inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Διψήφια αύξηση πωλήσεων κατέγραψε το 2016 η εταιρεία κατεψυγμένων αλιευμάτων ΟμηροςΔιψήφια αύξηση πωλήσεων, που αντανακλά διεύρυνση του μεριδίου της στην αγορά του τομέα της, κατέγραψε το 2016 η εταιρεία επεξεργασίας, τυποποίησης, εισαγωγής και εμπορίας κατεψυγμένων αλιευμάτων Ομηρος.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1998 και είναι εγκατεστημένη έξω από την πόλη της Κατερίνης, στον νομό Πιερίας, στο ύψος του 4ου χλμ. της παλαιάς εθνικής οδού Κατερίνης-Θεσσαλονίκης. Η μονάδα της απλώνεται σε συνολική έκταση 14.000 τ.μ., με καλυμμένη επιφάνεια 4.500 τ.μ. Εξάγει περί το 30% των προϊόντων της σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Αυστρία, η Αλβανία, η Γερμανία, η π.Γ.Δ.Μ., η Δανία και η Βουλγαρία. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Πιερίας. Λειτουργεί υποκατάστημα στην Αττική.

Ο κατάλογος των προϊόντων και εμπορευμάτων της περιλαμβάνει καλαμάρια, χταπόδια, γαρίδες, οστρακόδερμα και πολλών ειδών ψάρια. Τα είδη διατίθενται στην αγορά καθαρισμένα ή ημικαθαρισμένα, φιλεταρτισμένα ή σε φέτες και συσκευασμένα ανάλογα με τον πελάτη προορισμού τους. Χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα «ΟΜΗΡΟΣ» στα επώνυμα προϊόντα της.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2016, ολοκληρώνοντας την 28η οικονομική χρήση της, κατέγραψε πωλήσεις 18,92 εκατ. ευρώ (+16,3% ή +2,65 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015), μεικτά κέρδη 2,775 εκατ. ευρώ (+35%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,31 εκατ. ευρώ (+68,3%), κέρδη προ φόρων 0,78 εκατ. ευρώ (+127%) και κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,49 εκατ. ευρώ (+184,4%).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης ενισχύθηκε κατά 2,1 εκατοστιαίες μονάδες (στο 14,7% από 12,6% το 2015). Συγχρόνως, η κερδοφορία ευνοήθηκε από το γεγονός ότι, ενώ τα λοιπά έκτακτα έσοδα και κέρδη της μειώθηκαν κατά 0,25 εκατ. ευρώ, τα λοιπά έκτακτα έξοδα και ζημιές της μειώθηκαν κατά 0,54 εκατ. ευρώ.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,30 εκατ. ευρώ (0,19 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 0,24 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 34,5% (13,6% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 21,8% (6,8% το 2015). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 4,1% (από 2,1%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 2,6% (από 1,1%). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,08 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 14,6%, έναντι 11,7% το 2015, παρά το γεγονός ότι το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 35%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ ορισμένα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2015, όπως τα λειτουργικά κέρδη, έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 1,92 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (7,48 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,54 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (4,94 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 1,05 εκατ. ευρώ (0,67 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο τη Σοφία Μιχαηλίδη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 46 εργαζόμενους, έναντι 43 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 1,01 εκατ. ευρώ, έναντι 0,92 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2016 ανά εργαζόμενο ήταν ύψους 28.545 ευρώ, τα κέρδη προ φόρων ανά εργαζόμενο 16.980 ευρώ και τα κέρδη μετά από τους φόρους ήταν ίσα προς 10.695 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η επιχείρηση εκτιμά ότι το 2016 ισχυροποίησε σημαντικά το μερίδιό της στην αγορά.

Εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2009.

Θεωρεί ιδιαιτέρως ικανοποιητική την οικονομική κατάστασή της και προβλέπει ότι θα παραμείνει και το 2017 και τα επόμενα χρόνια σε αναπτυξιακή και κερδοφόρο πορεία, καθώς έχει λάβει, όπως αναφέρει, σειρά αναγκαίων μέτρων, με μόνη επιφύλαξη την καθυστέρηση είσπραξης των απαιτήσεών της από την πελατεία της.

Το 2016 δαπάνησε 0,90 εκατ. ευρώ για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων.

Σε ακίνητά της υφίστανται προσημειώσεις ποσού 1,59 εκατ. ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ

www.inr.gr, 2 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS