inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ενίσχυσε την κερδοφορία της, το 2016, η βιομηχανία φαρμάκων ΒιανέξΑυξημένες πωλήσεις και κέρδη 7,3 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους, σε ενοποιημένη βάση, κατέγραψε το 2016 η φαρμακοβιομηχανία ΒΙΑΝΕΞ, η οποία διαθέτει σε παγκοσμίου φήμης φαρμακευτικούς οίκους της Ευρώπης και των ΗΠΑ το μεγαλύτερο μέρος του όγκου των φαρμάκων που παράγει στα τέσσερα εργοστάσιά της.

Η επιχείρηση, ως γνωστόν, παράγει φάρμακα για λογαριασμό πολλών διεθνών οίκων, ακόμη και ανταγωνιστών της, τόσο για την ελληνική αγορά όσο και για την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και για την ιαπωνική, αλλά και την κινεζική αγορά, στην οποία το 2014 είχαν διατεθεί οι πρώτες μεγάλες παρτίδες φαρμάκων.

Το 2016, σύμφωνα με τον 16ο ενοποιημένο ισολογισμό της, τα έσοδά της, συμπεριλαμβανομένου του claw back, ανήλθαν σε 259,17 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 11,5% (+26,69 εκατ. ευρώ), καθώς διεύρυνε περαιτέρω τις διεθνείς δραστηριότητές της. Εξαιρουμένου του claw back, ο καθαρός κύκλος εργασιών της ήταν ύψους 238,79 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 7,8% (+17,32 εκατ. ευρώ).

Τα ενοποιημένα κέρδη της Βιανέξ προ φόρων και τόκων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 34,7% και ανήλθαν σε 14,26 εκατ. ευρώ, παρά την κάμψη του συντελεστή του μεικτού κέρδους της κατά 4,1 εκατοστιαίες μονάδες (20,9%, από 25% του συνολικού κύκλου εργασιών), καθώς τα λοιπά συνήθη έσοδα, που αφορούν κυρίως αμοιβές διεθνών οίκων για την παραγωγή φαρμάκων για λογαριασμό τους, αυξήθηκαν κατά 28,7% (+6,47 εκατ. ευρώ) και οι δαπάνες διάθεσης των προϊόντων (49,72 εκατ. ευρώ) συμπιέστηκαν κατά 4,3%. Τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με τη συγκράτηση των δαπανών διοικητικής λειτουργίας ως ποσοστό των πωλήσεων και την καταγραφή αυξημένων έκτακτων εσόδων, οδήγησαν στην καταγραφή αυξημένων κατά 50,1% κερδών προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ύψους 12,28 εκατ. ευρώ (+4,10 εκατ. ευρώ).

Μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 7,315 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 18,4% (+1,14 εκατ. ευρώ), καθώς υπερδιπλασιάστηκε η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων 1,74 εκατ. ευρώ (1,91 εκατ. ευρώ το 2015).

Το κόστος χρηματοοικονομικής λειτουργίας απορρόφησε 2,44 εκατ. ευρώ, έναντι 2,50 εκατ. ευρώ το 2015.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Τα ενσώματα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία της εταιρείας και των θυγατρικών της αυξήθηκαν το 2016 κατά 5,3% σε 32,11 εκατ. ευρώ, από 30,48 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, καθώς υλοποιήθηκαν νέες επενδύσεις προσθήκης παγίων στοιχείων.

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων τρίτων, στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 34,22 εκατ. ευρώ (33,15 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν ίσα προς το 21,9% (20% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 156,22 εκατ. ευρώ (166,18 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 31,87 εκατ. ευρώ (36,73 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), είχε μειωθεί κατά 13,4% (4,93 εκατ. ευρώ) και ήταν στο σύνολό του σχεδόν βραχυπρόθεσμος. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (118,70 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 11,07 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, πληρωτέων εντός του 2017 υποχρεώσεών του (107,63 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 3,19 εκατ. ευρώ (4,06 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η ΒΙΑΝΕΞ παράγει, εισάγει, συσκευάζει, προωθεί και διανέμει έναν μεγάλο αριθμό γνωστών φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που καλύπτουν διάφορες θεραπευτικές κατηγορίες, όπως αντιυπερτασικά, υπολιπιδαιμικά, αντιβιοτικά, αναλγητικά και αντιφλεγμονώδη, αντιελκωτικά, αντικαρκινικά, αντιπαρκινσονικά και αντιεπιληπτικά, αντιγλαυκωματικά και οφθαλμολογικά, καθώς και εμβόλια. Συνεργάζεται με σημαντικούς φαρμακευτικούς οίκους της Ευρώπης, των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας, με βάση συμφωνίες που διακρίνονται σε συμφωνίες παραγωγής και χρήσης σήματος κατόπιν αδείας (license agreements) για προϊόντα που παρασκευάζει ή και συσκευάζει και διαθέτει στην ελληνική αγορά, αποκλειστικής διανομής εισαγόμενων προϊόντων (distribution agreements) στην ελληνική αγορά, προμήθειας πρώτων υλών (supply agreements), παραγωγής προϊόντων τρίτων κατ' αποκοπή (facon, contract manufacturing), καθώς και φυσικής διανομής προϊόντων τρίτων κατ' αποκοπή (physical distribution agreements), που αφορά μόνο τη διανομή των προϊόντων.

Η μητρική εταιρεία το 2016, ολοκληρώνοντας την 45η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την παρούσα νομική μορφή της, κατέγραψε πωλήσεις, συμπεριλαμβανομένου του claw back, ύψους 228,87 εκατ. ευρώ (+8,8%). Εξαιρουμένου του claw back, οι πωλήσεις της ήταν ύψους 208,48 εκατ. ευρώ (+4,6%). Σημείωσε κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 14,955 εκατ. ευρώ (+30,3%), κέρδη προ φόρων 12,975 εκατ. ευρώ (+43%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 8,24 εκατ. ευρώ (+26,3%). Τα κέρδη αυτά αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της χρήσης 23,1% (19,9% το 2015).

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 3,32 δισ. ευρώ. Απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 489,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,7% των πωλήσεων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 418,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,6% των πωλήσεων και το 104,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της εξεταζόμενης περιόδου. Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ήταν ύψους 284,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,6% των πωλήσεων και το 71,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της εξεταζόμενης περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι μεγαλύτερες πωλήσεις της, ύψους 376,9 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2009. Τα μεγαλύτερα κέρδη της μετά τους φόρους, ύψους 51,5 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2008. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 249,7 εκατ. ευρώ.

Ο εξοπλισμός της παρέχει στην εταιρεία τη δυνατότητα να παράγει ετησίως, μεταξύ άλλων μορφών και συσκευασιών φαρμάκων, περί τα 2 δισ. δισκία και τα 150 εκατ. κάψουλες, με λειτουργία των εργοστασίων σε μία βάρδια εργασίας. Η επιχείρηση, η οποία ανήκει στην οικογένεια Παύλου Δ. Γιαννακόπουλου, λειτουργεί τρεις βιομηχανικές μονάδες στην Αττική (δυο στην Παλλήνη και μία στη Μεταμόρφωση) και μία στην Πάτρα. Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Παύλο Δ. Γιαννακόπουλο και αντιπρόεδρο τον Δημ. Π. Γιαννακόπουλο. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιθμελητηρίου Αθήνας.

Σε ενοποιημένη βάση η ΒΙΑΝΕΞ τη δωδεκαετή χρονική περίοδο 2005-2016 πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 3,40 δισ. ευρώ, οι οποίες απέδωσαν καθαρά κέρδη 284 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και το μερίδιο των δικαιωμάτων μειοψηφίας.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δραστηριοτήτων της στον τομέα της έρευνας για την παραγωγή νέων φαρμακευτικών προϊόντων, μετέχει στον ελληνικό τεχνοβλαστό ELDRUG, προκειμένου να αναπτυχθούν καινοτομικά εργαστηριακά προϊόντα με αντιυπερτασική δράση. Τα εν λόγω προϊόντα έχουν συντεθεί στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών από καταξιωμένους ερευνητές του και προστατεύονται με διεθνείς αιτήσεις ευρεσιτεχνίας.

Επίσης, ελέγχει την εταιρεία ΒΙΑΝ, η οποία έχει αντικείμενο τη διάθεση μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων και παραφαρμακευτικών προϊόντων.

Το 2014 η ΒΙΑΝΕΞ είχε εγκαινιάσει, βάσει συμφωνίας με τη Lilly, την παραγωγή βανκομυκίνης για την αγορά της Κίνας, προωθώντας το εξαγωγικό αναπτυξιακό μοντέλο της, σύμφωνα με τον μακρόπνοο στρατηγικό σχεδιασμό της. Διαβλέποντας τη συνεχή αυξητική τάση για παραγωγή αντιβιοτικών λυόφιλων προϊόντων, πριν από 12 χρόνια η ΒΙΑΝΕΞ άρχισε να επενδύει στην κατασκευή των απαραίτητων υποδομών, στην προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού, την εγκατάσταση και τον έλεγχό του, καθώς και στην επάνδρωσή του με το κατάλληλο εργατικό δυναμικό, ώστε να εξασφαλίζονται μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες. Για τον λόγο αυτό δαπανήθηκαν περισσότερα από 11 εκατ. ευρώ, με προοπτική συμπληρωματικών επενδύσεων 2 εκατ. ευρώ τη διετία 2015-2016. Η συνολική αυτή επένδυση αυτή εκτιμάται ότι έχει τοποθετήσει τη ΒΙΑΝΕΞ στις τρεις καλύτερες φαρμακοβιομηχανίες στη λυοφιλοποίηση πανευρωπαϊκά.

Από τα κέρδη της χρήσης 2015 η επιχείρηση το 2016 διέθεσε στους μετόχους της μέρισμα 6,27 εκατ. ευρώ, έναντι μερίσματος 23,17 εκατ. ευρώ που είχε διαθέσει το 2015 από τα κέρδη της χρήσης 2014 και παλαιότερων χρήσεων.

Με δεδομένο ότι συνεχίζονταν οι μειώσεις των τιμών των φαρμάκων στην εγχώρια αγορά, η εταιρεία ευελπιστούσε ότι οι επιδόσεις της το 2016 θα ήταν αντίστοιχες εκείνων του 2015.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΙΑΝΕΞ

www.inr.gr, 22 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS