inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αύξηση πωλήσεων κατά 5% το 2017 αναμένει η Tottis Foods InternationalΑύξηση πωλήσεων, με ασθενέστερο όμως ρυθμό απ' ό,τι το 2015, κατέγραψε το 2016 η βιομηχανία τροφίμων Tottis Foods International, η οποία ανήκει στον όμιλο επιχειρήσεων Τόττη και διανέμει τα προϊόντα της μέσω της συγγενικής εταιρείας Tottis-Bingo.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1984 και εδρεύει στη Βιομηχανική Περιοχή της Φλώρινας, σε έκταση 25.000 τ.μ. Παρασκευάζει κρουασάν (ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 35 εκατ. τεμάχια), snack ψωμιού (ως 8.000 τόνους ετησίως), chips πατάτας (0,5 τόνο την ώρα), προϊόντα extruded (ως 4 τόνους ημερησίως) και σοκολατοειδή προϊόντα (ως 0,4 τόνο την ώρα). Χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα «Tottis», «Champion», «Serenata», «Rolling Roles», «Family». Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Φλώρινας.

H Tottis Foods International ανέλαβε από το 2009 την παραγωγή των προϊόντων που πραγματοποιούσε η συγγενική εταιρεία Tottis Foods. Κατά κύριο λόγο παράγει κρουασάν, αρτοσκευάσματα και chips. Επίσης, παράγει γκοφρέτες, σοκολάτες και λοιπά είδη ζαχαροπλαστικής.

Προϊόντα της εξάγονται σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τρίτες χώρες, όπως το Ισραήλ, η Νότιος Αφρική, ο Παναμάς, οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Κίνα και αραβικές χώρες.


Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2016, ολοκληρώνοντας την 9η οικονομική χρήση της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 18,01 εκατ. ευρώ (+3,2% ή +0,56 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015).

- Μεικτά κέρδη 2,115 εκατ. ευρώ (-6,7% ή -0,15 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,72 εκατ. ευρώ (+3,9% ή +0,03 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,64 εκατ. ευρώ (+11,6% ή +0,07 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 0,53 εκατ. ευρώ (+4,1% ή +0,02 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,37 εκατ. ευρώ (+5,7% ή +0,02 εκατ. ευρώ).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης συμπιέστηκε κατά 1,3 εκατοστιαία μονάδα (στο 11,7%, από 13% το 2015).

Τα τελικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με προβλέψεις απομείωσης επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων 0,15 εκατ. ευρώ, όπως και το 2015. Αντιθέτως, ευνοήθηκαν από μείωση των έκτακτων εξόδων και ζημιών κατά 0,09 εκατ. ευρώ.

Επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,08 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 0,10 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ το 2015).

Το αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 0,61 εκατ. ευρώ (0,63 εκατ. ευρώ το 2015).

Τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 28,3% (29,7% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 19,6% (20,2% το 2015). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 3% (2,9% το 2015), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους το 2% (επίσης 2% το 2015). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 4,6%, από 4,8% το 2015, καθώς το συνολικό ενεργητικό στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 7,8%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ ορισμένα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2015 έχουν αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ήταν 1,92 εκατ. ευρώ (1,84 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 12,3% (12,7% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 15,61 εκατ. ευρώ (14,47 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015).

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (11,49 εκατ. ευρώ) υπολειπόταν κατά 0,45 εκατ. ευρώ της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (11,94 εκατ. ευρώ). Μέρος του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της είχε μετατραπεί σε μακροπρόθεσμο. Επί ακινήτων της υφίσταντο προσημειώσεις για εξασφάλιση δανείων.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο τη Βικτωρία Π. Τόττη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2016 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 136 εργαζόμενους, έναντι 123 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,25 εκατ. ευρώ, έναντι 1,84 εκατ. ευρώ το 2015. Για αμοιβές που εμπίπτουν στην κατηγορία των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων διέθεσε 0,18 εκατ. ευρώ, όπως και το 2015. Τον Φεβρουάριο του 2016 είχε αποφασίσει τη διανομή μερίσματος 0,29 εκατ. ευρώ στους μετόχους από τα κέρδη του 2014. Επίσης, το 2016 προγραμμάτισε τη διάθεση στους μετόχους μερίσματος 0,33 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2015.

Η TOTTIS FOODS INTERNATIONALσυμμετείχε με 1 εκατ. ευρώ στην τελευταία ανακεφαλαιοποίηση της Attica Bank. Στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 δεν αναγνώριζε ζημιά απομείωσης μόνιμου χαρακτήρα.

Θεωρεί επιτυχία της το γεγονός ότι, παρά την κρίση, συνεχίζει να αυξάνει τις πωλήσεις της. Αναμένει αύξηση των πωλήσεών της το 2017 κατά 5%, εκτιμώντας ότι η εξομάλυνση στον χώρο του λιανεμπορίου και η ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος δημιουργούν θετικές προοπτικές για την πορεία της, αν και η ένταση του ανταγωνισμού για τη διεκδίκηση μεριδίων στη αγορά μέσω συνεχών προωθητικών ενεργειών στα ράφια των σουπερμάρκετ υπονομεύει την κερδοφορία.

Το 2016 δαπάνησε για πάγιες επενδύσεις 0,29 εκατ. ευρώ, έναντι 0,27 εκατ. ευρώ το 2015.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: TOTTIS FOODS INTERNATIONAL

www.inr.gr, 2 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS