inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Με ζημιές 1 εκατ. ευρώ «έκλεισε» τη χρήση 2016 η εταιρεία ανθρακούχου νερού ΣουρωτήΜειωμένες πωλήσεις και ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, για έβδομο συνεχόμενο έτος, λόγω της ακόμη μεγαλύτερης εξασθένησης της εγχώριας ζήτησης, κατέγραψε το 2016 η εταιρεία ανθρακούχων και επιτραπέζιων φυσικών μεταλλικών νερών Σουρωτή, η οποία έχει περιέλθει στον έλεγχο του επενδυτικού ομίλου Belterra του επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη.

Ωστόσο, για τη χρήση 2017 προσδοκά βελτίωση των βασικών οικονομικών μεγεθών της, για πρώτη φορά μετά το 2009, παρά τη συνεχιζόμενη βαθιά ύφεση της βασικής αγοράς της.

Η επιχείρηση εμφιαλώνει φυσικά μεταλλικά νερά και παράγει μέσω τρίτων, εισάγει και εμπορεύεται παγωμένο τσάι, αναψυκτικά και χυμούς φρούτων με τα σήματα «Σουρωτή», «Υδωρ Σουρωτής», «So Souroti», «Sourodi», «Sourohito» και «Sourotea». Εκτιμάται ότι εξακολουθεί να κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην ελληνική αγορά του ανθρακούχου νερού, από την οποία και αντλεί το μέγιστο μέρος των εσόδων της. Οφείλει τμήμα των εσόδων της σε εξαγωγές που πραγματοποιεί στις χώρες Αυστραλία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ, Καναδάς, Κίνα, Κύπρος, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουμανία, Σαουδική Αραβία και Τσεχία.

Ιδρύθηκε ως Α.Ε. το 1988. Η ιστορία της ομώνυμης πηγής στην περιοχή αυτή έξω από τη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε γύρω στα 1915. Η νεότερη φάση της ιστορίας της σηματοδοτήθηκε το 1987, όταν τον έλεγχο της πηγής φυσικού μεταλλικού νερού ανέλαβε κοινοτική επιχείρηση. Η εταιρεία αυτή μετεξελίχθηκε σε πολυμετοχική ιδιωτική, με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να παραχωρούν την πλειοψηφία, πριν εισέλθουν σε αυτήν ισχυροί επιχειρηματικοί όμιλοι. Εδρεύει στη Σουρωτή της περιοχής Θέρμη στον νομό Θεσσαλονίκης και είναι μέλος των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Θεσσαλονίκης και Αθήνας. Διαθέτει υποκατάστημα στην Αθήνα. Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Κ. Λώλα και αντιπρόεδρο και συνδιευθύνοντα σύμβουλο τον Αρτούρ Νταβιντιάν.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, η εταιρεία το περασμένο έτος πραγματοποίησε πωλήσεις αξίας ύψους 11,33 εκατ. ευρώ, από 11,60 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, μειωμένες έναντι του 2015 κατά 2,4% σε ποσοστό και κατά 0,27 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 96,5% των εσόδων της (10,94 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 3,5% (0,39 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Επίσης, Το 8,5% των εσόδων της (0,96 εκατ. ευρώ) προήλθε από εξαγωγές, οι οποίες σημείωσαν αύξηση 11%. Οι εγχώριες πωλήσεις (10,36 εκατ. ευρώ, 91,5% των συνολικών) παρουσίασαν μείωση 3,5%.

Το μεικτό της περιθώριο βελτιώθηκε κατά 1,4 εκατοστιαίες μονάδες στο 38,9%, από 37,5%, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 4,41 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 4,35 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+1,4%). Συγχρόνως, όμως, κατέγραψε ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 0,32 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,195 εκατ. ευρώ το 2015 (-0,515 εκατ. ευρώ), παρά το γεγονός ότι διατήρησε σταθερές τις δαπάνες διάθεσης και διοικητικής λειτουργίας. Αυτό συνέβη επειδή η χρήση 2016 επιβαρύνθηκε με αυξημένα κατά 0,25 εκατ. ευρώ λοιπά έξοδα και ζημιές (0,51 εκατ. ευρώ έναντι 0,26 εκατ. ευρώ), καθώς και με απομειώσεις ενεργητικού 0,17 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν απομείωση αποθεμάτων και εμπορικών απαιτήσεων.

Τα τελικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,67 εκατ. ευρώ (0,785 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 0,01 εκατ. ευρώ (0,005 εκατ. ευρώ το 2015), καθώς η εταιρεία δεν βαρύνεται με τραπεζικό δανεισμό.

Κατόπιν αυτών, η επιχείρηση κατέγραψε ζημιές προ φόρων και μετά φόρων ύψους 1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,59 εκατ. ευρώ το 2015 (-68,5% ή -0,405 εκατ. ευρώ).

Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ζημιές 0,33 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Λόγω της εφαρμογής τροποποιημένων προτύπων αναδιατυπώθηκαν και εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2015.

Τα ίδια κεφάλαια της βιομηχανίας στα τέλη του 2016 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 1,40 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 12,31 εκατ. ευρώ (13,71 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 76,7% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (80,3% έναν χρόνο πριν), ύψους 16,06 εκατ. ευρώ (17,06 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Αποκτώντας από τρίτους μετοχές της εταιρείας το 2015 και τον Απρίλιο του 2016, ο επενδυτικός όμιλος Belterra έγινε κύριος του 60% περίπου των μετοχών της. Ακολούθησε τον Ιούνιο του 2016, ενόψει της υλοποίησης νέου επενδυτικού σχεδίου, απόφαση των μετόχων για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 4,60 εκατ. ευρώ, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και με σύμβουλο έκδοσης την Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος. Η αύξηση καλύφθηκε κατά 3,06 εκατ. ευρώ. Δεύτερος σημαντικότερος μέτοχος της εταιρείας, με μερίδιο 18% περίπου πριν από την προαναφερθείσα αύξηση κεφαλαίου, ήταν εταιρεία του ομίλου Coca - Cola HBC.

Στις 31.12.2016 το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της εταιρείας (7,19 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 4,53 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις δανειακές και μη δανειακές, πληρωτέες εντός του 2017 βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (2,66 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 1,50 εκατ. ευρώ, έναντι 1,02 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 είχε μειωθεί σε 8,81 εκατ. ευρώ, από 9,17 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 0,29 εκατ. ευρώ (0,40 εκατ. ευρώ το 2015). Στις υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων ύψους 0,14 εκατ. ευρώ, από επιχορήγηση που έλαβε για την απόκτηση παγίων. Στις 31.12.2016 κατείχε μερίδιο 13,7% στην εταιρεία εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης συσκευών Ανταποδοτική.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ΣΟΥΡΩΤΗ την περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 170,3 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 18,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,1% των πωλήσεων και το 8,6% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν ζημιές 0,8 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,5% των πωλήσεων της περιόδου. Μετά την πρόβλεψη για φόρους το αποτέλεσμά της ήταν ζημιές ύψους 2,8 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 1,7% των πωλήσεων της περιόδου. Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν ύψους 13 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη φόρων, η επιχείρηση ήταν κερδοφόρος τις τέσσερις από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις και ζημιογόνος τις υπόλοιπες οκτώ (2008 και 2010-2016). Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 14,8 εκατ. ευρώ. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά τους φόρους, ύψους 0,55 εκατ. ευρώ, είχε σημειώσει το 2009. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά τους φόρους, ύψους 1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2016.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Το 2016 η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσον όρο 120 εργαζομένους, έναντι 121 το 2015. Διέθεσε το 2016 για αμοιβές, παροχές, εισφορές και αποζημιώσεις του εργατοϋπαλληλικού και διευθυντικού προσωπικού της 3,57 εκατ. ευρώ, έναντι 3,66 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές διοικητικών στελεχών διέθεσε 0,52 εκατ. ευρώ (0,52 εκατ. ευρώ και το 2015).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΟΥΡΩΤΗ

www.inr.gr, 25 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS