inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη αναμένει η βιομηχανία τροφίμων ΖΑΝΑΕ από τη χρήση 2017Αύξηση πωλήσεων, οριακή έστω, καθώς και θετικό αποτέλεσμα προ φόρων και μετά φόρων, για δεύτερο συνεχόμενο έτος, κατέγραψε το 2016 η ιστορική βιομηχανική και εμπορική εταιρεία τροφίμων ΖΑΝΑΕ.

Η επιχείρηση, αν και δεν προβαίνει σε προβλέψεις για την εξέλιξη του κύκλου εργασιών της το τρέχον έτος, λόγω της αστάθειας της αγοράς, αναμένει ότι και η χρήση 2017 θα είναι κερδοφόρος.

Η εταιρεία Ζύμαι Αρτοποιίας Νίκογλου ΑΕ (ΖΑΝΑΕ) αποτελεί τη μοναδική μεγάλη ελληνική βιομηχανία παραγωγής ζύμης αρτοποιίας και, συγχρόνως, παραγωγής τοματικών προϊόντων, κονσερβοποιημένων τροφίμων και έτοιμων φαγητών. Ανήκει στην οικογένεια του πρώην προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) Ν. Πέντζου, ο οποίος είναι πρόεδρός της, με συνδιευθύνοντες συμβούλους τη Ζωή Πέντζου και τον Τηλ. Πέντζο.

Σύμφωνα με τον 84ο ισολογισμό της, τα έσοδά της τον περασμένο χρόνο ανήλθαν σε 29,445 εκατ. ευρώ, από 29,26 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 0,6% σε ποσοστό ή 0,185 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση. Από αυτά, τα 13,91 εκατ. ευρώ (47,2% των συνολικών εσόδων) αντιστοιχούν σε έτοιμα και ημιτελή προϊόντα της και τα υπόλοιπα 15,54 εκατ. ευρώ (52,8% των εσόδων) αντιστοιχούν σε εμπορεύματα και λοιπά αποθέματα. Τα έσοδα από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες μειώθηκαν κατά 1,6%.

Η επιχείρηση δεν μπόρεσε να ενισχύσει το μεικτό της περιθώριο, που μειώθηκε οριακά (στο 19,1%, από 19,3% το 2015), με συνέπεια τα μεικτά κέρδη της να μειωθούν οριακά σε 5,61 εκατ. ευρώ, από 5,65 εκατ. ευρώ το 2015 (-0,6%).

Ωστόσο, κυρίως λόγω μείωσης των δαπανών διοικητικής λειτουργίας κατά 3,8% και αυξημένων λοιπών εσόδων και κερδών, κατέγραψε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 1,60 εκατ. ευρώ ή 9.030 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενισχυμένα κατά 1,7% και ίσα προς το 5,4% των πωλήσεων (επίσης 5,4% των πωλήσεων και 8.585 ευρώ ανά εργαζόμενο το 2015).

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά την πρόβλεψη για φόρους (0,27 εκατ. ευρώ έναντι 0,26 εκατ. ευρώ το 2015) αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης 1,6% (1,6% και το 2015). Επίσης, ως ποσοστό των πωλήσεων παρέμειναν στο επίπεδο του 0,9%.

Τα τελικά της αυτά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,52 εκατ. ευρώ (0,53 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,81 εκατ. ευρώ (0,785 εκατ. ευρώ το 2015).

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκε ελαφρώς, καθώς ανήλθε σε 4,5% (4,4% το 2015).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της ΖΑΝΑΕ συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 3,05 εκατ. ευρώ, ήταν ύψους 17,26 εκατ. ευρώ (17,06 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 48,4% (48,2% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 35,65 εκατ. ευρώ (35,40 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Οι τραπεζικές οφειλές της αντιπροσώπευαν το 34,9% του συνόλου των κεφαλαίων που απασχολούσε. Ηταν ύψους 12,44 εκατ. ευρώ και είχαν μειωθεί σε ετήσια βάση κατά 2,7%, ενώ ήταν σε ποσοστό 87% βραχυπρόθεσμες. Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (19,70 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,70 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, απαιτητές εντός του 2017 υποχρεώσεις της (16,00 εκατ. ευρώ). Τον Απρίλιο του 2016 εκταμίευσε νέο μακροπρόθεσμο δάνειο 0,5 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο Euribor τριμήνου +5,50%. Τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 3,75 εκατ. ευρώ (4,60 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Επί των παγίων της δεν υπήρχαν εμπράγματα βάρη.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2016 ήταν ύψους 15,45 εκατ. ευρώ, έναντι 15,56 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια της χρήσης η εταιρεία υλοποίησε πάγιες επενδύσεις 0,47 εκατ. ευρώ, έναντι 0,23 εκατ. ευρώ το 2015. Στις υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,20 εκατ. ευρώ, από επιχορήγηση που έλαβε για την απόκτηση παγίων. Είχε μικρής αξίας συμμετοχές στις εταιρείες Ζύμες Πατρών και Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ΖΑΝΑΕ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 329,7 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 16,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5% των πωλήσεων και το 4,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 1,75 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,5% των πωλήσεων και το 1,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Ωστόσο, λόγω διαφορών φορολογικού ελέγχου, τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ελαφρώς αρνητικά (-12.000 ευρώ). Τα προ αποσβέσεων και φόρων αποτελέσματά της τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν κέρδη λανω των 9,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος μόνο τις πέντε από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Αντιθέτως, με βάση τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν κερδοφόρος τις έντεκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 23,6 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, οι μεγαλύτερες πωλήσεις της, ύψους 29,5 εκατ. περίπου ευρώ, είναι αυτές του 2016. Τα μεγαλύτερα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,3 εκατ. περίπου ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2009. Οι μεγαλύτερες ζημιές της μετά την πρόβλεψη για φόρους, άνω του 0,3 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2011.

Στη διάρκεια του 2016 διενεργήθηκε από τις φορολογικές αρχές έλεγχος για ενδεχόμενες υποχρεώσεις της για τις χρήσεις 2007-2010, καθώς και επανέλεγχος για τη χρήση 2011. Για τις χρήσεις 2007-2011 η επιχείρηση προέβη σε υποβολή τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων, από τις οποίες προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις ύψους 0,35 εκατ. ευρώ, που θα βαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης 2017.

Το 2016 η ΖΑΝΑΕ απασχόλησε κατά μέσον όρο 177 εργαζόμενους, έναντι 183 το 2015. Διέθεσε για αμοιβές και συναφείς παροχές στο διοικητικό-διευθυντικό και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 4,03 εκατ. ευρώ, έναντι 4,30 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές διοικητικών στελεχών της διέθεσε 0,49 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 0,49 εκατ. ευρώ το 2015.

Η ΖΑΝΑΕ ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη με τη νομική μορφή της Α.Ε. το 1932. Είναι ευρέως γνωστή στην αγορά με το σήμα «Κονκασέ» του κλάδου των τοματικών προϊόντων της. Οφείλει σημαντικό μέρος των εσόδων της σε εξαγωγές προϊόντων της σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, την Αυστραλία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Νότιο Αφρική, το Κουβέιτ και την Ιαπωνία. Παράλληλα, αναπτύσσει ευρύτατες εμπορικές δραστηριότητες στην αγορά ζάχαρης και σειράς άλλων τροφίμων, από τις οποίες εξασφαλίζει ολοένα και μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της. Εδρεύει στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου στη Θεσσαλονίκη. Είναι μέλος των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Θεσσαλονίκης και Αθήνας και του Επιμελητηρίου Ημαθίας.

Είχε ξεκινήσει τις δραστηριότητές της το 1930, πριν μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία, παράγοντας ζύμες για τους αρτοποιούς. Το 1939 επεκτάθηκε στην κονσερβοποιία και έκανε τα πρώτα της βήματα στον τομέα της παραγωγής έτοιμων φαγητών. Τριάντα τρία χρόνια μετά, το 1972, κατασκεύασε εργοστάσιο επεξεργασίας τομάτας στο Ζερβοχώρι Ημαθίας, σχηματίζοντας έτσι τον τέταρτο τομέα των παραγωγικών δραστηριοτήτων της στην αγορά των ειδών διατροφής. Εγκαινίασε το πιο σύγχρονο, μεγάλο εργοστάσιό της, στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου της Θεσσαλονίκης, το 1992. Από το 2012 έχει προσθέσει στις δραστηριότητές της την εμπορία ζάχαρης. Στη Βουλγαρία έχει ιδρύσει τη θυγατρική εταιρεία Zanae Foods, η οποία το 2016 δεν είχε ακόμη αναπτύξει δραστηριότητα.

Χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα «Βελτιζάν», «Κονκασέ», «Τοματέλλα», «Concassees», «ΖΑΝΑΕ» και «Τοματόκηπος».

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΖΑΝΑΕ

www.inr.gr, 27 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS