inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο εκδίδει η αχαϊκή βιομηχανία Π. Ν. ΠέτταςΑυξημένες πωλήσεις μετά από μια τριετία πτώσης τους και μειωμένη -πλην όμως και πάλι υψηλή- κερδοφορία κατέγραψε το 2016 η αχαϊκή βιομηχανική εταιρεία τροφίμων και βιοκαυσίμων Παύλος Ν. Πέττας.

Η επιχείρηση ασχολείται συγχρόνως με την παραγωγή και επεξεργασία ελαιούχων σπόρων και πρωτεϊνών, ζωικών και φυτικών λιπών, μαργαρίνης, σπορελαίων, σαπουνιών, ηλιάλευρων, χονδράλευρων, προϊόντων αμύλου και πρώτων υλών ζωοτροφών, αλλά και με την παραγωγή βιοντίζελ, κατέχοντας ηγετικές θέσεις στους τομείς αυτούς.

Μετατράπηκε σε Α.Ε. το 1982, ενώ είχε ιδρυθεί στην Πάτρα με τη νομική μορφή της ατομικής επιχείρησης το 1947, ως σαπωνοποιία. Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Νικ. Π. Πέττα και αντιπρόεδρο και εντεταλμένο σύμβουλο τον Παρ. Π. Πέττα της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της και συμπεριλαμβάνεται στις αποδοτικότερες ελληνικές βιομηχανίες. Διαθέτει δυο εργοστάσια, ένα στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών και ένα στην περιοχή Γομοστό Αχαΐας. Τις δραστηριότητές της εξυπηρετεί, επίσης, τρίτο εργοστάσιο συγγενικής εταιρείας που βρίσκεται στη Βουλγαρία. Αρκετά από τα προϊόντα της φέρουν την εμπορική επωνυμία «Fama». Εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, στη Δημοτική Ενότητα Ωλενίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Συνήθως διαθέτει το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της σε αγορές του εξωτερικού. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

Στον τομέα των βιοκαυσίμων η επιχείρηση εισήλθε το 2006. Ακόμη, από το 2009 ασχολείται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και προωθεί την επέκταση των δραστηριοτήτων της στον ενεργειακό τομέα με τη συμμετοχή της σε άλλες εταιρείες. Συγκεκριμένα, ελέγχει τις εταιρείες Βιοαέριο Θράκης (μερίδιο 75%), Βιοαέριο Αλιάρτου (60%) και Βιοαέριο Ξάνθης (55%), οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευαστικής περιόδου. Επίσης, ασχολείται με την εμπορία δημητριακών, άλλων αγροτικών προϊόντων και πολλαπλασιαστικού υλικού γεωργίας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τής 34ης οικονομικής χρήσης με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδά της τον περασμένο χρόνο ανήλθαν σε 134,46 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 9% (+11,08 εκατ. ευρώ). Το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της (95,3% ή 128,19 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της, καθώς οι εμπορικές δραστηριότητες είχαν πολύ μικρότερη συμμετοχή (4,7% ή 6,27 εκατ. ευρώ). Το 11% των πωλήσεών της (14,82 εκατ. ευρώ) αφορούσε πωλήσεις προς συνδεδεμένα μέρη.

Η ενίσχυση των πωλήσεων και του συντελεστή μεικτού κέρδους της (12,5%, από 11,6% το 2015), που οδήγησε σε αυξημένα κατά 17,6% μεικτά κέρδη, ύψους 16,85 εκατ. ευρώ (+2,52 εκατ. ευρώ), δεν απέτρεψε την καταγραφή αποδυναμωμένων κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 14,62 εκατ. ευρώ, μειωμένων σε σύγκριση με εκείνα του 2015 κατά 6,6% (-1,04 εκατ. ευρώ) και ίσων προς το 10,9% των πωλήσεων (12,7% το 2015), για τον λόγο ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 είχαν ευνοηθεί από υψηλά, έκτακτα προφανώς, λοιπά έσοδα και κέρδη ύψους 6,37 εκατ. ευρώ. Τα αντίστοιχα λοιπά έσοδα και κέρδη της χρήσης 2016 ήταν 2,42 εκατ. ευρώ (-3,95 εκατ. ευρώ). Σε συγκρίσιμη βάση, εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων, τα λειτουργικά κέρδη της σημείωσαν διψήφια αύξηση.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 2,30 εκατ. ευρώ (2,16 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 2,51 εκατ. ευρώ (2,70 εκατ. ευρώ το 2015).

Κατόπιν αυτών η Π. Ν. ΠΕΤΤΑΣ παρουσίασε κέρδη προ φόρων 9,82 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένα κατά 9,1% (-0,985 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη αυτά (7,3% των πωλήσεων έναντι 8,8% το 2015) αντιπροσωπεύουν απόδοση του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης 16,7% (20% το 2015). Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα καθαρά κέρδη της ήταν ύψους 6,86 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 9,6% σε ποσοστό και 0,73 εκατ. ευρώ σε αξία. Τα κέρδη αυτά (5,1% των πωλήσεων έναντι 6,2% το 2015) αντιπροσωπεύουν απόδοση του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης 11,7% (14,1% το 2015).

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 10,5%, έναντι 12,3% το 2015, καθώς το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 9%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η επιχείρηση έχει εδώ και αρκετά χρόνια υιοθετήσει.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας στις 31.12.2016 ενσωμάτωναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 29,75 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 60,64 εκατ. ευρώ (56,89 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν ίσα προς το 43,7% (44,7% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 138,735 εκατ. ευρώ (127,275 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Τον Δεκέμβριο του 2016 είχε αποφασίσει αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αδιάθετου μερίσματος ύψους 4,36 εκατ ευρώ.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός της στις 31.12.2016 ανερχόταν σε 59,88 εκατ. ευρώ (54,76 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), αυξημένος σε ετήσια βάση κατά 9,3% (+5,12 εκατ. ευρώ) και κατά 25% μακροπρόθεσμος. Ωστόσο, η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (113,01 εκατ. ευρώ), αν και σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή περιελάμβανε ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες 1,65 εκατ. ευρώ για τις οποίες δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη απομείωσης, ήταν κατά 50,74 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της (62,27 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2016 ανέρχονταν σε 6,58 εκατ. ευρώ (7,98 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της δεν υφίσταντο εμπράγματα βάρη. Στις λοιπές υποχρεώσεις της περιλαμβάνονταν μερίσματα και προμερίσματα 2,24 εκατ. ευρώ.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2016 είχε αυξηθεί σε 24,57 εκατ. ευρώ, από 23,53 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 2,76 εκατ. ευρώ, έναντι 2,53 εκατ. ευρώ το 2015. Στις υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,27 εκατ. ευρώ, από επιχορηγήσεις που έλαβε στο παρελθόν για την υλοποίηση επενδύσεων. Οι συμμετοχές σε τρίτες επιχειρήσεις αντιπροσώπευαν ποσό 0,32 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της Π. Ν. ΠΕΤΤΑΣ τη χρονική περίοδο 2005-2016, δηλαδή στο διάστημα των δώδεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 1,25 δισ. ευρώ. Απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 128,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,3% των πωλήσεων και το 11,6% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 83 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,7% των πωλήσεων και το 18,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της εξεταζόμενης περιόδου. Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ήταν 64 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,1% των πωλήσεων και το 14,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της εξεταζόμενης περιόδου. Τα προ αποσβέσεων και φόρων κέρδη της τη δωδεκαετία αυτή ήταν ύψους 110,7 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις δώδεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι μεγαλύτερες πωλήσεις της, ύψους 139,5 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2012. Τα μεγαλύτερα κέρδη της μετά τους φόρους, ύψους 12,1 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2008. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 30,6 εκατ. ευρώ.

Η αχαϊκή βιομηχανία ενέκρινε τη διάθεση εντός του 2017 στους μετόχους της από τα κέρδη της χρήσης 2016 μερίματος ύψους 1 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με αμοιβές 0,25 εκατ. ευρώ στη διοίκησή της, ενώ τον Νοέμβριο του 2016 είχε εγκρίνει διανομή μερίσματος 3,03 εκατ. ευρώ. Τα πληρωθέντα εντός της χρήσης 2016 μερίσματα ήταν ύψους 3,23 εκατ. ευρώ, αντί 7,38 εκατ. ευρώ που σχεδιαζόταν σε πρώτη φάση, έναντι μερισμάτων ύψους 1,87 εκατ. ευρώ που πληρώθηκαν στη διάρκεια της χρήσης 2015.

Η εταιρεία απασχόλησε το 2016, κατά μέσον όρο, 71 εργαζόμενους, έναντι 67 το 2015. Διέθεσε το 2016 για αμοιβές και παροχές προσωπικού, εισφορές και αποζημιώσεις 2,66 εκατ. ευρώ (2,49 εκατ. ευρώ το 2015). Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 αντιστοιχούσαν σε 205.960 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 138.280 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 96.650 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Προβλέπει ότι η πορεία της το 2017 και τα επόμενα χρόνια θα είναι ασφαλής και αποδοτική. Κυριότερες χώρες εξαγωγής των προϊόντων της είναι, κατ' αλφαβητική σειρά, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η π.Γ.Δ.Μ., η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Ρωσία και η Σαουδική Αραβία. Στους πελάτες της επί ελληνικού εδάφους περιλαμβάνονται αρκετές από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες τυποποιημένων τροφίμων.

Τον Ιούλιο του 2017 η επιχείρηση αποφάσισε να προχωρήσει στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Π. Ν. ΠΕΤΤΑΣ

www.inr.gr, 2 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS