inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Παρελθόν οι ζημιές για τη βιομηχανία πλαστικών ΜόρνοςΣε φάση κερδοφόρας ανάπτυξης φαίνεται ότι έχει εισέλθει η βιομηχανία ειδών εύκαμπτης και άκαμπτης πλαστικής και χάρτινης συσκευασίας Μόρνος του ομίλου επιχειρήσεων Κυρ. Φιλίππου, η οποία το 2016 κατέγραψε αυξημένες πωλήσεις για τρίτο συνεχόμενο έτος, έστω με ασθενέστερο ρυθμό από εκείνον που ανέμενε, αλλά και κερδοφορία προ φόρων και μετά φόρων, για πρώτη φορά μετά το 2009.

Η εταιρεία είναι η μεγαλύτερη του είδους της στην Ελλάδα, καθώς συνδυάζει την παραγωγή ποικίλων πλαστικών και χάρτινων συσκευαστικών ειδών, με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή ειδών άκαμπτης συσκευασίας.

Προχωρά στη διακοπή παραγωγής πλαστικών βαρελιών, συνεχίζοντας να εστιάζει στις κύριες προϊοντικές δραστηριότητές της. Απέκτησε πια, όπως αναφέρει, σαφή προσανατολισμό σε συγκεκριμένες προϊοντικές κατηγορίες.

Ο βασικός στόχος της για το 2017 είναι η διατήρηση των βελτιωμένων λειτουργικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2016, μέσω περαιτέρω μείωσης όλων των συντελεστών παραγωγής και αύξησης της παραγωγικότητας.

Ιδρύθηκε το 1991 και έλαβε την τρέχουσα νομική και παραγωγική μορφή της το 1993. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στη Θήβα του νομού Βοιωτίας, στο ύψος του 7ου χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θήβας-Χαλκίδας. Εξάγει συνήθως περί το 10% των προϊόντων της, σε άλλες βαλκανικές χώρες, τη Γερμανία, τη Βρετανία, τη Κύπρο και τις ΗΠΑ. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της αφορά πλαστικά κύπελλα βιομηχανικής χρήσης, κύπελλα εστίασης και οικιακής χρήσης και κιβώτια φιαλών. Οι δραστηριότητές της στον τομέα της εύκαμπτης συσκευασίας περιλαμβάνουν την παραγωγή φιλμ πολυαιθυλενίου, εκτυπώσεις βαθυτυπίας και φλεξογραφίας, lamination, σακουλοποίηση, ρολλοκοπή και παραγωγή sleeves για φιάλες και περιέκτες. Παράγει, ακόμη, εκτυπωμένα και μη εκτυπωμένα χάρτινα κουτιά και χάρτινες ετικέτες. Οι εγκαταστάσεις της στη Θήβα, επί ιδιόκτητου οικοπέδου 240.000 τ.μ., έχουν στεγασμένη επιφάνεια 47.000 τ.μ. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας.

Συμμετέχει με μερίδια 66,7% στην κυπριακή εμπορική εταιρεία Morpack Cyprus, 100% στην υπό εκκαθάριση σχεδόν βιομηχανική αλβανική εταιρεία Morpack Albania και 100% στη λουξεμβουργιανή συμμετοχική εταιρεία Overpack Holding.

Ολοκληρώνοντας την οικονομική χρήση του έτους 2016, η Μόρνος σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με τις θυγατρικές της, κατέγραψε έσοδα ύψους 57,91 εκατ. ευρώ, έναντι 54,70 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, αυξημένα κατά 5,9% (+3,21 εκατ. ευρώ) σε ετήσια βάση. Η αύξηση αυτή προήλθε κατά βάση από τα κύπελλα βιομηχανικής και καταναλωτικής χρήσης και άλλα προϊόντα άκαμπτης συσκευασίας, τα οποία απέφεραν έσοδα ύψους 32,80 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10,2% και ίσα προς το 56,6% των συνολικών. Τα έσοδα από είδη εύκαμπτης πλαστικής συσκευασίας αυξήθηκαν κατά 2,2%, ανήλθαν σε 17,21 εκατ. ευρώ και αποτέλεσαν το 29,7% των συνολικών. Υψους 6,11 εκατ. ευρώ (10,5% των συνολικών, μειωμένα κατά 1,7%) ήταν τα έσοδα από προϊόντα χάρτινης συσκευασίας, ενώ 1,79 εκατ. ευρώ (3,1% των συνολικών, μειωμένα κατά 5,5%) ήταν τα έσοδα από λοιπές δραστηριότητες της επιχείρησης. Επίσης, το 98,5% των εσόδων της (σχεδόν 57,07 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 1,5% (0,84 εκατ. ευρώ) από την παροχή υπηρεσιών. Επίσης, το 37,1% των εσόδων της (21,47 εκατ. ευρώ, έναντι 19,44 εκατ. ευρώ το 2015) προήλθε από πωλήσεις στις εταιρείες ΦΑΓΕ, ΕΒΓΑ, Elbisco και άλλες βιομηχανίες τροφίμων του ομίλου Κυρ. Φιλίππου. Η συνεισφορά των πωλήσεων σε χώρες εκτός της Ευρωζώνης ήταν ύψους 3,86 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 6,7% των συνολικών. Οι εξαγωγές σε χώρες πέραν της Ευρωζώνης σημείωσαν κάμψη, λόγω διακοπής της συνεργασίας της εταιρείας με Βρετανό πελάτη της.

Ο συνολικός όγκος παραγωγής αυξήθηκε κατά 7,2%, ενώ οι τιμές ορισμένων προϊόντων μειώθηκαν, ακολουθώντας την πορεία των τιμών βασικών πρώτων υλών.

Ο όμιλος ενίσχυσε τον συντελεστή του μεικτού κέρδους του κατά 3,6 εκατοστιαίες μονάδες (στο 19,9% έναντι 16,3% το 2015), γεγονός που αποδίδεται στη μεταβολή του προϊοντικού μείγματος των πωλήσεων, την πτώση των τιμών πρώτων υλών και τη σταθεροποίηση των παραγωγικών δαπανών. Κατέγραψε αυξημένα κατά 29,7% μεικτά κέρδη ύψους 11,21 εκατ. ευρώ (+2,56 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 7,77 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 5,39 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 44,1% ή 2,38 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 13,8% των πωλήσεων (10,2% το 2015), λόγω της διεύρυνσης των μεικτών κερδών και του γεγονότος ότι η χρήση 2015 είχε επιβαρυνθεί με ζημιές της Morpack Albania από ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων. Τα λοιπά έσοδα και έξοδα, ως σύνολο, ενισχύθηκαν κατά 0,8 εκατ. περίπου ευρώ, αν και η χρήση επιβαρύνθηκε με προβλέψεις απαξίωσης αποθεμάτων 0,6 εκατ. περίπου ευρώ και επισφαλών απαιτήσεων 0,5 εκατ. περίπου ευρώ.

Η χρήση 2016 επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 3,76 εκατ. ευρώ (3,89 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 2,30 εκατ. ευρώ (2,38 εκατ. ευρώ το 2015), που αντιπροσωπεύουν αθροιστικά το 10,6% των πωλήσεων.

Τελικώς η επιχείρηση παρουσίασε, από κοινού με τις θυγατρικές της, κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων τρίτων 1,75 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι αντίστοιχων ζημιών 0,91 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση (+2,66 εκατ. ευρώ). Ενώ οι υπόλοιποι τομείς της είχαν ζημιές, τα κέρδη προ φόρων του τομέα άκαμπτης συσκευασίας της επιχείρησης ήταν ύψους 3,89 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν κέρδη 0,96 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 0,86 εκατ. ευρώ το 2015.

Το αποτέλεσμα προ φόρων, δικαιωμάτων τρίτων και αποσβέσεων ήταν κέρδη ύψους 5,52 εκατ. ευρώ.

Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 9,1%, αντί 6,1% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 84,57 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 2,5%.

Συγχρόνως, οι ταμειακές ροές από τις λειτουργικές της δραστηριότητες ανήλθαν σε 7,97 εκατ. ευρώ, αντί 3,70 εκατ. ευρώ το 2015 (+4,27 εκατ. ευρώ), επιτρέποντας την κάλυψη του χρηματοοικονομικού κόστους, την αποπληρωμή κεφαλαίου και την πληρωμή επενδύσεων.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η επιχείρηση έχει από ετών υιοθετήσει, ενώ ορισμένα μεγέθη της χρήσης 2015 αναδιατυπώθηκαν.

Η Μόρνος και οι θυγατρικές της στις 31.12.2016 βαρυνόταν με κατά 81,2% μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις συνολικού ύψους 48,61 εκατ. ευρώ, έναντι 50,64 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 4%. Διέθετε θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του ομίλου (34,44 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 9,49 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών του (24,95 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,94 εκατ. ευρώ (0,67 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Για εξασφάλιση των δανείων είχαν εγγραφεί επί των ακινήτων της προσημειώσεις και υποθήκες ποσού 49,78 εκατ. ευρώ και είχαν ενεχυριαστεί αποθέματα της εταιρείας μέχρι του ποσού των 10 εκατ. ευρώ. Είχε ρυθμισμένες, εξυπηρετούμενες υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια του ομίλου συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 21,35 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 11,20 εκατ. ευρώ (10,44 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 13,2% (12% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του στις 31.12.2016 ήταν ύψους 50,13 εκατ. ευρώ, έναντι 50,74 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Ωστόσο, στη διάρκεια της χρήσης δαπάνησε για αγορά ενσώματων κυρίως παγίων 2,92 εκατ. ευρώ (2,81 εκατ. ευρώ το 2015), υλοποιώντας πρόγραμμα συμπίεσης του κόστους παραγωγής, επέκτασης των δραστηριοτήτων του στον τομέα της εύκαμπτης συσκευασίας και αύξησης του capacity στον τομέα της άκαμπτης συσκευασίας.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Αθ. - Κύρο Κ. Φιλίππου, αντιπρόεδρο την Ελενα Φιλίππου - Κουμάνταρου, γενικό διευθυντή τον Αντ. Σηφάκη, εντεταλμένους συμβούλους τους Νικ. Ρουμελιώτη και Χρύσ. Παύλου και οικονομικό διευθυντή τον Ανδρ. Βαβουράκη. Στη διάρκεια του 2016 απασχόλησε μαζί με τις θυγατρικές της 411 εργαζόμενους. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις εργαζομένων του ομίλου 11,89 εκατ. ευρώ, έναντι 11,80 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές διοικητικών - διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,58 εκατ. ευρώ, έναντι 0,57 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου πλαστικής και χάρτινης συσκευασίας ΜΟΡΝΟΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 755,7 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμά του τη δωδεκαετία αυτή προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη της τάξεως των 34,6 εκατ. ευρώ.

Η μητρική εταιρεία το 2016 κατέγραψε πωλήσεις 56,30 εκατ. ευρώ (+6,3%, ίσες προς το 97,2% των ενοποιημένων), μεικτά κέρδη 11,21 εκατ. ευρώ (+29,7%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 7,77 εκατ. ευρώ (+44,1%), κέρδη προ φόρων 1,72 εκατ. ευρώ (ζημιές 0,72 εκατ. ευρώ το 2015) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 0,925 εκατ. ευρώ (ζημιές 0,66 εκατ. ευρώ το 2015). Στα τέλη του 2016 απασχολούσε 396 εργαζόμενους, έναντι 370 τα τέλη του 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας ΜΟΡΝΟΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 742,8 εκατ. ευρώ. Κατά την ίδια περίοδο, το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη της τάξεως των 32,8 εκατ. ευρώ. Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η εταιρεία ήταν κερδοφόρος μόνο τις τέσσερις από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις και ζημιογόνος τις υπόλοιπες οκτώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 77,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2007. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 2,9 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2006, ενώ τις μεγαλύτερες ζημιές, ύψους 12,6 εκατ. ευρώ λόγω επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων με έκτακτες δαπάνες, κατέγραψε το 2012. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 70,8 εκατ. ευρώ.

Δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μετά το 2007.

Για τη χρήση 2016 η Μόρνος προσδοκούσε, σύμφωνα με την περυσινή ετήσια οικονομική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της, αύξηση των εσόδων της περί το 11%. Για τη χρήση 2017 είναι περισσότερο συγκρατημένη, κυρίως λόγω των διακυμάνσεων των τιμών των πρώτων υλών και της επιβράδυνσης της εγχώριας ζήτησης τους πρώτους μήνες του έτους.

Θεωρεί ότι οι επενδύσεις που υλοποίησε την τριετία 2014-2016 τής έχουν προσδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και θα αποφέρουν νέους πελάτες.

Την περασμένη Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου η επιχείρηση γνωστοποίησε ότι θα προχωρήσει στην απόλυση έξι εργαζομένων της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΟΡΝΟΣ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

www.inr.gr, 2 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS