inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επεκτείνεται στον ελληνικό χώρο η βιομηχανία γύρου Ελβίδα ΤρόφιμαΗ εμπορική γεωγραφική επέκταση στην ελληνική επαρχία και τον ελληνικό νησιωτικό χώρο, σε συνδυασμό με την παραγωγή βελτιωμένων ποιοτικά νέων προϊόντων σύμφωνα με τις δυνατότητες που δημιούργησαν οι επενδύσεις της, συνθέτουν τους άξονες της επιχειρηματικής πολιτικής που υλοποιεί το 2017 η βιομηχανία γύρου και κρεατοσκευασμάτων Ελβίδα Τρόφιμα.

Η επιχείρηση φέρει τον διακριτικό και εμπορικό τίτλο «Ελληνικός Γύρος». Επεξεργάζεται κρέατα και παράγει γύρο και σειρά κρεατοσκευασμάτων, που περιλαμβάνει σουβλάκια, μπιφτέκια, σουτζουκάκια και κοτομπουκιές. Επίσης, διαθέτει σειρά ψημένων προϊόντων και έτοιμων φαγητών με το σήμα «Nosti Most». Διαθέτει τμήμα έρευνας και ανάπτυξης νέων κρεατοσκευασμάτων, το οποίο το 2016 επικεντρώθηκε στην ποιοτική αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων. Αντλεί το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της από τα ελληνικά ψητοπωλεία. Διακινεί προϊόντα της, επίσης, σε καφετέριες, σνακ μπαρ και εστιατόρια. Προβάλλει ως «το Νο 1 brand του ελληνικού ψητοπωλείου» στον εφοδιασμό με γύρο. Συγχρόνως, πραγματοποιεί εξαγωγές στις χώρες Γερμανία, Δανία, Ιταλία και Κύπρος, όπου διοχετεύει περί το 10% της παραγωγής της.


Το 2016 διεύρυνε για πέμπτο συνεχόμενο έτος τις πωλήσεις της και ενίσχυσε την κερδοφορία της, αν και παρέμεινε σε όρια μονοψήφιας απόδοσης κεφαλαίου, στο υψηλότερο επίπεδο από την ίδρυσή της.

Ιδρύθηκε το 2001 με την αρχική επωνυμία Βιομηχανία και Εμπορία Γύρου και Κρεατοσκευασμάτων. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στo Περιστέρι Αττικής. Εχει πρόεδρο τον Θ. - Αλ. Α. Ζύμνη, διευθύνοντα σύμβουλο τον Στυλ. Π. Σκαρίμπα και μέλος του διοικητικού συμβουλίου, μεταξύ άλλων, τον Χαράλ. Γ. Δαυίδ του επιχειρηματικού ομίλου Coca - Cola HBC. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Στις αγορές εξωτερικού χρησιμοποιεί το σήμα «Hellenic Gyros». Το 74,5% των μετοχών της ανήκει στην εταιρεία Recodo και το υπόλοιπο 25,5% στην εταιρεία Tanaca Holdings.

To 2016, ολοκληρώνοντας τη 16η οικονομική χρήση της, κατέγραψε πωλήσεις 18,85 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 4,1% σε σχέση με το 2015 (18,11 εκατ. ευρώ), λόγω αύξησης του όγκου της παραγωγής της. Το 99,6% των εσόδων της (18,77 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 0,4% (0,08 εκατ. ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες.

Η επιχείρηση κατέγραψε αυξημένα μεικτά κέρδη ύψους 3,56 εκατ. ευρώ (+0,3% σε σχέση με το 2015), καθώς και αυξημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,31 εκατ. ευρώ (+7%) και κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,89 εκατ. ευρώ (+1,5%).

Η αποδυνάμωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους της εταιρείας κατά μισή και πλέον εκατοστιαία μονάδα (στο 18,9%, από 19,6% το 2015) συνοδεύτηκε από αύξηση των λοιπών εσόδων και συγκράτηση των βασικών λειτουργικών δαπανών, που αντιστάθμισαν την αύξηση των δαπανών της για την προβολή και διαφήμιση των προϊόντων της, την αύξηση των αποσβέσεων της χρήσης λόγω των επενδύσεων που προηγήθηκαν, καθώς και την επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της με πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων 0,16 εκατ. ευρώ.

Τα τελικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν τη χρήση 2016 με αποσβέσεις 0,42 εκατ. ευρώ (0,34 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,37 εκατ. ευρώ (0,36 εκατ. ευρώ το 2015).

Κατόπιν αυτών η επιχείρηση κατέγραψε κέρδη προ φόρων 0,53 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι αντίστοιχων κερδών 0,52 εκατ. ευρώ το 2015 (+0,8%). Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα καθαρά κέρδη της ανήλθαν σε 0,36 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,34 εκατ. ευρώ το 2015 (+3,5%). Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της ήταν ύψους 0,94 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 6,8% (7,1% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους απόδοση 4,6% (4,7% το 2015). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 2,8% (από 2,9%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 1,9% (από 1,9%). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 8,1%, αντί 8,2% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 7,7%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η εταιρεία έχει εξαρχής υιοθετήσει.

Τα ίδια κεφάλαιά της επιχείρησης στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά 0,71 εκατ. ευρώ και ανέρχονταν σε 7,86 εκατ. ευρώ (7,54 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), αποτελώντας το 48,7% (50,3% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 16,14 εκατ. ευρώ (14,98 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Ο συνολικός μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος δανεισμός της ήταν ύψους 4,65 εκατ. ευρώ, έναντι 4,51 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα (+3,1% ή +0,14εκατ. ευρώ), εκ των οποίων τα 2,24 εκατ. ευρώ (48,2% του συνολικού δανεισμού) ήταν μακροπρόθεσμα δάνεια. Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (7,66 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,97 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις δανειακές και μη δανειακές βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2017 υποχρεώσεις της (4,69 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 0,42 εκατ. ευρώ, έναντι 0,45 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Οι απαιτήσεις της σε καθυστέρηση άνω του ενός έτους, για τις οποίες δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη ζημιών, ήταν ύψους 0,87 εκατ. ευρώ (2,50 εκατ. ευρώ σε καθυστέρηση άνω των έξι μηνών). Η εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση ασφάλισης πιστώσεων με την Euler Hermes Hellas, βάσει της οποίας το 59,1% των πωλήσεών της το 2016 ήταν ασφαλισμένες πωλήσεις. Στη διάρκεια του 2016 η επιχείρηση αποφάσισε την έκδοση εντός του 2017 κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 5 εκατ. ευρώ.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 είχε αυξηθεί σε 8,37 εκατ. ευρώ, από 8,01 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 0,77 εκατ. ευρώ, έναντι 1,25 εκατ. ευρώ το 2015. Στις υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,80 εκατ. ευρώ, από επιχορηγήσεις που έλαβε για την υλοποίηση επενδύσεων (εισέπραξε 0,49 εκατ. ευρώ το 2016).

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 138,3 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 10,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,4% των πωλήσεων και το 7,9% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων 2,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,1% των πωλήσεων και το 4,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα συνολικά καθαρά κέρδη της ήταν ύψους 1,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,3% των πωλήσεων και το 2,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν ύψους 9,2 εκατ. περίπου ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη φόρων, η επιχείρηση ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 3,9 εκατ. ευρώ. Τα μεγαλύτερα κέρδη της μετά τους φόρους, άνω του 0,35 εκατ. ευρώ, είναι αυτά που σημειώθηκαν το 2016. Τις μεγαλύτερες ζημιές, ύψους 0,2 εκατ. περίπου ευρώ, είχε σημειώσει το 2007.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2010.

To 2016 η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσον όρο 125 εργαζομένους, έναντι 124 το 2015. Διέθεσε το 2016 για αμοιβές, παροχές, εισφορές και αποζημιώσεις του εργατοϋπαλληλικού και του διευθυντικού - διοικητικού προσωπικού της 3,04 εκατ. ευρώ, έναντι 3,02 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,22 εκατ. ευρώ (0,24 εκατ. ευρώ το 2015). Τα ετήσια κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2016 αντιστοιχούσαν σε 10.470 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

www.inr.gr, 29 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS