,5% (8,9% το 2015).

Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 6,31 εκατ. ευρώ (3,32 εκατ. ευρώ το 2015).

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού του ομίλου στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 13,6%, αντί 10,2% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 11,6%, λόγω της προσθήκης των νέων παγίων.

Το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων στην Ατλας Τέιπς και τη θυγατρική της ανερχόταν στις 31.12.2016 σε 59,37 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 21,09 εκατ. ευρώ (35,5%) ήταν ίδια κεφάλαια. Υψους 21,615 εκατ. ευρώ (36,4%) ήταν τα δανειακά κεφάλαια, κατά 50,6% μακροπρόθεσμης διάρκειας και κατά το υπόλοιπο 49,4% βραχυπρόθεσμα, αυξημένα σε ετήσια βάση 7,3%, λόγω των επενδύσεων. Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου αυξήθηκαν κατά 0,82 εκατ. ευρώ σε αξία και 3,5% σε ποσοστό, σε συνέχεια μεγάλης αύξησής τους στη διάρκεια του 2015, όταν υλοποιήθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, μέσω της οποίας εισήλθε στη μετοχική της σύνθεση, με μερίδιο κοντά στο 20%, η εταιρεία Diorama Investments Hellenic Growth Fund, διαχειρίστρια της οποίας είναι η επιχείρηση Deca Investments που διευθύνεται από τον πρώην πρόεδρο του ΣΕΒ Δημ. Δασκαλόπουλο.

Ωστόσο, η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του ομίλου (25,92 εκατ. ευρώ) ήταν οριακά έστω μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών του (26,08 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα ανέρχονταν σε 4,83 εκατ. ευρώ (4,59 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί ακινήτων του είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης ποσού 10,46 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του ομίλου στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 33,41 εκατ. ευρώ, έναντι 26,41 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015.

Η μητρική εταιρεία κατέγραψε το 2016, ολοκληρώνοντας τη 18η οικονομική χρήση της, έσοδα 70,195 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3%. Επίσης, κατέγραψε κέρδη προ φόρων 4,91 εκατ. ευρώ (+124,4%) και καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 3,19 εκατ. ευρώ (+109,9%). Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ύψους 8,02 εκατ. ευρώ, αντί 5,39 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 48,7%.

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας ΑΤΛΑΣ ΤΕΪΠΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 581,2 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 38,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,6% των πωλήσεων και το 9,6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 15,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,7% των πωλήσεων και το 14,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 11,55 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2% των πωλήσεων και το 10,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της περιόδου προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 22,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις εννέα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις και ζημιογόνος τρεις (2008-2010). Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 33,7 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 72,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ΑΤΛΑΣ ΤΕΪΠΣ τη χρονική περίοδο 2007-2016, δηλαδή στο διάστημα των δέκα αυτών ετών για τα οποία η επιχείρηση έχει συντάξει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ανήλθαν σε 516,4 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 36,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,1% των πωλήσεων και το 9,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων ήταν κέρδη 15,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3% των πωλήσεων. Το αποτέλεσμά του μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 10,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της δεκαετούς περιόδου προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 22,7 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος στα τέλη του 2016 απασχολούσε 357 εργαζόμενους, έναντι 341 στα τέλη του 2015. Διέθεσε το 2016 για αμοιβές, παροχές, εισφορές και αποζημιώσεις του εργατοϋπαλληλικού και του διευθυντικού προσωπικού της 6,68 εκατ. ευρώ, έναντι 6,17 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,82 εκατ. ευρώ, έναντι 0,70 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 22.605 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 13.830 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 9.010 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η μητρική εταιρεία στα τέλη του 2016 απασχολούσε 330 εργαζόμενους, έναντι 303 στα τέλη του 2015.

Η επιχείρηση εκτιμά ότι κατέχει την τρίτη θέση στον τομέα της στην ευρωπαϊκή αγορά. Διακηρυγμένη επιθυμία της είναι να καταστεί η κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία παραγωγής αυτοκόλλητων ταινιών όλων των ειδών. Με την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του συνόλου των νέων επενδύσεών της ευελπιστεί ότι σταδιακά θα αυξήσει στα 105 εκατ. ευρώ τον ετήσιο κύκλο εργασιών της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΤΛΑΣ ΤΕΪΠΣ

www.inr.gr, 22 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS