inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μέρισμα ύψους 5,75 εκατ. ευρώ διέθεσε το 2016 η εταιρεία λογισμικού Beta Cae SystemsΑύξηση τόσο των πωλήσεων όσο και των κερδών της κατά το 2016 αναμένεται να δημοσιοποιήσει τις επόμενες ημέρες η εταιρεία μελετών και εξέλιξης λογισμικού και μηχανολογικών κατασκευών Beta Cae Systems, η οποία το περασμένο έτος διέθεσε στους μετόχους της μέρισμα ύψους 5,75 εκατ. ευρώ.

Η Beta Cae Systems αναπτύσσει εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας και ειδικότερα προϊόντα λογισμικού που σχετίζονται με τους υπολογισμούς μηχανολογικών κατασκευών. Αποτελεί εταιρεία ανάπτυξης και εξέλιξης λογισμικού, εξειδικευμένη στην επιστήμη των μηχανικών και πιο συγκεκριμένα στην εξέλιξη προγραμμάτων προ-επεξεργασίας και μεθ-επεξεργασίας στον τομέα των εφαρμογών των πεπερασμένων στοιχείων. Εχει δημιουργήσει και συνεχίζει να σχεδιάζει και να εξελίσσει μια διαφοροποιημένη βάση πρωτότυπων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας για κάθετες αγορές, όπως η βιομηχανία αυτοκινήτων, η βιομηχανία οχημάτων σιδηροδρόμων, η αεροδιαστημική, τα αγωνιστικά οχήματα και η βιομηχανία χημικών προϊόντων.

Τα πρωτότυπα προϊόντα της με τις εμπορικές ονομασίες «ANSA», «μΕΤΑ» και «SPDRM» διανέμονται και υποστηρίζονται σε τέσσερις ηπείρους. Για τον λόγο αυτό έχει ιδρύσει τις θυγατρικές εταιρείες Beta Cae Nordic στη Σουηδία, Beta Cae Italy στην Ιταλία και Beta Cae Deutschland στη Γερμανία. Αντίστοιχη εταιρεία λειτουργεί, εξάλλου, στις ΗΠΑ. Λοιπά προϊόντα της φέρουν τις εμπορικές ονομασίες «Komvos» και «Epilysis».

Η Beta Cae Systems ιδρύθηκε με τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας το 1999 και εξάγει το σύνολο σχεδόν της παραγωγής της σε άλλες χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής, της Ασίας και της Ωκεανίας. Εδρεύει και έχει τις κτιριακές εγκαταστάσεις της, που καλύπτουν συνολική επιφάνεια 8.470 τ.μ., στο Ανω Σχολάρι Θέρμης του νομού Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Το 2015 ολοκλήρωσε επένδυση κατασκευής νέων κτιριακών εγκαταστάσεων 4.690 τ.μ. και συνολικού κόστους 6,36 εκατ. ευρώ.

Ολοκληρώνοντας το 2015 τη 16η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της, η εταιρεία κατέγραψε ετήσιο κύκλο εργασιών 34,37 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 37,6% σε σχέση με το 2014 (+9,40 εκατ. ευρώ). Το 99,9% των εσόδων της προήλθε από τις εξαγωγές της.

Για να αυξήσει τις πωλήσεις της συμπίεσε το μεικτό της περιθώριο κατά 8,2 οκτώ εκατοστιαίες μονάδες (στο 63,1% το 2015, από 71,3% το 2014), γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 21,68 εκατ. ευρώ (+21,8% ή +3,89 εκατ ευρώ).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, ήταν ύψους 15,77 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του 2014 κατά 49,3% (+5,21 εκατ. ευρώ). Οι δαπάνες διάθεσης (5,17 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 10,7%, ενώ οι δαπάνες διοίκησης (1,76 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 38%. Τα αποτελέσματα ευνοήθηκαν από το γεγονός ότι η χρήση 2014 είχε επιβαρυνθεί με απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 0,96 εκατ. ευρώ, ενώ η χρήση 2015 είχε μηδενική αντίστοιχη επιβάρυνση.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,32 εκατ. ευρώ (0,32 εκατ. ευρώ και το 2014) και χρηματοοικονομικές δαπάνες μόλις 0,025 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ το 2014).

Κατόπιν αυτών, το αποτέλεσμα της οικονομικής χρήσης 2015 προ φόρων ήταν κέρδη 15,47 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 10,40 εκατ. ευρώ το 2014 (+48,7% ή +5,06 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε 10,89 εκατ. ευρώ έναντι 6,98 εκατ. ευρώ το 2014 (+56% ή +3,91 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 146,2% και 103%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 45% και τα καθαρά κέρδη το 31,7%.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 42,2%, αντί 37,6% το 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 33,2%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προέκυψαν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (26,02 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 4,46 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (21,56 εκατ. ευρώ). Η εταιρεία δεν βαρυνόταν με τραπεζικές υποχρεώσεις. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 7,79 εκατ. ευρώ (4,75 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), εκ των οποίων τα 5,56 εκατ. ευρώ αντιπροσώπευαν καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε ξένο νόμισμα.

Επίσης, στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαιά της ήταν ύψους 12,28 εκατ. ευρώ (8,88 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 32,8% (31,7% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 37,39 εκατ. ευρώ (28,06 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 10,22 εκατ. ευρώ, έναντι 3,52 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014, καθώς στη διάρκεια της χρήσης 2015 η επιχείρηση υλοποίησε πάγιες επενδύσεις ύψους 6,96 εκατ. ευρώ, κυρίως για την κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων και την αγορά όμορης έκτασης 800 τ.μ. Οι συμμετοχές σε συγγενικές επιχειρήσεις του εξωτερικού ήταν τρέχουσας αξίας 0,78 εκατ. ευρώ (0,45 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας BETA CAE SYSTEMS τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 219,4 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 104,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 47,5% των πωλήσεων και το 50,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 101,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 46,2% των πωλήσεων και το 212% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 74,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 33,8% των πωλήσεων και το 155,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 10,25 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 34,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της την περίοδο 2005-2015 ήταν 33,5%.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2007.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Δημ. Α. Αγγελή και αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Χρ. Δ. Κολοβό των οικογενειών των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2015 απασχόλησε κατά μέσον όρο 213 εργαζομένους, έναντι 206 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές και ασφαλιστικές εισφορές 16,08 εκατ. ευρώ, έναντι 14,85 εκατ. ευρώ το 2014. Το μέρισμα που διέθεσε το 2016 στους μετόχους της από τα κέρδη της χρήσης 2015 ανήλθε, όπως προαναφέρθηκε, σε 5,75 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2015 αντιστοιχούσαν σε 74.020 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 72.620 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 51.1350 ευρώ ανά εργαζόμενο. Στα μέσα του 2016 το προσωπικό της είχε ανέλθει σε 249 άτομα.

Η εταιρεία φιλοδοξεί να διευρύνει συνεχώς το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων που διαθέτει, με σκοπό την παραγωγή νέων προϊόντων λογισμικού. Το 2016 προχώρησε σε νέες συνεργασίες με εταιρείες του εξωτερικού, με σκοπό, όπως αναφέρει, να βρίσκεται πάντα στην κορυφή της τεχνολογίας του τομέα της διεθνώς και να συνεχίσει να «ατενίζει τις προκλήσεις του μέλλοντος με αισιοδοξία».

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: BETA CAE SYSTEMS

www.inr.gr, 2 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS