inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κερδοφορία «βλέπουν» το 2017 τα Λιγνιτωρυχεία ΑχλάδαςΚερδοφόρο αποτέλεσμα είναι πιθανόν να εμφανίσουν για τη χρήση 2017 τα Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας, τα οποία το 2016, λειτουργώντας ορισμένους μήνες μόνο, παρουσίασαν καθίζηση πωλήσεων και ζημιές για δεύτερο συνεχόμενο έτος.

Από τον Νοέμβριο του 2016 η επιχείρηση εξόρυξης και επεξεργασίας λιγνίτη, που διατίθεται στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας δικών της λιγνιτικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Φλώρινα, έχει αναλάβει εκ νέου το σύνολο σχεδόν των εργασιών στο ορυχείο της περιοχής Αχλάδα στον νομό Φλώρινας, βάσει σχετικών μισθωτικών δικαιωμάτων. Λόγω διαφορών με τη ΔΕΗ σχετικά με την ποιότητα και την τιμή του λιγνίτη, το ορυχείο έπαυσε τις εργασίες του τον Απρίλιο του 2015 έως τον Ιούλιο του 2016. Οι εργασίες ξανάρχισαν μετά την υποβολή στη ΔΕΗ νέου προγράμματος εξόρυξης και την επίτευξη σχετικής συμφωνίας.

Τον Σεπτέμβριο του 2016 τα Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας έλυσαν την εργολαβική σχέση τους με κοινοπραξία εκμετάλλευσης του ορυχείου που είχαν συστήσει οι τεχνικές εταιρείες Ακτωρ και Τέρνα. Νωρίτερα, τον Ιούνιο του 2016 είχαν προχωρήσει σε νέα, αντίστοιχη συμφωνία με την εταιρεία Αrxitex, για την εξόρυξη λιγνίτη, τη χρηματοδότηση της παραγωγικής διαδικασίας και την κάλυψη των μεγάλου ύψους ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας. Από τον Νοέμβριο του 2016, τελικά, αφού προηγουμένως είχαν προχωρήσει σε ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς το Ελληνικό Δημόσιο, ανέλαβαν το σύνολο σχεδόν των εργασιών στο ορυχείο, όπου το υπολειπόμενο κοίτασμα λιγνίτη εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 35 εκατ. τόνους. Κατόπιν αυτών, από τον Ιανουάριο του 2017 το ορυχείο λειτουργεί πλήρως, με τη συνεργασία μικρών τοπικών εργολάβων, κυρίως για τη μεταφορά του λιγνίτη.

Η εταιρεία Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη με την παρούσα νομική μορφή της το 1986, αλλά προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1982. Εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Αποτελεί μετεξέλιξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της οικογένειας Ρόζα στα ορυχεία λιγνίτη της Φλώρινας, που ξεκίνησαν το 1935, όταν ακόμη την εκμετάλλευσή τους είχε γαλλική βιομηχανία. Εχει πρόεδρο τον Θεμ. Κ. Ρόζα, διευθύνουσα σύμβουλο και αντιπρόεδρο τη Βαρβάρα Χ. Ρόζα και αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο τον Χρ. Ν. Παυλίδη. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Το 2016, ολοκληρώνοντας την 30ή οικονομική χρήση της από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, η επιχείρηση κατέγραψε πωλήσεις 12,80 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 70% σε σχέση με το 2015, οπότε ήταν ύψους 42,61 εκατ. ευρώ, λόγω της υπολειτουργίας του ορυχείου. Το 88% των εσόδων της (11,26 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 12% (1,54 εκατ. ευρώ) από την παροχή υπηρεσιών και παρεπόμενες ασχολίες.

Συγχρόνως, κατέγραψε μεικτές ζημιές 0,79 εκατ. ευρώ (κέρδη 0,29 εκατ. ευρώ το 2015), ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,09 εκατ. ευρώ (ζημιές 1,02 εκατ. ευρώ) και ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,98 εκατ. ευρώ (ζημιές 1,90 εκατ. ευρώ).

Τα τελικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,89 εκατ. ευρώ (0,89 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 1,60 εκατ. ευρώ (0,42 εκατ. ευρώ το 2015).

Αντιθέτως, ευνοήθηκαν από μειωμένα λοιπά έξοδα και ζημιές ύψους 0,24 εκατ. ευρώ, έναντι 1,52 εκατ. ευρώ το 2015.

Για τους λόγους αυτούς η επιχείρηση κατέγραψε ζημιές προ φόρων και μετά φόρων 2,585 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι αντίστοιχων ζημιών 2,32 εκατ. ευρώ το 2015 (-11,5% ή -0,27 εκατ. ευρώ).

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε -0,4%, αντί -4,8% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 19,7%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Τα ίδια κεφάλαιά της επιχείρησης στις 31.12.2016 συμπεριελάμβαναν συσσωρευμένες ζημιές προηγούμενων χρήσεων ύψους 11,06 εκατ. ευρώ και ήταν αρνητικά (-10,14 εκατ. ευρώ, έναντι -7,55 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Συνέτρεχε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 48 του ν. 2190/1920. Το σύνολο των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων ήταν ύψους 25,25 εκατ. ευρώ (21,10 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Ο δανεισμός της ήταν βραχυπρόθεσμος, ύψους 0,615 εκατ. ευρώ, έναντι 0,57 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα (+8,9%). Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (18,54 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 15,92 εκατ. ευρώ μικρότερο από τις δανειακές και μη δανειακές βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2017 υποχρεώσεις της (34,46 εκατ. ευρώ), γεγονός που υποδήλωνε ενδεχόμενη αδυναμία συνέχισης των εργασιών της. Επιπλέον, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε διενεργήσει πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων σε καθυστέρηση, επίδικων και επισφαλών, ποσού 5,13 εκατ. ευρώ. Στις απαιτήσεις της συμπεριλαμβανόταν ποσό 1,23 εκατ. ευρώ από κληρονόμους του Νικ. Ρόζα και ποσό 0,45 εκατ. ευρώ από προκαταβολές και πιστώσεις σε μετόχους και διοικητικά στελέχη. Οι επίδικες απαιτήσεις ήταν ύψους 2 εκατ. ευρώ και αφορούσαν ποσά που είχαν δοθεί σε διάφορα μέλη της οικογένειας των μετόχων και στελέχη της. Οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο για φόρους και τέλη και προς ασφαλιστικούς οργανισμούς για εισφορές, ύψους 1,44 εκατ. ευρώ και 1,03 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως, είχαν υπαχθεί σε ρυθμίσεις τμηματικής εξόφλησης και εξυπηρετούντο κανονικά. Η οφειλή προς το Ελληνικό Δημόσιο για μισθωτικά δικαιώματα ήταν ύψους 2,35 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 1,35 εκατ. ευρώ, έναντι 0,07 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 είχε αυξηθεί σε 3,07 εκατ. ευρώ, από 2,41 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, ενώ οι προκαταβολές και τα στοιχεία υπό κατασκευή ανέρχονταν σε 1,92 εκατ. ευρώ. Στη διάρκεια της χρήσης, σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και κυρίως άυλων παγίων 2,57 εκατ. ευρώ (0,67 εκατ. ευρώ το 2015).

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ την περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 386,2 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 24,55 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,4% των πωλήσεων και το 10,3% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων 5,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,3% των πωλήσεων της περιόδου. Μετά την πρόβλεψη για φόρους το αποτέλεσμά της ήταν ζημιές ύψους 6,25 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 1,6% των πωλήσεων της περιόδου, κυρίως λόγω σημαντικών διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων. Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν ύψους 15,4 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη φόρων, η επιχείρηση ήταν κερδοφόρος τις επτά από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις και ζημιογόνος τις υπόλοιπες πέντε (2010, 2012-2013 και 2015-2016). Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 23,7 εκατ. ευρώ. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά τους φόρους, ύψους 1,8 εκατ. ευρώ, είχε σημειώσει το 2009. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά τους φόρους, ύψους 4,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2013.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Στις 31.12.2016 η εταιρεία απασχολούσε 61 εργαζομένους, έναντι 46 στα τέλη του 2015. Διέθεσε το 2016 για αμοιβές, παροχές, εισφορές και αποζημιώσεις του εργατοϋπαλληλικού και διευθυντικού προσωπικού της 1,04 εκατ. ευρώ, έναντι 1,52 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές διοικητικών και διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,34 εκατ. ευρώ (1,43 εκατ. ευρώ το 2015). Υπό κανονικές συνθήκες στο ορυχείο απασχολούνται σχεδόν 700 εργαζόμενοι.

Για την τρέχουσα χρήση 2017 η επιχείρηση δηλώνει ότι θα είναι κερδοφόρος και εκφράζει αισιοδοξία για τις προοπτικές της, καθώς έχουν συμβολαιοποιηθεί με τη ΔΕΗ ετήσιες παραδόσεις λιγνίτη της τάξεως των 2 εκατ. τόνων και έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με το αρμόδιο υπουργείο για παράταση της μίσθωσης του ορυχείου και πέραν του 2023. Οι αναγκαίες για τη λειτουργία του ορυχείου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΔΕΗ διαδικασίες απαλλοτριώσεων και μετεγκατάστασης οικισμών από την περιοχή του ορυχείου έχουν, όπως δηλώνεται, ολοκληρωθεί. Για τους λόγους αυτούς και τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών της θεωρεί δεδομένη την επιστροφή της σε κερδοφόρα αποτελέσματα και, κατά συνέπεια, τη συνέχιση της λειτουργίας της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ

www.inr.gr, 25 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS