inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Εσοδα 21 εκατ. ευρώ αναμένει, για το 2017, η αχαϊκή οινοποιία ΚαβίνοΜε αυξημένα έσοδα της τάξεως των 19 εκατ. ευρώ, όπως είχε προβλέψει, «έκλεισε» τη χρήση 2016 η εξαγωγική, κατά βάση, οινοποιία και ποτοποιία Καβίνο, η οποία για το 2017 αναμένει ακόμη υψηλότερα έσοδα.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1958 με άλλη νομική μορφή και μετατράπηκε σε Α.Ε. το 1982. Εδρεύει στη Γέφυρα Μεγανίτη στο Αίγιο, στον νομό Αχαΐας, όπου οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της συνδυάζονται με ιδιόκτητους αμπελώνες σε ορεινές πλαγιές γνωστές για την παραγωγή παραδοσιακών τοπικών ποικιλιών οίνου, αλλά και ξένων ποικιλιών οίνου. Εκτός από κρασιά παράγει και ούζο με την επωνυμία της. Θεωρείται μία από τις πιο δυναμικές παραδοσιακές ελληνικές οινοποιίες και διαθέτει προϊόντα της σε περισσότερες από 30 χώρες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ρωσία. Διαθέτει γραφεία στην Αθήνα και υποκατάστημα στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

Ολοκληρώνοντας το 2016 την 34η οικονομική χρήση της με την τρέχουσα νομική μορφή της, η ΚΑΒΙΝΟ κατέγραψε πωλήσεις 19,04 εκατ. ευρώ (+9,8% ή +1,70 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015), μεικτά κέρδη 3,10 εκατ. ευρώ (+4,1%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,94 εκατ. ευρώ (+17,6%), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,61 εκατ. ευρώ (+22,6%), κέρδη προ φόρων 1,19 εκατ. ευρώ (+131,7%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 0,86 εκατ. ευρώ (+316,5%).

Το 26,1% των πωλήσεών της (4,96 εκατ. ευρώ) προήλθε από την ελληνική αγορά (αυξήθηκαν κατά 14,8%), το 72,6% (13,58 εκατ. ευρώ) από άλλες αγορές χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης (αυξήθηκαν κατά 8%) και το υπόλοιπο 2,5% (0,49 εκατ. ευρώ) από αγορές τρίτων χωρών (αυξήθηκαν κατά +11,4%). Οι συνολικές εξαγωγές ήταν ύψους 14,07 εκατ. ευρώ, αυξήθηκαν κατά 8,1% (+1,01 εκατ. ευρώ) και απέδωσαν το 73,9% των συνολικών πωλήσεων.

Αν και ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης συμπιέστηκε κατά μία σχεδόν εκατοστιαία μονάδα (στο 16,3%, από 17,2% το 2015), η περιστολή άλλων δαπανών, καθώς και των έκτακτων εξόδων, οδήγησε σε σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας, παρά το γεγονός ότι η χρήση επιβαρύνθηκε με διαγραφή εμπορικών απαιτήσεων 0,25 εκατ. ευρώ από τη γνωστή, χρεοκοπημένη λιανεμπορική αλυσίδα.

Τα αποτελέσματά της τη χρήση 2016 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,335 εκατ. ευρώ και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,42 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ύψους 1,53 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 14,3% (6,6% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 10,3% (2,6% το 2015). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6,3% (από 3%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 4,5% (από 1,2%). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 7,6%, από 6,8% το 2015, παρά το γεγονός ότι το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 5,5%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, τα οποία η επιχείρηση έχει υιοθετήσει εδώ και αρκετά χρόνια.

Στις 31.12.2016 η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (14,685 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε κατά 4,46 εκατ. ευρώ την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (10,22 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 0,47 εκατ. ευρώ (0,38 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβάνονταν, προς τμηματική απόσβεση, κρατικές ενισχύσεις 1,74 εκατ. ευρώ. Στα ακίνητα και τα μηχανήματά της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών ποσού 1,935 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, η επιχείρηση όφειλε να προβεί σε πρόσθετες προβλέψεις για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση εμπορικών απαιτήσεων ποσού 1,10 εκατ. ευρώ.

Στα τέλη του 2016 η εταιρεία απασχολούσε 70 εργαζόμενους, έναντι 65 στα τέλη του 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 1,81 εκατ. ευρώ, έναντι 1,59 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,19 εκατ. ευρώ, έναντι 0,11 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο, με βάση τον αριθμό των απασχολουμένων στις 31.12.2016, ανήλθαν σε 27.745 ευρώ, τα κέρδη προ φόρων σε 17.045 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 12.255 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για τη χρήση 2017 η εταιρεία εκτιμά ότι θα επιτύχει εκ νέου αύξηση κύκλου εργασιών της τάξεως του 10% με συνολικές πωλήσεις περί τα 21 εκατ. ευρώ, καθώς και ότι θα καταγράψει κερδοφόρα αποτελέσματα.

Οι πάγιες επενδύσεις για ενσώματα και άυλα στοιχεία, που υλοποίησε το 2016, ήταν ύψους 0,28 εκατ. ευρώ, έναντι 1,25 εκατ. ευρώ το 2015. Στις αρχές της χρήσης ολοκλήρωσε επενδυτικό έργο 0,23 εκατ. ευρώ, που αφορούσε κυρίως την προσθήκη μηχανολογικού εξοπλισμού, επιχορηγούμενο με 0,12 εκατ. ευρώ.

Συνεχίζει να στοχοποιεί τις βασικότερες αγορές της και να εξαπλώνεται εξαγωγικά, έχοντας ήδη τοποθετήσει προϊόντα της σε ράφια αλυσίδων λιανεμπορίου στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Λιθουανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, την Ελβετία και τη Ρωσία.

Μεγαλύτεροι μέτοχοι της οινοποιητικής εταιρείας είναι οι Θ. Κ. Αναστασίου και Ι. Κ. Αναστασίου με μερίδια 25% έκαστος. Μέλη της οικογένειας Δούσκα κατέχουν αθροιστικά 33,2%. Επίσης, η εταιρεία Αναστασίου Τρόφιμα κατέχει μερίδιο της τάξεως του 6,7%. Εχει πρόεδρο τον Θεόδ. Κ. Αναστασίου, αντιπρόεδρο τον Ιω. Θ. Δούσκα και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Κ. Αναστασίου.

Η επιχείρηση έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2008.

Στα μέσα του 2017 εκκρεμούσε αγωγή εις βάρος της, που αφορούσε αποζημίωση και διαφυγόντα κέρδη, λόγω καταγγελίας σύμβασης εμπορικής αντιπροσώπευσης. Επίσης, εκκρεμούσε αγωγή σχετικά με τιμολόγιο προϊόντων αξίας 0,145 εκατ. ευρώ.

Το επενδυτικό πρόγραμμα της βιομηχανίας για το έτος 2017 ανέρχεται σε 2 εκατ. ευρώ και αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της θέσης της στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.

Στις αρχές του 2017 η εταιρεία ξεκίνησε συνεργασία με το οινοποιείο Χατζησταματίου - Βακάκη για την παραγωγή οίνου μοσχάτο Σάμου.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΑΒΙΝΟ

www.inr.gr, 2 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS