inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επιφυλακτική για το μέλλον η Καμαρίδης Global WireΗ πραγματοποίηση μικρότερων εξαγωγών σε χώρες της λεκάνης της Μεσογείου και των Βαλκανίων δεν απέτρεψε, κατά το 2016, την αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας της βιομηχανικής και εμπορικής εταιρείας Καμαρίδης Global Wire, η οποία έχει δηλώσει ικανή να διπλασιάσει, υπό προϋποθέσεις, τα οικονομικά μεγέθη της.

H επιχείρηση ιδρύθηκε το 1976, με άλλη νομική μορφή, ως εμπορική εταιρεία εισαγωγής βιομηχανικού σιδήρου και σιδήρου οπλισμού. Το 1990 ξεκίνησε την παραγωγή χαλυβδόφυλλων για την κατασκευή μεταλλικών κτιρίων. Το 1995 απέκτησε τη νομική μορφή της Α.Ε. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας.

Από το 2003 παράγει θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης, πάνελ πυράντοχα από πετροβάμβακα, καθώς και πάνελ πυράντοχα πολυουρεθάνης, με αντικείμενο τη βιομηχανική παραγωγή μεταλλικών και θερμομονωτικών στοιχείων τα οποία προορίζονται για την κάλυψη κτιρίων, βιομηχανικών ψυκτικών θαλάμων και σύγχρονων δομικών κατασκευών. Πιο συγκεκριμένα, παράγει και εμπορεύεται πετάσματα, υλικά επικάλυψης και κάθε σχετικό με αυτά προϊόν, όπως τεγίδες, ειδικά τεμάχια, κορφιάδες και βίδες στήριξης. Το 2009, μέσω συγγενικής εταιρείας την οποία στη συνέχεια απορρόφησε, κατασκεύασε μονάδα συρματουργείου και άρχισε να παράγει πρόκες και μαύρα και γαλβανισμένα σύρματα. Το 2014 υλοποίησε επένδυση για την παραγωγή δομικών πλεγμάτων, συμπεριλαμβανομένων πλεγμάτων υποστηλωμάτων. Το 2015 επεξέτεινε τη μονάδα του συρματουργείου της για την παραγωγή συρμάτων galfan.

Ολοκληρώνοντας το 2016 την 22η οικονομική χρήση της, κατέγραψε έσοδα ύψους 41,145 εκατ. ευρώ, έναντι 39,31 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, αυξημένα κατά 4,7% (+1,84 εκατ. ευρώ) σε ετήσια βάση. Το 75,5% των εσόδων της (31,07 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 24,5% (10,08 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 2%, αντανακλώντας αύξηση του όγκου πωλήσεων, καθώς η μέση τιμή του χάλυβα το 2016 κινήθηκε πτωτικά. Ωστόσο, τα εξαγωγικά βιομηχανικά της έσοδα (10,95 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 12,8%.

Συνολικά, το 26,8% των εσόδων της (11,02 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 13,6%), προήλθε από τις εξαγωγικές της δραστηριότητες. Τα έσοδά της από την εγχώρια αγορά ήταν ύψους 30,12 εκατ. ευρώ (73,2% των συνολικών), αυξημένα κατά 13,6%. Μειώθηκαν κατά 4,4% τα έσοδά της από άλλες ευρωπαϊκές αγορές (5,47 εκατ. ευρώ) και κατά 20,7% τα έσοδά της από αγορές τρίτων χωρών (5,57 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση ενίσχυσε ωστόσο κατά 3,9 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο (στο 18% έναντι 14,1% το 2015), γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 7,41 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 5,55 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+33,6% ή +1,87 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη και των έκτακτων εσόδων και εξόδων, ανήλθαν σε 6,80 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 5,69 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένα κατά 19,6% και ίσα προς το 16,5% των πωλήσεων (14,5% το 2015). Οι δαπάνες διοίκησης αυξήθηκαν κατά 17%, αλλά οι πολύ υψηλότερες δαπάνες διάθεσης συρρικνώθηκαν κατά 9,7%. Η διόγκωση των μεικτών κερδών υπερκάλυψε τη μείωση των έκτακτων εσόδων κατά 0,55 εκατ. ευρώ και την καταγραφή ζημιάς 0,36 εκατ. ευρώ που αφορά απομείωση επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων.

Η χρήση επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις 1,92 εκατ. ευρώ (1,77 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,31 εκατ. ευρώ (0,35 εκατ. ευρώ το 2015).

Κατόπιν αυτών η επιχείρηση παρουσίασε κέρδη προ φόρων 4,695 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι αντίστοιχων κερδών 3,71 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση (+26,5% ή +0,98 εκατ. ευρώ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 3,26 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 2,65 εκατ. ευρώ το 2015 (+22,7% ή +0,60 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 11,3% και 7,8% (9,3% και 6,7% το 2015), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 11,4% (9,4% το 2015) και τα καθαρά κέρδη το 7,9% (6,8% το 2015). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 6,61 εκατ. ευρώ. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 12,3%, αντί 11,1% το 2015, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 55,19 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 8%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του ν. 4308/2014.

Η επιχείρηση στις 31.12.2016 διέθετε υψηλό κεφάλαιο κίνησης. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (39,55 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 27,61 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2017 υποχρεώσεών της (11,94 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, δεν είχε διενεργήσει προβλέψεις απομείωσης επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων ποσού 1,90 εκατ. ευρώ, αλλά η εταιρεία θεωρούσε εισπράξιμες τις σχετικές απαιτήσεις της. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 11,41 εκατ. ευρώ (8,56 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015). Επί ακινήτων της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις ποσού 15,41 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων υπολοίπου 6,10 εκατ. ευρώ, αυξημένα σε ετήσια βάση κατά 42,9%.

Στις 31.12.2016 τα ίδια κεφάλαιά της συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 9,88 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 42,66 εκατ. ευρώ (40,60 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 77,3% (79,5% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων. Στο παρελθόν είχε λάβει κρατικές επιχορηγήσεις 3,2 εκατ. ευρώ για επενδύσεις.

Στη διάρκεια της χρήσης 2016 διέθεσε για πάγιες επενδύσεις 1,40 εκατ. ευρώ, έναντι 1,84 εκατ. ευρώ το 2015.

Η ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Βάγια Ιωσ. Καμαρίδη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Η έδρα και οι παραγωγικές και λοιπές εγκαταστάσεις της βρίσκονται στη Θήβα του νομού Βοιωτίας, στο 4ο, 6ο και 7ο χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θηβών-Αθηνών, σε ιδιόκτητα γήπεδα 140.000 τ.μ. με κτιριακές εγκαταστάσεις που καλύπτουν 50.000 τ.μ. Το βιομηχανοστάσιο παραγωγής πάνελ καλύπτει 3.715 τ.μ., ενώ το βιομηχανοστάσιο του συρματουργείου της καλύπτει 14.465 τ.μ. Η επιχείρηση έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και αυτή του 2010.

Το 2016 απασχόλησε κατά μέσον όρο 97 εργαζόμενους, έναντι 94 το 2015. Διέθεσε το 2016 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,17 εκατ. ευρώ, έναντι 2,07 εκατ. ευρώ το 2015. Ενέκρινε για τους μετόχους της μέρισμα 0,56 εκατ. ευρώ από τα κέρδη των χρήσεων 2014 και 2015. Στις 31.12.2016 είχε υποχρεώσεις για μερίσματα στους μετόχους της 1,64 εκατ. ευρώ. Τα ετήσια κέρδη της τη χρήση 2016 προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούσαν σε 70.125 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 48.400 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 33.565 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η επιχείρηση υλοποιεί συμφωνίες που υπέγραψε για εξαγωγή προϊόντων της στις ΗΠΑ και την Αλγερία, ενώ είναι προσανατολισμένη στη διεύρυνση των εξαγωγών της σε χώρες της λεκάνης της Μεσογείου και των Βαλκανίων, αν και πλήττεται από τη συνέχιση των πολεμικών συγκρούσεων και ταραχών στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και θεωρεί εξαιρετικά δυσχερή την επίτευξη του στόχου της. Για το 2017 προβλέπει ότι ο κύκλος εργασιών της θα επηρεαστεί από την άνοδο των τιμών του χάλυβα. Αναφέρει ότι υπό τις παρούσες πολιτικές και οικονομικές συνθήκες αδυνατεί «να πάει ψηλότερα» και διατυπώνει το ερώτημα «πόσο μπορεί κανείς να αντέξει με αυτές τις αντιπαραγωγικές συνθήκες να ασκεί επιχείρηση στην Ελλάδα, να προσφέρει στην ελληνική οικονομία και θέσεις απασχόλησης». Η παραγωγική της δυναμικότητα ξεπερνά τους 70.000 μετρικούς τόνους προϊόντων.

Για το 2017 εστιάζει σε περιορισμό των λειτουργικών δαπανών της, βελτιστοποίηση των διαχείρισης των αποθεμάτων της, διεύρυνση των εξαγωγών της και εμπλουτισμό της προϊοντικής γκάμας της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE

www.inr.gr, 2 Οκτωβρίου 2017ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS