inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Προς αύξηση κεφαλαίου η Nestle Ελλάς, λόγω ζημιών από την απόσχιση κλάδουΑυξημένα κατά 2% έσοδα, αλλά και ζημιές, λόγω της απόσχισης του κλάδου παγωτού και διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων, κατέγραψε το 2016 η Nestle Ελλάς, μεγαλύτερη βάσει πωλήσεων ελληνική βιομηχανία τροφίμων, με κριτήριο τα εταιρικά μεγέθη.

Στις 30 Αυγούστου 2016 η επιχείρηση, μετά τη σύσταση της κοινοπραξίας Froneri που δημιούργησαν στον τομέα του παγωτού η Nestle και η R&R Ice Cream διεθνώς, εισέφερε τον κλάδο των παγωτών της στη νεοσυσταθείσα εταιρεία παραγωγής και εμπορίας παγωτών Froneri Ελλάς, εγγράφοντας στις οικονομικές καταστάσεις της ζημιές από τη μεταβίβαση αυτή ύψους 87,7 εκατ. περίπου ευρώ.

Επίσης, το 2016 η Nestle Ελλάς εταιρεία έκανε χρήση διατάξεων του ν. 4446/2016 περί οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης προηγούμενων χρήσεων και υπέβαλε νέες δηλώσεις τελών χαρτοσήμου για τα έτη 2007-2009 και 2011-2013. Το συνολικό ποσό που επιβάρυνε για τον λόγο αυτό τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 ανήλθε σε 7,9 εκατ. ευρώ. Συγχρόνως, η εταιρεία επιβάρυνε τα αποτελέσματά της με επιπλέον ποσό 1,3 εκατ. περίπου ευρώ με πρόβλεψη για φόρους και προσαυξήσεις φορολογικού ελέγχου της χρήσης 2010. Η επιχείρηση βρισκόταν σε εκκρεμοδικία με τις ελληνικές φορολογικές αρχές για διάφορες υποθέσεις καταλογισμού προστίμων συνολικού ύψους 32,2 εκατ. περίπου ευρώ. Το 2015 το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών είχε ακυρώσει απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, με την οποία της είχε επιβληθεί πρόστιμο 14,6 εκατ. περίπου ευρώ.

Λόγω των ζημιών που προέκυψαν, τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης έγιναν αρνητικά (-38,305 εκατ. ευρώ), με συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων 47 και 48 του ν. 2190/1920. Κατόπιν αυτού ο ελβετικός όμιλος Nestle δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ελληνικής θυγατρικής του.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδα της επιχείρησης από τις συνεχιζόμενες και τις διακοπείσες δραστηριότητές της το 2016 ανήλθαν σε 372,88 εκατ. ευρώ, από 365,43 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 2% (+7,455 εκατ. ευρώ), σε ετήσια βάση. Συγχρόνως, η εταιρεία ενίσχυσε κατά 3,4 εκατοστιαίες μονάδες τον συντελεστή του μεικτού κέρδους της (στο 52,5%, από 49,1% το 2015), με αποτέλεσμα τα μεικτά κέρδη της να ανέλθουν σε 195,76 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9% (+16,17 εκατ. ευρώ).

Η θυγατρική του ομώνυμου ελβετικού οίκου τροφίμων παρουσίασε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 56,59 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 45,8% σε σύγκριση με εκείνα του 2015 (38,82 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 22,2% του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης (10,3% το 2015) και ίσα προς το 15,2% των πωλήσεών της (10,6% το 2015), λόγω της εντυπωσιακής ενίσχυσης των μεικτών κερδών και παράλληλης συρρίκνωσης των δαπανών διοικητικής λειτουργίας.

Κατέγραψε κέρδη προ φόρων 5,51 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι αντίστοιχων κερδών 10,73 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένα κατά 48,7% και ίσα προς το 1,5% των πωλήσεων (2,9% το 2015). Μετά την πρόβλεψη για φόρους το τελικό αποτέλεσμά της ήταν ζημιές 1,32 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 7,59 εκατ. ευρώ το 2015 (-8,92 εκατ. ευρώ).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις 4,28 εκατ. ευρώ (οι συνολικές ανήλθαν σε 7,10 εκατ. ευρώ), έναντι 4,13 εκατ. ευρώ το 2015 (8,19 εκατ. ευρώ οι συνολικές), καθώς και με χρεωστικούς τόκους και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 46,78 εκατ. ευρώ, έναντι 23,96 εκατ. ευρώ το 2015, εκ των οποίων οι χρεωστικοί τόκοι ήταν ύψους 30,10 εκατ. ευρώ, έναντι 14,26 εκατ. ευρώ το 2015, καθώς η επιχείρηση στις 31.12.2016 είχε συσσωρευμένες έντοκες δανειακές υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες του ελβετικού ομίλου συνολικού ύψους 178,40 εκατ. ευρώ (227,69 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Επίσης, επιβαρύνθηκαν με απομείωση συμμετοχών 1,86 εκατ. ευρώ. Αντιθέτως, ευνοήθηκαν από έσοδα συμμετοχών 0,90 εκατ. ευρώ.

Οι ζημιές ύψους 87,71 εκατ. ευρώ από τη μεταβίβαση του κλάδου παγωτών επιβάρυναν απευθείας τα ίδια κεφάλαια.

Υπολογίζεται ότι ποσοστό άνω του 65% των εσόδων της επιχείρησης προήλθε από τις πωλήσεις παγωτών, καφέ, εμφιαλωμένου νερού και άλλων προϊόντων που παρήχθησαν στην Ελλάδα, στα εργοστάσια της επιχείρησης στον Ταύρο Αττικής, στα Οινόφυτα Βοιωτίας και στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας.

Με βάση τις συνεχιζόμενες δραστηριότητές της, που δεν περιλαμβάνουν πλέον τον κλάδο παγωτών, οι πωλήσεις της ήταν ύψους 331,55 εκατ. ευρώ (αυξημένες κατά 2,3%) και απέδωσαν κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 53,80 εκατ. ευρώ (+22,5%), κέρδη προ φόρων 10,67 εκατ. ευρώ (-54,3%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 5,30 εκατ. ευρώ (-74,5%).

Οι οικονομικές καταστάσεις της Nestle Ελλάς, στην οποία τα καθήκοντα του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου ανέλαβε ο Raymond R. Franke, αντικαθιστώντας στις θέσεις αυτές τον Παύλο Β. Κιόρτση, συντάχθηκαν σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Η επιχείρηση προχώρησε σε αναμόρφωση ορισμένων οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2015.

Στις 31.12.2016 το σύνολο των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων ήταν ύψους 254,87 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 32,5%, λόγω της απόσχισης του κλάδου παγωτών. Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (167,74 εκατ. ευρώ) ήταν μικρότερο κατά 112,14 εκατ. ευρώ από τις συνολικές βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2017 υποχρεώσεις της (279,88 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 70,73 εκατ. ευρώ (76,45 εκατ. ευρώ με χρήση και άλλων συναφών πόρων), έναντι 60,06 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015.

Οι δαπάνες της εταιρείας για αγορές ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων, παράλληλα με την αποεπένδυση από τον τομέα των παγωτών, ήταν ύψους 8,92 εκατ. ευρώ, έναντι 5 εκατ. ευρώ το 2015.

Στις 31.12.2016, μετά την απόσχιση του κλάδου παγωτών, η Nestle Ελλάς απασχολούσε 644 εργαζομένους, έναντι 857 στις 31.12.2015. Για τους μισθούς, τα ημερομίσθια, λοιπές παροχές, εισφορές και αποζημιώσεις του εργατοϋπαλληλικού και διευθυντικού προσωπικού της στη διάρκεια του 2016 διέθεσε 42,74 εκατ. ευρώ, έναντι 46,20 εκατ. ευρώ το 2015. Ειδικότερα για αμοιβές ανώτερων διοικητικών-διευθυντικών στελεχών διέθεσε 5,41 εκατ. ευρώ, έναντι 6,10 εκατ. ευρώ το 2015. Στη διάρκεια του 2016 διέθεσε προς τη μητρική ελβετική Nestle μέρισμα ύψους 7 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2015 και παρελθόντων ετών, ενώ είχε διαθέσει μερίσματα ύψους 23,8 εκατ. ευρώ την αμέσως προηγούμενη τριετία. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 66.035 ευρώ ανά εργαζόμενο, με βάση τον αριθμό των εργαζομένων της την 1η Ιανουαρίου 2016.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε ως Α.Ε. στην Αθήνα το 1970. Παράγει και διαθέτει, μεταξύ άλλων, τον ελληνικό καφέ «Λουμίδης», τον στιγμιαίο καφέ «Nescafe» και τα εμφιαλωμένα νερά «Κορπή», όπως και πληθώρα άλλων προϊόντων του διεθνούς ομίλου. Το εργοστάσιο παραγωγής καφέ της εταιρείας βρίσκεται στο 55ο χλμ. της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας στα Οινόφυτα Βοιωτίας, ενώ το εργοστάσιο εμφιάλωσης των νερών με το σήμα «Κορπή» βρίσκεται στο Μοναστηράκι Βόνιτσας Αιτωλοακαρνανίας. Η εταιρεία είναι μέλος των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθήνας και Πειραιώς και του Επιμελητηρίου Αιτωλαοακαρνανίας. Εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής. Ελέγχει τις συγγενικές εταιρείες δημητριακών CPW Ελλάς και νερών Nestle Waters Cirect. Διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους στο Κορωπί Αττικής. Επίσης, λειτουργεί υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη.

Για την τρέχουσα χρήση 2017 δηλώνει ότι στοχεύει σε αύξηση των πωλήσεων των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων της, διευρύνοντας τον όγκο και το φάσμα των καινοτομικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας που διαθέτει στην ελληνική αγορά. Θεωρεί εφικτό τον εντοπισμό οικονομιών κλίμακας, προκειμένου να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της.

Οι συνολικές πωλήσεις της τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 4,62 δισ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 736 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 15,9% των πωλήσεων και το 20,3% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων 523,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,3% των πωλήσεων και το 90,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα συνολικά καθαρά κέρδη της ήταν ύψους 327,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,1% των πωλήσεων και το 56,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν ύψους 618,3 εκατ. ευρώ.

Για αγορές υπηρεσιών από τον ελβετικό όμιλο Nestle η επιχείρηση το 2016 διέθεσε το ποσό των 23,53 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχου ποσού 23,84 εκατ. ευρώ το 2015.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: NESTLE ΕΛΛΑΣ

www.inr.gr, 22 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS