inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Διπλασίασε τις πωλήσεις της, το 2016, η εταιρεία μηχανολογικών κατασκευών ΕΜΕΚΔιπλασίασε σχεδόν τις πωλήσεις της και συγχρόνως και την κερδοφορία της, κατά το 2016, η βιομηχανία μεταλλικών και μηχανολογικών κατασκευών ΕΜΕΚ.

Η επιχείρηση εδρεύει στη θέση Μαύρη Ωρα στον Ασπρόπυργο Αττικής, στο ύψος της λεωφόρου Μεγαρίδος, όπου βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις της. Αριθμεί άνω των 50 χρόνων παρουσία στην αγορά. Συστάθηκε με τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας το 1994. Είναι μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Ασχολείται με βαριές μηχανολογικές κατασκευές, έργα υποδομών και EPC, κατασκευές για ορυχεία και μεταλλεία και έργα του ενεργειακού τομέα. Κατασκευάζει, μεταξύ άλλων, πυλώνες για ανεμογεννήτριες και χαλύβδινες γέφυρες.

Η βιομηχανική μονάδα της στον Ασπρόπυργο περιλαμβάνει στεγασμένους χώρους 12.000 τ.μ., με βιομηχανοστάσιο 4.420 τ.μ., σε οικόπεδο 50.000 τ.μ. Εχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα επεξεργασίας 20.000 τόνων χάλυβα.

Η ΕΜΕΚ (Ελληνικές Μηχανολογικές Κατασκευές και Εξοπλισμός) αντλεί σημαντικό ή και το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της από τη διάθεση προϊόντων και την ανάληψη εργασιών σε αγορές του εξωτερικού. Είναι κορμός ομίλου, μέλη του οποίου είναι ακόμη οι εταιρείες ΕΜΕΚ ΑΤΕ, Emek Bulgaria και Emek Albania, καθώς και κοινοπραξία που έχει συστήσει με την εταιρεία Βιομέκ.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η μητρική εταιρεία ΕΜΕΚ το 2016, ολοκληρώνοντας την 22η οικονομική χρήση με την παρούσα νομική μορφή της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 27,82 εκατ. ευρώ (+98,1% ή +13,77 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 3,53 εκατ. ευρώ (+60,1% ή +1,325 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,61 εκατ. ευρώ (+57,6% ή +0,95 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) σχεδόν 2,22 εκατ. ευρώ (+75% ή +0,95 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 1,94 εκατ. ευρώ (+108,3% ή +1,01 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 7% των πωλήσεων (6,6% το 2015) και το 19% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (9,5% το 2015).

- Καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 1,385 εκατ. ευρώ (+124,8% ή +0,77 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 5% των πωλήσεων (4,4% το 2015) και το 13,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (6,2% το 2015).

Το 99,6% των εσόδων της (27,71 εκατ. ευρώ) προήλθε από τα προϊόντα της και εν γένει από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 0,4% (0,11 εκατ. ευρώ) από την παροχή υπηρεσιών και τη διάθεση εμπορευμάτων. Επίσης, το 37,1% των εσόδων της (10,33 εκατ. ευρώ) προήλθε από άλλες ευρωπαϊκές αγορές, ενώ το 37,8% των εσόδων της (10,52 εκατ. ευρώ) από αγορές τρίτων χωρών, δεδομένου ότι μόνο το υπόλοιπο 25,1% (6,98 εκατ. ευρώ) προήλθε από την εγχώρια αγορά. Σε σύγκριση με το 2015, τα εγχώρια έσοδα αυξήθηκαν κατά 43,1%, ενώ τα έσοδα από άλλες ευρωπαϊκές αγορές σημείωσαν αύξηση 169,7% και τα έσοδα από τρίτες χώρες αυξήθηκαν κατά 96,6%. Οι πωλήσεις προς συνδεδεμένα μέρη ήταν ίσες προς το 5,9% των πωλήσεων (1,64 εκατ. ευρώ).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης αποδυναμώθηκε κατά τρεις εκατοστιαίες μονάδες (στο 12,7%, από 15,7% το 2015). Ωστόσο, η αύξηση των πωλήσεων ώθησε ανοδικά τα μεικτά κέρδη και επέτρεψε την καταγραφή αυξημένων κερδών προ φόρων και μετά φόρων, παρά την επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 0,12 εκατ. ευρώ και αυξημένα λοιπά έξοδα και ζημιές, συμπεριλαμβανομένων ποσών για κλοπές και υπεξαιρέσεις, καθώς και για νομιμοποίηση αυθαιρέτων. Η κερδοφορία τονώθηκε, εξάλλου, από έσοδα συμμετοχών εταιρειών εξωτερικού, ύψους 0,15 εκατ. ευρώ.

Τα τελικά αποτελέσματα της επιχείρησης επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,385 εκατ. ευρώ (0,385 εκατ. ευρώ και το 2015) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,28 εκατ. ευρώ (0,34 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 2,33 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 16,3%, έναντι 7,7% το 2015, καθώς το συνολικό ενεργητικό στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 26,2%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονταν σε 10,51 εκατ. (9,92 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 65,9% (45,9% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 15,94 εκατ. ευρώ (21,595 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές υποχρεώσεις της ήταν ύψους 2,69 εκατ. ευρώ, έναντι 4,11 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015 (-34,5% ή -1,42 εκατ. ευρώ). Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (8,93 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 4,24 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (4,69 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή, οι προβλέψεις απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων θα έπρεπε να ήταν κατά 0,21 εκατ. ευρώ μεγαλύτερες. Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας ανέρχονταν σε 0,94 εκατ. ευρώ (2,48 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί ακινήτων της στην Αττική και την Κορινθία υφίσταντο προσημειώσεις υποθήκης συνολικού ποσού 10,20 εκατ. ευρώ υπέρ της Alpha Bank, για εξασφάλιση δανείων.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 είχε μειωθεί σε 6,37 εκατ. ευρώ, από 6,67 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 0,10 εκατ. ευρώ, έναντι 0,865 εκατ. ευρώ το 2015. Στις υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,07 εκατ. ευρώ, από επιχορηγήσεις που έλαβε στο παρελθόν για την υλοποίηση επενδύσεων. Οι συμμετοχές σε τρίτες επιχειρήσεις αντιπροσώπευαν ποσό 0,145 εκατ. ευρώ.

Οι πωλήσεις της βιομηχανίας σύνθετων μεταλλικών κατασκευών ΕΜΕΚ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 255,7 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 16,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,4% των πωλήσεων και το 6,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 9,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,6% των πωλήσεων και το 7,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,3% των πωλήσεων και το 5,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, καθώς τέσσερις χρονιές είχε αναφέρει ζημιές.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις οκτώ από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν 9,6 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 33,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2009. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά τους φόρους, άνω των 3 εκατ. ευρώ, σημείωσε το 2008. Τις μεγαλύτερες ζημιές, ύψους 0,55 εκατ. ευρώ, είχε σημειώσει το 2011.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2010.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Γ. Ε. Αθανάσουλα και διευθύνοντα σύμβουλο τον Σπ. Μ. Χατζησταμάτη των οικογενειών των μετόχων της. Θεωρεί ικανοποιητικές και ενδεικτικές των ισχυρών αντοχών της στην κρίση τις επιδόσεις που κατέγραψε το 2016. Το έτος αυτό απασχόλησε κατά μέσον όρο 93 εργαζόμενους, έναντι 90 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,47 εκατ. ευρώ, έναντι 3,28 εκατ. ευρώ το 2015. Χορήγησε στους μετόχους από κέρδη προηγούμενων χρήσεων μέρισμα 0,80 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με αμοιβές της κατηγορίας των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 0,30 εκατ. ευρώ, έναντι 0,50 εκατ. ευρώ και 0,29 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως, το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 28.020 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 20.890 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 14.890 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για την τρέχουσα χρήση 2017 δηλώνει ότι επιδιώκει τη διατήρηση του κύκλου εργασιών και των περιθωρίων κέρδους της σε υψηλά επίπεδα, αν όχι αυτά του 2016, θεωρώντας δύσκολα εφικτή την επίτευξη ενός τέτοιου στόχου, δεδομένου ότι μεγάλος πελάτης της προχωρεί σε αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων του. Προωθεί επενδύσεις σε νέες τεχνικές και παραγωγικές διαδικασίες και συνέργειες και συνεργασίες, με στόχο να εδραιώσει ακόμη περισσότερο τη θέση της στην αγορά της. Υιοθετεί, όπως αναφέρει, συγκρατημένα επιθετική εμπορική πολιτική, με στόχο να διευρύνει το πελατολόγιό της και να απεξαρτηθεί από συγκεκριμένους πελάτες της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΜΕΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

www.inr.gr, 29 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS