inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μειωμένα κατά 50% τα κέρδη της κονσερβοποιίας φρούτων Π. Παυλίδης το 2016Κάμψη των πωλήσεων για τέταρτο συνεχόμενο έτος, εν μέρει λόγω της μειωμένης συγκομιδής συμπύρηνων ροδάκινων στους νομούς Πέλλας και Ημαθίας, καθώς και περιορισμό των κερδών της στο ήμισυ εκείνων του 2015, κατέγραψε το 2016 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση η βιομηχανία Πρόδρομος Παυλίδης.

Η επιχείρηση αποτελεί κορμό ομίλου. Αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία κονσερβοποίησης και εξαγωγής ροδάκινων, βερίκοκων, αχλαδιών και άλλων φρούτων. Εχει την έδρα και τις κύριες εγκαταστάσεις της στα Γιαννιτσά του νομού Πέλλας, στο ύψος του 2ου χλμ. της οδού Γιαννιτσών - Εδεσσας. Ιδρύθηκε ως A.E. το 1992, ενώ προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1965. Διευθύνεται από τον Πρ. Π. Παυλίδη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Πέλλας. Εξάγει τα προϊόντα της σε περισσότερες από πενήντα χώρες. Η βιομηχανική μονάδα της, η οποία παράγει κομπόστες φρούτων, θεωρείται παγκοσμίως μια από τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη, στον τομέα της κονσερβοποίησης φρούτων, καθώς η ετήσια παραγωγική της δυναμικότητα ανέρχεται σε περισσότερα από 3,5 εκατ. χαρτοκιβώτια των 24 τεμαχίων κονσερβοποιημένων φρούτων.

Ο όμιλος εταιρειών Π. Παυλίδης περιλαμβάνει, εκτός της μητρικής εταιρείας, τις βιομηχανικές εταιρείες λευκοσιδηρών δοχείων National Can (76% των μετοχών ανήκει στη μητρική ή σε πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό εταιρείας του ομίλου), τσιμέντου πόρτλαντ και λευκού τσιμέντου Στερεά Καύσιμα (100%), εκκοκκισμένου βάμβακος Εκκοκκιστήρια Παυλίδης (100%), αδρανών υλικών, ασβέστη και άλλων δομικών υλικών Δομική Π. Παυλίδης (100%) και Πλαγιάρι Παυλίδης (100%), καθώς και τις εμπορικές κυρίως εταιρείες δημητριακών και άλλων αγροτικών προϊόντων Χ. Π. Παυλίδης (100%), Μεθώνη (60%) και Ελληνικά Σιτηρά (100%). Επίσης, έχει έμμεση συμμετοχή στην εταιρεία ποιοτικών πιστοποιήσεων και χημικών αναλύσεων Δελκόφ και ενοποιεί με τη μέθοδο της καθαρής θέσης την εταιρεία επεξεργασίας πουρέ φρούτων K&P (50%).

Σύμφωνα με τον δεύτερο ενοποιημένο ισολογισμό της εταιρείας, τα ενοποιημένα έσοδά της τον περασμένο χρόνο περιορίστηκαν σε 109,91 εκατ. ευρώ, από 124,28 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 11,6% (-14,37 εκατ. ευρώ) σε ετήσια βάση.

Οι βιομηχανικές της δραστηριότητες απέδωσαν το 69,5% του κύκλου εργασιών (76,35 εκατ. ευρώ), δεδομένου ότι οι λοιπές, εμπορικές και συναφείς δραστηριότητές απέφεραν 33,56 εκατ. ευρώ (30,5% του κύκλου εργασιών). Σε σύγκριση με το 2015, τα βιομηχανικά έσοδα μειώθηκαν κατά 13%. Από την εγχώρια αγορά προήλθε το 44,6% των εσόδων (49,08 εκατ. ευρώ), από αγορές άλλων ευρωπαϊκών χωρών το 19,2% (21,13 εκατ. ευρώ) και από αγορές τρίτων χωρών το 36,1% (39,69 εκατ. ευρώ). Σε σύγκριση με το 2015, τα εξαγωγικά έσοδα (60,82 ευρώ) μειώθηκαν κατά 18,2%.

Ο όμιλος συμπίεσε το μεικτό του περιθώριο κατά 3,4 εκατοστιαίες μονάδες (20,4% έναντι 23,8% το 2015), με συνέπεια τα μεικτά κέρδη του να υποχωρήσουν στο επίπεδο των 22,46 εκατ. ευρώ, έναντι 29,63 εκατ. ευρώ το 2015 (-24,2% ή - 7,17 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη του προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη όλων ανεξαιρέτως των εσόδων και εξόδων της χρήσης, περιορίστηκαν σε 14,63 εκατ. ευρώ (-37,2% ή -8,68 εκατ. ευρώ) και ήταν ίσα προς το 13,3% των πωλήσεων (18,8% το 2015) και το 9,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης (14,9% το 2015). Επίσης, σύμφωνα με τον μέσο όρο των εργαζομένων που απασχόλησε στη διάρκεια της χρήσης, αντιστοιχούσαν σε 47.490 ευρώ ανά εργαζόμενο (78.735 ευρώ ανά εργαζόμενο το 2015).

Η τόσο μεγάλη ποσοστιαία μείωσή τους οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η χρήση 2015 είχε ευνοηθεί από έκτακτα έσοδα ύψους 5,57 εκατ. ευρώ, ενώ τα αντίστοιχα έσοδα τη χρήση 2016 ήταν ύψους 0,805 εκατ. ευρώ (-4,76 εκατ. ευρώ). Οι δαπάνες διοίκησης (3,59 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 19,7%, αλλά οι πολύ υψηλότερες δαπάνες διάθεσης (9,05 εκατ. ευρώ) συρρικνώθηκαν κατά 18,6%. Τα έκτακτα έξοδα παρέμειναν σταθερά, ενώ αυξημένα κατά 1,05 εκατ. ευρώ ήταν τα λοιπά συνήθη έσοδα.

Τα τελικά αποτελέσματα του ομίλου επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 2,145 εκατ. ευρώ (2 εκατ. ευρώ το 2015) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 2,14 εκατ. ευρώ (2,02 εκατ. ευρώ το 2015).

Επίσης, με απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 0,31 εκατ. ευρώ.

Το κόστος αγοράς υπηρεσιών από μη ενοποιούμενα συνδεδεμένα μέρη ήταν ύψους 0,79 εκατ. ευρώ.

Δεδομένων όλων αυτών, η βιομηχανία κατέγραψε το 2016, από κοινού με τις θυγατρικές της, ενοποιημένα κέρδη προ φόρων 10,395 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 47,1% ή 9,27 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα αντίστοιχα κέρδη της προηγούμενης οικονομικής χρήσης (19,66 εκατ. ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας τα καθαρά κέρδη της εταιρείας ήταν ύψους 6,73 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 51,4% ή 7,10 εκατ. ευρώ (13,83 εκατ. ευρώ το 2015), τα οποία ωστόσο αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 8,1% (17,1% το 2015). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη του ομίλου προ φόρων μειώθηκαν σε 9,5% (από 15,8%). Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων αντιστοιχούσαν σε 33.750 ευρώ ανά εργαζόμενο, με βάση τον μέσο αριθμό των εργαζομένων του το 2016.

Αντιθέτως, οι ταμειακές ροές του ομίλου από τις λειτουργικές του δραστηριότητες παρουσίασαν αύξηση και ανήλθαν σε 14,62 εκατ ευρώ, από 8,11 εκατ. ευρώ το 2015 (+80,3%).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια του ομίλου συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 17,39 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 87,98 εκατ. ευρώ (82,32 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 55,7% (52,6% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων, ύψους 158,03 εκατ. ευρώ (156,55 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Κατά την ίδια ημερομηνία ο τραπεζικός δανεισμός του ήταν ύψους 48,11 εκατ. ευρώ, μειωμένος σε ετήσια βάση κατά 15,4% ή 8,73 εκατ. ευρώ και κατά 76,9% βραχυπρόθεσμος. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (131,02 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 47,1 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών του (57,86 εκατ. ευρώ). Επίσης, τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 31,19 εκατ. ευρώ (27,47 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν κατατεθειμένα σε ελληνικές τράπεζες σε ποσοστό 23,6% και σε τράπεζες του εξωτερικού σε ποσοστό 76,4%. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, οι προβλέψεις απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων του ομίλου θα έπρεπε να ήταν κατά 3,30 εκατ. ευρώ μεγαλύτερες. Επί των κινητών παγίων περιουσιακών στοιχείων του ο όμιλος είχε παραχωρήσει συστάσεις ενεχύρου ύψους 16,09 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του στις 31.12.2016 ήταν ύψους 24,27 εκατ. ευρώ, έναντι 23,66 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια της χρήσης δαπάνησε για αγορά ενσώματων κυρίως παγίων 2,38 εκατ. ευρώ (4,94 εκατ. ευρώ το 2015). Στις υποχρεώσεις του συμπεριλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 1,03 εκατ. ευρώ, από επιχορήγηση 1,10 εκατ. ευρώ που έλαβε η μητρική εταιρεία το 2016 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την υλοποίηση επενδύσεων. Οι συμμετοχές του ομίλου σε άλλες, μη ενοποιούμενες συγγενείς επιχειρήσεις αντιπροσώπευαν ποσό 1,03 εκατ. ευρώ.

Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 308 εργαζόμενους, έναντι 296 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 5,42 εκατ. ευρώ, έναντι 5,30 εκατ. ευρώ το 2015.

Η μητρική εταιρεία Π. ΠΑΥΛΙΔΗΣ, η οποία παράγει κομπόστες φρούτων, το 2016, ολοκληρώνοντας την 24η χρήση από την ίδρυσή της με την τρέχουσα νομική μορφή της κατέγραψε πωλήσεις 53,61 εκατ. ευρώ (-11,6% σε σύγκριση με το 2015, ίσες προς το 48,8% των ενοποιημένων), μεικτά κέρδη 7,68 εκατ. ευρώ (-38,3%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,905 εκατ. ευρώ (-57,6%), κέρδη προ φόρων 2,57 εκατ. ευρώ (-67,3%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 1,55 εκατ. ευρώ (-71,6%).

Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 128 εργαζόμενους, έναντι 134 το 2015, ενώ στη διάρκεια των θερινών μηνών και κατά τα δυο έτη απασχολούσε πολύ περισσότερους εργαζόμενους. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 2,14 εκατ. ευρώ, έναντι 2,23 εκατ. ευρώ το 2015. Στους μετόχους της διέθεσε μέρισμα 0,20 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2015 και θα διαθέσει αντίστοιχο μέρισμα 0,30 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2015. Στις υποχρεώσεις της συμπεριελάμβανε ποσό 2,92 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούσε σε μερίσματα πληρωτέα και άλλες οφειλές στους μετόχους της. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 30.510 ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 20.085 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 12.080 ευρώ ανά εργαζόμενο, σύμφωνα με τον μέσο αριθμό των εργαζομένων που απασχόλησε.

Οι βιομηχανικές της δραστηριότητες απέδωσαν το 55,9% του κύκλου εργασιών (29,96 εκατ. ευρώ), δεδομένου ότι οι λοιπές, εμπορικές και συναφείς δραστηριότητές απέφεραν 23,65 εκατ. ευρώ (44,1% του κύκλου εργασιών). Από την εγχώρια αγορά άντλησε μόνο το 13,6% των εσόδων της (7,26 εκατ. ευρώ), από αγορές άλλων ευρωπαϊκών χωρών το 33,7% (18,08 εκατ. ευρώ) και από αγορές τρίτων χωρών το 52,7% (28,27 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση διαθέτει και προϊόντα άλλων ομοειδών ελληνικών βιομηχανιών, μαζί με τα δικά της, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τις ΗΠΑ, χώρες της Ασίας, της Αφρικής και της Ωκεανίας, καθώς και σε χώρες της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής, όπως η Αργεντινή, το Μεξικό και η Βραζιλία, όπου ο οικογενειακός όμιλος Παυλίδη είχε αποκτήσει συμμετοχή σε ομοειδή βιομηχανική μονάδα, μέσω συγγενικής εταιρείας.

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 701,3 εκατ. ευρώ. Κατά την ίδια περίοδο, το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη ύψους 67,35 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 42,4 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 81,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2012. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 9,75 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2014. Μείωση πωλήσεων παρουσίασε τις έξι από τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μετά το έτος 2006.

Από το 2009 και εντεύθεν σε εταιρείες του ομίλου έχουν επιβληθεί πρόστιμα και προσαυξήσεις για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και διατάξεων για τον ΦΠΑ συνολικού ύψους ύψους 24,3 εκατ. περίπου ευρώ, έναντι των οποίων στα τέλη του 2016 είχε καταβάλει 3,9 εκατ. περίπου ευρώ, αποτυπώνοντας το σχετικό κονδύλι στον λογαριασμό λοιπών απαιτήσεων των οικονομικών του καταστάσεων. Επίσης το 2015 του ζητήθηκε ανάκτηση χορηγηθείσας το 2004 κρατικής ενίσχυσης 0,33 εκατ. ευρώ.

Ακόμη, ο δήμος Σκύδρας Πέλλας και ο πρώην Δήμος Μενηίδος Πέλλας έχουν στραφεί εναντίον εταιρείας του ομίλου, διεκδικώντας 2,32 εκατ. ευρώ για μισθωτικά δικαιώματα λατομείου αδρανών υλικών της περιοχής.

Αντιδρώντας, ο όμιλος έχει προσφύγει εναντίον αυτών των αποφάσεων σε αρμόδια δικαστήρια και προβλέπει, όπως αναφέρει, ότι τελικά θα δικαιωθεί.

Για πάγιες επενδύσεις το 2016 η μητρική βιομηχανία κονσερβοποίησης φρούτων δαπάνησε 0,31 εκατ. ευρώ, έναντι 3,27 εκατ. ευρώ το 2015.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Π. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ

www.inr.gr, 2 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS