inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αυξημένη κερδοφορία αναμένει το 2017 η βιομηχανία πλαστικών μιας χρήσεως ΛαριπλάστΥψηλότερη κερδοφορία, λόγω αυξημένων εξαγωγών, αναμένει για το 2017 και τα επόμενα χρόνια η λαρισαϊκή βιομηχανία πλαστικών μιας χρήσεως Λαριπλάστ, η οποία το 2016 ενίσχυσε εντυπωσιακά την κερδοφορία της, παρά το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να αυξήσει το κύκλο εργασιών της.

Η εταιρεία το 2016 επικεντρώθηκε, όπως αναφέρει, στη διεύρυνση του πελατολογίου της, την αύξηση της παραγωγικότητας της μονάδας της, τη μείωση του λειτουργικού της κόστους και τον εξορθολογισμό της πιστωτικής πολιτικής της. Εχει προχωρήσει στη σύναψη νέων συνεργασιών με διεθνείς οίκους για την ενδυνάμωση του εξαγωγικού της χαρακτήρα και την ισχυροποίηση της θέσης της στη διεθνή αγορά των πλαστικών και συναφών επιτραπέζιων προϊόντων μιας χρήσεως.

Η Λαριπλάστ ιδρύθηκε με την παρούσα νομική μορφή της το 1984, αλλά προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1969. Εδρεύει στον Δήμο Νίκαιας του νομού Λάρισας, στο ύψος του 6ου χλμ. της οδού Λάρισας-Αθηνών, όπου βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις της.

Παράγει και εμπορεύεται πλαστικά, κυρίως, αλλά και χάρτινα επιτραπέζια είδη μιας χρήσεως, εκτυπωμένα και μη εκτυπωμένα. Διαθέτει στην αγορά κύπελα, πιάτα, ποτήρια, κουταλομαχαιροπήρουνα, καλαμάκια και πώματα για κύπελα και ποτήρια. Η βιομηχανική μονάδα της περιλαμβάνει δέκα γραμμές παραγωγής με ισάριθμες μηχανές σε χώρους παραγωγής 7.000 τ.μ., οι πέντε των οποίων είναι οι μεγαλύτερες σε παραγωγικότητα από αυτές που προσφέρει η διεθνής αγορά. Αντλεί το 60-65% του κύκλου εργασιών της από αγορές του εξωτερικού, πραγματοποιώντας από το 1996 σημαντικές εξαγωγές στις άλλες χώρες των Βαλκανίων, σε χώρες της Μέσης Ανατολής όπως ο Λίβανος και το Ισραήλ, στη Βρετανία, το Βέλγιο, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Κύπρο, αλλά και στις ΗΠΑ και τη Νιγηρία. Η οργάνωσή της περιλαμβάνει τμήμα έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων. Διαθέτει υποκατάστημα στην Αττική. Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Α. Τσερέπα της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Λάρισας.

Το 2016, ολοκληρώνοντας την 32η οικονομική χρήση της από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της, κατέγραψε πωλήσεις 18,80 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 6,8% σε σχέση με το 2015. Το 81,7% των εσόδων της (15,36 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 18,3% (3,44 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων. Τα βιομηχανικά της έσοδα μειώθηκαν κατά 4,4%.

Συγχρόνως, όμως κατέγραψε μεικτά κέρδη 4,42 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 50%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,82 εκατ. ευρώ (+115,4%) και κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 2,84 εκατ. ευρώ (+263%).

Η εκτόξευση του μεικτού περιθωρίου κέρδους της εταιρείας κατά 8,9 εκατοστιαίες μονάδες (στο 23,5%, από 14,6% το 2015), σε συνδυασμό με τη συρρίκνωση των δαπανών διάθεσης (1,71 εκατ. ευρώ) κατά 20,1%, την επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με μειωμένες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (0,10 εκατ. ευρώ έναντι 0,57 εκατ. ευρώ το 2015), την εισροή αυξημένων έκτακτων εσόδων (0,42 εκατ. ευρώ έναντι 0,27 εκατ. ευρώ το 2015) και την απουσία αναβαλλόμενων φόρων, που το 2015 είχαν απορροφήσει το σύνολο των κερδών προ φόρων, οδήγησαν σε θεαματική ενίσχυση τόσο των λειτουργικών κερδών όσο και των κερδών προ φόρων και μετά φόρων της επιχείρησης. Η αύξηση των μεικτών κερδών (+1,47 εκατ. ευρώ) ενσωματώνει οφέλη παραγωγικότητας, αλλά και οφέλη από τις διακυμάνσεις των τιμών των πρώτων υλών.

Τα τελικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,99 εκατ. ευρώ (0,99 εκατ. ευρώ και το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,29 εκατ. ευρώ (0,35 εκατ. ευρώ το 2015).

Κατόπιν αυτών η επιχείρηση κατέγραψε κέρδη προ φόρων 2,56 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι αντίστοιχων κερδών 0,45 εκατ. ευρώ το 2015 (+471,8% ή +2,11 εκατ. ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα καθαρά κέρδη της ήταν ύψους 1,50 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 0,34 εκατ. ευρώ που είχε παρουσιάσει το 2015 λόγω αναβαλλόμενης φορολογίας (+1,84 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 14,9% (2,7% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους απόδοση 8,8% (-2% το 2015). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 13,6% (από 2,2%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 8% (από -1,7%). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 12,9%, αντί 6% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν οριακά μειωμένο (-0,1%).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η επιχείρηση έχει υιοθετήσει από το 2009, αναδρομικά και για τη χρήση 2008.

Τα ίδια κεφάλαιά της επιχείρησης στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 17,88 εκατ. ευρώ (16,38 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), αποτελώντας το 60,2% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της (55,1% έναν χρόνο πριν), ύψους 29,71 εκατ. ευρώ (29,74 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Ο συνολικός μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος δανεισμός της ήταν ύψους 3,37 εκατ. ευρώ, έναντι 2,88 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα (+17% ή +0,49 εκατ. ευρώ), εκ των οποίων τα 2,40 εκατ. ευρώ (71,2% του συνολικού δανεισμού) αφορούσαν μακροπρόθεσμα δάνεια. Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (11,075 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 6,53 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις δανειακές και μη δανειακές βραχυπρόθεσμες, πληρωτέες εντός του 2017, υποχρεώσεις της (4,55 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 6,41 εκατ. ευρώ, έναντι 5,40 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στις απαιτήσεις της συμπεριλαμβανόταν απαίτηση από διοικητικά και διευθυντικά όργανα ύψους 0,87 εκατ. ευρώ. Επί παγίων της είχαν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις ποσού 2,75 εκατ. ευρώ για ασφάλεια δανείων.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 είχε μειωθεί σε 18,57 εκατ. ευρώ, από 19,50 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 0,09 εκατ. ευρώ, έναντι 0,21 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 169 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 18,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,8% των πωλήσεων και το 6,1% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων 5,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,1% των πωλήσεων και το 3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα συνολικά καθαρά κέρδη της ήταν ύψους 2,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,4% των πωλήσεων και το 1,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων τη δωδεκαετή αυτή περίοδο ήταν ύψους 16,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη φόρων, η επιχείρηση ήταν κερδοφόρος τις εννέα από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις, πραγματοποιώντας συνολικά κέρδη 4,6 εκατ. ευρώ, αλλά ζημιογόνος τις υπόλοιπες τρεις (2010-2011 και 2015), με συνολικές ζημιές 2,3 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 10,8 εκατ. ευρώ. Τα μεγαλύτερα κέρδη της μετά τους φόρους, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, σημειώθηκαν το 2016. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά τους φόρους, ύψους 1,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2010.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Στις 31.12.2016 η εταιρεία απασχολούσε 103 εργαζομένους, έναντι 87 στις 31.12.2015. Διέθεσε το 2016 για αμοιβές, παροχές, εισφορές και αποζημιώσεις του εργατοϋπαλληλικού και του διευθυντικού προσωπικού της 1,83 εκατ. ευρώ, έναντι 1,76 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,09 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ το 2015). Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 37.100 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 24.815 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 14.565 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Την τρέχουσα χρήση 2017 η Λαριπλάστ αναμένει, όπως αναφέρει, ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, για τον λόγο ότι έχει προχωρήσει σε δραστική συμπίεση των δαπανών της. Ευελπιστεί ότι θα συνεχίσει και τα επόμενα έτη να ενισχύει την κερδοφορία της, μέσω αύξησης των εξαγωγών της, αλλά και των επισφαλειών της, καθώς έχει προχωρήσει σε συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών πιστοληπτικής αξιολόγησης και, παράλληλα, σε χρήση factoring και ασφάλεια πιστώσεων.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ

www.inr.gr, 29 Σεπτεμβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS